Numbers 3 in Polish

Pokolenie Lewiego is Polish for the generation of Levi. So read the subject headings in Polish of this third chapter of the book of Numbers: kapłani (the priests); obowiązki lewitów (the duties of the Levites); wybór lewitów (the selection of the Levites); rody lewitów (the lines of the Levites); lewici w miejsce pierworodnych (the Levites in place of the firstborns). To assist the reader in his acquisition of Polish, examples of usage related to certain nouns found in the verses of this chapter have been included in the notes below.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Lb 3

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Lb 3. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: tak oto (on this wise), przedstawiać się (impf., to present oneself), rodzina (f., family), czas (m., time), mówić (impf., to speak), góra (f., mountain), syn (m., son), mieć (impf., to have), następujący (following), imię (n., name), pierworodny (firstborn-), następnie (next), namaścić (pf., to anoint), kapłan (m., priest), poświęcić (pf., to consecrate), pełnić (impf., to fulfil), kapłański (priestly), służba (f., service), umrzeć (pf., to die), jednak (howbeit), przed (before), pustynia (f., desert), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), inny (other), ogień (m., fire), i dlatego (wherefore), spełniać (impf., to accomplish), obecność (f., presence), ojciec (m., father).

Verse 1: Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie* (on this wise would the family of Aaron and Moses present itself in the time), gdy Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj (when the Lord spoke unto Moses on the mountain {of} Sinai). — *Supplementary examples of the masculine noun czas (time): cały czas (all the time); od czasu wojny (since the war); z czasem (with time); dobre czasy (good times); lepsze czasy (better times); co pewien czas (ever and anon); od czasu do czasu (from time unto time).

Verse 2: Synowie Aarona mieli następujące imiona* (the sons of Aaron had the following names): pierworodny Nadab (Nadab the firstborn), następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar (next Abihu, Eleazar and Ithamar). — *Supplementary examples of the neuter noun imię (name): imię i nazwisko ({fore}name and surname); jak ci na imię? (what is unto thee for name?; Polish for what is thy name?); jak masz na imię? (what hast thou for name?; Polish for what is thy name?); w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit).

Verse 3: Oto imiona synów* Aarona (these are the names of the sons of Aaron), namaszczonych kapłanów (the anointed priests), których poświęcił (whom he consecrated), by pełnili kapłańską służbę (that they might fulfil priestly service). — *Supplementary examples of the masculine noun syn (son): Syn Boży (the Godly Son; Polish for the Son of God; boży is an adjective); Syn Człowieczy (the Human Son; Polish for the Son of Man; człowieczy is an adjective); mój syn ma na imię Andrzej (my son hath for name Andrew).

Verse 4: Nadab i Abihu umarli jednak (howbeit Nadab and Abihu died) przed Panem na pustyni Synaj (before the Lord in the desert {of} Sinai), gdy chcieli złożyć w ofierze inny ogień (when they willed submit in an offering other* fire). Nie mieli oni synów (they had not sons) i dlatego służbę kapłańską spełniali w obecności ojca+ swego Aarona: Eleazar i Itamar (wherefore Eleazar and Ithamar would accomplish priestly service in the presence of their father Aaron). — *See Kpł 10:1-7. +Supplementary examples of the masculine noun ojciec (father): on był mi ojcem (he was as a father unto me); wybacz mi, Ojcze, bo zgrzeszyłem (pardon me, Father, for I have sinned; or, more typically in English, forgive me, Father, for I have sinned, but wybaczyć takes the rendering to pardon in this work); Bóg Ojciec (God the Father); Ojcowie Kościoła (the Fathers of the Church); Ojciec Święty (the Holy Father).

