Numbers 4 in Polish

The fourth chapter of the book of Numbers treats of: Kehatyci (the Kohathites); Gerszonici (the Gershonites); Meraryci (the Merarites); spis lewitów (the register of the Levites).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Lb 4

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Lb 4. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-6

Vocabulary: następnie (next), mówić (impf., to speak), słowo (n., word), wyłączyć (pf., to dispart), spośród (from amongst), syn (m., son), Kehatyta (m., Kohathite), pełny (full), liczba (f., number), według (according unto), szczep (m., tribe), ród (m., line), rok (m., year), trzydzieści (thirty), pięćdziesiąt (fifty), czyli (which is to say), wszystek (all), zdolny (fit), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), wykonywać (impf., to execute), prace (pl., tasks), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), zadanie (n., assignment), troska (f., care), rzecz (f., thing), najświętszy (most holy), zwijać się (impf., to come stricken), obóz (m., camp), wejść (pf., to enter), zdjąć (pf., to remove), zasłona (f., veil), okrywać (impf., to cloak), owinąć (pf., to wrap), arka (f., ark), świadectwo (n., testimony), położyć (pf., to lay), pokrowiec (m., covert), skóra (f., skin), delfin (m., dolphin), rozciągnąć (pf., to extend), tkanina (f., cloth), cały (all), purpura fioletowa (f., purple-blue), wreszcie (at the last), założyć (pf., to dispose), drążek (m., pole).

Verses 1-3: Następnie mówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowami (next the Lord spoke unto Moses and Aaron with these words): wyłącz spośród synów Lewiego Kehatytów (dispart thou* the Kohathites from amongst the sons of Levi), pełną ich liczbę według szczepów i rodów (their full number according unto tribes and lines) od lat trzydziestu do pięćdziesięciu (from the years {of age} of thirty unto fifty), czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę (which is to say, all who are fit to fulfil service), aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania (that they may execute tasks in the Tent of Meeting). — *for the Polish employs a second-person singular imperative

Verse 4: Zadaniem Kehatytów (for assignment of the Kohathites) będzie troska o rzeczy najświętsze (shall be the care of the most holy things).

Declension of zadanie (n.)

sing. pl.
nom. zadanie zadania
gen. zadania zadań
dat. zadaniu zadaniom
acc. zadanie zadania
instr. zadaniem zadaniami
loc. zadaniu zadaniach
voc. zadanie zadania

Verse 5: Kiedy będzie się zwijać obóz (when the camp will be coming stricken), wejdzie Aaron z synami (Aaron with {his} sons shall enter). Zdejmą oni zasłonę okrywającą (they shall remove the cloaking veil) i owiną nią Arkę Świadectwa (and shall wrap therewith the Ark of the Testimony).

Verse 6: Następnie położą pokrowiec ze skóry* delfinów (next they shall lay a covert from skins of dolphins), a na tym rozciągną tkaninę całą z fioletowej purpury (and thereon shall extend a cloth all from purple-blue), wreszcie założą drążki (at the last, they shall dispose {its} poles). — *Supplementary examples of the feminine noun skóra (skin): skóra i kości (skin and bones; said of a terribly gaunt man); być w czyjejś skórze (to be in a one’s skin); wejść w nową skórę (to enter into a new skin; Polish for to become a new man); ratować własną skórę (to save one’s own skin).

