Leviticus 26 in Polish

The penultimate chapter of the book of Leviticus treats of: upomnienia końcowe błogosławieństwa i przekleństwa (final admonitions of blessing and curse). From the subject headings of this twenty-sixth chapter: błogosławieństwo ziemi (blessing of the land); obietnica pokoju i bezpieczeństwa (promise of peace and safety); skutki przekleństwa: choroby i wojny (consequences of the curse: diseases and wars); posucha i nieurodzaj (drought and bad crops); dzikie zwierzęta (wild animals); wojna, zaraza i głód (war, pestilence and famine); zagłada i wygnanie (annihilation and banishment); kraj będzie zamieniony w pustynię (the land will be changed into a desert); miłosierdzie dla pokutujących (mercy for the repenting).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 26

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 26. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: czynić (impf., to make), bożek (m., idol), stawiać (impf., to rear up), posąg (m., statue), stela (f., stele), umieszczać (impf., to place), kraj (m., country), kamień (m., stone), rzeźbić (impf., to sculpture), oddawać (impf., to render), pokłon (m., obeisance), strzec (impf., to keep), szabat (m., sabbath), czcić (impf., to venerate), święty (holy), przybytek (m., dwelling-place), postępować (impf., to deal), według (according unto), ustawa (f., statute), przykazanie (n., commandment), wprowadzać (impf., to bring), życie (n., life), dać (pf., to give), deszcz (m., rain), czas (m., time), ziemia (f., land), przynosić (impf., to bring along), plon (m., crop), drzewo (n., tree), polny (field-), wydać (pf., to give forth), owoc (m., fruit), młocka (f., threshing), przeciągnąć się (pf., to stay on), aż do (until), winobranie (n., vintage), siew (m., sowing), jeść (impf., to eat), chleb (m., bread), sytość (f., satiety), mieszkać (impf., to dwell), bezpiecznie (safely).

Verse 1: Nie będziecie sobie czynili bożków (ye shall not be making idols for yourselves), nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel (neither shall ye be rearing up for yourselves statues or steles). Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych (ye shall not be placing in your country sculptured stones), aby im oddawać pokłon (to render them obeisance), bo Ja jestem Pan, Bóg wasz (for I am the Lord your God).

Declension of posąg (m.)

sing. pl.
nom. posąg posągi
gen. posągu posągów
dat. posągowi posągom
acc. posąg posągi
instr. posągiem posągami
loc. posągu posągach
voc. posągu posągi

Verse 2: Strzec będziecie moich szabatów (ye shall be keeping My sabbaths), czcić będziecie mój święty przybytek (shall be venerating My holy dwelling-place). Ja jestem Pan: I am the Lord.

Verses 3-5: Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw (if ye will be dealing according unto My statutes) i będziecie strzec przykazań moich (and will be keeping My commandments) i wprowadzać je w życie (and bringing them into life), dam wam deszcz w swoim czasie (I shall give you rain in its time), ziemia będzie przynosić plony (the land will be bringing along crops), drzewo polne wyda owoc (the field tree will give forth fruit), młocka przeciągnie się u was aż do winobrania (the threshing will stay on with you until the vintage), winobranie aż do siewu (the vintage until the sowing), będziecie jedli chleb do sytości (ye will be eating bread unto satiety), będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju (will be dwelling safely in your country).

Wersety 6-8

Vocabulary: kraj (m., country), udzielić (pf., to impart), pokój (m., peace), tak że (so that), udawać się (impf., to go), spoczynek (m., rest), bez (without), obawa (f., trepidation), dziki (wild), zwierzę (n., animal), zniknąć (pf., to vanish), miecz (m., sword), przechodzić (impf., to pass), przez (through), ścigać (impf., to pursue), nieprzyjaciel (m., enemy), upaść (pf., to fall), przed (before), pięć (five), cały (whole), setka (f., {group of a} hundred), dziesięć tysięcy (ten thousand), wróg (m., foe).

Verse 6: Krajowi udzielę pokoju (unto the country shall I impart peace), tak że będziecie się udawali na spoczynek bez obawy (so that ye will be going unto rest without trepidation). Dzikie zwierzęta znikną z kraju: the wild beasts will vanish from the country. Miecz nie będzie przechodził (the sword will not be passing) przez wasz kraj (through your country).