Wersety 5-10

Vocabulary: przemówić (pf., to address), znowu (once more), słowo (n., word), kazać (impf., to bid), zbliżyć się (pf., to draw near), pokolenie (n., generation), postawić (pf., to set), przed (before), kapłan (m., priest), niechaj (let), służyć (impf., to serve), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), przybytek (m., dwelling-place), troszczyć się (impf., to see unto), wszystek (all), cały (whole), społeczność (f., community), winien (ought), dbać (impf., to take care), związek (m., connexion), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), strzec (impf., to keep), sprzęt (m., furniture), wziąć (pf., to take), staranie (n., effort), Izraelita (m., Israelite), chodzić o (impf., to concern), pełnienie (n., fulfilling), oddać (pf., to render), więc (therefore), lewita (m., Levite), syn (m., son), być (impf., to be), całkowicie (altogether), strona (f., side), zlecić (pf., to charge), powierzyć (pf., to entrust), kapłański (priestly), niepowołany (unappointed), ukarać (pf., to punish), śmierć (f., death).

Verses 5-6: Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami* (the Lord once more addressed Moses with these words): każ się zbliżyć pokoleniu Lewiego (bid the generation of Levi draw near) i postaw [je] przed kapłanem Aaronem (and set them before Aaron the priest): niechaj mu służą (let them serve him). — *Supplementary examples of the neuter noun słowo (word): mocne słowa (mighty words; Polish for strong terms); rzucać wielkie słowa (to cast great words; Polish for to talk big); od słowa do słowa (from word unto word; Polish for one word led unto another); ani słowa o tym (not even a word of this; Polish for breathe not word of this); wolność słowa (freedom of the word; Polish for freedom of speech).

Verse 7: Pełniąc służbę w przybytku (in fulfilling service in the dwelling-place), troszczyć się będą wszyscy o to (all shall be seeing unto this), o co on sam i cała społeczność (whereafter he himself and the whole community) winna dbać w związku* z Namiotem Spotkania (are to take care in connexion with the Tent of Meeting). — *Związek, which, in the context of this verse, takes the rendering connexion, is also the Polish for union, and is employed in the Polish name of the former Soviet Union: Związek Radziecki (Soviet Union); Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Union of Soviet Socialist Republics); ZSRR (USSR). Radziecki is the Polish adjective for Soviet. The Polish for republic is the feminine noun republika; this takes the form republik in the genitive plural. The declension of związek is presented below. The Polish for united, on the other hand, is zjednoczony, whence Zjednoczone Królestwo (United Kingdom) and Stany Zjednoczone (United States).

Declension of związek (m.)

sing. pl.
nom. związek związki
gen. związku związków
dat. związkowi związkom
acc. związek związki
instr. związkiem związkami
loc. związku związkach
voc. związku związki

Verse 8: Winni strzec wszystkich sprzętów Namiotu Spotkania (they are to keep all the furnitures of the Tent of Meeting) i wezmą na siebie staranie o to wszystko (and shall take unto themselves effort for all this), o co winni się troszczyć Izraelici (whereunto the Israelites are to see), gdy chodzi o pełnienie służby w przybytku (when it concerneth fulfilling of service in the dwelling-place).

Verse 9: Oddaj więc lewitów Aaronowi i jego synom (render therefore the Levites unto Aaron and his sons); winni mu być całkowicie oddani (they are to be rendered unto him altogether) ze strony* Izraelitów (+on the part of+ the Israelites). — *Supplementary examples of the feminine noun strona (side): ze strony ojca (from the father’s side; Polish for on {my, thy, his…} father’s side); z strony matki (from the mother’s side; Polish for on {my, thy, his…} mother’s side); każda sprawa ma dwie strony (each matter hath two sides); w którą stronę? (into which side?; Polish for in which direction?); z której strony? (from which side?; Polish for from which direction?). +literally, from the side of

Verse 10: Aaronowi i jego synom zlecisz (Aaron and his sons shalt thou charge), by pełnili powierzoną im służbę kapłańską (that they fulfil the priestly service entrusted them). Gdyby się zbliżył ktoś niepowołany (should an unappointed one draw near), ma być ukarany śmiercią (he is to be punished with death).