Wersety 7-10

Vocabulary: również (also), stół (m., table), pokładny (setting-down), rozciągnąć (pf., to extend), tkanina (f., cloth), purpura fioletowa (f., purple-blue), położyć (pf., to lay), misa (f., pan), czasza (f., bowl), patera (f., patera), dzban (m., pitcher), ofiara (f., offering), płynny (liquid-), chleb (m., bread), ustawiczny (continual), winien (ought), znajdować się (impf., to be found), następnie (next), okryć (pf., to cloak), karmazynowy (crimson-), wreszcie (at the last), pokrowiec (m., covert), skóra (f., skin), delfin (m., dolphin), koniec (m., end), założyć (pf., to dispose), drążek (m., pole), potem (then), wziąć (pf., to take), podstawa (f., base), świecznik (m., lampstand), łącznie z (together with), lampa (f., lamp), nożyce (pl., clippers), naczynie (n., vessel), knot (m., wick), wszystek (all), oliwa (f., olive oil), używać (impf., to use), obsługa (f., company), owinąć (pf., to wrap), wraz z (together with), cały (all), przynależny (belonging), sprzęt (m., furniture), umieścić (pf., to place), nosze (pl., stretcher).

Verse 7: Również nad stołem* pokładnym (also over the setting-down table) rozciągną tkaninę z fioletowej purpury (shall they extend a cloth from purple-blue), na której położą misy, czasze, patery i dzbany dla ofiar płynnych (whereon they shall lay the pans, the bowls, the paterae and the pitchers for liquid offerings); chleb ustawicznej ofiary winien się również na nim znajdować (the bread of continual offering is also to be found thereon). — *Supplementary examples of the masculine stół (table): zasiąść do stołu (to sit down unto table); stół operacyjny (operating table); stół warsztatowy (workshop table); stół bilardowy (billiards table); stół narożny (corner table).

Verse 8: Następnie okryją go tkaniną karmazynową (next they shall cloak it with a crimson cloth), wreszcie pokrowcem ze skór delfinów (at the last, with a covert from skins of dolphins), na koniec założą drążki (in the end, they shall dispose {its} poles).

Verse 9: Potem wezmą tkaninę z fioletowej purpury (then they shall take a cloth from purple-blue) i okryją nią podstawę świecznika (and shall cloak therewith the base of the lampstand) łącznie z lampami, nożycami, naczyniami do knotów (together with {its} lamps, clippers, vessels for the wicks) oraz wszystkimi naczyniami na oliwę (and all {its} vessels for the olive oil), używanymi do jego obsługi (used for its service).

Verse 10: Następnie owiną go (next they shall wrap it)wraz z całym przynależnym sprzętem (together with all {its} belonging furniture)pokrowcem ze skóry delfinów (with a covert from skins of dolphins), i umieszczą na noszach (and they shall place {it} on a stretcher).

Declension of sprzęt (m.)

sing. pl.
nom. sprzęt sprzęty
gen. sprzętu sprzętów
dat. sprzętowi sprzętom
acc. sprzęt sprzęty
instr. sprzętem sprzętami
loc. sprzęcie sprzętach
voc. sprzęcie sprzęty

Wersety 11-15

Vocabulary: rozciągnąć (pf., to extend), złoty (golden), ołtarz (m., altar), tkanina (f., cloth), purpura fioletowa (f., purple-blue), okryć (pf., to cloak), okrycie (n., cloaking), skóra (f., skin), delfin (m., dolphin), założyć (pf., to dispose), drążek (m., pole), następnie (next), wziąć (pf., to take), wszystek (all), pozostały (remaining), sprzęt (m., furniture), należeć (impf., to belong), służba (f., service), świątynia (f., sanctuary), owinąć (pf., to wrap), pokrowiec (m., covert), umieścić (pf., to place), nosze (pl., stretcher), oczyścić (pf., to cleanse), popiół (m., ash), purpura czerwona (f., purple-red), położyć (pf., to lay), naczynie (n., vessel), używać (impf., to use), popielnica (f., ash-pan), widełki (pl., fork), łopatka (f., little shovel), kropielnica (f., basin), zwijać (impf., to strike), obóz (m., camp), syn (m., son), skończyć (pf., to finish), okrywać (impf., to cloak), przedmiot (m., object), święty (holy), przynależny (belonging), przystąpić (pf., to approach), Kehatyta (m., Kohathite), ponieść (pf., to suffer), nie wolno (it is not permitted), jednak (howbeit), dotykać (impf., to touch), przeciwny (contrary), raz (m., time), w przeciwnym razie (otherwise), umrzeć (pf., to die), spełnienie (n., accomplishment), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting).