Verses 7-8: Będziecie ścigać nieprzyjaciół (ye will be pursuing the enemies), a oni upadną od miecza przed wami (and they will fall by the sword before you), tak że pięciu waszych będzie ścigać całą setkę (so that five of yours will be pursuing a whole hundred), a setka waszychdziesięć tysięcy [nieprzyjaciół] (and a hundred of yours, ten thousand enemies). Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami: your foes will fall by the sword before you.

Declension of wróg (m.)

sing. pl.
nom. wróg wrogowie
gen. wroga wrogów
dat. wrogowi wrogom
acc. wroga wrogów
instr. wrogiem wrogami
loc. wrogu wrogach
voc. wrogu wrogowie

Wersety 9-13

Vocabulary: zwrócić się (pf., to turn oneself unto), dać (pf., to give), płodność (f., fruitfulness), rozmnożyć (pf., to multiply), umocnić (pf., to strengthen), przymierze (n., covenant), jeść (impf., to eat), zboże (n., grain), dawny (former), zapas (m., reserve), przyjść (pf., to come), nowy (new), zbiory (pl., ingathering), usunąć (pf., to remove), umieścić (pf., to place), wśród (amongst), przybytek (m., dwelling-place), brzydzić się (impf., to loathe), chodzić (impf., to walk), lud (m., people), wyprowadzić (pf., to bring forth), ziemia (f., land), egipski (Egyptian), przestać (pf., to cease), być (impf., to be), niewolnik (m., bondsman), rozbić (pf., to break up), drąg (m., bar), jarzmo (n., yoke), możność (f., ability), chodzenie (n., walking), podnieść (pf., to lift), głowa (f., head).

Verse 9: Zwrócę się ku wam (I shall turn Myself unto you), dam wam płodność (shall give you fruitfulness), rozmnożę was (shall multiply you), umocnię moje przymierze z wami (shall strengthen My covenant with you).

Verse 10: Będziecie jedli [zboże] z dawnych zapasów (ye will be eating grain from former reserves), a kiedy przyjdą nowe zbiory (and when the new ingathering will be come), usuniecie dawne [zapasy] (ye will remove the former reserves).

Declension of zapas (m.)

sing. pl.
nom. zapas zapasy
gen. zapasu zapasów
dat. zapasowi zapasom
acc. zapas zapasy
instr. zapasem zapasami
loc. zapasie zapasach
voc. zapasie zapasy

Verse 11: Umieszczę wśród was mój przybytek (I shall place My dwelling-place amongst you) i nie będę się wami brzydził (and shall not be loathing you).

Verse 12: Będę chodził wśród was (I shall be walking amongst you), będę waszym Bogiem (shall be your God), a wy będziecie moim ludem (and ye will be My people).

Verse 13: Ja jestem Pan, Bóg wasz (I am the Lord your God), który wyprowadził was z ziemi egipskiej (who brought you forth from the Egyptian land), abyście przestali być ich niewolnikami (that ye cease being their bondsmen). Ja rozbiłem drągi waszego jarzma (I have broken up the bars of your yoke) i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową (and have given you the ability of walking with lifted head).

Wersety 14-17

Vocabulary: słuchać (impf., to hearken), wykonywać (impf., to execute), wszystek (all), nakaz (m., injunction), gardzić (impf., to contemn), ustawa (f., statute), brzydzić się (impf., to loathe), wyrok (m., verdict), tak że (so that), złamać (pf., to break), przymierze (n., covenant), obejść się (pf., to do with), odpowiednio (meetly), zesłać (pf., to send down {from heaven}), przerażenie (n., dismay), wycieńczenie (n., emaciation), gorączka (f., fever), prowadzić (impf., to lead), ślepota (f., blindness), rujnować (impf., to ruin), zdrowie (n., health), wtedy (then), na próżno (in vain), siać (impf., to sow), ziarno (n., seed), zjeść (pf., to eat), nieprzyjaciel (m., enemy), zwrócić (pf., to turn), oblicze (n., face), przeciwko (against), pobić (pf., to thrash), nienawidzić (impf., to hate), rządzić (impf., to govern), uciekać (impf., to flee), nawet (even), nikt (not a one), ścigać (impf., to pursue).