Wersety 11-13

Vocabulary: rzec (pf., to say), jeszcze (yet), wziąć (pf., to take), lewita (m., Levite), spośród (from amongst), syn (m., son), miejsce (n., place), wszystek (all, every), pierworodny (m., firstborn; firstborn-), narodzić się (pf., to be born), łono (n., womb), matka (f., mother), dlatego (wherefore), własność (f., possession), bowiem (for), należeć (impf., to belong), wszystko (n., all), dzień (m., day), zabijać (impf., to kill), ziemia (f., land), egipski (Egyptian), poświęcić (pf., to consecrate), pierworodne (n., firstborn), począć (pf., to begin), człowiek (m., man), aż do (so far as), bydlę (n., beast).

Verses 11-12: I rzekł jeszcze Pan do Mojżesza (and the Lord said yet unto Moses): oto Ja wziąłem lewitów spośród synów Izraela (so it is that I have taken the Levites from amongst the sons of Israel) na miejsce wszystkich pierworodnych (in place of all the firstborns), którzy się narodzili z łona* matek (which were born of the womb of {their} mothers), dlatego lewici są moją własnością (wherefore the Levites are My possession). — *Supplementary example of the neuter noun łono (womb): błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona (blessed art Thou+ amongst women and blessed is the fruit of Thy+ womb, from Łk 1:42; +the Polish of the Biblia Tysiąclecia (BT) employs the majuscule in matter of Mary, which is not traditional in English). Although łono be employed in Łk 1:42 of the BT, older versions of the Bible in Polish, such as the Biblia Jakuba Wujka, employ the masculine żywot at Łk 1:42, which also means womb. Moreover, the traditional Polish wording of the Hail Mary (Zdrowaś Maryjo) employs the masculine żywot. So does the text of the Hail Mary read in Polish: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In Latin: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. In English: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.

Verse 13: Do Mnie bowiem należy wszystko (for unto Me belongeth all), co jest pierworodne (that which is firstborn). W dniu, kiedy zabijałem wszystko (in the day when I would kill all), co było pierworodne w ziemi egipskiej (that which was firstborn in the Egyptian land), poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu (I consecrated for Myself every firstborn in Israel), począwszy od człowieka aż do bydlęcia (in having begun from man so far as beast). Do Mnie należą (unto Me do they belong); Ja jestem Pan (I am the Lord).

Wersety 14-20

Vocabulary: mówić (impf., to speak), dalej (furthermore), pustynia (f., desert), słowo (n., word), dokonać (pf., to perform), spis (m., register), wszystek (all), syn (m., son), według (according unto), ród (m., line), szczep (m., tribe), mężczyzna (m., man), wiek (m., age), jeden (one), miesiąc (m., month), wzwyż (upwards), więc (therefore), rozkaz (m., order), imię (n., name), rodzina (f.,  family).

Verses 14-15: Mówił dalej Pan do Mojżesza (the Lord furthermore spoke unto Moses) na pustyni Synaj tymi słowami (in the desert {of} Sinai with these words): dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego (perform a register of all the sons of Levi) według ich rodów i szczepów (according unto their lines and tribes); wszystkich mężczyzn w wieku* od jednego miesiąca wzwyż (all men in age from one month upwards). — *Supplementary examples of the masculine noun wiek (age): na wieki wieków (for ever and ever); przed wiekami (ages ago); w moim wieku (at mine age); gdy byłem w twoim wieku (when I was thine age); wieki średnie (the Middle Ages).

Verse 16: Mojżesz więc dokonał ich spisu (Moses therefore performed a register of them) według rozkazu* Pana (according unto the order of the Lord). — *Supplementary examples of the masculine noun rozkaz (order): mam rozkaz tu zostać (I have order to remain here); jestem na rozkaz (I am unto {thine} order); rozkaz to rozkaz (orders are orders).

Verse 17: A oto imiona synów Lewiego (and these are the names of the sons of Levi): Gerszon, Kehat i Merari (Gershon, Kohath and Merari).

Verse 18: Imiona zaś synów Gerszona według ich rodzin (and the names of the sons of Gershon according unto their families): Libni i Szimei (Libni and Shimei).

