Lord’s Prayer in Polish (version BJW 1923)

The Lord’s Prayer is found in the Ewangelia według świętego Mateusza 6 (Gospel according unto Matthew 6), verses 9-13, which takes the abbreviated form Mt 6:9-13 in Polish. The Lord’s Prayer is known in Polish as Ojcze nasz (Our Father). So does it read in the Biblia Jakuba Wujka (BJW), year 1923:

Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź twa wola, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

Related: Read the Ojcze nasz according unto the Biblia Tysiąclecia (BT) version, year 2012. Some of the key differences between the 2012 BT version and the 1923 BJW version are presented in the notes below.

Following is an English translation of the 1923 BJW Polish version presented above, wherein have been employed the same English renderings of Polish words as in the chapter translations:

Ojcze nasz (Our Father), któryś jest w niebiesiech (who art in the heavens). Święć się imię twoje (hallowed be thy name). Przyjdź królestwo twoje (thy kingdom come). Bądź twa wola (be thy will), jako w niebie (as in heaven) tak i na ziemi (so also on earth). Chleba naszego powszedniego (of our daily bread) daj nam dzisiaj (give us today). I odpuść nam nasze winy (and forgive us our trespasses), jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (as also we forgive our offenders). I nie wwódź nas (and lead us not) w pokuszenie (into temptation). Ale nas zbaw (but deliver us) ode złego (from evil). Amen (Amen).

Vocabulary: ojciec (m., father), nasz (our), który (who), jesteś (thou art), któryś jest (who art), w (in), niebiosa (pl., heavens), święcić się (impf., to be hallowed), imię (n., name), twój (thy), przyjść (pf., to come), królestwo (n., kingdom), być (impf., to be), wola (f., will), jako (as), niebo (n., heaven), tak i (so also), na (on), ziemia (f., earth), chleb (m., bread), powszedni (daily), dać (pf., to give), nam (unto us), dzisiaj (today), i (and), odpuścić (pf., to forgive), winy (pl., trespasses), i my (also we), odpuszczać (impf., to forgive), winowajca (m., offender), nie (not), wwodzić (impf., to lead in), pokuszenie (n., temptation), ale (but), nas (us), zbawić (pf., to deliver), ode (from), złe (n., evil), amen (amen).

Notes: (i) In the 1923 BJW version, who art is expressed as któryś jest, whereas it is expressed as który jesteś in the 2012 BT version linked below. Jesteś is second-person singular; it means thou art. In któryś jest, the second-person singular marker at the end of jesteś shifts to the end of który to form któryś, and the verb is left unmarked for person as jest. (ii) In the BJW, the Father is said to be w niebiesiech (in the heavens); in the BT, he is w niebie (in heaven). (iii) The BJW version does not employ niech (may) as does the BT; instead it employs second-person singular imperatives. For instance, whereas the BT employs the third-person singular niech przyjdzie, the BJW employs the second-person singular imperative przyjdź. (iv) The BJW does not employ initial upper case in the Polish equivalents of thy, whereas the BT does. For instance, królestwo twoje is found in the BJW, but it becomes królestwo Twoje in the BT. (v) The BJW expresses thy will as twa wola, whereas the BT expresses it as Twoja wola. Twa and twoja are variants of one another, but twa is dated. (vi) Different words for temptation are employed in the two versions: the dated pokuszenie in the BJW, and pokusa in the BT. (vii) In the BJW, one prays that the Father should not lead him into temptation; in the BT, he prays that the Father should not allow him to yield unto temptation. (viii) The reader will find yet more differences between the two versions on his own; he may continue to compare them by opening the page linked below.

Related: Read the Ojcze nasz according unto the Biblia Tysiąclecia (BT) version, year 2012.