Verses 14-16: Jeżeli zaś nie będziecie Mnie słuchać (but if ye will not be hearkening unto Me) i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów (and will not be executing all these injunctions), jeżeli będziecie gardzić moim ustawami (if ye will be contemning My statutes), jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami (if ye will be loathing My verdicts), tak że nie będziecie wykonywać moich nakazów (so that ye will not be executing Mine injunctions) i złamiecie moje przymierze (and will break My covenant), to i Ja obejdę się z wami odpowiednio (then also I shall do with you meetly): ześlę na was (I shall send down against you) przerażenie, wycieńczenie i gorączkę (dismay, emaciation and fever), które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie (which lead unto blindness and ruin the health). Wtedy na próżno (then in vain) będziecie siali wasze ziarno (will ye be sowing your seed). Zjedzą je wasi nieprzyjaciele: your enemies will eat it.

Declension of nakaz (m.)

sing. pl.
nom. nakaz nakazy
gen. nakazu nakazów
dat. nakazowi nakazom
acc. nakaz nakazy
instr. nakazem nakazami
loc. nakazie nakazach
voc. nakazie nakazy

Verse 17: Zwrócę oblicze przeciwko wam (I shall turn {My} face against you), będziecie pobici przez nieprzyjaciół (ye will be thrashed by the enemies). Ci, którzy was nienawidzą (these who hate you), będą rządzili wami (will be governing you), a wy będziecie uciekać nawet wtedy (and ye will be fleeing even then), kiedy was nikt nie będzie ścigał (when not a one will be pursuing you).

Wersety 18-20

Vocabulary: wtedy (then), słuchać (impf., to hearken), dalszy (continued), ciąg (m., course), karać (impf., to punish), siedem (seven), raz (m., one time), więcej (more), grzech (m., sin), rozbić (pf., to break up), dumny (proud), potęga (f., power), sprawić (pf., to bring to pass), niebo (n., heaven), żelazo (n., iron), ziemia (f., land), brąz (m., bronze), na próżno (in vain), wysilać się (impf., to strain oneself), wydać (pf., to give forth), żaden (not any), plon (m., crop), drzewo (n., tree), dać (pf., to give), owoc (m., fruit).

Verse 18: Jeżeli i wtedy nie będziecie Mnie słuchać (if even then ye will not be hearkening unto Me), będę w dalszym ciągu karał was (I shall be punishing you in continued course) siedem razy więcej (seven times more) za wasze grzechy (for your sins).

Verse 19: Rozbiję waszą dumną potęgę (I shall break up your proud power), sprawię, że niebo będzie dla was (shall bring to pass that the heaven will be for you) jak z żelaza (as of iron), a ziemia jak z brązu (and the land as of bronze).

Declension of żelazo (n.)

nom. żelazo
gen. żelaza
dat. żelazu
acc. żelazo
instr. żelazem
loc. żelazie
voc. żelazo

Verse 20: Na próżno będziecie się wysilać (in vain will ye be straining yourselves)wasza ziemia nie wyda żadnego plonu (your land will not give forth any crop), a drzewo na ziemi nie da owoców (and the tree on the land will not give fruits).

Wersety 21-22

Jeżeli [nadal] będziecie postępować Mnie na przekór (if as theretofore ye will be dealing to spite Me) i nie zechcecie Mnie słuchać (and will not have a mind to hearken unto Me), ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy (I shall send down against you sevenfold punishments for your sins): ześlę na was dzikie zwierzęta (I shall send down against you wild animals), które pożrą wasze dzieci (which will devour your children), zniszczą bydło (will destroy {your} cattle), zmniejszą zaludnienie (will diminish {your} population), tak że wasze drogi opustoszeją (so that your ways will become deserted).

Vocabulary: nadal (as theretofore), postępować (impf., to deal), na przekór komuś (to spite a one), zechcieć (pf., to have a mind), słuchać (impf., to hearken), zesłać (pf., to send down {from heaven}), siedmiokrotny (sevenfold), kara (f., punishment), grzech (m., sin), dziki (wild), zwierzę (n., animal), pożreć (pf., to devour), dziecko (n., child), zniszczyć (pf., to destroy), bydło (n., cattle), zmniejszyć (pf., to diminish), zaludnienie (n., population), tak że (so that), droga (f., way), opustoszeć (pf., to become deserted).

