Numbers 2 in Polish

The second chapter of the book of Numbers treats of the arrangement of the camp of Israel: rozmieszczenie pokoleń w obozie (arrangement of the generations in the camp).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Lb 2

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Lb 2. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-9

Vocabulary: potem (then), przemówić (pf., to address), słowo (n., word), Izraelita (m., Israelite), rozbić (pf., to pitch), namiot (m., tent), pod (under), chorągiew (f., standard), znak (m., sign), ród (m., line), dokoła (all round), spotkanie (n., meeting), pewien (a certain), oddalenie (n., distance), wschód (m., east), obóz (m., camp), stosownie do (conformably unto), oddział (m., detachment), zastęp (m., array), wódz (m., commander), syn (m., son), wojsko (n., army), według (according unto), spis (m., register), liczyć (impf., to number), siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset (seventy-four thousand and six hundred), obok (by), zająć (pf., to occupy), miejsce (n., place), pokolenie (n., generation), pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta (fifty-four thousand and four hundred), następnie (next), pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta (fifty-seven thousand and four hundred), wszystek (all), spisać (pf., to write down), sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta (one hundred and eighty-six thousand and four hundred), pierwszy (first), zwijać (impf., to strike).

Verses 1-2: Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami (then the Lord addressed Moses and Aaron with these words): niech Izraelici rozbiją namioty (let the Israelites pitch {their} tents), każdy pod swoją chorągwią (each under his standard), pod znakami swoich rodów (under the signs of their lines), dokoła Namiotu Spotkania (all round the Tent of Meeting), ale w pewnym oddaleniu (but at a certain distance).

Verse 3: *Od wschodu* rozbije obóz Juda (on the east shall pitch camp Judah), stosownie do oddziałów swoich zastępów (conformably unto the detachments of his arrays), a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba (and the commander of the sons of Judah shall be Nahshon son of Amminadab). — *Od wschodu means on the east. Polish here employs the preposition od, followed by the genitive. Related: od zachodu (on the west); od północy (on the north); od południa (on the south).

Declension of oddział (m.)

sing. pl.
nom. oddział oddziały
gen. oddziału oddziałów
dat. oddziałowi oddziałom
acc. oddział oddziały
instr. oddziałem oddziałami
loc. oddziale oddziałach
voc. oddziale oddziały

Verse 4: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset (numbereth seventy-four thousand and six hundred). — Review: Cardinal numerals in Polish.

Verse 5: Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara (by them shall occupy place the generation of Issachar), którego wodzem ma być Netaneel, syn Suara (whose commander is to be Nethanel son of Zuar).

Verse 6: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu (numbereth fifty-four thousand and four hundred).

Verse 7: Następnie pokolenie Zabulona (next the generation of Zebulun), a wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Chelona (and the commander of the sons of Zebulun shall be Eliab son of Helon).

Verse 8: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu (numbereth fifty-seven thousand and four hundred).

Verse 9: Wszystkich spisanych w obozie Judy (all those written down in the camp of Judah) według ich zastępów (according unto their arrays)sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu (one hundred and eighty-six thousand and four hundred). Oni pierwsi będą zwijać namioty: they first shall be striking {their} tents.

Wersety 10-17

Vocabulary: południowy (southern), strona (f., side), chorągiew (f., standard), obóz (m., camp), rozłożyć (pf., to dispose), według (according unto), zastęp (m., array), wódz (m., commander), syn (m., son), wojsko (n., army), spis (m., register), liczyć (impf., to number), czterdzieści sześć tysięcy pięćset (forty-six thousand and five hundred), obok (by), rozbić (pf., to pitch), pokolenie (n., generation), pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta (fifty-nine thousand and three hundred), następnie (next), czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt (forty-five thousand and six hundred and fifty), wszystek (all), spisać (pf., to write down), sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt (one hundred and fifty-one thousand and four hundred and fifty), drugi (second), zwijać (impf., to strike), namiot (m., tent), potem (then), wyruszyć (pf., to set forth), spotkanie (n., meeting), lewita (m., Levite), środek (m., midst), inny (other), rozbijać (impf., to pitch), ruszać (impf., to set forwards), miejsce (n., place), pod (under).

