Numbers 6 in Polish

The Naziriteship (in Polish, nazireat) is treated in the sixth chapter of the book of Numbers.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Lb 6

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Lb 6. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: przemówić (pf., to address), znowu (once more), słowo (n., word), tak (so), mówić (impf., to speak), Izraelita (m., Israelite), mężczyzna (m., man), kobieta (f., woman), złożyć (pf., to submit), ślub (m., vow), nazireat (m., Naziriteship), poświęcić się (pf., to consecrate oneself), musieć (impf., to be to), powstrzymać się (pf., to hold oneself back), wino (n., wine), sycera (f., strong drink), móc (impf., may), używać (impf., to use), ocet (m., vinegar), winny (wine-), sok (m., juice), winogrono (n., grape), nie wolno (it is not permitted), jeść (impf., to eat), zarówno… jak i… (… and… alike), świeży (fresh), suszyć (impf., to dry), suszony (dried), cały (all), czas (m., time), trwanie (n., duration), spożywać (impf., to consume), szczep (m., source), począć (pf., to begin), niedojrzały (immature), aż do (so far as), wytłoczyny (pressed).

Verses 1-3: Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami (the Lord once more addressed Moses with these words): tak mów do Izraelitów (speak so unto the Israelites): gdy jaki mężczyzna lub kobieta złoży ślub nazireatu (when some man or woman will submit the vow of Naziriteship), aby się poświęcić dla Pana (to consecrate himself for the Lord), musi się powstrzymać od wina i sycery (he is to hold himself back from wine and strong drink), nie może używać octu winnego i octu z sycery ani soku z winogron (he may use neither wine vinegar nor vinegar from strong drink nor juice from grapes); nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych (it is not permitted unto him to eat grapes, those fresh and dried alike).

Declension of ocet (m.)

sing. pl.
nom. ocet octy
gen. octu octów
dat. octowi octom
acc. ocet octy
instr. octem octami
loc. occie octach
voc. occie octy

Verse 4: Przez cały czas trwania nazireatu (for all the time of {his} Naziriteship’s duration) nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu (he shall be consuming not a thing from wine source), począwszy od winogron niedojrzałych aż do wytłoczyn (in having begun from immature grapes so far as those pressed).

Wersety 5-8

Vocabulary: cały (all), czas (m., time), trwanie (n., duration), nazireat (m., Naziriteship), nożyce (pl., clippers), dotknąć (pf., to touch), głowa (f., head), dopóki (until), upłynąć (pf., to elapse), okres (m., period), poświęcić się (pf., to consecrate oneself), święty (holy), pozwolić (pf., to permit), włosy (pl., hair), rosnąć (impf., to grow), swobodnie (unrestrainedly), móc (impf., may), zbliżyć się (pf., to draw near), żaden (not any), trup (m., corpse), nawet (even), zmarły (dead), ojciec (m., father), matka (f., mother), brat (m., brother), siostra (f., sister), zaciągnąć (pf., to incur), nieczystość (f., uncleanness), nosić (impf., to bear), znamię (n., mark), poświęcenie (n., consecration), podczas (during).

Verse 5: Przez cały czas trwania nazireatu (for all the time of {his} Naziriteship’s duration) nożyce nie dotkną jego głowy (clippers shall not touch his head). Dopóki nie upłynie okres czasu (until the period of time will be elapsed), na który poświęcił się Panu (wherein he hath consecrated himself unto the Lord), będzie święty (he shall be holy) i ma pozwolić (and is to permit), by włosy jego rosły swobodnie (that his hair should grow unrestrainedly).

Verse 6: W okresie (in the period), kiedy jest poświęcony dla Pana (when he is consecrated for the Lord), nie może się zbliżyć do żadnego trupa (he may not draw near unto any corpse).

Declension of okres (m.)

sing. pl.
nom. okres okresy
gen. okresu okresów
dat. okresowi okresom
acc. okres okresy
instr. okresem okresami
loc. okresie okresach
voc. okresie okresy

Verse 7: Nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze (even for his dead father, mother, brother or sister) nie może zaciągnąć nieczystości (may he not incur uncleanness), gdyż nosi na swej głowie [znamię] poświęcenia dla Pana (for he beareth on his head the mark of consecration for the Lord).

Verse 8: Podczas całego okresu trwania nazireatu (during all the period of {his} Naziriteship’s duration) jest poświęcony dla Pana (is he consecrated for the Lord).