Wersety 23-26

Vocabulary: wtedy (then), poprawić się (pf., to correct oneself), postępować (impf., to deal), na przekór komuś (to spite a one), postąpić (pf., to deal), karać (impf., to punish), siedmiokrotnie (sevenfold), grzech (m., sin), zesłać (pf., to send down {from heaven}), miecz (m., sword), pomścić się (pf., to avenge oneself), złamanie (n., breaking), przymierze (n., covenant), schronić się (pf., to take refuge), miasto (n., city), zaraza (f., pestilence), pomiędzy (amongst), tak że (so that), wpaść (pf., to fall in), ręka (f., hand), nieprzyjaciel (m., enemy), rozbić (pf., to break up), podpora (f., support), chleb (m., bread), dziesięć (ten), kobieta (f., woman), piec (impf., to bake), jeden (one), piec (m., oven), wydzielać (impf., to apportion), waga (f., weight), jeść (impf., to eat), syty (sated).

Verses 23-24: Jeżeli i wtedy nie poprawicie się (if even then ye will not correct yourselves) i będziecie postępować Mnie na przekór (and will be dealing to spite Me), to i Ja postąpię wam na przekór (then also I shall be dealing to spite you) i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy (and shall be punishing you sevenfold for your sins).

Verse 25: Ześlę na was miecz (I shall send down the sword against you), który się pomści za złamanie przymierza (which will be avenging itself for the breaking of the covenant). Jeżeli wtedy schronicie się do miast (if ye then will take refuge into the cities), ześlę zarazę pomiędzy was (I shall send a pestilence amongst you), tak że wpadniecie w ręce nieprzyjaciół (so that ye will fall into the hands of the enemies).

Declension of zaraza (f.)

sing. pl.
nom. zaraza zarazy
gen. zarazy zaraz
dat. zarazie zarazom
acc. zarazę zarazy
instr. zarazą zarazami
loc. zarazie zarazach
voc. zarazo zarazy

Verse 26: Rozbiję wam podporę chleba (I shall break up unto you the support of bread), tak że dziesięć kobiet (so that ten women) będzie piec chleb w jednym piecu (will be baking bread in one oven). Będą wam wydzielać chleb na wagę (they will be apportioning you bread by weight), tak że jedząc nie będziecie syci (so that in eating ye will not be sated).

Wersety 27-33

Vocabulary: wtedy (then), posłuszny (obedient), postępować (impf., to deal), na przekór komuś (to spite a one), gniew (m., anger), wystąpić (pf., to step forth), przeciwko (against), zesłać (pf., to send down {from heaven}), siedmiokrotny (sevenfold), kara (f., punishment), grzech (m., sin), jeść (impf., to eat), ciało (n., flesh), syn (m., son), córka (f., daughter), zniszczyć (pf., to destroy), wyżyna (f., highland), słoneczny (solar), rozbić (pf., to break up), stela (f., stele), rzucić (pf., to cast), trup (m., corpse), bożek (m., idol), brzydzić się (impf., to loathe), zamienić (pf., to change), ruina (f., ruin), miasto (n., city), spustoszyć (pf., to devastate), miejsce (n., place), święty (holy), wchłaniać (impf., to take in), przyjemny (pleasing), woń (f., scent), ofiara (f., offering), ziemia (f., land), zdumiewać się (impf., to be astonished), wróg (m., foe), wziąć (pf., to take), posiadanie (n., holding), rozproszyć (pf., to scatter), między (amongst), naród (m., nation), dobyć (pf., to draw), miecz (m., sword), zburzyć (pf., to demolish).

Verses 27-28: Jeżeli i wtedy nie będziecie Mi posłuszni (if even then ye will not be obedient unto Me) i będziecie Mi postępować na przekór (and will be dealing to spite Me), to i Ja z gniewem wystąpię przeciwko wam (then also I with anger shall step forth against you) i ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy (and shall send down against you sevenfold punishments for your sins).

Verse 29: Będziecie jedli ciało (ye will be eating the flesh) synów i córek waszych (of your sons and daughters).

Verse 30: Zniszczę wasze wyżyny słoneczne (I shall destroy your solar highlands), rozbiję wasze stele (shall break up your steles), rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków (shall cast your corpses upon the corpses of your idols), będę się brzydzić wami (shall be loathing you).

Declension of trup (m.)

sing. pl.
nom. trup trupy
gen. trupa trupów
dat. trupowi trupom
acc. trupa trupy
instr. trupem trupami
loc. trupie trupach
voc. trupie trupy

Verse 31: Zamienię w ruiny wasze miasta (I shall change your cities into ruins), spustoszę wasze miejsca święte (shall devastate your holy places), nie będę wchłaniał przyjemnej woni waszych ofiar (shall not be taking in the pleasing scent of your offerings).

