Numbers 9 in Polish

The ninth chapter of the book of Numbers begins treatment of: Pascha i wymarsz (the Passover and the march forth). In particular, this chapter tells of the following: czas Paschy (the time of the Passover); wypadki szczególne (particular events); obłok jako znak obecności Pana (the cloud as the sign of the Lord’s presence).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Lb 9

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Lb 9. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: pierwszy (first), miesiąc (m., month), drugi (second), rok (m., year), wyjście (n., coming forth), mówić (impf., to speak), pustynia (f., desert), oznaczyć (pf., to designate), czas (m., time), winien (ought), Izraelita (m., Israelite), obchodzić (impf., to observe), Pascha (f., Passover), czternasty (fourteenth), zmierzch (m., dark), według (according unto), odnosić się (impf., to apply), prawo (n., law), zwyczaj (m., convention), nakazać (pf., to enjoin), więc (therefore), wykonać (pf., to execute), dokładnie (absolutely), wszystko (n., all).

Verses 1-2: *W pierwszym miesiącu* (in the first month) +drugiego roku+ (of the second year) po wyjściu z Egiptu (after the coming forth from Egypt) mówił Pan do Mojżesza (the Lord spoke unto Moses) na pustyni Synaj (in the desert {of} Sinai): w oznaczonym czasie (in the designated time) winni Izraelici obchodzić Paschę (are the Israelites to observe the Passover). — *For language study purposes, the student of Polish may consider all the following: w pierwszym miesiącu (in the first month); w drugim miesiącu (in the second month); w trzecim miesiącu (in the third month); w czwartym miesiącu (in the fourth month); w piątym miesiącu (in the fifth month); w szóstym miesiącu (in the sixth month); w siódmym miesiącu (in the seventh month); w ósmym miesiącu (in the eighth month); w dziewiątym miesiącu (in the ninth month); w dziesiątym miesiącu (in the tenth month); w jedenastym miesiącu (in the eleventh month); w dwunastym miesiącu (in the twelfth month); +and now the following: pierwszego roku (of the first year); drugiego roku (of the second year); trzeciego roku (of the third year); czwartego roku (of the fourth year); piątego roku (of the fifth year); szóstego roku (of the sixth year); siódmego roku (of the seventh year); ósmego roku (of the eighth year); dziewiątego roku (of the ninth year); dziesiątego roku (of the tenth year); jedenastego roku (of the eleventh year); dwunastego roku (of the twelfth year).

Declension of miesiąc (m.)

sing. pl.
nom. miesiąc miesiące
gen. miesiąca miesięcy
dat. miesiącowi miesiącom
acc. miesiąc miesiące
instr. miesiącem miesiącami
loc. miesiącu miesiącach
voc. miesiącu miesiące

Verse 3: Będziecie ją obchodzić (they shall be observing it) *dnia czternastego* tego miesiąca (on the fourteenth day of this month), o zmierzchu (at dark). Macie ją obchodzić (they are to observe it) według odnoszących się do niej praw i zwyczajów (according unto the laws and the conventions applying thereunto). — *For language study: dnia dziesiątego (on the tenth day); dnia jedenastego (on the eleventh day); dnia dwunastego (on the twelfth day); dnia trzynastego (on the thirteenth day); dnia czternastego (on the fourteenth day); dnia piętnastego (on the fifteenth day); dnia szesnastego (on the sixteenth day); dnia siedemnastego (on the seventeenth day); dnia osiemnastego (on the eighteenth day); dnia dziewiętnastego (on the nineteenth day); dnia dwudziestego (on the twentieth day). The student of Polish may also wish to review the numerals one to twenty in both cardinal and ordinal forms: jeden, pierwszy (one, first); dwa, drugi (two, second); trzy, trzeci (three, third); cztery, czwarty (four, fourth); pięć, piąty (five, fifth); sześć, szósty (six, sixth); siedem, siódmy (seven, seventh); osiem, ósmy (eight, eighth); dziewięć, dziewiąty (nine, ninth); dziesięć, dziesiąty (ten, tenth); jedenaście, jedenasty (eleven, eleventh); dwanaście, dwunasty (twelve, twelfth); trzynaście, trzynasty (thirteen, thirteenth); czternaście, czternasty (fourteen, fourteenth); piętnaście, piętnasty (fifteen, fifteenth); szesnaście, szesnasty (sixteen, sixteenth); siedemnaście, siedemnasty (seventeen, seventeenth); osiemnaście, osiemnasty (eighteen, eighteenth); dziewiętnaście, dziewiętnasty (nineteen, nineteenth); dwadzieścia, dwudziesty (twenty, twentieth).

