Leviticus 27 in Polish

This twenty-seventh and concluding chapter of the book of Leviticus is an appendix (dodatek) which treats of: spłata ślubów i dziesięcin pieniędzmi (payment of vows and of tithes with money). This chapter’s subject headings read so in Polish: oszacowanie ludzi (valuation of men); oszacowanie bydła (valuation of cattle); oszacowanie domu (valuation of house); oszacowanie własności gruntowej dziedzicznej (valuation of hereditary groundland possession); oszacowanie gruntów kupionych (valuation of purchased groundlands); wykup pierworodnych bydła (redemption of firstborn cattle); poświęcenie przez „cherem” (consecration by ‘cherem’); wykup dziesięciny (redemption of the tithe).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 27

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 27. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): mów do Izraelitów i powiedz im (speak unto the Israelites and say unto them): jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu (if a one will make over for a vow), według twojej oceny (according unto thine estimation) dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana (pertaining unto some individual before the Lord), tak będziesz oceniał (so shalt thou be estimating): jeżeli chodzi o mężczyznę (if it concern a man) w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat (in age from twenty unto sixty years), to będzie on oceniony na pięćdziesiąt syklów srebra (then he shall be estimated at fifty shekels of silver) według wagi przybytku (according unto the weight of the dwelling-place).

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), Izraelita (m., Israelite), chcieć (impf., to will), uiścić się z (pf., to make over for), ślub (m., vow), według (according unto), ocena (f., estimation), dotyczyć (impf., to pertain unto), jakiś (some), osoba (f., individual), wobec (before), oceniać (impf., to estimate), chodzić o (impf., to concern), mężczyzna (m., man), wiek (m., age), dwadzieścia (twenty), sześćdziesiąt (sixty), rok (m., year), ocenić (pf., to estimate), pięćdziesiąt (fifty), sykl (m., shekel), srebro (n., silver), waga (f., weight), przybytek (m., dwelling-place).

Wersety 4-8

Vocabulary: chodzić o (impf., to concern), kobieta (f., woman), ocenić (pf., to estimate), trzydzieści (thirty), sykl (m., shekel), młodzież (f., youth), wiek (m., age), pięć (five), dwadzieścia (twenty), rok (m., year), chłopiec (m., lad), dziewczyna (f., girl), dziesięć (ten), dziecko (n., child), jeden (one), miesiąc (m., month), srebro (n., silver), dziewczynka (f., little girl), trzy (three), ludzi (pl., men), starszy (elder), ludzi starszy (pl., elderly), sześćdziesiąt (sixty), wzwyż (upwards), mężczyzna (m., man), piętnaście (fifteen), kobieta (f., woman), jednak (howbeit), ubogi (poor), móc (impf., can), spłacić (pf., to pay off), według (according unto), oszacowanie (n., valuation), postawić (pf., to set), osoba (f., individual), ślubować (pf., to vow), przed (before), kapłan (m., priest), oszacować (pf., to valuate), możność (f., ability).

Verse 4: Jeżeli chodzi o kobietę (if it concern a woman), to będzie ona oceniona na trzydzieści syklów (then she shall be estimated at thirty shekels).

Verse 5: Jeżeli chodzi o młodzież (if it concern youth) w wieku od pięciu do dwudziestu lat (in age from five unto twenty years), to chłopiec będzie oceniony na dwadzieścia syklów (then a lad shall be estimated at twenty shekels), a dziewczyna na dziesięć syklów (and a girl at ten shekels).

Verse 6: Jeżeli chodzi o dzieci (if it concern children) w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat (in age from one month unto five years), to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra (then a lad shall be estimated at five shekels of silver), a dziewczynka na trzy sykle srebra (and a little girl at three shekels of silver).

Verse 7: Jeżeli chodzi o ludzi starszych (if it concern the elderly) w wieku od sześćdziesięciu lat wzwyż (in age from sixty years upwards), to mężczyzna będzie oceniony na piętnaście syklów (then a man shall be estimated at fifteen shekels), a kobieta na dziesięć syklów (and a woman at ten shekels).

Verse 8: Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi (howbeit if a one be so poor), że nie może spłacić według twego oszacowania (that he cannot pay off according unto thy valuation), to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem (then he shall set the vowed individual before the priest), a ten ją* oszacuje (and this one shall valuate him). Według możności tego (according unto the ability of this one), który ślubował (who hath vowed), kapłan ją* oszacuje (the priest shall valuate him). — *Osoba is a feminine noun, whence the feminine accusative ją.

