Numbers 1 in Polish

Księga Liczb

Book of Numbers

Herewith begins study of the book of Numbers in Polish version. The Polish for number is the feminine noun liczba; its genitive plural form is liczb. This first chapter of the fourth book of Moses treats of: pierwszy spis mężczyzn zdolnych do walki (first register of the men fit for strife). From the subject headings: imiona wodzów pokoleń (names of the commanders of the generations); dane spisu ludności (register data of the populace).

The study notes provided for the book of Numbers take the same form as those provided for the books of Genesis, Exodus and Leviticus. In this Numbers study, it is assumed that the reader has already worked his way through Genesis, Exodus and Leviticus in Polish. Should he not have already done so, he ought to begin study of the Polish language here.

Read Lb 1

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Lb 1. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: dzień (m., day), pierwszy (first), drugi (second), miesiąc (m., month), rok (m., year), wyjście (n., coming forth), słowo (n., word), przemówić (pf., to address), pustynia (f., desert), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), dokonać (pf., to perform), obliczyć (pf., to reckon), obliczenie (n., reckoning), cały (whole), zgromadzenie (n., congregation), Izraelita (m., Israelite), według (according unto), szczep (m., tribe), ród (m., line), liczyć (impf., to number), głowa (f., head), imię (m., name), wszystek (all), mężczyzna (m., man), spis (m., register), zdolny (fit), walka (f., strife), dwadzieścia (twenty), wzwyż (upwards), zastęp (m., array), każdy (each), pokolenie (n., generation), winien (ought), towarzyszyć (impf., to accompany), mąż (m., man).

Verses 1-2: Dnia pierwszego drugiego miesiąca (on the first day of the second month), w drugim roku po wyjściu z Egiptu (in the second year after the coming forth from Egypt), tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza (with these words did the Lord address Moses) na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania (in the desert {of} Sinai, in the Tent of Meeting): dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów (perform ye a reckoning of the whole congregation of the Israelites) według szczepów i rodów (according unto tribes and lines), licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn (in numbering according unto heads the names of all the men).

Verse 3: Ty i Aaron dokonajcie spisu (perform ye a register thou and Aaron) wszystkich Izraelitów zdolnych do walki (of all the Israelites fit for strife) od lat dwudziestu wzwyż (from twenty years {of age} upwards), według ich zastępów (according unto their arrays).

Declension of dwadzieścia (plural only)

m. (pers.) other
nom. dwudziestu dwadzieścia
gen. dwudziestu dwudziestu
dat. dwudziestu dwudziestu
acc. dwudziestu dwadzieścia
instr. dwudziestoma dwudziestoma
loc. dwudziestu dwudziestu
voc. dwudziestu dwadzieścia

m. (pers.), masculine personal

Verse 4: Z każdego pokolenia (from each generation) winien wam towarzyszyć mąż (is a man to accompany you), głowa rodu (a head of line).

Wersety 5-19

Vocabulary: imię (n., name), mąż (m., man), winien (ought), towarzyszyć (impf., to accompany), syn (m., son), zostać (pf., to remain), wezwać (pf., to summon), cały (whole), społeczność (f., community), wódz (m., commander), pokolenie (n., generation), przodek (m., forebear), naczelnik (m., chief), tysiąc (thousand), rozkazać (pf., to order), przyjść (pf., to come), ów (that), imiennie (by name), wyznaczyć (pf., to mark forth), zebrać (pf., to gather), więc (therefore), zgromadzenie (n., congregation), pierwszy (first), dzień (m., day), drugi (second), miesiąc (m., month), każdy (each), podawać (impf., to announce), pochodzenie (n., pedigree), szczep (m., tribe), ród (m., line), poczynać (impf., to begin), rok (m., year), dwadzieścia (twenty), wzwyż (upwards), liczyć (impf., to number), jeden (one), drugi (other), zgodnie z (in keeping with), rozkaz (m., order), dokonać (pf., to perform), spis (m., register), pustynia (f., desert).

Verses 5-9: A oto imiona mężów (and these are the names of the men), którzy winni wam towarzyszyć (who are to accompany you): z RubenaElisur, syn Szedeura (from Reuben, Elizur son of Shedeur); z SymeonaSzelumiel, syn Suriszaddaja (from Simeon, Shelumiel son of Zurishaddai); z JudyNachszon, syn Amminadaba (from Judah, Nahshon son of Amminadab); z IssacharaNetaneel, syn Suara (from Issachar, Nethanel son of Zuar); z ZabulonaEliab, syn Chelona (from Zebulun, Eliab son of Helon).