Verse 4: Nakazał więc Mojżesz Izraelitom* (Moses therefore enjoined the Israelites) obchodzić Paschę (to observe the Passover). — *Literally, unto the Israelites; Izraelitom is in dative plural position. Following are a few instances of the dative plural Izraelitom which the reader has already encountered: błogosławić Izraelitom (to bless the Israelites); rozkaż Izraelitom (order thou the Israelites); powiesz Izraelitom (thou shalt say unto the Israelites); Mojżesz kazał Izraelitom (Moses bade the Israelites); powiedz Izraelitom (say thou unto the Israelites); Pan rozkazał Izraelitom (the Lord ordered the Israelites); rozkażesz Izraelitom (thou shalt order the Israelites); Mojżesz polecił Izraelitom (Moses instructed the Israelites).

Declension of Izraelita (m.)

sing. pl.
nom. Izraelita Izraelici
gen. Izraelity Izraelitów
dat. Izraelicie Izraelitom
acc. Izraelitę Izraelitów
instr. Izraelitą Izraelitami
loc. Izraelicie Izraelitach
voc. Izraelito Izraelici

Verse 5: Obchodzili ją na pustyni Synaj (they would observe it in the desert {of} Sinai) dnia czternastego *pierwszego miesiąca* (on the fourteenth day of the first month), o zmierzchu (at dark). Izraelici wykonali dokładnie wszystko (the Israelites executed absolutely all), co Pan nakazał Mojżeszowi+ (that which the Lord had enjoined Moses). — *For language study: pierwszego miesiąca (of the first month); drugiego miesiąca (of the second month); trzeciego miesiąca (of the third month); czwartego miesiąca (of the fourth month); piątego miesiąca (of the fifth month); szóstego miesiąca (of the sixth month); siódmego miesiąca (of the seventh month); ósmego miesiąca (of the eighth month); dziewiątego miesiąca (of the ninth month); dziesiątego miesiąca (of the tenth month); jedenastego miesiąca (of the eleventh month); dwunastego miesiąca (of the twelfth month). +The reader encountered an example of the dative employed with nakazać at verse 4 (Izraelitom); he now encounters another at this fifth verse: Mojżeszowi (unto Moses). Following are a few instances of the dative Mojżeszowi which the reader has already encountered: tak jak polecił Pan Mojżeszowi (so as the Lord had instructed Moses); które Pan dał Mojżeszowi (which the Lord gave unto Moses); co Pan rozkazał Mojżeszowi (which the Lord had ordered Moses); Pan odpowiedział Mojżeszowi (the Lord responded unto Moses); i polecił donieść Mojżeszowi (and he instructed to report unto Moses); uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi (and they believed unto Him and unto His servant Moses).

Declension of Mojżesz (m.)

nom. Mojżesz
gen. Mojżesza
dat. Mojżeszowi
acc. Mojżesza
instr. Mojżeszem
loc. Mojżeszu
voc. Mojżeszu

Wersety 6-10

Vocabulary: znaleźć się (pf., to be found), jednak (howbeit), mąż (m., man), powód (m., cause), z powodu (because of), dotknięcie (n., touching), zwłoki (pl., mortal remains), ludzki (human-), zaciągnąć (pf., to incur), nieczystość (f., uncleanness), móc (impf., can), dzień (m., day), obchodzić (impf., to observe), Pascha (f., Passover), stanąć (pf., to come unto a stand), przed (before), rzec (pf., to say), czemuż (why ever), więc (therefore), wykluczyć (pf., to exclude), złożenie (n., submission), dar (m., gift), ofiarny (sacrificial), oznaczyć (pf., to designate), czas (m., time), razem z (together with), wszystek (all), Izraelita (m., Israelite), odpowiedzieć (pf., to respond), zaczekać (pf., to wait), posłuchać (pf., to hearken), względem (with regard unto), rozporządzić (pf., to ordain), sposób (m., manner), przemówić (pf., to address), potomek (m., descendant), odbywać (impf., to undertake), daleki (far), podróż (f., journey), winien (ought), mimo (despite).

