Numbers 7 in Polish

The seventh chapter of the book of Numbers treats of: dary ofiarne wodzów pokoleń (sacrificial gifts from the commanders of the generations).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Lb 7

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Lb 7. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: ukończyć (pf., to finish), budowa (f., construction), przybytek (m., dwelling-place), namaścić (pf., to anoint), poświęcić (pf., to consecrate), wraz z (together with), wszystek (all), sprzęt (furniture), podobnie (similarly), ołtarz (m., altar), razem z (together with), należeć (impf., to belong), wtedy (then), książę (m., prince), głowa (f., head), poszczególny (each), ród (m., line), pokolenie (n., generation), przewodniczący (m., presider), spis (m., register), przynieść (pf., to bring along), dar (m., gift), przyprowadzić (pf., to bring), sześć (six), kryć (impf., to cover), kryty (covered), wóz (m., car), dwanaście (twelve), wół (m., ox), przypadać (impf., to fall), więc (therefore), jeden (one), dwa (two), każdy (each), przed (before), wówczas (then), rzec (pf., to say), wziąć (pf., to take), przeznaczyć (pf., to assign), użytek (m., use), namiot (m., tent), spotkanie (n., tent), podzielić (pf., to divide), pomiędzy (between), lewita (m., Levite), odpowiednio (meetly), służba (f., service).

Verse 1: Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku (when Moses had finished the construction of the dwelling-place), namaścił go i poświęcił (he anointed it and consecrated {it}) wraz ze wszystkimi sprzętami (together with all {its} furnitures); podobnie i ołtarz (and similarly the altar) razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi (together with all the furnitures belonging thereunto) namaścił i poświęcił (did he anoint and consecrate).

Verse 2: Wtedy książęta Izraela (then the princes of Israel), głowy poszczególnych rodów (the heads of each of the lines), książęta pokoleń i przewodniczący w spisie (the princes of the generations and the presiders over* the register), przynieśli swoje dary (brought along their gifts). — *literally, in

Verse 3: Przyprowadzili oni dla Pana (they brought for the Lord): sześć krytych wozów i dwanaście wołów (six covered cars and twelve oxen); przypadał więc jeden wóz od dwóch książąt (one car therefore fell unto two princes) i po jednym wole od każdego (and by one ox unto each). Przyprowadzili to przed przybytek: they brought these before the dwelling-place.

Verses 4-5: Wówczas rzekł Pan do Mojżesza (then the Lord said unto Moses): weź to od nich (take these from them) i niech będzie przeznaczone do użytku w Namiocie Spotkania (and let {these} be assigned unto use in the Tent of Meeting). Podziel je pomiędzy lewitów (divide them between the Levites) odpowiednio do ich służby (meetly unto their service).

Declension of użytek (m.)

sing. pl.
nom. użytek użytki
gen. użytku użytków
dat. użytkowi użytkom
acc. użytek użytki
instr. użytkiem użytkami
loc. użytku użytkach
voc. użytku użytki

Wersety 6-11

Vocabulary: wziąć (pf., to take), więc (therefore), wóz (m., car), wół (m., ox), oddać (pf., to render), lewita (m., Levite), odpowiednio (meetly), służba (f., service), Gerszonita (m., Gershonite), dwa (two), cztery (four), osiem (eight), Meraryta (m., Merarite), pełnić (impf., to fulfil), kierunek (m., direction), syn (m., son), kapłan (m., priest), Kehatyta (m., Kohathite), dać (pf., to give), powierzyć (pf., to entrust), troska (f., care), rzecz (f., thing), najświętszy (most holy), nosić (impf., to bear), ramię (n., shoulder), dzień (m., day), poświęcenie (n., consecration), ołtarz (m., altar), przynieść (pf., to bring along), książę (m., prince), dar (m., gift), przed (before), rzec (pf., to say), każdy (each), jeden (one), ofiarny (sacrificial).

Verse 6: Wziął więc Mojżesz wozy i woły (Moses therefore took the cars and the oxen) i oddał je lewitom (and rendered them unto the Levites).

Verse 7: Odpowiednio do ich służby (meetly unto their service) dał Gerszonitom dwa wozy i cztery woły (did he give unto the Gershonites two cars and four oxen).

Verse 8: Osiem wołów i cztery wozy dał Merarytom (eight oxen and four cars did he give unto the Merarites), odpowiednio do ich służby (meetly unto their service), [jaką mieli pełnić] pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Aarona (which they were to fulfil under the direction of Ithamar son of Aaron the priest).

