Numbers 8 in Polish

Treated in the eighth chapter of the book of Numbers: lampy świecznika (the lamps of the lampstand); ofiarowanie lewitów (the offering of the Levites).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Lb 8

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Lb 8. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: mówić (impf., to speak), słowo (n., word), tak (so), powiedzieć (pf., to say), ustawić (pf., to put up), lampa (f., lamp), wtedy (then), siedem (seven), rzucać (impf., to cast), światło (n., light), przedni (front-), strona (f., side), uczynić (pf., to make), umieścić (pf., to place), według (according unto), nakaz (m., injunction), dać (pf., to give), wykonać (pf., to execute), następujący (following), sposób (m., manner), kuć (impf., to hammer), kuty (hammered), złoto (n., gold), podstawa (f., base), aż do (so far as), kwiat (m., flower), sporządzić (pf., to fabricate), zgodnie z (in keeping with), wzór (m., exemplar), podać (pf., to serve).

Verses 1-2: Mówił Pan do Mojżesza tymi słowami (the Lord spoke unto Moses with these words): tak mów do Aarona i to mu powiedz (so speak unto Aaron and this unto him say): gdy ustawisz lampy (when thou wilt put up the lamps), wtedy siedem lamp ma rzucać światło (then the seven lamps are to cast light) na przednią stronę świecznika (onto the front side of the lampstand).

Verse 3: Aaron uczynił tak (Aaron did so); na przedniej stronie świecznika (on the front side of the lampstand) umieścił jego lampy według nakazu (did he place its lamps according unto the injunction), jaki dał Pan Mojżeszowi (which the Lord had given Moses).

Verse 4: Świecznik zaś był wykonany w następujący sposób (and the lampstand was executed in the following manner): był kuty ze złota (it was hammered from gold)od podstawy aż do kwiatów był kuty (from the base so far as the flowers was it hammered). Był on sporządzony zgodnie z wzorem (it was fabricated in keeping with the exemplar), jaki Pan podał Mojżeszowi (which the Lord had served Moses).

Declension of kwiat (m.)

sing. pl.
nom. kwiat kwiaty
gen. kwiatu kwiatów
dat. kwiatowi kwiatom
acc. kwiat kwiaty
instr. kwiatem kwiatami
loc. kwiecie kwiatach
voc. kwiecie kwiaty

Wersety 5-9

Vocabulary: mówić (impf., to speak), znów (again), słowo (n., word), wyłączyć (pf., to dispart), lewita (m., Levite), spośród (from amongst), Izraelita (m., Israelite), oczyścić (pf., to cleanse), postąpić (pf., to deal), sposób (m., manner), pokropić (pf., to sprinkle), woda (f., water), przebłaganie (n., propitiation), ogolić (pf., to shave), cały (whole), ciało (n., body), wyprać (pf., to wash), szata (f., garment), wtedy (then), czysty (clean), następnie (next), wziąć (pf., to take), młody (young), cielec (m., bullock), stado (n., horde), należący (belonging), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary-), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), drugi (other), przebłagalny (propitiatory-), kazać (impf., to bid), wystąpić (pf., to step forth), przed (before), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), zebrać (pf., to gather), zgromadzenie (n., congregation).

Verses 5-6: Mówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami (the Lord again spoke unto Moses with these words): wyłącz lewitów spośród Izraelitów (dispart the Levites from amongst the Israelites) i oczyść ich (and cleanse them).

Verse 7: Postąpisz zaś z nimi w ten sposób (and thou shalt deal with them in this manner), aby ich oczyścić (as to cleanse them): pokropisz ich wodą przebłagania (thou shalt sprinkle them with the water of propitiation), ogolą całe swoje ciało (they shall shave their whole body), wypiorą szaty (shall wash {their} garments), i wtedy będą czyści (and then they shall be clean).

Verse 8: Następnie wezmą młodego cielca ze stada (next they shall take a young bullock from the horde) i należącą do tego ofiarę pokarmową (and the alimentary offering belonging thereunto) z najczystszej mąki zaprawionej oliwą (from the finest flour dressed with olive oil); ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną (and thou shalt take another bullock from the horde for a propitiatory offering).

Verse 9: Każ wystąpić lewitom przed Namiot Spotkania (bid the Levites step forth before the Tent of Meeting) i zbierz całe zgromadzenie Izraelitów (and gather the whole congregation of the Israelites).