Declension of mąż (m.)

sing. pl.
nom. mąż mężowie
gen. męża mężów
dat. mężowi mężom
acc. męża mężów
instr. mężem mężami
loc. mężu mężach
voc. mężu mężowie

Verses 10-15: Z synów Józefa: z EfraimaEliszama, syn Ammihuda; z ManassesaGamliel, syn Pedahsura (from the sons of Joseph: from Ephraim, Elishama son of Ammihud; from Manasseh, Gamaliel son of Pedahzur); z BeniaminaAbidan, syn Gideoniego (from Benjamin, Abidan son of Gideoni); z DanaAchijezer, syn Ammiszaddaja (from Dan, Ahiezer son of Ammishaddai); z AseraPagiel, syn Okrana (from Asher, Pagiel son of Ochran); z GadaEliasaf, syn Deuela (from Gad, Eliasaph son of Deuel); z NeftalegoAchira, syn Enana (from Naphtali, Ahira son of Enan).

Verse 16: Ci zostali wezwani z całej społeczności (these were summoned from the whole community), a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków (and they were the commanders of the generations of their forebears), naczelnikami tysięcy Izraela (the chiefs of the thousands of Israel).

Verse 17: Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom (Moses and Aaron ordered these men come), którzy imiennie zostali wyznaczeni (who by name had been marked forth).

Verse 18: Zebrali więc całe zgromadzenie (they therefore gathered the whole congregation) pierwszego dnia drugiego miesiąca (on the first day of the second month), a każdy podawał swoje pochodzenie (and each would announce his pedigree) według szczepów i rodów (according unto tribes and lines). Poczynając od lat dwudziestu wzwyż (in beginning from twenty years {of age} upwards) liczono ich imiona jednego za drugim (one would number their names of the one after the other).

Verse 19: Zgodnie z rozkazem Pana (in keeping with the order of the Lord) dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj (did Moses perform the register in the desert {of} Sinai).

Wersety 20-27

Vocabulary: syn (m., son), pierworodny (m., firstborn), potomek (m., descendant), według (according unto), szczep (m., tribe), ród (m., line), liczyć (impf., to number), imię (n., name), głowa (f., head), wszystek (all), mężczyzna (m., man), dwadzieścia (twenty), rok (m., year), wzwyż (upwards), zdolny (fit), walka (f., strife), spisać (pf., to write down), pokolenie (n., generation), czterdzieści sześć tysięcy pięćset (forty-six thousand and five hundred), pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta (fifty-nine thousand and three hundred), czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt (forty-five thousand and six hundred and fifty), siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset (seventy-four thousand and six hundred).

Verses 20-21: Synów Rubena, pierworodnego Izraela (of the sons of Reuben firstborn of Israel), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona i głowy (in numbering names and heads)wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż (of all the men from twenty years {of age} upwards), zdolnych do walki (fit for strife)spisanych z pokolenia Rubena (written down from the generation of Reuben) było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset (were forty-six thousand and five hundred). — Review: Cardinal numerals in Polish.

Verses 22-23: Synów Symeona (of the sons of Simeon), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona i głowy (in numbering names and heads)wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż (of all the men from twenty years {of age} upwards), zdolnych do walki (fit for strife)spisanych z pokolenia Symeona (written down from the generation of Simeon) było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu (were fifty-nine thousand and three hundred).

Verses 24-25: Synów Gada (of the sons of Gad), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names of the men from twenty years {of age} upwards), zdolnych do walki (fit for strife)spisanych z pokolenia Gada (written down from the generation of Gad) było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu (were forty-five thousand and six hundred and fifty).

Verses 26-27: Synów Judy (of the sons of Judah), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), zdolnych do walki (fit for strife)spisanych z pokolenia Judy (written down from the generation of Judah) było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset (were seventy-four thousand and six hundred).