Wersety 9-12

Vocabulary: jednak (howbeit), nagle (on a sudden), umrzeć (pf., to die), sprowadzić (pf., to bring), nieczystość (f., uncleanness), poświęcony (consecrated) głowa (f., head), ostrzyc (pf., to cut), dzień (m., day), oczyszczenie (n., cleansing), siódmy (seventh), ósmy (eighth), przynieść (pf., to bring along), dwa (two), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), kapłan (m., priest), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), jeden (one), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), drugi (other), całopalny (holocaust-), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), wina (f., guilt), zaciągnąć (pf., to incur), zwłoki (pl., mortal remains), zmarły (m., dead one), zostać (pf., to remain), znów (again), poświęcić się (pf., to consecrate oneself), znowu (once more), czas (m., time), nazireat (m., Naziriteship), przyprowadzić (pf., to bring), baranek (m., ramling), roczny (year-old), zadośćuczynienie (n., redress), poprzedni (previous), okres (m., period), policzyć (pf., to number), splamić (pf., to defile), poświęcenie (n., consecration).

Verse 9: Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł (howbeit should a one die by him on a sudden), i sprowadził przez to nieczystość na jego poświęconą głowę (and thereby bring uncleanness onto his consecrated head), to on ostrzyże ją w dniu oczyszczenia (then he shall cut it in the day of {his} cleansing): ostrzyże ją dnia siódmego (he shall cut it on the seventh day).

Verse 10: Ósmego dnia przyniesie (on the eighth day shall he bring) dwie synogarlice albo dwa młode gołębie kapłanowi (two turtledoves or two young pigeons unto the priest) przy wejściu do Namiotu Spotkania (at the entrance of the Tent of Meeting).

Declension of synogarlica (f.)

sing. pl.
nom. synogarlica synogarlice
gen. synogarlicy synogarlic
dat. synogarlicy synogarlicom
acc. synogarlicę synogarlice
instr. synogarlicą synogarlicami
loc. synogarlicy synogarlicach
voc. synogarlico synogarlice

Verse 11: Jednego złoży kapłan jako ofiarę przebłagalną (the one shall the priest submit as a propitiatory offering), drugiego zaś na ofiarę całopalną (and the other for a holocaust offering), i dokona przebłagania za niego (and he shall perform propitiation for him), za winę, jaką zaciągnął przy zwłokach zmarłego (for the guilt which he hath incurred through the mortal remains of the dead one). W ten dzień zostanie znów głowa jego poświęcona: in this day shall his head again be consecrated.

Verse 12: Poświęci się znowu dla Pana na czas nazireatu (he shall consecrate himself once more for the Lord, for the time of {his} Naziriteship) i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarę zadośćuczynienia (and shall bring a year-old ramling as an offering of redress). Poprzedni jednak okres nie będzie policzony (howbeit the previous period shall not be numbered), gdyż splamił swoje poświęcenie (for he defiled his consecration).

Wersety 13-17

Vocabulary: taki (such), prawo (n., law), dotyczyć (impf., to pertain unto), nazirejczyk (m., Nazirite), dzień (m., day), upłynąć (pf., to elapse), czas (m., time), nazireat (m., Naziriteship), przyprowadzić (pf., to bring), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), przynieść (pf., to bring along), dar (m., gift), ofiarny (sacrificial), baranek (m., ramling), jednoroczny (one-year-old), bez (without), skaza (f., blemish), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), dalej (furthermore), owieczka (f., eweling), przebłagalny (propitiatory-), baran (m., ram), biesiadny (festal-), nadto (moreover), kosz (m., basket), chleb (m., bread), przaśny (unleavened), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), podpłomyk (m., flatbread), pomazać (pf., to smear), łącznie z (together with), przynależny (belonging), pokarmowy (alimentary), płynny (liquid-), kapłan (m., priest), zanieść (pf., to convey), wszystko (n., all), złożyć (pf., to submit), całopalenie (n., holocaust), natomiast (however).

Verse 13: Takie jest prawo dotyczące nazirejczyków: such is the law pertaining unto the Nazirites. W dniu, kiedy upłynie czas nazireatu (in the day when the time of {his} Naziriteship will be elapsed), przyprowadzi się go ku wejściu do Namiotu Spotkania (he shall be brought unto the entrance of the Tent of Meeting).

Verses 14-15: A on przyniesie jako dar ofiarny dla Pana (and he shall bring as a sacrificial gift for the Lord) baranka jednorocznego bez skazy na ofiarę całopalną (a one-year-old ramling without blemish for a holocaust offering), dalej, jednoroczną owieczkę bez skazy na ofiarę przebłagalną (furthermore, a one-year-old eweling without blemish for a propitiatory offering) i barana bez skazy jako ofiarę biesiadną (and a ram without blemish as a festal offering), nadto kosz chlebów przaśnych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą (moreover, a basket of unleavened breads from the finest flour dressed with olive oil) i przaśne podpłomyki pomazane oliwą (and unleavened flatbreads spread with olive oil), łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynną (together with the alimentary and liquid offering belonging thereunto).

Declension of podpłomyk (m.)

sing. pl.
nom. podpłomyk podpłomyki
gen. podpłomyka podpłomyków
dat. podpłomykowi podpłomykom
acc. podpłomyk podpłomyki
instr. podpłomykiem podpłomykami
loc. podpłomyku podpłomykach
voc. podpłomyku podpłomyki

Verse 16: Kapłan zaniesie wszystko przed Pana (the priest shall convey all before the Lord) i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia (and shall submit the propitiatory offering and the offering of holocaust).