Wersety 9-13

Vocabulary: chodzić o (impf., to concern), bydlę (n., beast), składać (impf., to submit), dar (m., gift), wszystek (all), złożyć (pf., to submit), rzecz (f., thing), święty (holy), nie wolno (it is not permitted to), zamieniać (impf., to change), zastępować (impf., to substitute), inny (other), lepszy (better), gorszy (worse), zechcieć (pf., to have a mind), taki (such), zamiana (f., change), uczynić (pf., to make), jeden (one), drugi (other), nieczysty (unclean), bywać (impf., to be {habitually}), postawić (pf., to set), przed (before), kapłan (m., priest), oszacować (pf., to valuate), według (according unto), dobry (good), marny (bad), wartość (f., value), ofiarodawca (m., offerer), chcieć (impf., to will), wykupić (pf., to redeem), dodać (pf., to add), piąty (fifth), część (f., part), oszacowanie (n., valuation).

Verse 9: Jeżeli chodzi o bydlęta (if it concern beasts), które są składane w darze dla Pana (which are submitted in gift for the Lord), to wszystko z nich (then all thereof), co jest złożone w darze dla Pana (which is submitted in gift for the Lord), będzie rzeczą świętą (will be a holy thing).

Verse 10: Nie wolno ich zamieniać (it is not permitted to change them), nie wolno ich zastępować innym bydlęciem (is not permitted to substitute them for other beasts), ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym (neither a better for a worse, nor a worse for a better). Jeżeli zaś kto zechce taką zamianę uczynić (and if a one will have a mind to make such change), to jedno i drugie bydlę będzie rzeczą świętą (then the one and the other beast will be a holy thing).

Verses 11-12: Jeżeli chodzi o bydlę nieczyste (if it concern an unclean beast), takie, które nie bywa składane w darze dla Pana (such which is not submitted in gift for the Lord), to postawią to bydlę przed kapłanem (then they shall set the beast before the priest), a kapłan je oszacuje według tego (and the priest shall valuate it according unto this), czy będzie dobre, czy marne (whether it will be good or bad). Taka będzie jego wartość (such shall be its value), jak oszacuje je kapłan (as will have valuated it the priest).

Verse 13: Jeżeli [ofiarodawca] chce je wykupić (if the offerer will redeem it), to doda piątą część do jego oszacowania (then he shall add the fifth part unto his valuation).

Wersety 14-15

Vocabulary: poświęcić (pf., to consecrate), dom (m., house), rzecz (f., thing), święty (holy), kapłan (m., priest), oszacować (pf., to valuate), według (according unto), dobry (good), marny (bad), wartość (f., value), ofiarodawca (m., offerer), zechcieć (pf., to have a mind), wykupić (pf., to redeem), dodać (pf., to add), oszacowanie (n., valuation), jeden (one), piąty (fifth).

Verse 14: Jeżeli kto poświęci swój dom dla Pana (if a one will consecrate his house for the Lord) jako rzecz świętą (as a holy thing), to kapłan oszacuje ten dom według tego (then the priest shall valuate this house according unto this), czy jest dobry, czy marny (whether it be good or bad). Jak kapłan go oszacuje (as the priest will have valuated it), taka będzie jego wartość (such shall be its value).

Verse 15: Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić ten dom (if the offerer will have a mind to redeem this house), doda do jego oszacowania jedną piątą (he shall add unto his valuation the fifth part) i dom będzie jego (and the house shall be his).

Wersety 16-21

Vocabulary: poświęcić (pf., to consecrate), część (f., part), dziedziczny (hereditary), posiadłość (f., property), oszacowanie (n., valuation), zależny od (dependent on), ilość (f., amount), ziarno (n., seed), używać (impf., to use), siew (m., sowing), jeden (one), chomer (m., homer), jęczmień (m., barley), równać się (impf., to be equal unto), pięćdziesiąt (fifty), sykl (m., shekel), srebro (n., silver), grunt (m., groundland), rok (m., year), jubileuszowy (jubilar), moc (f., might), w mocy (in force), kapłan (m., priest), obliczyć (pf., to reckon), suma (f., sum), pieniądze (pl., money), według (according unto), pozostawać (impf., to remain), następny (next), odpowiednio (meetly), obniżyć (pf., to diminish), ofiarodawca (m., offerer), zechcieć (pf., to have a mind), wykupić (pf., to redeem), dodać (pf., to add), piąta (f., one fifth), wrócić (pf., to return), sprzedać (pf., to sell), inny (other), człowiek (m., man), móc (impf., to be able), być (impf., to be), taki (such), raz (m., time), stać się (pf., to become), wolny (free), należeć (impf., to belong), rzecz (f., thing), święty (holy), pole (n., field), klątwa (f., ban).