Verses 19-20: Synowie zaś Kehata według swych rodzin (and the sons of Kohath according unto their families): Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel (Amram, Izhar, Hebron and Uzziel), a synowie Merariego według swych rodzin (whereas the sons of Merari according unto their families): Machli i Muszi (Mahli and Mushi). To są rodziny Lewiego według ich rodów: these are the families of Levi according unto their lines.

Wersety 21-26

Vocabulary: pochodzić (impf., to proceed), rodzina (f., family), Libnita (m., Libnite), Szimeita (m., Shimeite), właśnie (squarely), Gerszonita (m., Gershonite), liczba (f., number), spisać (pf., to write down), mężczyzna (m., man), wiek (m., age), jeden (one), miesiąc (m., month), wzwyż (upwards), wynosić (impf., to total), siedem tysięcy pięćset (seven thousand and five hundred), rozbijać (impf., to pitch), obóz (m., camp), przybytek (m., dwelling-place), strona (f., side), zachodni (western), głowa (f., head), ród (m., line), syn (m., son), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), mieć (impf., to have), powierzyć (pf., to entrust), piecza (f., heed), pokrycie (n., covering), jak również (as well as), zasłona (f., veil), wisieć (impf., to be suspended), wiszący (suspended), wejście (n., entrance), dalej (furthermore), dziedziniec (m., court), otaczać (impf., to surround), ołtarz (m., altar), wreszcie (at the last), powróz (m., cord), potrzebny (needed), służba (f., service).

Verse 21: Od Gerszona pochodzą rodziny Libnitów i Szimeitów (from Gershon proceed the families of the Libnites and the Shimeites); to są właśnie rodziny Gerszonitów (these are squarely the families of the Gershonites).

Verse 22: Liczba spisanych mężczyzn (the number of men written down) w wieku od jednego miesiąca wzwyż (in age from one month upwards) wynosiła u nich siedem tysięcy pięciuset (would total amongst them seven thousand and five hundred).

Verse 23: Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz (the families of the Gershonites would pitch camp) za przybytkiem od strony zachodniej* (behind the dwelling-place on the western side). — *Supplementary example of the adjective zachodni (western): Europa Zachodnia (Western Europe). Also: zachodnio-, as in zachodnioeuropejski (Western European). Related: Europa Wschodnia (Eastern Europe); wschodnioeuropejski (Eastern European); Europa Północna (Northern Europe); północnoeuropejski (Northern European); Europa Południowa (Southern Europe); południowoeuropejski (Southern European).

Verse 24: Głową rodu Gerszona był Eliasaf, syn Laela: the head of the line of Gershon was Eliasaph son of Lael.

Verses 25-26: W Namiocie Spotkania (in the Tent of Meeting) mieli Gerszonici powierzoną pieczę o sam przybytek (would the Gershonites have heed entrusted for the dwelling-place itself), o namiot i jego pokrycie (for the tent and its covering), jak również o zasłonę wiszącą u wejścia do Namiotu Spotkania (as well as for the veil suspended at the entrance of the Tent of Meeting), dalej o zasłony dziedzińca (furthermore for the veil of the court) oraz o zasłonę przy wejściu na dziedziniec (and for the veil at the entrance of the court), który otacza przybytek i ołtarz (which surroundeth the dwelling-place and the altar), wreszcie o powrozy potrzebne do tej służby (at the last, for the cords needed for the service thereof).

Wersety 27-32

Vocabulary: pochodzić (impf., to proceed), rodzina (f., family), Amramita (m., Amramite), Jisharyta (m., Izharite), Chebronita (m., Hebronite), Uzzjelita (m., Uzzielite), Kehatyta (m., Kohathite), całkowity (plenary), liczba (f., number), spisać (pf., to write down), mężczyzna (m., man), wiek (m., age), jeden (one), miesiąc (m., month), wzwyż (upwards), wynosić (impf., to total), osiem tysięcy trzysta (eight thousand and three hundred), ludzie (pl., men), przeznaczyć (pf., to assign), pełnienie (n., fulfilling), służba (f., service), przybytek (m., dwelling-place), rozbijać (impf., to pitch), namiot (m., tent), strona (f., side), południowy (southern), głowa (f., head), ród (m., line), syn (m., son), troszczyć się (impf., to see unto), arka (f., ark), stół (m., table), świecznik (m., lampstand), ołtarz (m., altar), inny (other), sprzęt (m., furniture), boży (godly), wreszcie (at the last), zasłona (f., veil), obsługiwanie (n., attendance), książę (m., prince), lewicki (Levite), kapłan (m., priest), nadzór (m., oversight), pełnić (impf., to fulfil), świątynia (f., sanctuary).