Wersety 10-14

Vocabulary: wyprowadzić (pf., to bring forth), lewita (m., Levite), przed (before), Izraelita (m., Israelite), włożyć (pf., to put in), ręka (f., hand), następnie (next), gest (m., gesture), kołysanie (n., swaying), wobec (before), przekazać (pf., to impart), ofiara (f., offering), strona (f., side), przeznaczyć (pf., to assign), służba (f., service), głowa (f., head), cielec (m., bullock), jeden (one), złożyć (pf., to submit), przebłagalny (propitiatory-), drugi (other), całopalenie (n., holocaust), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), obrzęd (m., ritual), przebłaganie (n., propitiation), stawić (pf., to set), syn (m., son), ofiarować (pf., to offer), wyodrębnić (pf., to put apart), spośród (from amongst), należeć (impf., to belong).

Verse 10: Gdy wyprowadzisz lewitów przed Pana (when thou wilt bring forth the Levites before the Lord), Izraelici włożą na nich ręce (the Israelites shall put {their} hands upon them).

Verse 11: Następnie Aaron gestem kołysania wobec Pana (next Aaron with the gesture of swaying before the Lord) przekaże lewitów jako ofiarę ze strony Izraelitów (shall impart the Levites as an offering *on the part of* the Israelites) i będą przeznaczeni na służbę dla Pana (and they shall be assigned unto service for the Lord). — *literally, from the side of

Verse 12: Lewici włożą ręce na głowy cielców (the Levites shall put {their} hands upon the heads of the bullocks), a ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną (and thou the one of them shalt offer for a propitiatory offering), a drugiego jako całopalenie dla Pana (and the other as a holocaust for the Lord), by w ten w sposób dokonać nad lewitami (as to in this manner perform over the Levites) obrzędu przebłagania (the ritual of propitiation).

Verse 13: Stawisz lewitów przed Aaronem i jego synami (thou shalt set the Levites before Aaron and his sons) i ofiarujesz ich Panu gestem kołysania (and shalt offer them unto the Lord with the gesture of swaying).

Verse 14: Wyodrębnij lewitów spośród Izraelitów (thou shalt put apart the Levites from amongst the Israelites), gdyż oni do Mnie należą (for unto Me do they belong).

Wersety 15-19

Vocabulary: oczyścić (pf., to cleanse), ofiarować (pf., to offer), gest (m., gesture), kołysanie (n., swaying), przyjść (pf., to come), lewita (m., Levite), służyć (impf., to serve), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), oddać (pf., to render), własność (f., possession), spośród (from amongst), Izraelita (m., Israelite), brać (impf., to take), miejsce (n., place), otwierać (impf., to open), łono (n., womb), matka (f., mother), znaczyć (impf., to signify), wszystek (all), pierworodny (m., firstborn; firstborn-), bowiem (for), należeć (impf., to belong), wszystko (n., all), ludzie (pl., men), bydło (n., cattle), poświęcić (pf., to consecrate), dzień (m., day), pobić (pf., to thrash), ziemia (f., land), egipski (Egyptian), obecnie (presently), dawać (impf., to give), syn (m., son), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), wyjednywać (impf., to obtain), przebaczenie (n., forgiveness), spotkać (pf., to meet), kara (f., punishment), wypadek (m., event), zbliżać się (impf., to draw near), przybytek (m., dwelling-place).

Verse 15: Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz gestem kołysania (when thou wilt have cleansed them and offered {them} with the gesture of swaying), przyjdą lewici służyć w Namiocie Spotkania (the Levites shall come serve in the Tent of Meeting).

Verse 16: Są oni Mnie oddani na własność spośród Izraelitów: they are rendered Me for a possession from amongst the Israelites. Biorę ich spośród Izraela w miejsce tego (I take them from amongst Israel in place of this), co otwiera łono matki (which openeth the womb of the mother)to znaczy [w miejsce] wszystkich pierworodnych (which signifieth, in place of all the firstborns).

Verse 17: Do Mnie bowiem należy wszystko (for unto Me belongeth all), co pierworodne w Izraelu (which {is} firstborn in Israel), tak spośród ludzi, jak też i bydła (so from amongst men as also {from amongst} cattle). Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu (I consecrated them for Myself in that day), kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej (when I thrashed all the firstborns in the Egyptian land).