Verses 6-7: Znaleźli się jednak mężowie (found howbeit were men), którzy z powodu [dotknięcia] zwłok ludzkich (who, because of the touching of mortal human remains) zaciągnęli nieczystość (had incurred uncleanness) i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy (and could not in this day observe the Passover). Mężowie ci stanęli w owym dni (these men came unto a stand in that day) przed* Mojżeszem i Aaronem (before Moses and Aaron) i rzekli do nich (and said unto them): zaciągnęliśmy nieczystość (we have incurred uncleanness) z powodu [dotknięcia] zwłok ludzkich (because of the touching of mortal human remains). Czemuż więc mamy być wykluczeni (why ever therefore are we to be excluded) ze złożenia daru ofiarnego dla Pana (from the submission of the sacrificial gift for the Lord) w oznaczonym czasie (in the designated time) razem ze wszystkimi Izraelitami? (together with all the Israelites?). — *For language study, a few instances which the reader has already encountered where przed is followed by the instrumental: przed Mojżeszem (before Moses); przed Panem Bogiem (before the Lord God); przed Tobą (before Thee); przed wodami potopu (before the waters of the flood); przed faraonem (before the pharaoh); przed śmiercią (before death); przed tymi patykami (before these sticks); przed wejściem (before the entrance); przed zasłoną (before the veil); przed kapłanem (before the priest). When przed is followed instead by the accusative, movement is implied, as in so far as before, unto a place before: przed ołtarz ({unto} before the altar); przed przybytek ({unto} before the dwelling-place); przed Pana ({unto} before the Lord).

Verse 8: A Mojżesz im odpowiedział (and Moses responded unto them): zaczekajcie* (wait ye), a ja posłucham (and I shall hearken), co Pan względem+ was rozporządzi (unto that which the Lord with regard unto you will ordain). — *For language study, a few instances of second-person plural imperatives which the reader has already encountered: zaczekajcie (wait ye); dokonajcie (perform ye); weźcie (take ye); mówcie (speak ye); pozostańcie (remain ye); patrzcie (look ye); błagajcie (beseech ye); idźcie (go ye); wyjdźcie (go ye forth). +Względem is followed by the genitive; a few instances which the reader has already encountered include: względem mnie i tej ziemi (with regard unto me and this land); względem tego chłopca (with regard unto this lad); względem ojca mego (with regard unto my father); względem Pana (with regard unto the Lord).

Verses 9-10: Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza (the Lord in this manner addressed Moses): tak mów do Izraelitów (so speak unto the Israelites): jeśli kto z was (if a one of you) albo z waszych potomków (or of your descendants) zaciągnie nieczystość (will incur uncleanness) przy zwłokach (through mortal remains) albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż* (or will be in this time undertaking a far journey), winien [mimo to] obchodzić Paschę dla Pana (he is, despite this, to observe the Passover for the Lord). — *Supplementary examples of the feminine noun podróż, not from the Bible: biuro podróży (travel office); koszty podróży (travelling expenses); plan podróży (travel itinerary); podróż pociągiem (journey by train; pociąg [m.], train); podróż statkiem (journey by ship; statek [m.], ship); podróż samolotem (journey by aeroplane; samolot [m.], aeroplane); szczęśliwej podróży (bon voyage).

Declension of podróż (f.)

sing. pl.
nom. podróż podróże
gen. podróży podróży
dat. podróży podróżom
acc. podróż podróże
instr. podróżą podróżami
loc. podróży podróżach
voc. podróży podróże

Wersety 11-14

Vocabulary: wszyscy (pl., all), winien (ought), obchodzić (impf., to observe), czternasty (fourteenth), dzień (m., day), zmierzch (m., dark), drugi (second), miesiąc (m., month), powinien (ought), wtedy (then), spożywać (impf., to consume), chleb (m., bread), przaśny (unleavened), gorzki (bitter), ziele (n., herb), móc (impf., may), nic (not a thing), zostawić (pf., to leave), aż do (until), rano (n., morning), żaden (not any), kość (f., bone), łamać (impf., to break), Pascha (f., Passover), według (according unto), ustalić (pf., to fix), obrzęd (m., ritual), czysty (clean), podróż (f., journey), mimo (despite), zaniedbać (pf., to neglect), świętowanie (n., celebration), taki (such), wyłączyć (pf., to dispart), spośród (from amongst), lud (m., people), przynieść (pf., to bring along), oznaczyć (pf., to designate), czas (m., time), dar (m., gift), ofiarny (sacrificial), człowiek (m., man), ponieść (pf., to suffer), odpowiedzialność (f., accountability), grzech (m., sin), obcy (m., foreigner), zatrzymać się (pf., to halt oneself), pośród (amongst), prawo (n., law), zwyczaj (m., convention), odnosić się (impf., to apply), dotyczyć (impf., to pertain unto), tubylec (m., native).