Verse 27: Od Kehata pochodzą rodziny (from Kohath proceed {such} families): Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów (the Amramites, the Izharites, the Hebronites and the Uzzielites); są to rodziny Kehatytów (these are the families of the Kohathites).

Verse 28: Całkowita liczba spisanych mężczyzn (the plenary number of men written down), w wieku od jednego miesiąca wzwyż (in age from one month upwards), wynosiła u nich osiem tysięcy trzystu ludzi (would total amongst them eight thousand and three hundred men) przeznaczonych do pełnienia służby w przybytku (assigned unto fulfilling service in the dwelling-place).

Verse 29: Rodziny Kehatytów rozbijały namioty (the families of the Kohathites would pitch {their} tents) od strony południowej przybytku (on the southern side of the dwelling-place).

Verse 30: Głową rodu Kehatytów był Elisafan, syn Uzzjela: the head of the line of the Kohathites was Elizaphan son of Uzziel.

Verse 31: Mieli się oni troszczyć o arkę i stół (they were to see unto the ark and the table), o świecznik, ołtarze (unto the lampstand, the altars) oraz inne sprzęty przybytku przeznaczone do służby Bożej (and the other furnitures of the dwelling-place assigned unto Godly service), wreszcie o zasłonę (at the last, unto the veil) i jej obsługiwanie (and the attendance thereof).

Verse 32: Księciem książąt rodów lewickich (the prince of princes of the Levite lines) był Eleazar, syn kapłana Aarona (was Eleazar son of Aaron the priest). On miał nadzór nad tymi (he had oversight over these), którzy pełnili służbę w świątyni (who would fulfil service in the sanctuary).

Wersety 33-37

Vocabulary: pochodzić (impf., to proceed), rodzina (f., family), Machlita (m., Mahlite), Muszyta (m., Mushite), Meraryta (m., Merarite), całkowity (plenary), liczba (f., number), spisać (pf., to write down), mężczyzna (m., man), wiek (m., age), jeden (one), miesiąc (m., month), wzwyż (upwards), wynosić (impf., to total), sześć tysięcy dwieście (six thousand and two hundred), głowa (f., head), syn (m., son), rozbijać (impf., to pitch), namiot (m., tent), północny (northern), strona (f., side), przybytek (m., dwelling-place), powierzyć (pf., to entrust), troska (f., care), deska (f., plank), poprzeczka (f., crossbar), słup (m., pillar), razem z (together with), podstawa (f., base), wszelki (every), sprzęt (m., furniture), należeć (impf., to belong), obsługa (f., company), dalej (furthermore), dziedziniec (m., court), wreszcie (at the last), kołek (m., pin), powróz (m., cord).

Verse 33: Od Merariego [pochodzą] rodziny (from Merari proceed {such} families): Machlitów i Muszytów (the Mahlites and the Mushites); są to rodziny Merarytów (these are the families of the Merarites).

Verse 34: Całkowita liczba spisanych mężczyzn (the plenary number of men written down), w wieku od jednego miesiąca* wzwyż (in age from one month upwards), wynosiła u nich sześć tysięcy dwustu (would total amongst them six thousand and two hundred). — *Supplementary examples of the masculine miesiąc (month): co miesiąc (every month); za miesiąc (in a month); z miesiąca na miesiąc (from month unto month). Related: The months of the year (miesiące roku) in Polish, according unto the Gregorian calendar (kalendarz gregoriański), are presented below. The student of Polish would be wise to learn at the one time not only the nominative forms but also those of the genitive, for knowledge of those of the genitive is required for telling the date in Polish. See also: Telling the date in Polish.