Wersety 28-35

Vocabulary: syn (m., son), potomek (m., descendant), według (according unto), szczep (m., tribe), ród (m., line), liczyć (impf., to number), imię (n., name), rok (m., year), dwadzieścia (twenty), wzwyż (upwards), wszystek (all), zdolny (fit), walka (f., strife), spisać (pf., to write down), pokolenie (n., generation), pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta (fifty-four thousand and four hundred), pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta (fifty-seven thousand and four hundred), czterdzieści tysięcy pięćset (forty thousand and five hundred), trzydzieści dwa tysiące dwieście (thirty-two thousand and two hundred).

Verses 28-29: Synów Issachara (of the sons of Issachar), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), wszystkich zdolnych do walki (all those fit for strife)spisanych z pokolenia Issachara (written down from the generation of Issachar) było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu (were fifty-four thousand and four hundred).

Verses 30-31: Synów Zabulona (of the sons of Zebulun), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), wszystkich zdolnych do walki (all those fit for strife)spisanych z pokolenia Zabulona (written down from the generation of Zebulun) było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu (were fifty-seven thousand and four hundred).

Verses 32-33: Synów Józefasynów Efraima (of the sons of Joseph, of the sons of Ephraim), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), wszystkich zdolnych do walki (all those fit for strife)spisanych z pokolenia Efraima (written down from the generation of Ephraim) było czterdzieści tysięcy pięciuset (were forty thousand and five hundred).

Verses 34-35: Synów Manassesa (of the sons of Manasseh), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), wszystkich zdolnych do walki (all those fit for strife)spisanych z pokolenia Manassesa (written down from the generation of Manasseh) było trzydzieści dwa tysiące dwustu (were thirty-two thousand and two hundred).

Wersety 36-43

Vocabulary: syn (m., son), potomek (m., descendant), według (according unto), szczep (m., tribe), ród (m., line), liczyć (impf., to number), imię (n., name), rok (m., year), dwadzieścia (twenty), wzwyż (upwards), wszystek (all), zdolny (fit), walka (f., strife), spisać (pf., to write down), pokolenie (n., generation), trzydzieści pięć tysięcy czterysta (thirty-five thousand and four hundred), sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset (sixty-two thousand and seven hundred), czterdzieści jeden tysięcy pięćset (forty-one thousand and five hundred), pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta (fifty-three thousand and four hundred).

Verses 36-37: Synów Beniamina (of the sons of Benjamin), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), wszystkich zdolnych do walki (all those fit for strife)spisanych z pokolenia Beniamina (written down from the generation of Benjamin) było trzydzieści pięć tysięcy czterystu (were thirty-five thousand and four hundred).

Verses 38-39: Synów Dana (of the sons of Dan), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), wszystkich zdolnych do walki (all those fit for strife)spisanych z pokolenia Dana (written down from the generation of Dan) było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset (were sixty-two thousand and seven hundred).

Verses 40-41: Synów Asera (of the sons of Asher), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), wszystkich zdolnych do walki (all those fit for strife)spisanych z pokolenia Asera (written down from the generation of Asher) było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset (were forty-one thousand and five hundred).

Verses 42-43: Synów Neftalego (of the sons of Naphtali), ich potomków według szczepów i rodów (of their descendants according unto tribes and lines), licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż (in numbering the names from twenty years {of age} upwards), wszystkich zdolnych do walki (all those fit for strife)spisanych z pokolenia Neftalego (written down from the generation of Naphtali) było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu (were fifty-three thousand and four hundred).

Wersety 44-50

Vocabulary: spis (m., register), dokonać (pf., to perform), wraz z (together), wódz (m., commander), izraelski (Israelite), dwanaście (twelve), mąż (m., man), jeden (one), każdy (each), ród (m., line), całkowity (plenary), liczba (f., number), Izraelita (m., Israelite), zdolny (fit), walka (f., strife), spisać (pf., to write down), według (according unto), rok (m., year), dwadzieścia (twenty), wzwyż (upwards), wynosić (impf., to total), całość (f., whole), sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt (six hundred and three thousand and five hundred and fifty), lewita (m., Levite), podlegać (impf., to be subject unto), bowiem (for), rzec (pf., to say), słowo (n., word), spisywać (impf., to write down), pokolenie (n., generation), główa (f., head), policzyć (pf., to number), razem z (together with), reszta (f., remainder), powierzyć (pf., to entrust), natomiast (however), troska (f., care), przybytek (m., dwelling-place), świadectwo (n., testimony), wszystek (all), sprzęt (m., furniture), cokolwiek (whatsoever), należeć (impf., to belong), nosić (impf., to bear), zarówno… jak i… (… and… alike), służyć (impf., to serve), dokoła (all round), rozbić (pf., to pitch).