Verse 32: Ja sam spustoszę ziemię (I Myself shall devastate the land), tak że będą się zdumiewać wasi wrogowie (so that your foes will be astonished), którzy ją wezmą w posiadanie (they who will take it into holding).

Verse 33: Was samych rozproszę między narodami (you yourselves I shall scatter amongst the nations), dobędę za wami miecza (I shall draw the sword against you), ziemia wasza będzie spustoszona (your land will be devastated), miasta wasze zburzone (your cities {will be} demolished).

Wersety 34-35

Vocabulary: wtedy (then), ziemia (f., land), obchodzić (impf., to observe), szabat (m., sabbath), przez (for), wszystek (all), dzień (m., day), spustoszenie (n., devastation), nieprzyjaciel (m., enemy), odpoczywać (impf., to rest), rok (m., year), szabatowy (sabbatical), mieszkać (impf., to dwell).

Verse 34: Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty (then the land will be observing its sabbaths) przez wszystkie dni swego spustoszenia (for all the days of its devastation), a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół (and ye will be in the country of the enemies). Wtedy ziemia będzie odpoczywać (then the land will be resting) i obchodzić swoje szabaty (and observing its sabbaths).

Verse 35: Przez wszystkie dni swego spustoszenia (for all the days of its devastation) będzie obchodzić szabat (it will be observing the sabbath), którego nie obchodziła w latach szabatowych (which it would not observe in the sabbatical years), kiedy w niej mieszkaliście (when ye were dwelling therein).

Wersety 36-39

Vocabulary: tyczyć się (impf., to concern), pozostać (pf., to remain), zesłać (pf., to send down {from heaven}), serce (n., heart), lękliwość (f., faintness), ziemia (f., land), nieprzyjaciel (m., enemy), ścigać (impf., to pursue), szmer (m., whisper {of leaf}), unosić (impf., to raise), wiatr (m., wind), liść (m., leaf), uciekać (impf., to flee), miecz (m., sword), padać (impf., to fall), nawet (even), wtedy (then), kiedy (when), nikt (not a one), przewracać się (impf., to tumble), jeden (one), drugi (other), jak gdyby (as though), przed (before), chociaż (though), móc (impf., to be able), ostać się (pf., to hold out), zginąć (pf., to perish), między (amongst), naród (m., nation), pochłonąć (pf., to swallow up), ziemia (f., land), nieprzyjacielski (enemy-), powód (m., cause), z powodu (because of), przestępstwo (n., wrongdoing), przodek (m., forebear).

Verse 36: Co się zaś tyczy tych, co pozostaną (for that which concerneth these who will be remained), ześlę do ich serc lękliwość (I shall send down faintness into their hearts) w ziemi nieprzyjaciół (in the land of the enemies), będzie ich ścigać szmer unoszonego wiatrem liścia (the whisper of a leaf raised by the wind will be pursuing them), będą uciekać jak od miecza (they will be fleeing as from the sword), będą padać nawet wtedy (will be falling even then), kiedy nikt nie będzie ich ścigał (when not a one will be pursuing them).

Verse 37: Będą się przewracać jeden na drugiego (they will be tumbling the one upon the other), jak gdyby przed mieczem (as though before the sword), chociaż nikt nie będzie ich ścigał (though not a one will be pursuing them). Nie będziecie mogli ostać się przed nieprzyjaciółmi: ye will not be able to hold out before the enemies.

Verse 38: Zginiecie między narodami (ye will perish amongst the nations), pochłonie was ziemia nieprzyjacielska (the enemy land will swallow you up).

Verse 39: A ci, którzy pozostaną z was (and these who will be remained of you), zgniją z powodu swego przestępstwa (will perish because of their wrongdoings) w ziemiach nieprzyjacielskich (in the enemy lands), z powodu przestępstw swoich przodków zgniją (because of the wrongdoings of their forebears will they perish), tak jak i oni (so as did also they).

Wersety 40-42

Vocabulary: wtedy (then), uznać (pf., to acknowledge), przestępstwo (n., wrongdoing), przodek (m., forebear), zdrada (f., betrayal), popełnić (pf., to commit), względem (with regard unto), postępować (impf., to deal), na przekór komuś (to spite a one), wskutek (on account of), zaprowadzić (pf., to conduct), kraj (m., country), nieprzyjacielski (enemy-), upokorzyć się (pf., to abase oneself), nieobrzezany (uncircumcised), serce (n., heart), zapłacić (pf., to pay), przypomnieć (pf., to recall), przymierze (n., covenant).