nominative genitive
January (I)
styczeń (m.) stycznia
February (II)
luty (m.) lutego
March (III)
marzec (m.) marca
April (IV)
kwiecień (m.) kwietnia
May (V)
maj (m.) maja
June (VI)
czerwiec (m.) czerwca
July (VII)
lipiec (m.) lipca
August (VIII)
sierpień (m.) sierpnia
September (IX)
wrzesień (m.) września
October (X)
październik (m.) października
November (XI)
listopad (m.) listopada
December (XII)
grudzień (m.) grudnia

Verse 35: Głową rodzin Merarytów (the head of the families of the Merarites) był Suriel, syn Abichaila (was Zuriel son of Abihail). Rozbijali oni namioty (they would pitch {their} tents) od północnej strony przybytku (on the northern side of the dwelling-place).

Verses 36-37: Merarytom powierzono troskę (unto the Merarites was care entrusted) o deski przybytku (for the planks of the dwelling-place), ich poprzeczki (their crossbars), słupy razem z podstawami (the pillars together with {their} bases), wszelki sprzęt do tego należący i jego obsługę (every furniture thereunto belonging and the company thereof); dalej o słupy dziedzińca razem z ich podstawami (furthermore for the pillars of the court together with their bases), wreszcie o kołki i powrozy (at the last, for the pins and the cords).

Wersety 38-39

Vocabulary: wraz z (together with), syn (m., son), rozbijać (impf., to pitch), namiot (m., tent), strona (f., side), wschodni (eastern), przed (before), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), imię (n., name), Izraelita (m., Israelite), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), świątynia (f., sanctuary), zbliżyć się (pf., to draw near), niepowołany (unappointed), ukarać (pf., to punish), śmierć (f., death), całkowity (plenary), liczba (n., number), lewita (m., Levite), spisać (pf., to write down), rozkaz (m., order), mężczyzna (m., man), wiek (m., age), jeden (one), miesiąc (m., month), wzwyż (upwards), wynosić (impf., to total), dwadzieścia dwa tysiące (twenty-two thousand).

Verse 38: Mojżesz i Aaron wraz z synami rozbijali namioty (Moses and Aaron together with {his} sons would pitch {their} tents) od strony wschodniej przed Namiotem Spotkania (on the eastern side before the Tent of Meeting). Oni to w imieniu Izraelitów (it was they in the name of the Israelites) mieli pełnić służbę przy świątyni (who were to fulfil service at the sanctuary). Gdyby zaś zbliżył się ktoś niepowołany (and if an unappointed one were to draw near), miał być ukarany śmiercią (he was to be punished with death).

Verse 39: Całkowita liczba lewitów (the plenary number of the Levites) spisanych przez Mojżesza na rozkaz Pana (written down by Moses at the order of the Lord)mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż (men in age from one month upwards)wynosiła dwadzieścia dwa tysiące (would total twenty-two thousand).

Wersety 40-43

Vocabulary: rzec (pf., to say), znowu (once more), dokonać (pf., to perform), spis (m., register), mężczyzna (m., man), pierworodny (firstborn-; m., firstborn), Izraelita (m., Israelite), wiek (m., age), jeden (one), miesiąc (m., month), wzwyż (upwards), zrobić (pf., to make), imienny (nominal), wykaz (m., list), wziąć (pf., to take), lewita (m., Levite), miejsce (m., place), spośród (from amongst), podobnie (similarly), bydło (n., cattle), wszystek (n., all), spisać (pf., to write down), więc (therefore), stosownie do (conformably unto), rozkaz (m., order), okazać się (pf., to prove to be), według (according unto), zostać (pf., to remain), dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy (twenty-two thousand and two hundred and seventy-three).

Verse 40: Rzekł znowu Pan do Mojżesza (the Lord once more said unto Moses): dokonaj spisu mężczyzn pierworodnych Izraelitów (perform a register of the firstborn men of the Israelites) w wieku od jednego miesiąca wzwyż (in age from one month upwards) i zrób imienny ich wykaz (and make a nominal list of them).