Verse 11: [Ci wszyscy] winni ją obchodzić (all these are to observe it) czternastego dnia o zmierzchu (on the fourteenth day at dark), w drugim miesiącu (in the second month); powinni wtedy spożywać chleb przaśny (they are then to consume unleavened bread) i gorzkie* zioła (and bitter herbs). — *For review, instances wherewith the reader has already met employing the Polish adjective gorzki include: i zaczął czynić gorzkie wyrzuty Labanowi (and he started making bitter reproaches unto Laban); spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami (they shall consume it with unleavened bread and bitter herbs); i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie (and they could not drink the waters, for they were bitter); wodę zaś gorzką, niosącą klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku (and the bitter water bearing the ban shall the priest be holding in his hand).

Verse 12: Nie mogą nic zostawić (they may not leave a thing) aż do rana (until morning) ani też żadnej kości łamać (nor any bone break); winni obchodzić Paschę (they are to observe the Passover) według* ustalonego obrzędu (according unto the fixed ritual). — *For review, numerous instances of the Polish według already met with in the readings; this preposition is followed by the genitive: według ich gatunków (according unto their kinds); według upodobania (according unto fancy); według szczepów i według narodów (according unto tribes and according unto nations); według obszarów przez nich posiadanych (according unto the areas held by them); według ich wieku (according unto their age); według ich rodzin (according unto their families); według słowa twego (according unto thy word); według waszego pragnienia (according unto your desire); według potrzeby dziennej (according unto the daily need); według takiego samego przepisu (according unto the same such prescription); według ich postępków (according unto their dealings); według wzoru (according unto the exemplar); według porządku ich urodzenia (according unto the order of their birth); według wszystkich nakazów Pana (according unto all the injunctions of the Lord); według wagi sykla przybytku (according unto the weight of the shekel of the dwelling-place); według ich imion (according unto their names); według rozkazu (according unto the order).

Verse 13: Kto zaś jest czysty (but he who is clean) i nie jest w podróży (and is not in journey), a mimo to zaniedba świętowania Paschy (yet despite this neglecteth the celebration of the Passover), taki ma być wyłączony spośród* swego ludu (such a one is to be disparted from amongst his people), gdyż nie przyniósł Panu (for he hath not brought along unto the Lord) w oznaczonym czasie (in the designated time) daru ofiarnego (the sacrificial gift). Taki człowiek poniesie odpowiedzialność (such man shall suffer accountability) za swój grzech (for his sin). — *For review, numerous instances of the Polish spośród already met with in the readings; this preposition is followed by the genitive: spośród wszystkich istot żyjących (from amongst all living beings); spośród służby swego domu (from amongst the service of his house); spośród kobiet Kanaanu (from amongst the women of Canaan); spośród mieszkanek Kanaanu (from amongst the female inhabitants of Canaan); jest on spośród dzieci Hebrajczyków (he is from amongst the children of the Hebrews); bito pisarzy spośród Izraelitów (one would beat the scribes from amongst the Israelites); spośród wszystkich narodów (from amongst all the nations); spośród pracowników (from amongst the workmen); spośród ludu ziemi (from amongst the people of the land); spośród małego bydła (from amongst the little cattle); spośród synów Aarona (from amongst the sons of Aaron); spośród wszystkich zwierząt (from amongst all the animals).

Verse 14: Jeśli jakiś obcy zatrzymał się pośród was (if some foreigner have halted himself amongst you) i ma obchodzić Paschę dla Pana (and be to observe the Passover for the Lord), winien ją obchodzić według praw i zwyczajów (he is to observe it according unto the laws and the conventions) odnoszących się do Paschy (applying unto the Passover). Jedne i te same prawa (the one and these same laws) dotyczą obcych jak też i tubylców (pertain unto foreigners as also unto natives).