Verse 11: Teraz rozciągną nad złotym ołtarzem (now they shall extend over the golden altar) tkaninę z fioletowej purpury (a cloth from purple-blue) i okryją go okryciem ze skór delfinów (and shall cloak it with a cloaking from skins of dolphins) i założą drążki (and shall dispose {its} poles).

Verse 12: Następnie wezmą wszystkie pozostałe sprzęty (next they shall take all the remaining furnitures) należące do służby w świątyni (belonging unto the service in the sanctuary), owiną je tkaniną z fioletowej purpury (shall wrap them in a cloth from purple-blue), okryją pokrowcem ze skór delfinów (shall cloak {them} with a covert from skins of dolphins) i umieszczą na noszach (and shall place {them} on a stretcher).

Verse 13: Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu (next they shall cleanse the altar of {its} ash) i okryją czerwoną purpurą (and shall cloak {it} with purple-blue).

Verse 14: Położą na nim wszystkie naczynia (they shall lay thereon all the vessels) używane do służby przy ołtarzu (used for the service at the altar): popielnice, widełki, łopatki, kropielnice (the ash-pans, the forks, the little shovels, the basins); wszystkie te sprzęty ołtarza (all these furnitures of the altar) okryją pokrowcem ze skór delfinów (shall they cloak with a covert from skins of dolphins) i założą drążki (and they shall dispose {its} poles).

Declension of widełki (pl.)

nom. widełki
gen. widełek
dat. widełkom
acc. widełki
instr. widełkami
loc. widełkach
voc. widełki

Verse 15: Przy zwijaniu obozu (at the striking of the camp), gdy Aaron i synowie jego skończą okrywać przedmioty święte (when Aaron and his sons will have finished cloaking the holy objects) i wszystkie przynależne do nich sprzęty (and all the furnitures belonging thereunto), wtedy przystąpią Kehatyci, aby je ponieść (then the Kohathites shall approach to suffer them). Nie wolno im jednak (it is not howbeit permitted unto them) przedmiotów świętych dotykać (to touch the holy objects); w przeciwnym razie umrą (otherwise they shall die). Taką to służbę mają do spełnienia Kehatyci (such is the service which the Kohathites have for accomplishment) w Namiocie Spotkania (in the Tent of Meeting).

Wersety 16-20

Vocabulary: syn (m., son), kapłan (m., priest), troszczyć się (impf., to see unto), oliwa (f., olive oil), oświetlenie (n., illumination), pachnący (aromatic), kadzidło (n., incense), stały (regular), ofiara (f., offering), pokarmy (pl., aliments), wreszcie (at the last), olej (m., oil), namaszczać (impf., to anoint), winien (ought), czuwać (impf., to watch), cały (whole), przybytek (m., dwelling-place), wszystek (all), znajdować się (impf., to be found), miejsce (n., place), święty (holy), sprzęt (m., furniture), mówić (impf., to speak), dalej (furthermore), dopuścić (pf., to allow), szczep (m., tribe), rodzina (f., family), Kehatyta (m., Kohathite), zostać (pf., to remain), spośród (from amongst), lewita (m., Levite), wytracić (pf., to finish off), postarać się (pf., to seek), raczej (rather), żyć (impf., to live), musieć (impf., to have to), umrzeć (pf., to die), zbliżyć się (pf., to draw near), rzecz (f., thing), najświętszy (most holy), przyjść (pf., to come), wskazać (pf., to indicate), każdy (each), czynić (impf., to do), nosić (impf., to bear), jednak (howbeit), móc (impf., may), choć (even), chwila (f., moment), popatrzeć (pf., to cast a look), przeciwny (contrary), raz (m., time), w przeciwnym razie (otherwise).