Verse 10: Od południowej strony (on the southern side) [będzie] chorągiew obozu Rubena (shall be the standard of the camp of Reuben) [rozłożonego] według swoich zastępów (disposed according unto his arrays), a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura (and the commander of the sons of Reuben shall be Elizur son of Shedeur).

Verse 11: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy czterdzieści sześć tysięcy pięciuset (numbereth forty-six thousand and five hundred).

Declension of pięćset (plural only)

m. (pers.) other
nom. pięciuset pięćset
gen. pięciuset pięciuset
dat. pięciuset pięciuset
acc. pięciuset pięćset
instr. pięciuset pięciuset
loc. pięciuset pięciuset
voc. pięciuset pięćset

m. (pers.), masculine personal

Verse 12: Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona: by them shall pitch camp the generation of Simeon. Wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja: the commander of the sons of Simeon shall be Shelumiel son of Zurishaddai.

Verse 13: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu (numbereth fifty-nine thousand and three hundred).

Verse 14: Następnie pokolenie Gada: next the generation of Gad. Wodzem synów Gada będzie Eliasaf, syn Deuela: the commander of the sons of Gad shall be Eliasaph son of Deuel.* — *A marginal note in the Polish here indicates that the Hebrew gives the name Reuel; howbeit the Polish employs Deuel to make it match Lb 1:14.

Verse 15: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu (numbereth forty-five thousand and six hundred and fifty).

Verse 16: Wszystkich spisanych w obozie Rubena było (all those written down in the camp of Reuben were) według ich zastępów (according unto their arrays) sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu (one hundred and fifty-one thousand and four hundred and fifty). Jako drudzy będą zwijać namioty: they second shall be striking {their} tents.

Verse 17: Potem wyruszy Namiot Spotkania (then the Tent of Meeting shall set forth)obóz lewitów w środku innych obozów (the camp of the Levites in the midst of the other camps)według tego (according unto this), jak rozbijali namioty (as they have pitched {their} tents), tak też ruszać będą (so also shall they be setting forwards), każdy na swoim miejscu (each in his place), pod swoją chorągwią (under his standard).

Wersety 18-24

Vocabulary: zachód (m., west), chorągiew (f., standard), obóz (m., camp), rozłożyć (pf., to dispose), według (according unto), zastęp (m., array), wódz (m., commander), syn (m., son), wojsko (n., army), spis (m., register), liczyć (impf., to number), czterdzieści tysięcy pięćset (forty thousand and five hundred), obok (by), pokolenie (n., generation), trzydzieści dwa tysiące dwieście (thirty-two thousand and two hundred), wreszcie (at the last), trzydzieści pięć tysięcy czterysta (thirty-five thousand and four hundred), wszystek (all), spisać (pf., to write down), sto osiem tysięcy sto (one hundred and eight thousand and one hundred), trzeci (third), zwijać (impf., to strike), namiot (m., tent).

Verse 18: Od zachodu [będzie] chorągiew obozu Efraima (on the west shall be the standard of the camp of Ephraim) [rozłożonego] według swoich zastępów (disposed according unto his arrays). Wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda: the commander of the sons of Ephraim shall be Elishama son of Ammihud.

Verse 19: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy czterdzieści tysięcy pięciuset (numbereth forty thousand and five hundred).

Verse 20: Obok nich pokolenie Manassesa (by them the generation of Manasseh): wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedahsura (the commander of the sons of Manasseh shall be Gamaliel son of Pedahzur).

Verse 21: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy trzydzieści dwa tysiące dwustu (numbereth thirty-two thousand and two hundred).

Verse 22: Wreszcie pokolenie Beniamina (at the last, the generation of Benjamin): wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego (the commander of the sons of Benjamin shall be Abidan son of Gideoni).

Verse 23: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy trzydzieści pięć tysięcy czterystu (numbereth thirty-five thousand and four hundred).

Verse 24: Wszystkich spisanych w obozie Efraima (all those written down in the camp of Ephraim) według ich zastępów (according unto their arrays) było sto osiem tysięcy stu (were one hundred and eight thousand and one hundred). Oni jako trzeci będą zwijać namioty: they third shall be striking {their} tents.