Declension of prawo (n.)

sing. pl.
nom. prawo prawa
gen. prawa praw
dat. prawu prawom
acc. prawo prawa
instr. prawem prawami
loc. prawie prawach
voc. prawo prawa

Wersety 15-19

Vocabulary: dzień (m., day), ustawić (pf., to put up), przybytek (m., dwelling-place), okryć (pf., to cloak), wraz z (together with), namiot (m., tent), świadectwo (n., testimony), obłok (m., cloud), wieczór (m., evening), aż do (until), rano (n., morning), pozostawać (impf., to remain), kształt (m., form), ogień (m., fire), tak (so), dziać się (impf., to come about), zawsze (ever), okrywać (impf., to cloak), noc (f., night), jakby (as though), blask (m., splendour), podnosić się (impf., to lift oneself), Izraelita (m., Israelite), zwijać (impf., to strike), obóz (m., camp), miejsce (n., place), zatrzymać się (pf., to halt oneself), rozbijać (impf., to pitch), znowu (once more), rozkaz (m., order), z powrotem (back), jak długo (so long as), spoczywać (impf., to be at rest), nawet (even), wtedy (then), długi (long), czas (m., time), rozciągać się (impf., to extend oneself), posłuszny (obedient).

Verse 15: W dniu, kiedy ustawiono* przybytek (in the day when the dwelling-place was put up), okrył go wraz z Namiotem Świadectwa obłok (the cloud cloaked it together with the Tent of the Testimony), i od wieczora aż do rana (and from evening until morning) pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia (would it remain over the dwelling-place in the form of fire). — *This is the impersonal past; after the manner of the Polish, ustawiono przybytek means one put up the dwelling-place; a passive construction may take its place in English: the dwelling-place was put up. Following is a list of a number of instances of the impersonal past wherewith the reader has already met; for the sake of simplicity, I have translated them all in this list employing only the active voice: wynagrodzono (one compensated); doniesiono (one reported); popełniono (one committed); zgwałcono (one violated); sprowadzono (one brought); wyprowadzono (one brought forth); osadzono (one planted); wyprawiono (one sent off); powtórzono (one repeated); ustanowiono (one instituted); uczyniono (one did); wypędzono (one drove forth); znaleziono (one found).

Verse 16: I tak działo się zawsze (and so would it ever come about): obłok okrywał go [[w dzień]]* (the cloud would cloak it in the day), a w nocyjakby blask ognia (and in the night {was there} as though splendour of fire). — *A technical error has caused the wording w dzień not to appear in the online version of this verse on the BT website, which provides the source of this text. Because the text was placed between angle brackets, it must have been analysed by the HTML editor as incorrect code and been backed out automatically when the page was published, leaving an empty space in its place. This text does appear in the printed version: I have inserted it into the text of this verse above, where it ought to have appeared in the online version.

Verse 17: Kiedy obłok podnosił się nad przybytkiem (when the cloud would lift itself over the dwelling-place), Izraelici zwijali* obóz (the Israelites would strike camp), a w miejscu, gdzie się zatrzymał (and in the place where it halted itself), rozbijali* go znowu (they would pitch it again). — *Consider the following: rozbić (pf., to pitch); rozbijać (impf., to pitch); zwinąć (pf., to strike); zwijać (impf., to strike); rozbić obóz (pf., to pitch camp); rozbijać obóz (impf., to pitch camp); zwinąć obóz (pf., to strike camp); zwijać obóz (impf., to strike camp).

Verse 18: Na rozkaz Pana Izraelici zwijali* obóz (at the order of the Lord would the Israelites strike camp) i znowu na rozkaz Pana rozbijali* go z powrotem (and again at the order of the Lord would they pitch it back); jak długo obłok spoczywał na przybytku (so long as the cloud was at rest upon the dwelling-place), pozostawali w tym samym miejscu (they would remain in this same place). — *Consider the following: rozbili obóz (they pitched camp); rozbijali obóz (they would [as in they used to] pitch camp); zwinęli obóz (they struck camp); zwijali obóz (they would [as in they used to] strike camp).