Verse 9: Kehatytom nic nie dał (unto the Kohathites gave he not a thing), gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze (for they had care entrusted for the most holy things), które mieli nosić na ramionach (which they were to bear upon {their} shoulders).

Verses 10-11: W dniu poświęcenia ołtarza (in the day of the consecration of the altar) przynieśli książęta swoje dary (did the princes bring along their gifts). Gdy je przynieśli przed ołtarz (when they brought them along before the altar), rzekł Pan do Mojżesza (the Lord said unto Moses): niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny (each day let one of the princes bring along his sacrificial gift) na poświęcenie ołtarza (for the consecration of the altar).

Declension of poświęcenie (n.)

sing. pl.
nom. poświęcenie poświęcenia
gen. poświęcenia poświęceń
dat. poświęceniu poświęceniom
acc. poświęcenie poświęcenia
instr. poświęceniem poświęceniami
loc. poświęceniu poświęceniach
voc. poświęceniu poświęcenia

Wersety 12-83

Vocabulary: dzień (m., day), przynieść (pf., to bring along), dar (m., gift), ofiarny (sacrificial), syn (m., son), pokolenie (m., generation), stanowić (impf., to constitute), misa (f., pan), srebrny (silvern), wagi (f., weight), sto trzydzieści (one hundred and thirty), sykl (m., shekel), czara (f., goblet), siedemdziesiąt (seventy), według (accoring unto), przybytek (m., dwelling-place), obydwa (both), napełnić (pf., to fill up), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), czasza (f., bowl), złoto (n., gold), dziesięć (ten), kadzidło (n., incense), młody (young), cielec (m., bullock), baran (m., ram), roczny (year-old), jagnię (n., lamb), całopalny (holocaust-), kozioł (m., he-goat), przebłagalny (propitiatory), wreszcie (at the last), dwa (two), wół (m., ox), pięć (five), jednoroczny (one-year-old), owieczki (pl., sheeplings), biesiadny (festal), książę (m., prince).

Ordinal numerals: pierwszy (first), drugi (second), trzeci (third), czwarty (fourth), piąty (fifth), szósty (sixth), siódmy (seventh), ósmy (eighth), dziewiąty (ninth), dziesiąty (tenth), jedenasty (eleventh), dwunasty (twelfth).

Tribes: Issacharyta (m., Issacharite), Zabulonita (m., Zebulunite), Rubenita (m., Reubenite), Symeonita (m., Simeonite), Gadyta (m., Gadite), Efraimita (m., Ephraimite), Manassyta (m., Manassite), Beniaminita (m., Benjaminite), Danita (m., Danite), Aseryta (m., Asherite), Neftalita (m., Naphtalite).

Verses 12-17: Tym* (this one), który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny (who on the first day brought along {his} sacrificial gift), był Nachszon, syn Amminadaba z pokolenia Judy (was Nahshon son of Amminadab from the generation of Judah). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels) oraz czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (and a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). — *This is the instrumental case; tym means in function of this one; as this one. The nominative is Nachszon, wherefore ten (this one) must take the instrumental: Nachszon był tym, który… (Nahshon was {in function of} this one who…; Nahshon was {as} this one who…). This instrumental usage need not be transferred into the English per say, as it is merely a feature of Polish grammar.

Declension of waga (f.)

sing. pl.
nom. waga wagi
gen. wagi wag
dat. wadze wagom
acc. wagę wagi
instr. wagą wagami
loc. wadze wagach
voc. wago wagi

Verses 18-23: Drugiego dnia (on the second day) przyniósł dar ofiarny Netaneel, syn Suara, książę Issacharytów (did he bring along {his} sacrificial gift Nethanel son of Zuar, the prince of the Issacharites). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense); młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Netaneela, syna Suara: this was the sacrificial gift of Nethanel son of Zuar.

Declension of jagnię (n.)

sing. pl.
nom. jagnię jagnięta
gen. jagnięcia jagniąt
dat. jagnięciu jagniętom
acc. jagnię jagnięta
instr. jagnięciem jagniętami
loc. jagnięciu jagniętach
voc. jagnię jagnięta

Verses 24-29: Trzeciego dnia (on the third day) [przyniósł dar ofiarny] książę Zabulonitów, Eliab, syn Chelona (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Zebulunites Eliab son of Helon). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Eliaba, syna Chelona: this was the sacrificial gift of Eliab son of Helon.