Verse 44: Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron (those are these of whom Moses and Aaron performed a register) wraz z wodzami izraelskimi (together with the Israelite commanders), których było dwunastu mężów (of whom were twelve men)po jednym z każdego rodu (by one from each line).

Verses 45-46: Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki (the plenary number of the Israelites fit for strife), spisanych według swych rodów (written down according unto their lines), od lat dwudziestu wzwyż (from twenty years {of age} upwards)wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt (would total in the whole six hundred and three thousand and five hundred and fifty).

Verse 47: Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów: the Levites were not subject unto the register according unto their lines.

Verses 48-49: Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami (for the Lord said unto Moses with these words): nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego (thou shalt not be writing down the generation of Levi) według liczby głów (according unto the number of heads) i nie policzysz ich (and shalt not number them) razem z resztą Izraelitów (together with the remainder of the Israelites).

Verse 50: Powierzysz natomiast lewitom (thou shalt however entrust unto the Levites) troskę o Przybytek Świadectwa (care for the Dwelling-place of the Testimony), o wszystkie jego sprzęty (for all its furnitures) i cokolwiek do niego należy (and whatsoever thereunto belongeth); oni będą nosić zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty (they shall be bearing the dwelling-place and all its furnitures alike), będą mu służyć (shall be serving it) i dokoła niego rozbiją swoje namioty (and all round it shall pitch their tents).

Declension of troska (f.)

sing. pl.
nom. troska troski
gen. troski trosk
dat. trosce troskom
acc. troskę troski
instr. troską troskami
loc. trosce troskach
voc. trosko troski

Wersety 51-54

Vocabulary: przybytek (m., dwelling-place), zmieniać (impf., to change), miejsce (n., place), rozebrać (pf., to take apart), lewita (m., Levite), zatrzymać się (pf., to halt oneself), znowu (once more), zbudować (pf., to build), jeśli (if), zbliżyć się (pf., to draw near), niepowołany (unappointed), ukarać (pf., to punish), śmierć (f., death), Izraelita (m., Israelite), rozbić (pf., to pitch), namiot (m., tent), według (according unto), zastęp (m., array), każdy (each), obóz (m., camp), pod (under), chorągiew (f., standard), natomiast (however), rozłożyć się obozem (pf., to encamp), wokół (about), świadectwo (n., testimony), wtedy (then), kara (f., punishment), spaść (pf., to fall), zgromadzenie (n., congregation), strzec (impf., to keep), spełnić (pf., to accomplish), wykonać (pf., to execute), wszystko (n., all), nakazać (pf., to enjoin).

Verse 51: Gdy przybytek będzie zmieniał swe miejsce (when the dwelling-place will be changing its place), rozbiorą go lewici (the Levites shall take it apart), a gdy się zatrzyma (and when it will halt itself), znowu go zbudują (once more shall they build it); jeśli się zbliży do przybytku ktoś niepowołany (if an unappointed one will draw near unto the dwelling-place), będzie ukarany śmiercią (he shall be punished with death).

Verse 52: Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów (now the Israelites shall pitch {their} tents according unto their arrays): każdy na swoim [miejscu w] obozie (each in his place in the camp) i każdy pod swoją chorągwią (and each under his standard).

Declension of chorągiew (f.)

sing. pl.
nom. chorągiew chorągwie
gen. chorągwi chorągwi
dat. chorągwi chorągwiom
acc. chorągiew chorągwie
instr. chorągwią chorągwiami
loc. chorągwi chorągwiach
voc. chorągwi chorągwie

Verse 53: Lewici natomiast rozłożą się obozem (the Levites however shall encamp) wokół Przybytku Świadectwa (about the Dwelling-place of the Testimony); wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów (then will punishment not fall upon the congregation of the Israelites). Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa: the Levites shall be keeping the Dwelling-place of the Testimony.

Verse 54: Izraelici spełnili i wykonali wszystko (the Israelites accomplished and executed all), co Pan nakazał Mojżeszowi (that which the Lord had enjoined Moses).