Verses 18-19: Obecnie biorę lewitów (presently do I take the Levites) w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów (in place of all the firstborns of Israel) i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów (and do I give them unto Aaron and his sons as a possession from amongst the Israelites), by za Izraelitów pełnili służbę w Namiocie Spotkania (that for the Israelites they should fulfil service in the Tent of Meeting). Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów (they shall be obtaining forgiveness for the Israelites), by nie spotkała ich kara (that punishment should not meet them), w wypadku gdyby sami zbliżali się do przybytku (in the event that these same should draw near unto the dwelling-place).

Wersety 20-22

Vocabulary: więc (therefore), cały (whole), społeczność (f., community), Izraelita (m., Israelite), postąpić (pf., to deal), lewita (m., Levite), rozkazać (pf., to order), według (according unto), dokonać (pf., to perform), oczyszczenie (n., cleansing), wyprać (pf., to wash), szata (f., garment), gest (m., gesture), kołysanie (n., swaying), ofiarować (pf., to offer), potem (then), obrzęd (m., ritual), przebłaganie (n., propitiation), sposób (m., manner), zostać (pf., to remain), oczyścić (pf., to cleanse), następnie (next), dopuścić (pf., to allow), pełnienie (n., fulfilling), służba (f., service), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), kierunek (m., direction), syn (m., son), sprawa (f., matter).

Verse 20: Mojżesz więc, Aaron i cała społeczność Izraelitów (therefore Moses, Aaron and the whole community of the Israelites) postąpili z lewitami tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi (dealt with the Levites so as the Lord had ordered Moses)według tego postąpili Izraelici z nimi (according unto this did the Israelites deal with them).

Verse 21: Lewici dokonali swego oczyszczenia (the Levites performed their cleansing) i wyprali swoje szaty (and washed their clothes), Aaron zaś gestem kołysania ofiarował ich Panu (whereas Aaron offered them with the gesture of swaying unto the Lord). Potem dokonał nad nimi obrzędu przebłagania (then he performed over them the ritual of propitiation), by w ten sposób zostali oczyszczeni (that in this manner they should be cleansed).

Verse 22: Następnie zostali lewici dopuszczeni (next were the Levites allowed) do pełnienia służby w Namiocie Spotkania (unto the fulfulling of service in the Tent of Meeting) pod kierunkiem Aarona i jego synów (under the direction of Aaron and his sons). Jak rozkazał Pan Mojżeszowi w sprawie lewitów (as the Lord had ordered Moses in the matter of the Levites), tak postąpiono z nimi (so did one deal with them).

Wersety 23-26

Vocabulary: tak (so), mówić (impf., to speak), dalej (further{more}), taki (such), prawo (n., law), odnosić się (impf., to apply), lewita (m., Levite), ukończenie (n., finishing), dwudziesty piąty (twenty-fifth), rok (m., year), życie (n., life), móc (impf., may), służyć (impf., to serve), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), pięćdziesiąt (fifty), wolny (free), służba (f., service), wykonywać (impf., to execute), wprawdzie (indeed), pomagać (impf., to help), brat (m., brother), wykonywanie (n., executing), zajęcie (n., business), właściwy (proper), dopuścić (pf., to allow), postąpić (pf., to deal), sprawa (f., matter).

Verses 23-24: I tak mówił dalej Pan do Mojżesza (and so did the Lord furthermore speak unto Moses): takie jest prawo odnoszące się do lewitów (such is the law applying unto the Levites): po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia (*after the finishing of* the twenty-fifth year of life) mogą służyć w Namiocie Spotkania (they may serve in the Tent of Meeting). — *as in upon reaching

Verse 25: Po ukończeniu pięćdziesięciu lat (*after the finishing of fifty years*) są wolni od służby (they are free from service) i nie będą jej dalej wykonywać (and shall be executing it no further). — *as in upon reaching fifty years of age

Verse 26: Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w Namiocie Spotkania (they may indeed help their brethren in the Tent of Meeting) przy wykonywaniu zajęć (with the executing of businesses), ale do właściwej służby nie mogą być dopuszczeni (but unto service proper may they not be allowed). Tak masz postąpić z lewitami w sprawie ich służby: so art thou to deal with the Levites in the matter of their service.