Declension of przybytek (m.)

sing. pl.
nom. przybytek przybytki
gen. przybytku przybytków
dat. przybytkowi przybytkom
acc. przybytek przybytki
instr. przybytkiem przybytkami
loc. przybytku przybytkach
voc. przybytku przybytki

Verses 30-35: Czwartego dnia (on the fourth day) [przyniósł dar ofiarny] książę Rubenitów, Elisur, syn Szedeura (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Reubenites Elizur son of Shedeur). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Elisura, syna Szedeura: this was the sacrificial gift of Elizur son of Shedeur.

Declension of oliwa (f.)

sing. pl.
nom. oliwa oliwy
gen. oliwy oliw
dat. oliwie oliwom
acc. oliwę oliwy
instr. oliwą oliwami
loc. oliwie oliwach
voc. oliwo oliwy

Verses 36-41: Piątego dnia (on the fifth day) [przyniósł dar ofiarny] książę Symeonitów, Szelumiel, syn Suriszaddaja (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Simeonites Shelumiel son of Zurishaddai). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Szelumiela, syna Suriszaddaja: this was the sacrificial gift of Shelumiel son of Zurishaddai.

Verses 42-47: Szóstego dnia (on the sixth day) [przyniósł dar ofiarny] książę Gadytów, Eliasaf, syn Deuela (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Gadites Eliasaph son of Deuel). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela: this was the sacrificial gift of Eliasaph son of Deuel.

Verses 48-53: Siódmego dnia (on the seventh day) [przyniósł dar ofiarny] książę Efraimitów, Eliszama, syn Ammihuda (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Ephraimites Elishama son of Ammihud). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Eliszamy, syna Ammihuda: this was the sacrificial gift of Elishama son of Ammihud.

Verses 54-59: Ósmego dnia (on the eighth day) [przyniósł dar ofiarny] książę Manassytów, Gamliel, syn Pedahsura (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Manassites Gamaliel son of Pedahzur). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Gamliela, syna Pedahsura: this was the sacrificial gift of Gamaliel son of Pedahzur.

Verses 60-65: Dziewiątego dnia (on the ninth day) [przyniósł dar ofiarny] książę Beniaminitów, Abidan, syn Gideoniego (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Benjaminites Abidan son of Gideoni). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Abidana, syna Gideoniego: this was the sacrificial gift of Abidan son of Gideoni.

Verses 66-71: Dziesiątego dnia (on the tenth day) [przyniósł dar ofiarny] książę Danitów, Achiezer, syn Ammiszaddaja (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Danites Ahiezer son of Ammishaddai). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Achiezera, syna Ammiszaddaja: this was the sacrificial gift of Ahiezer son of Ammishaddai.

Verses 72-77: Jedenastego dnia (on the eleventh day) [przyniósł dar ofiarny] książę Aserytów, Pagiel, syn Okrana (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Asherites Pagiel son of Ochran). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Pagiela, syna Okrana: this was the sacrificial gift of Pagiel son of Ochran.

Verses 78-83: Dwunastego dnia (on the twelfth day) [przyniósł dar ofiarny] książę Neftalitów, Achira, syn Enana (did he bring along {his} sacrificial gift the prince of the Naphtalites Ahira son of Enan). Jego dar ofiarny stanowiły (his sacrificial gift would constitute): misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów (a silvern pan of the weight of one hundred and thirty shekels), czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów (a silvern goblet of the weight of seventy shekels)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place)obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową (both filled up with the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem (a bowl of gold of the weight of ten shekels, filled up with incense), młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną (a young bullock, a ram and a year-old lamb for a holocaust offering), kozioł na ofiarę przebłagalną (a he-goat for a propitiatory offering), wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną (at the last, two oxen, five rams, five he-goats and five one-year-old sheeplings for a festal offering). To był dar ofiarny Achiry, syna Enana: this was the sacrificial gift of Ahira son of Enan.

Wersety 84-86

Vocabulary: dar (m., gift), poświęcenie (n., consecration), ołtarz (m., altar), przynieść (pf., to bring along), książę (m., prince), izraelski (Israelite), dzień (m., day), namaszczenie (n., anointment), następujący (following), dwanaście (twelve), misa (f., pan), srebrny (silvern), czara (f., goblet), czasza (f., bowl), złoty (golden), każdy (each), ważyć (impf., to weigh), sto trzydzieści (one hundred and thirty), sykl (m., shekel), srebro (n., silver), siedemdziesiąt (seventy), ogólny (grand), ciężar (m., burden), naczynie (n., vessel), wynosić (impf., to total), dwa tysiące czterysta (two thousand and four hundred), według (according unto), waga (f., weight), przybytek (m., dwelling-place), wypełnić (pf., to fill forth), kadzidło (n., incense), dziesięć (ten), sto dwadzieścia (one hundred and twenty).

