Matthew 6:25-34 in Polish

Ewangelia według świętego Mateusza 6:25-34

Selected reading

In the gospel according unto Matthew 6:25-34, the Lord Jesus warns his disciples against avarice and the disquieting cares about the matters of this life. Zbytnie troski: undue cares. The reader will find this passage below, translated into English according unto the Polish, version Biblia Tysiąclecia. The English renderings of the Polish are the same as those wherefor precedents were set in the study related to the books of Moses, except in the case of Polish vocabulary appearing for the first time, in which case the precedent is set here. A list of key vocabulary is found below, after the text of the verses.

This passage is presented without language notes related to the Polish; should the reader wish to study Polish from the basics with language commentary, he is invited to begin his study at Rdz 1. He may visit Biblia Tysiąclecia to read Ewangelia wg św. Mateusza 6 in its entirety. An archived version of the chapter is found here.


25 Dlatego powiadam wam (therefore I say unto you): Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie (see ye not unduly unto your life), o to, co macie jeść i pić (unto this which ye are to eat and to drink), ani o swoje ciało (neither unto your body), czym się macie przyodziać (wherewith ye are to clothe yourselves). Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm (signifieth not ever the life more than the nourishment), a ciało więcej niż odzienie? (and the body more than the attire?).

26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu (take ye sight of the birds in the air): nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów (they neither sow nor reap nor gather into granaries), a Ojciec wasz niebieski je żywi (yet your heavenly Father nourisheth them). Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?: are ye not ever more important than they?

27 Kto z was przy całej swej trosce (which of you for all his care) może choćby jedną chwilę dołożyć (is able to add even one moment) do wieku swego życia? (unto the age of his life?).

28 A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie?: and unto attire why see ye unduly? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną (take ye sight of the lilies in the field, how they grow): nie pracują ani przędą (they neither work nor spin).

29 A powiadam wam (and I say unto you): nawet Salomon w całym swoim przepychu (not even Solomon in all his splendour) nie był tak ubrany jak jedna z nich (was so clothed as one of them).

30 Jeśli więc ziele na polu (if therefore the herb in the field), które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone (which today is, and tomorrow will be cast into the oven), Bóg tak przyodziewa (God so clothe), to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? (then why not ever the more you, of little faith?).

31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie (see ye not thereunto unduly therefore and speak not): co będziemy jeść? (what shall we be eating?) co będziemy pić? (what shall we be drinking?) czym będziemy się przyodziewać? (wherewith shall we be clothing ourselves?).

32 Bo o to wszystko poganie zabiegają: for unto all this do the pagans attend. Przecież Ojciec wasz niebieski wie (after all your heavenly Father knoweth), że tego wszystkiego potrzebujecie (that all this need ye).

33 Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość (seek ye foremost the kingdom and His righteousness), a to wszystko będzie wam dodane (and all this will be added unto you).

34 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro (see ye not therefore unduly unto tomorrow), bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie (for the morrow day itself will be seeing unto itself). Dosyć ma dzień swojej biedy: sufficiently hath the day of its hardship.


Vocabulary: dlatego (therefore), powiadać (impf., to say), troszczyć się (impf., to see unto), zbytnio (unduly), życie (n., life), jeść (impf., to eat), pić (impf., to drink), ciało (n., body), przyodziać się (pf., to clothe oneself), znaczyć (impf., to signify) więcej (more), pokarm (m., nourishment), odzienie (n., attire), przypatrzyć się (pf., to take sight), ptak (m., bird), powietrze (n., air), siać (impf., to sow), żąć (impf., to reap), zbierać (impf., to gather), spichrz (m., granary), ojciec (m., father), niebieski (heavenly), żywić (impf., to nourish), ważniejszy (more important), cały (all), troska (f., care), móc (impf., to be able), choćby (even), chwila (f., moment), dołożyć (pf., to add), wiek (m., age), lilia (f., lily), pole (n., field), rosnąć (impf., to grow), pracować (impf., to work), prząść (impf., to spin), nawet (even), przepych (m., splendour), ubrać (pf., to clothe), więc (therefore), ziele (n., herb), dziś (today), jutro (tomorrow), piec (m., oven), wrzucić (pf., to cast into), przyodziewać (impf., to clothe), tym bardziej (the more), mały (little), wiara (f., faith), mówić (impf., to speak), wszystko (n., all), poganin (m., pagan), zabiegać (impf., to attend), przecież (after all), wiedzieć (impf., to know), potrzebować (impf., to need), starać się (impf., to seek), naprzód (foremost), królestwo (n., kingdom), sprawiedliwość (f., righteousness), dodać (pf., to add), jutrzejszy (morrow-), dzień (m., day), dosyć (sufficiently), bieda (f., hardship).