Lord’s Prayer in Polish (version BT 2012)

The Lord’s Prayer is found in the Ewangelia według świętego Mateusza 6 (Gospel according unto Matthew 6), verses 9-13, which takes the abbreviated form Mt 6:9-13 in Polish. The Lord’s Prayer is known in Polish as Ojcze nasz (Our Father). So does it read in the Biblia Tysiąclecia (BT), year 2012:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Amen.

Related: Read the Ojcze nasz according unto the Biblia Jakuba Wujka (BJW) version, year 1923. The reader will discover some of the key differences between the 2012 BT version and the 1923 BJW version.

Following is an English translation of the 2012 BT Polish version presented above, wherein have been employed the same English renderings of Polish words as in the chapter translations:

Ojcze nasz (Our Father), który jesteś w niebie (who art in heaven), niech się święci imię Twoje (hallowed be Thy name). Niech przyjdzie królestwo Twoje (Thy kingdom come); niech Twoja wola spełnia się na ziemi (Thy will be accomplished on earth), tak jak i w niebie (so as also in heaven). Chleba naszego powszedniego (of our daily bread) daj nam dzisiaj (give us today); i przebacz nam nasze winy (and forgive us our trespasses), jak i my przebaczamy tym (as also we shall forgive these), którzy przeciw nam zawinili (who against us have done wrong); i nie dopuść (and allow not), abyśmy ulegli pokusie (that we yield unto temptation), ale nas zachowaj od złego (but keep us from evil). Amen (Amen).

Vocabulary: ojciec (m., father), nasz (our), który (who), jesteś (thou art), w (in), niebo (n., heaven), niech (may), święcić się (impf., to be hallowed), imię (n., name), twój (thy), przyjść (pf., to come), królestwo (n., kingdom), wola (f., will), spełniać się (impf., to be accomplished), na (on), ziemia (f., earth), tak (so), jak i (as also), chleb (m., bread), powszedni (daily), dać (pf., to give), nam (unto us), dzisiaj (today), i (and), przebaczyć (pf., to forgive), winy (pl., trespasses), my (we), ten (this one), przeciw (against), zawinić (pf., to do wrong), nie (not), dopuścić (pf., to allow), aby (that), abyśmy (that we), ulec (pf., to yield), pokusa (f., temptation), ale (but), nas (us), zachować (pf., to keep), od (from), złe (n., evil), amen (amen).

Notes: (i) Ojcze nasz is in vocative position. (ii) Niech means may, wherefore niech się święci imię Twoje may also be rendered may Thy name be hallowed; niech przyjdzie królestwo Twoje may also be rendered may Thy kingdom come; and niech Twoja wola spełnia się na ziemi may also be rendered may Thy will be accomplished on earth. English may omit the may in these instances without change in meaning.

Related: Read the Ojcze nasz according unto the Biblia Jakuba Wujka version (BJW), year 1923.