Verse 16: Jeżeli kto poświęci dla Pana (if a one will consecrate for the Lord) część swej dziedzicznej posiadłości (part of his hereditary property), to twoje oszacowanie jej będzie zależne (then thy valuation of it shall be dependent) od ilości ziarna używanego na siew (on the amount of seed used for {its} sowing)jeden chomer jęczmienia (one homer of barley) będzie się równał pięćdziesięciu syklom srebra (shall be equal unto fifty shekels of silver).

Declension of jęczmień (m.)

sing. pl.
nom. jęczmień jęczmienie
gen. jęczmienia jęczmieni
dat. jęczmieniowi jęczmieniom
acc. jęczmień jęczmienie
instr. jęczmieniem jęczmieniami
loc. jęczmieniu jęczmieniach
voc. jęczmieniu jęczmienie

Verse 17: Jeżeli poświęci swój grunt w roku jubileuszowym (if he will consecrate his groundland in the jubilar year), oszacowanie twoje będzie w mocy (thy valuation shall be *in force*). — *The feminine noun moc has hitherto ever taken the rendering might, but I have taken w mocy as in force rather than in might, that it should conform to English usage.

Verse 18: Jeżeli zaś poświęci swój grunt po roku jubileuszowym (but if he will consecrate his groundland after the jubilar year), to kapłan obliczy sumę pieniędzy według lat (then the priest shall reckon the sum of money according unto the years), które pozostają do następnego roku jubileuszowego (which remain unto the next jubilar year) i odpowiednio obniży oszacowanie (and meetly shall diminish the valuation).

Verse 19: Jeżeli ofiarodawca zechce wykupić swój grunt (if the offerer will have a mind to redeem his groundland), to doda do twego oszacowania jedną piątą (then he shall add unto thy valuation the one fifth), i grunt wróci do niego (and the groundland shall return unto him).

Verse 20: Ale jeżeli nie wykupi gruntu (but if he will not redeem the groundland) i jeżeli ten grunt będzie sprzedany innemu człowiekowi (and if this groundland will have been sold unto another man), to nie będzie mógł być wykupiony (then it will not be able to be redeemed).

Verse 21: W takim razie (in such time), kiedy grunt stanie się wolny w roku jubileuszowym (when the groundland will become free in the jubilar year), będzie należał do Pana jako rzecz święta (it shall belong unto the Lord as a holy thing), jako pole pod klątwą (as a field under the ban). Stanie się on posiadłością kapłana: it shall become property of the priest.

Wersety 22-25

Vocabulary: poświęcić (pf., to consecrate), grunt (m., groundland), kupić (pf., to purchase), należeć (impf., to belong), dziedziczny (hereditary), posiadłość (f., property), kapłan (m., priest), obliczyć (pf., to reckon), wysokość (f., height), oszacowanie (n., valuation), aż do (until), rok (m., year), jubileuszowy (jubilar), ofiarodawca (m., offerer), oddać (pf., to render), jeszcze (yet), sam (same), dzień (m., day), suma (f., sum), rzecz (f., thing), święty (holy), wrócić (pf., to return), czyj (whose), każdy (each), dokonywać (impf., to perform), podstawa (f., basis), sykl (m., shekel), przybytek (m., dwelling-place), jeden (one), równać się (impf., to be equal unto), dwadzieścia (twenty), gera (f., gerah).

Verses 22-23: Jeżeli zaś kto poświęci dla Pana grunt kupiony (now if a one will consecrate for the Lord a purchased groundland), który nie należy do jego dziedzicznej posiadłości (which belongeth not unto his hereditary property), to kapłan obliczy wysokość oszacowania aż do roku jubileuszowego (then the priest shall reckon the height of the valuation until the jubilar year), a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia Panu (and the offerer shall render on yet this same day unto the Lord) sumę oszacowania jako rzecz świętą (the sum of the valuation as a holy thing).

Verse 24: W roku jubileuszowym grunt wróci do tego (in the jubilar year the groundland shall return unto this one), od kogo był kupiony (from whom it was purchased), czyją był dziedziczną posiadłością (whose hereditary property it was).

Verse 25: Każde twoje oszacowanie będzie dokonywane (thine each valuation shall be performed) na podstawie sykla przybytku (on the basis of the shekel of the dwelling-place). Jeden sykl równa się dwudziestu gerom: one shekel is equal unto twenty gerah.

Wersety 26-27

Vocabulary: jednak (howbeit), nikt (not a one), poświęcać (impf., to consecrate), pierworodny (firstborn-), bydlę (n., beast), już (already), należeć (impf., to belong), cielec (m., bullock), baran (m., ram), chodzić o (impf., to concern), nieczysty (unclean), można (it is possible to), wykupić (pf., to redeem), suma (f., sum), oszacowanie (n., valuation), dodawać (impf., to add), jeden (one), piąta (f., one fifth), sprzedać (pf., to sell), według (according unto).