Verse 19: Nawet wtedy, gdy obłok (even then when the cloud) przez długi czas (for a long time) rozciągał się nad przybytkiem (would extend itself over the dwelling-place), Izraelici, posłuszni rozkazowi Pana, nie zwijali obozu (the Israelites, obedient unto the order of the Lord, would not strike camp).

Declension of rozkaz (m.)

sing. pl.
nom. rozkaz rozkazy
gen. rozkazu rozkazów
dat. rozkazowi rozkazom
acc. rozkaz rozkazy
instr. rozkazem rozkazami
loc. rozkazie rozkazach
voc. rozkazie rozkazy

Wersety 20-23

Vocabulary: zdarzać się (impf., to happen), również (also), tak (so), obłok (m., cloud), krótki (short), czas (m., time), pozostawać (impf., to remain), przybytek (m., dwelling-place), wtedy (then), rozbijać (impf., to pitch), obóz (m., camp), rozkaz (m., order), tenże (this same), zwijać (impf., to strike), tylko (but), wieczór (m., evening), rano (n., morning), podnosić się (impf., to lift oneself), niekiedy (at times), dzień (m., day), noc (f., night), skoro (so soon as), natychmiast (with all speed), dwa (two), miesiąc (m., month), dłużej (longer), rozciągać się (impf., to extend oneself), okrywać (impf., to cloak), miejsce (n., place), przestrzegać (impf., to observe), nakaz (m., injunction), dany (given).

Verse 20: Lecz zdarzało się również tak (but it would also happen so), że obłok krótki czas pozostawał nad przybytkiem (that the cloud would remain a short time over the dwelling-place); wtedy również rozbijali obóz na rozkaz Pana (then also would they pitch camp at the order of the Lord) i na tenże* rozkaz go zwijali (and at this same order would they strike it). — *Examples of tenże which have hitherto appeared in the readings: tegoż Labana (of this same Laban); tejże nocy (on this same night); tenże przełożony dworzan (this same superior of the courtiers); z tegoż pokolenia (from this same generation).

Verse 21: Zdarzało się i tak (it would also happen so), że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana (that the cloud would remain but from evening unto morning), a nad ranem się podnosił (and in the morning would lift itself); wtedy oni zwijali obóz (then they would strike camp). Niekiedy pozostawał przez dzień i noc (at times it would remain for a day and a night); skoro tylko się podniósł (so soon as it would but lift itself), natychmiast* zwijali obóz (with all speed would they strike camp). — *Examples of natychmiast which have hitherto appeared in the readings: natychmiast jedźcie do Kanaanu (with all speed go ye unto Canaan); wymaż mię natychmiast z Twej księgi (efface me with all speed from Thy book); natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi (with all speed did Moses bow down unto the ground).

Verse 22: Jeśli pozostawał dwa dni (if it would remain two days), miesiąc (a month) czy dłużej (or longer)gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem (when the cloud would extend itself over the dwelling-place) i okrywał go (and would cloak it), pozostawali Izraelici w miejscu* (the Israelites would remain in place) i nie zwijali obozu (and would not strike camp); skoro tylko się podniósł (so soon as it would but lift itself), zwijali obóz (they would strike camp). — *Some examples of the locative miejscu which have hitherto appeared in the readings: tu na tym miejscu (here in this place); na widocznym miejscu (in a visible place); czyż ja jestem na miejscu Boga? (am I ever in the place of God?); w miejscu noclegu (in a place of overnighting); pozostańcie na swoim miejscu (remain ye in your place); na każdym miejscu (in each place); w Miejscu Świętym (in the Holy Place); w miejscu poświęconym (in a consecrated place).

Declension of miejsce (n.)

sing. pl.
nom. miejsce miejsca
gen. miejsca miejsc
dat. miejscu miejscom
acc. miejsce miejsca
instr. miejscem miejscami
loc. miejscu miejscach
voc. miejsce miejsca

Verse 23: Na rozkaz Pana rozbijali obóz (at the order of the Lord would they pitch camp) i na rozkaz Pana go zwijali (and at the order of the Lord would they strike it). Przestrzegali nakazów Pana (they would observe the injunctions of the Lord), danych* przez Mojżesza (given through Moses). — *Dany is the past participle of the perfective verb dać. Danych agrees with nakazów, genitive plural. Another example of dany which the reader has already encountered is the following: na rozkaz Pana dany Mojżeszowi (at the order of the Lord given unto Moses).