Verse 16: Eleazar zaś, syn kapłana Aarona (now Eleazar son of Aaron the priest), będzie się troszczył o oliwę do oświetlenia (shall be seeing unto the olive oil for illumination), o pachnące kadzidło (unto the aromatic incense), o stałą ofiarę z pokarmów (unto the regular offering from aliments), wreszcie o olej do namaszczania (at the last, unto the holy oil for anointing). Winien czuwać nad całym przybytkiem (he is to watch over the whole dwelling-place) oraz nad wszystkim, co się w nim znajduje (and over all that which is found therein): nad Miejscem Świętym* i jego sprzętami (over the Holy Place and its furnitures). — *Supplementary examples of the Polish adjective święty (holy): święty Piotr; św. Piotr (Saint Peter; St Peter); Najświętsza Panna (the Holy Virgin); Ojciec Święty (the Holy Father); Ziemia Święta (the Holy Land).

Verses 17-18: I mówił dalej Pan do Mojżesza i Aarona (and the Lord furthermore spoke unto Moses and Aaron): nie dopuśćcie, by szczep rodzin Kehatytów (allow ye not that the tribe of the families of the Kohathites) został spośród lewitów wytracony (should be finished off from amongst the Levites).

Verse 19: Postarajcie się raczej aby żyli (seek ye rather that they should live), a nie musieli umrzeć (and should not have to die), gdy się zbliżą do rzeczy najświętszych (when they will draw near unto the most holy things). Aaron i jego synowie przyjdą (Aaron and his sons shall come) i wskażą każdemu (and shall indicate unto each), co ma czynić i co nosić (that which he is to do and to bear).

Verse 20: Sami jednak [Kehatyci] nie mogą przyjść (howbeit they the Kohathites may not come), by choć przez chwilę popatrzeć na rzeczy święte (to cast a look even for a moment upon the holy things); w przeciwnym razie umrą (otherwise they shall die).

Wersety 21-25

Vocabulary: mówić (impf., to speak), dalej (furthermore), dokonać (pf., to perform), obliczenie (n., reckoning), Gerszonita (m., Gershonite), według (according unto), ród (m., line), rodzina (f., family), spis (m., register), ludzie (pl., men), wiek (m., age), rok (m., year), trzydzieści (thirty), pięćdziesiąt (fifty), zdolny (fit), pełnienie (n., fulfilling), służba (f., service), wykonywać (impf., to execute), prace (pl., tasks), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), polegać (impf., to consist), czynić (impf., to do), nosić (impf., to bear), winien (ought), tkanina (f., cloth), przybytek (m., dwelling-place), łącznie z (together with), pokrowiec (m., covert), skóra (f., skin), delfin (m., dolphin), leżeć (impf., to lie), wierzch (m., top), zasłona (f., veil), wejście (n., entrance).

Verses 21-22: Mówił dalej Pan do Mojżesza (the Lord furthermore spoke unto Moses): dokonaj obliczenia Gerszonitów (perform a reckoning of the Gershonites) według rodów i rodzin (according unto lines and families).

Declension of obliczenie (n.)

nom. obliczenie
gen. obliczenia
dat. obliczeniu
acc. obliczenie
instr. obliczeniem
loc. obliczeniu
voc. obliczenie

Verse 23: Dokonasz spisu ludzi (thou shalt perform a register of the men) w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu (in age from years thirty unto fifty), zdolnych do pełnienia służby (fit for fulfilling service), aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania (that they may execute tasks in the Tent of Meeting).

Verses 24-25: A oto na czym ma polegać służba Gerszonitów (and this is wherein is to consist the service of the Gershonites), co mają czynić i co nosić (that which they are to do and to bear): winni nosić tkaniny przybytku (they are to bear the cloths of the dwelling-place) i sam Namiot Spotkania łącznie z pokrowcem (and the Tent of Meeting itself together with {its} covert); pokrowiec ze skór delfinów (the covert from skins of dolphins), który leży na wierzchu (which lieth on top), oraz zasłonę przy wejściu do Namiotu Spotkania (and the veil at the entrance of the Tent of Meeting).