Verse 84: [Dary na] poświęcenia ołtarza (the gifts for the consecration of the altar), [które przynieśli] książęta izraelscy w dniu jego namaszczenia (which the Israelite princes brought along in the day of its anointment), były następujące (were the following): dwanaście mis srebrnych (twelve silvern pans), dwanaście czar srebrnych (twelve silvern goblets) i dwanaście czasz złotych (and twelve golden bowls).

Declension of namaszczenie (n.)

sing. pl.
nom. namaszczenie namaszczenia
gen. namaszczenia namaszczeń
dat. namaszczeniu namaszczeniom
acc. namaszczenie namaszczenia
instr. namaszczeniem namaszczeniami
loc. namaszczeniu namaszczeniach
voc. namaszczenie namaszczenia

Verse 85: Każda misa ważyła sto trzydzieści [syklów] srebra (each pan would weigh one hundred and thirty shekels of silver), a każda czara siedemdziesiąt (and each goblet seventy). Ogólny ciężar naczyń srebrnych wynosił dwa tysiące czterysta syklów srebra (the grand burden of the silvern vessels would total two thousand and four hundred shekels of silver)według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place).

Verse 86: Czasz złotych (of the golden bowls), wypełnionych kadzidłem (filled forth with incense), było dwanaście (were there twelve); każda czasza ważyła dziesięć syklów według wagi przybytku (each bowl would weigh ten shekels according unto the weight of the dwelling-place). Ogólny ciężar złota czasz wynosił sto dwadzieścia syklów: the grand burden of the gold of the bowls would total one hundred and twenty shekels.

Wersety 87-89

Vocabulary: ogólny (grand), liczba (f., number), bydło (n., cattle), przeznaczyć (pf., to assign), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), wynosić (impf., to total), dwanaście (twelve), cielec (m., bullock), baran (m., ram), jednoroczny (one-year-old), jagnię (m., lamb), dodanie (n., addition), przynależny (belonging), pokarmy (pl., aliments), kozioł (m., he-goat), przebłagalny (propitiatory-), biesiadny (festal), dwadzieścia cztery (twenty-four), wół (m., ox), sześćdziesiąt (sixty), owieczki (pl., sheeplings), dar (m., gift), ofiarny (sacrificial), poświęcenie (n., consecration), ołtarz (m., altar), zostać (pf., to remain), namaścić (pf., to anoint), wchodzić (impf., to enter), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), rozmawiać (impf., to talk), słyszeć (impf., to hear), mówić (impf., to speak), głos (m., voice), znad (from over), przebłagalnia (f., propitiatory), arka (f., ark), świadectwo (n., testimony), pomiędzy (between), dwa (two), cherub (m., cherub).

Verse 87: Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę całopalną wynosiła (the grand number of cattle assigned for a holocaust offering would total): dwanaście cielców (twelve bullocks), dwanaście baranów (twelve rams), dwanaście jednorocznych jagniąt (twelve one-year-old lambs), z dodaniem przynależnych ofiar z pokarmów (with the addition of the offering from aliments belonging {thereunto}), i dwanaście kozłów na ofiarę przebłagalną (and twelve he-goats for a propitiatory offering).

Verse 88: Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę biesiadną wynosiła (the grand number of cattle assigned for a festal offering would total): dwadzieścia cztery woły (twenty-four oxen), sześćdziesiąt baranów (sixty rams), sześćdziesiąt kozłów (sixty he-goats) i sześćdziesiąt jednorocznych owieczek (and sixty one-year-old sheeplings). To były [dary ofiarne na] poświęcenia ołtarza (these were the sacrificial gifts for the consecration of the altar), gdy został namaszczony (when it was anointed).

Verse 89: Gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Spotkania (when Moses would enter into the Tent of Meeting), by rozmawiać z Nim (to talk with Him), słyszał mówiący do niego głos znad przebłagalni (he would hear the voice speaking unto him from over the propitiatory), która była nad Arką Świadectwa (which was over the Ark of the Testimony) pomiędzy dwoma cherubami (between the two cherubim). Tak mówił do niego: so would He speak unto him.