Wersety 25-31

Vocabulary: północ (f., north), stosownie do (conformably unto), oddział (m., detachment), chorągiew (f., standard), obóz (m., camp), rozłożyć (pf., to dispose), według (according unto), zastęp (m., array), wódz (m., commander), syn (m., son), liczba (f., number), wojsko (n., army), obliczenie (n., reckoning), wynosić (impf., to total), sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset (sixty-two thousand and seven hundred), obok (by), rozbić (pf., to pitch), pokolenie (n., generation), spis (m., register), liczyć (impf., to number), czterdzieści jeden tysięcy pięćset (forty-one thousand and five hundred), koniec (m., end), w końcu (at last), pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta (fifty-three thousand and four hundred), wszystek (all), spisać (pf., to write down), sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset (one hundred and fifty-seven thousand and six hundred), ostatni (last), zwijać (impf., to strike), namiot (m., tent).

Verse 25: Od północy (on the north), stosownie do swoich oddziałów (conformably unto his detachments), [będzie] chorągiew obozu Dana (shall be the standard of the camp of Dan) [rozłożonego] według swoich zastępów (disposed according unto his arrays). Wodzem synów Dana będzie Achijezer, syn Ammiszaddaja: the commander of the sons of Dan shall be Ahiezer son of Ammishaddai.

Verse 26: Liczba jego wojska według obliczenia (the number of his army according unto the reckoning) wynosi sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset (totalleth sixty-two thousand and seven hundred).

Verse 27: Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera: by them shall pitch camp the generation of Asher. Wodzem synów Asera będzie Pagiel, syn Okrana: the commander of the sons of Asher shall be Pagiel son of Ochran.

Verse 28: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy czterdzieści jeden tysięcy pięciuset (numbereth forty-one thousand and five hundred).

Verse 29: W końcu pokolenie Neftalego: at last, the generation of Naphtali. Wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana: the commander of the sons of Naphtali shall be Ahira son of Enan.

Verse 30: Wojsko jego według spisu (his army according unto the register) liczy pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu (numbereth fifty-three thousand and four hundred).

Verse 31: Wszystkich spisanych w obozie Dana (all those written down in the camp of Dan) było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset (were one hundred and fifty-seven thousand and six hundred). Oni jako ostatni będą zwijać namioty (they last shall be striking {their} tents) według swych chorągwi (according unto their standard).

Wersety 32-34

Vocabulary: Izraelita (m., Israelite), spisać (pf., to write down), według (according unto), ród (m., line), wszystek (all), obóz (m., camp), zastęp (m., array), sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt (six hundred and three thousand and five hundred and fifty), stosownie do (conformably unto), rozkaz (m., order), dać (pf., to give), lewita (m., Levite), zostać (pf., to remain), razem z (together with), reszta (f., remainder), wykonywać (impf., to execute), wszystko (n., all), nakazać (pf., to enjoin), obozować (impf., to encamp), chorągiew (f., standard), zwijać (impf., to strike), każdy (each), pokolenie (n., generation).

Verse 32: Oto Izraelici spisani według swoich rodów: these are the Israelites written down according unto their lines. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów (all those written down in the camps according unto their arrays) było sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesięciu (were six hundred and three thousand and five hundred and fifty).

Verse 33: Stosownie do rozkazu Pana (conformably unto the order of the Lord), danego Mojżeszowi (given unto Moses), lewici nie zostali spisani razem z resztą Izraelitów (the Levites were not written down together with the remainder of the Israelites).

Declension of reszta (f.)

sing. pl.
nom. reszta reszty
gen. reszty reszt
dat. reszcie resztom
acc. resztę reszty
instr. resztą resztami
loc. reszcie resztach
voc. reszto reszty

Verse 34: Izraelici wykonywali wszystko (the Israelites would execute all), co im przez Mojżesza nakazał Pan (that which unto them through Moses had enjoined the Lord): obozowali według swych chorągwi (they would encamp according unto their standard) i zwijali obóz (and would strike camp), każdy w swym pokoleniu i swym rodzie (each in his generation and his line).