Wersety 26-28

Vocabulary: następnie (next), zasłona (f., veil), dziedziniec (m., court), brama (f., gate), wejściowy (entrance-), otaczać (impf., to surround), dokoła (all round), przybytek (m., dwelling-place), ołtarz (m., altar), wreszcie (at the last), należeć (impf., to belong), powróz (m., cord), wszystek (all), sprzęt (m., furniture), potrzebny (needed), służba (f., service), zajęcie (n., business), Gerszonita (m., Gershonite), odnośnie do (in relation unto), nosić (impf., to bear), czynić (impf., to do), podlegać (impf., to be subject unto), rozkaz (m., order), syn (m., son), powierzyć (pf., to entrust), piecza (f., heed), wszystko (n., all), taki (such), rodzina (f., family), co do (with regard unto), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), nadzór (m., oversight), kapłan (m., priest).

Verse 26: Następnie zasłony dziedzińca (next the veils of the court) i zasłonę przy bramie wejściowej na dziedziniec (and the veil at the entrance gate of the court), który otacza dokoła przybytek i ołtarz (which surroundeth all round the dwelling-place and the altar), wreszcie należące do tego powrozy (at the last, the cords belonging thereunto) i wszystkie sprzęty potrzebne do tej służby (and all the furnitures needed for the service thereof).

Verse 27: Wszystkie zajęcia Gerszonitów odnośnie do tego (all the businesses of the Gershonites in relation unto this), co mają nosić i co czynić (which they are to bear and to do), podlegać będą rozkazom Aarona i jego synów (shall be subject unto the orders of Aaron and his sons); powierzycie ich pieczy wszystko to, co mają nosić (ye shall entrust unto their heed all this which they are to bear).

Verse 28: Taka będzie służba rodzin Gerszonitów (such shall be the service of the families of the Gershonites) co do Namiotu Spotkania (with regard unto the Tent of Meeting). Nadzór nad nimi (the oversight over them) będzie należał do Itamara, syna kapłana Aarona (shall belong unto Ithamar son of Aaron the priest).

Declension of nadzór (m.)

sing. pl.
nom. nadzór nadzory
gen. nadzoru nadzorów
dat. nadzorowi nadzorom
acc. nadzór nadzory
instr. nadzorem nadzorami
loc. nadzorze nadzorach
voc. nadzorze nadzory

Wersety 29-33

Vocabulary: dokonać (pf., to perform), również (also), spis (m., register), Meraryta (m., Merarite), według (according unto), rodzina (f., family), ród (m., line), ludzie (m., men), wiek (m., age), rok (m., year), trzydzieści (thirty), pięćdziesiąt (fifty), zdolny (fit), pełnienie (n., fulfilling), służba (f., service), wykonywać (impf., to execute), prace (pl., tasks), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), pełnić (impf., to fulfil), nosić (impf., to bear), deska (f., plank), przybytek (m., dwelling-place), należeć (impf., to belong), poprzeczka (f., crossbar), słup (m., pillar), łącznie z (together with), podstawa (f., base), dalej (furthermore), otaczać (impf., to surround), dziedziniec (m., court), dokoła (all round), palik (m., stake), powróz (m., cord), cały (all), sprzęt (m., furniture), zrobić (pf., to make), imienny (nominal), wykaz (m., list), wszystko (n., all), nosić (impf., to bear), taki (such), co do (with regard unto), obowiązek (m., duty), podlegać (impf., to be subject unto), syn (m., son), kapłan (m., priest).

Verse 29: Dokonaj [również] spisu Merarytów (perform also a register of the Merarites) według ich rodzin i rodów (according unto their families and lines).