Verse 17: Barana natomiast złoży jako ofiarę biesiadną dla Pana (however the ram shall he submit as a festal offering for the Lord), łącznie z koszem chlebów przaśnych (together with the basket of unleavened breads). Kapłan złoży potem jego ofiarę pokarmową i płynną: the priest shall then submit his alimentary and liquid offering.

Wersety 18-21

Vocabulary: wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), ostrzyc (pf., to cut), nazirejczyk (m., Nazirite), poświęcony (consecrated), włosy (pl., hair), rzucić (pf., to cast), ogień (m., fire), płonąć (impf., to burn), ofiara (f., offering), biesiadny (festal), następnie (next), wziąć (pf., to take), kapłan (m., priest), ugotować (pf., to boil), łopatka (f., shoulderblade), baran (m., ram), chleb (m., bread), przaśny (unleavened), kosz (m., basket), podpłomyk (m., flatbread), złożyć (pf., to submit), ręka (f., hand), dar (m., gift), ofiarny (sacrificial), wykonać (pf., to execute), gest (m., gesture), kołysanie (n., swaying), święty (holy), należny (belonging), prócz (besides), mostka (f., brisket), udo (n., thigh), odłożyć (pf., to put aside), odtąd (thenceforth), pić (impf., to drink), wino (n., wine), taki (such), prawo (n., law), odnosić się (impf., to apply), ślub (m., vow), ślubować (pf., to vow), niezależnie (irrespective), stać kogoś na coś (impf., to be within one’s means), stosownie do (conformably unto), winien (ought), wypełnić (pf., to fill forth), nazireat (m., Naziriteship).

Verse 18: Wtedy u wejścia do Namiotu Spotkania (then at the entrance of the Tent of Meeting) ostrzyże nazirejczyk swe poświęcone włosy (shall the Nazirite cut his consecrated hair) i rzuci je w ogień (and cast it into the fire), w którym płonie ofiara biesiadna (wherein burneth the festal offering).

Verse 19: Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana (next the priest shall take the boiled shoulderblade of the ram), chleb przaśny z kosza oraz przaśny podpłomyk (an unleavened bread from the basket and an unleavened flatbread) i złoży je na ręce nazirejczyka (and shall submit them into the hands of the Nazirite), gdy on już ostrzyże swe włosy (when he will have already cut his hair).

Verse 20: Kapłan darami ofiarnymi wykona gest kołysania przed Panem (with the sacrificial gifts shall the priest execute the gesture of swaying before the Lord); jest to święty dar należny kapłanowi (this is a holy gift belonging unto the priest) prócz mostka kołysania i uda odłożonego na ofiarę (besides the brisket of swaying and the thigh put aside for an offering). Odtąd może nazirejczyk pić wino: thenceforth may the Nazirite drink wine.

Verse 21: Takie jest prawo odnoszące się tak do nazirejczyka (such is the law applying so unto the Nazirite), który złoży śluby (who will submit vows), jak do darów ofiarnych ślubowanych Panu (as unto the sacrificial gifts vowed unto the Lord), niezależnie od tego (irrespective of this), na co go stać (which is in his means). Stosownie do ślubu (conformably unto the vow) winien wypełnić wszystkie prawa swego nazireatu (is he to fill forth all the laws of his Naziriteship).

Wersety 22-27

Vocabulary: mówić (impf., to speak), znowu (once more), słowo (n., word), powiedzieć (pf., to say), syn (m., son), tak oto (on this wise), błogosławić (impf., to bless), Izraelita (m., Israelite), strzec (impf., to keep), rozpromienić (pf., to light up), oblicze (n., face), obdarzyć (pf., to gift), łaska (f., grace), zwrócić (pf., to turn), pokój (m., peace), wzywać (impf., to invoke), imię (n., name).

Verses 22-24: I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami (and the Lord once more spoke unto Moses with these words): powiedz Aaronowi i jego synom (say unto Aaron and his sons): tak oto macie błogosławić Izraelitom (on this wise are ye to bless the Israelites). Powiecie im (say ye unto them): niech cię Pan błogosławi i strzeże (may the Lord bless and keep thee).

Verse 25: Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą (may the Lord light up His face over thee), niech cię obdarzy swą łaską (may He gift thee with His grace).

Verse 26: Niech zwróci ku tobie oblicze swoje (may He turn His face unto thee) i niech cię obdarzy pokojem (and may He gift thee with peace).

Declension of pokój (m.)

sing. pl.
nom. pokój pokoje
gen. pokoju pokojów
pokoi
dat. pokojowi pokojom
acc. pokój pokoje
instr. pokojem pokojami
loc. pokoju pokojach
voc. pokoju pokoje

Verse 27: Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami (so will they be invoking My name over the Israelites), a Ja im będę błogosławił (and I shall be blessing them).