Verse 26: Jednak nikt nie będzie poświęcał Panu pierworodnego bydlęcia (howbeit not a one shall be consecrating unto the Lord a firstborn beast), które i tak już należy do Pana (which as such already belongeth unto the Lord). Czy to jest cielec, czy to jest baran (whether this be bullock, whether this be ram), należy on do Pana (it belongeth unto the Lord).

Verse 27: Jeżeli chodzi o bydlę nieczyste (if it concern an unclean beast), to można je wykupić za sumę twego oszacowania (then it is possible to redeem it for the sum of thy valuation), dodając do niej jedną piątą (in adding thereunto the one fifth). Jeżeli nie będzie wykupione (if it will not be redeemed), to będzie sprzedane według sumy twego oszacowania (then it shall be sold according unto the sum of thy valuation).

Wersety 28-29

Vocabulary: poświęcić (pf., to consecrate), własność (f., possession), cherem (n., cherem), człowiek (m., man), bydlę (n., beast), część (f., part), grunt (m., groundland), dziedziczny (hereditary), rzecz (f., thing), sprzedać (pf., to sell), wykupić (pf., to redeem), każdy (each), najświętszy (most holy), żaden (not any), móc (impf., may), musieć (impf., to be to), być (impf., to be), zabić (pf., to kill).

Verse 28: Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako „cherem” (if a one will consecrate aught of his possession for the Lord as ‘cherem’): człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego (man, beast or part of his hereditary groundland)to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona (then this thing shall be neither sold nor redeemed). Każde „cherem” jest rzeczą najświętszą dla Pana: each ‘cherem’ is a most holy thing for the Lord.

Verse 29: Żaden człowiek (not any man), który jest poświęcony dla Pana jako „cherem” (who is consecrated for the Lord as ‘cherem’), nie może być wykupiony (may be redeemed). Musi on być zabity: he is to be killed.

Wersety 30-34

Vocabulary: każdy (each), dziesięcina (f., tithe), ziemia (f., land), zasiew (m., sowing), owoc (m., fruit), drzewo (n., tree), należeć (impf., to belong), rzecz (f., thing), poświęcić (pf., to consecrate), chcieć (impf., to will), wykupić (pf., to redeem), część (f., part), dodać (pf., to add), jeden (one), piąta (f., one fifth), bydło (n., cattle), większy (greater), mniejszy (lesser), przechodzić (impf., to pass), pod (under), laska (f., staff), pasterski (pastoral), rzecz (f., thing), rozróżniać się (impf., to be differentiated), dobry (good), marny (bad), robić się (impf., to be made), żaden (not any), zamiana (f., change), jednak (howbeit), uczynić (pf., to make), oba (both), bydlę (n., beast), jeden (one), drugi (other), móc (impf., may), być (impf., to be), przykazanie (n., commandment), dać (pf., to give), góra (f., mountain), Izraelita (m., Israelite).

Verse 30: Każda dziesięcina z ziemi (each tithe from the land), z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa (from the sowing of the land or from the fruits of the tree) należy do Pana (belongeth unto the Lord), jest rzeczą poświęconą dla Pana (is a consecrated thing for the Lord).

Verse 31: Jeżeli kto chce wykupić część swej dziesięciny (if a one will redeem part of his tithe), to doda do niej jedną piątą (then he shall add thereunto the one fifth).

Verse 32: Każda dziesięcina z bydła większego lub mniejszego (each tithe of greater or lesser cattle), które przechodzi pod laską pasterską (which passeth under the pastoral staff), jest rzeczą poświęconą dla Pana (is a consecrated thing for the Lord).

Verse 33: Nie będzie się rozróżniać (shall not be differentiated), co jest dobre, a co marne (that which is good and that which {is} bad), nie będzie się robić żadnej zamiany (shall not be made any change). Jeżeli jednak kto uczyni zamianę (howbeit if a one will make a change), to oba bydlęta (then both beasts)i jedno, i drugie (the one and the other alike)będą rzeczą poświęconą dla Pana (shall be a consecrated thing for the Lord). Nie mogą być wykupione: they may not be redeemed.

Verse 34: To są przykazania (these are the commandments), które Pan dał Mojżeszowi (which the Lord gave unto Moses) na górze Synaj dla Izraelitów (on the mountain {of} Sinai for the Israelites).


This completes study of the book of Leviticus in Polish. Continue now with the book of Numbers, the links whereto will be found in the index.