Verse 41: Weź dla Mnie lewitów (take for Me the Levites)bo Ja jestem Pan (for I am the Lord)w miejsce pierworodnych spośród Izraelitów (in place of the firstborns from amongst the Israelites), podobnie też bydło lewitów w miejsce wszystkiego (and similarly the cattle of the Levites in place of all), co pierworodne z bydła Izraelitów (that which {is} firstborn from the cattle of the Israelites).

Verses 42-43: Spisał więc Mojżesz (Moses therefore wrote down), stosownie do rozkazu Pana (conformably unto the order of the Lord), pierworodnych Izraelitów (the firstborns of the Israelites), i okazało się (and it proved to be), że wszystkich mężczyzn pierworodnych od miesiąca wzwyż (that all the firstborn men from one month upwards)według tego, jak zostali spisani (according unto this as they had been written down)było w wykazie imiennym dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesięciu trzech (were, in the nominal list, twenty-two thousand and two hundred and seventy-three).

Declension of wykaz (m.)

sing. pl.
nom. wykaz wykazy
gen. wykazu wykazów
dat. wykazowi wykazom
acc. wykaz wykazy
instr. wykazem wykazami
loc. wykazie wykazach
voc. wykazie wykazy

Wersety 44-51

Vocabulary: rzec (pf., to say), znowu (once more), słowo (n., word), wziąć (pf., to take), lewita (m., Levite), miejsce (n., place), wszystek (all), pierworodny (m., firstborn), Izraelita (m., Israelite), bydło (n., cattle), należeć (impf., to belong), zamiast (in place of), wykup (m., redemption {money}), dwieście siedemdziesiąt trzy (two hundred and seventy-three), przewyższać (impf., to surpass), liczba (f., number), pięć (five), sykl (m., shekel), głowa (f., head), według (according unto), waga (f., weight), przybytek (m., dwelling-place), dwadzieścia (twenty), gera (f., gerah), dać (pf., to give), srebro (n., silver), syn (m., son), nadliczbowy (m., supernumerary one), więc (therefore), przekraczać (impf., to exceed), wykupić (pf., to redeem), otrzymać (pf., to receive), tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć (one thousand and three hundred and sixty-five), oddać (pf., to render), rozkaz (m., order), polecić (pf., to instruct).

Verses 44-45: Rzekł znowu Pan do Mojżesza tymi słowami (the Lord once more said unto Moses with these words): weź lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych u Izraelitów (take the Levites in place of all the firstborns amongst the Israelites) oraz bydło należące do lewitów zamiast ich bydła (and the cattle belonging unto the Levites in place of their cattle). I będą lewici należeć do Mnie (and shall the Levites belong unto Me), bo Ja jestem Pan (for I am the Lord).

Verses 46-47: Jako wykup (as redemption) za owych dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych Izraelitów (for those two hundred and seventy-three firstborns of the Israelites), którzy przewyższają liczbę lewitów (who surpass the number of the Levites), weźmiesz po pięć syklów od głowy (thou shalt take per five shekels by the head) według wagi sykla przybytku (according unto the weight of the shekel of the dwelling-place); sykl po dwadzieścia ger (a shekel per twenty gerah).

Verse 48: Daj to srebro Aaronowi i jego synom (give this silver unto Aaron and his sons) jako wykup za tych nadliczbowych (as redemption money for these supernumerary ones).

Verse 49: Wziął więc Mojżesz wykup od tych (Moses therefore took the redemption money from these), którzy przekraczali liczbę wykupionych przez lewitów (who would exceed the number of those redeemed by the Levites).

Verse 50: Otrzymał srebro od pierworodnych (he received the silver from the firstborns): tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć syklów (one thousand and three hundred and sixty-five shekels) według wagi sykla przybytku (according unto the weight of the shekel of the dwelling-place).

Verse 51: Mojżesz oddał srebro z wykupu Aaronowi i jego synom (Moses rendered the silver from the redemption money unto Aaron and his sons) według rozkazu Pana (according unto the order of the Lord), tak jak polecił Pan Mojżeszowi (so as the Lord had instructed Moses).