Verse 30: Dokonasz spisu ludzi (thou shalt perform a register of the men) w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu (in age from years thirty unto fifty), zdolnych do pełnienia służby (fit for fulfilling service), aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania (that they may execute tasks in the Tent of Meeting).

Verses 31-32: Pełniąc służbę w Namiocie Spotkania (in fulfilling service in the Tent of Meeting) będą nosić deski przybytku (they shall be bearing the planks of the dwelling-place) i należące do nich poprzeczki (and the crossbars belonging thereunto) oraz słupy łącznie z podstawami (as well as the pillars together with {their} bases); dalej słupy otaczające dziedziniec dokoła z ich podstawami (furthermore the pillars surrounding the court all round with their bases), paliki namiotu i powrozy (the stakes of the tent and the cords) oraz cały sprzęt do tego należący (as well as all furniture belonging thereunto). Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co mają nosić: ye shall make a nominal list of all that which they are to bear.

Verse 33: Taka będzie służba rodzin Merarytów: such shall be the service of the families of the Merarites. Co do wszystkich obowiązków swych w Namiocie Spotkania (with regard unto all their duties in the Tent of Meeting) będą podlegać Itamarowi, synowi kapłana Aarona (they shall be subject unto Ithamar son of Aaron the priest).

Declension of obowiązek (m.)

sing. pl.
nom. obowiązek obowiązki
gen. obowiązku obowiązków
dat. obowiązkowi obowiązkom
acc. obowiązek obowiązki
instr. obowiązkiem obowiązkami
loc. obowiązku obowiązkach
voc. obowiązku obowiązki

Wersety 34-37

Vocabulary: następnie (next), książę (m., prince), społeczność (f., community), dokonać (pf., to perform), spis (m., register), Kehatyta (m., Kohathite), według (according unto), rodzina (f., family), ród (m., line), ludzie (pl., men), wiek (m., age), rok (m., year), trzydzieści (thirty), pięćdziesiąt (fifty), wszystek (all), zdolny (fit), pełnienie (n., fulfilling), wykonywanie (n., executing), prace (pl., tasks), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), spisać (pf., to write down), dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt (two thousand and seven hundred and fifty), całkowity (plenary), liczba (f., number), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), rozkaz (m., order), przekazać (pf., to impart), pośrednictwo (n., interagency).

Verses 34-35: Następnie Mojżesz, Aaron i książęta społeczności (next Moses, Aaron and the princes of the community) dokonali spisu Kehatytów według ich rodzin i rodów (performed the register of the Kohathites according unto their families and lines), ludzi w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu (men in age from years thirty unto fifty), wszystkich zdolnych do pełnienia służby (all those fit for fulfilling service) i do wykonywania prac (and for executing tasks) w Namiocie Spotkania (in the Tent of Meeting).

Verse 36: Spisanych według rodzin (those written down according unto families) było dwa tysiące siedmiuset pięćdziesięciu (were two thousand and seven hundred and fifty).

Verse 37: Są to spisani z rodzin Kehatytów (these are those written down from the families of the Kohathites): całkowita liczba tych (the plenary number of these), którzy mają pełnić służbę w Namiocie Spotkania (who were to fulfil service in the Tent of Meeting), a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana (and whom Moses and Aaron wrote down at the order of the Lord), przekazany za pośrednictwem Mojżesza (imparted through the interagency of Moses).

Wersety 38-41

Vocabulary: dokonać (pf., to perform), spis (m., register), Gerszonita (m., Gershonite), według (according unto), rodzina (f., family), ród (m., line), wiek (m., age), rok (m., year), trzydzieści (thirty), pięćdziesiąt (fifty), zdolny (fit), pełnienie (n., fulfilling), służba (f., service), wykonywanie (n., executing), prace (pl., tasks), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), spisać (pf., to write), dwa tysiące sześćset trzydzieści (two thousand and six hundred and thirty), pełny (full), liczba (f., number), wszystek (all), pełnić (impf., to fulfil), rozkaz (m., order).