Verses 40-41: Wtedy uznają przestępstwo swoje (then they will acknowledge their wrongdoing) i przestępstwo swoich przodków (and the wrongdoing of their forebears), to jest zdradę, którą popełnili względem Mnie (which is, the betrayal which they committed with regard unto Me), i to, że Mnie postępowali na przekór (and this, that they would deal to spite Me), wskutek czego Ja postępowałem na przekór im (on account of which I would deal to spite them) i zaprowadziłem ich do kraju nieprzyjacielskiego (and I conducted them into the enemy country), ażeby upokorzyło się ich nieobrzezane serce (that their uncircumcised heart might abase itself) i ażeby zapłacili za swoje przestępstwo (and that they might pay for their wrongdoing).

Declension of zdrada (f.)

sing. pl.
nom. zdrada zdrady
gen. zdrady zdrad
dat. zdradzie zdradom
acc. zdradę zdrady
instr. zdradą zdradami
loc. zdradzie zdradach
voc. zdrado zdrady

Verse 42: Wtedy przypomnę sobie (then I shall recall unto Myself) moje przymierze z Jakubem (My covenant with Jacob), przymierze z Izaakiem ({My} covenant with Isaac) i przymierze z Abrahamem (and {My} covenant with Abraham). Przypomnę sobie o tym (I shall recall of this) i przypomnę o kraju (and shall recall of the country).

Wersety 43-46

Vocabulary: przedtem (ahead of time), ziemia (f., land), opuścić (pf., to leave), spłacać (impf., to repay), szabat (m., sabbath), spustoszyć (pf., to devastate), winy (pl., trespasses), przestępstwo (n., wrongdoing), ponieważ (for), odrzucić (pf., to cast aside), wyrok (m., verdict), brzydzić się (impf., to loathe), ustawa (f., statute), jednakże (howbeit), nawet (even), wtedy (then), kiedy (when), kraj (m., country), nieprzyjacielski (enemy-), stopień (m., step), całkowicie (altogether), zniszczyć (pf., to destroy), zerwać (pf., to break off), przymierze (n., covenant), przypomnieć (pf., to recall), korzyść (f., favour), przodek (m., forebear), wyprowadzić (pf., to bring forth), egipski (Egyptian), oko (n., eye), naród (m., nation), ustawa (f., statute), wyrok (m., verdict), prawo (n., law), ustanowić (pf., to institute), między (between), Izraelita (m., Israelite), góra (f., mountain), pośrednictwo (n., interagency).

Verse 43: Ale przedtem ziemia będzie opuszczona przez nich (but ahead of time the land will be left by them) i będzie spłacać swoje szabaty przez to (and will be repaying its sabbaths by this), że będzie spustoszona z ich winy (that it will have been devastated by their trespasses), a oni będą spłacać swoje przestępstwo (and they will be repaying their wrongdoing), ponieważ odrzucili moje wyroki (for they cast aside My verdicts) i brzydzili się moimi ustawami (and would loathe My statutes).

Verse 44: Jednakże nawet wtedy (howbeit even then), kiedy będą w kraju nieprzyjacielskim (when they will be in the enemy country), nie odrzucę ich (I shall not cast them aside) i nie będę się brzydził nimi (and shall not be loathing them) do tego stopnia (unto this step), żeby ich całkowicie zniszczyć (that I should destroy them altogether) i zerwać moje przymierze z nimi (and should break off My covenant with them), bo Ja jestem Pan, ich Bóg (for I am the Lord their God).

Verse 45: Przypomnę sobie na ich korzyść (I shall recall unto Myself for their favour) o przymierzu z ich przodkami (of the covenant with their forebears), kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej (when I brought them forth from the Egyptian land) na oczach narodów (in the eyes of the nations), abym był ich Bogiem (that I might be their God). Ja jestem Pan: I am the Lord.

Verse 46: To są ustawy, wyroki i prawa (these are the statutes, the verdicts and the laws), które Pan ustanowił między sobą a Izraelitami (which the Lord instituted between Himself and the Israelites) na górze Synaj (on the mountain {of} Sinai) za pośrednictwem Mojżesza (through the interagency of Moses).