Verses 38-39: Dokonano też spisu Gerszonitów (performed also was a register of the Gershonites) według ich rodzin i rodów (according unto their families and lines), w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu (in age from years thirty unto fifty), zdolnych do pełnienia służby (fit for fulfilling service) i do wykonywania prac (and for executing tasks) w Namiocie Spotkania (in the Tent of Meeting).

Verse 40: Spisanych według ich rodzin i rodów (those written down according unto their families and lines) było dwa tysiące sześciuset trzydziestu (were two thousand and six hundred and thirty).

Verse 41: To była pełna liczba spisanych z rodzin Gerszonitów (this was the full number of those written down from the families of the Gershonites)wszystkich, którzy mieli pełnić służbę w Namiocie Spotkania (all who were to fulfil service in the Tent of Meeting), a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana (and whom Moses and Aaron wrote down at the order of the Lord).

Wersety 42-49

Vocabulary: dokonać (pf., to perform), spis (m., register), Meraryta (m., Merarite), według (according unto), rodzina (f., family), ród (m., line), wszystek (all), wiek (m., age), rok (m., year), trzydzieści (thirty), pięćdziesiąt (fifty), zdolny (fit), pełnienie (n., fulfilling), służba (f., service), wykonywanie (n., executing), prace (pl., tasks), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), spisać (pf., to write), trzy tysiące dwieście (three thousand and two hundred), liczba (f., number), rozkaz (m., order), dać (pf., to give), całkowity (plenary), lewita (m., Levite), książę (m., prince), ludzie (pl., men), noszenie (n., bearing), ciężar (m., burden), osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt (eight thousand and five hundred and eighty), stosownie do (conformably unto), wyznaczyć (pf., to mark forth), każdy (each), czynić (impf., to do), nosić (impf., to bear), zostać (pf., to remain), zgodnie z (in keeping with).

Verses 42-43: Dokonano też spisu Merarytów (performed also was a register of the Merarites) według ich rodzin i rodów (according unto their families and lines), wszystkich w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu (all in age from years thirty unto fifty), zdolnych do pełnienia służby (fit for fulfilling service) i do wykonywania prac (and for executing tasks) w Namiocie Spotkania (in the Tent of Meeting).

Verse 44: Spisanych według rodzin (those written down according unto families) było trzy tysiące dwustu (were three thousand and two hundred).

Verse 45: To była liczba spisanych z rodzin Merarytów (this was the number of those written down from the families of the Merarites), a spisu tego dokonali Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana dany Mojżeszowi (and this register did Moses and Aaron perform at the order of the Lord given unto Moses).

Verses 46-48: Całkowita liczba lewitów (the plenary number of the Levites), których spisali Mojżesz, Aaron i książęta Izraela według rodzin i rodów (whom Moses, Aaron and the princes of Israel wrote down according unto families and lines), wszystkich spisanych ludzi (all the men written down), zdolnych do pełnienia służby (fit for fulfilling service) i do wykonywania prac (and for executing tasks) w Namiocie Spotkania (in the Tent of Meeting) oraz do noszenia ciężarów (as well as for bearing burdens) było osiem tysięcy pięciuset osiemdziesięciu (were eight thousand and five hundred and eighty).

Declension of ciężar (m.)

sing. pl.
nom. ciężar ciężary
gen. ciężaru ciężarów
dat. ciężarowi ciężarom
acc. ciężar ciężary
instr. ciężarem ciężarami
loc. ciężarze ciężarach
voc. ciężarze ciężary

Verse 49: Stosownie do rozkazu Pana (conformably unto the order of the Lord) Mojżesz wyznaczył każdemu (did Moses mark forth unto each), co ma czynić i co nosić (that which he was to do and to bear). Zostali spisani zgodnie z rozkazem (they were written down in keeping with the order), który Pan dał Mojżeszowi (which the Lord had given unto Moses).