Leviticus 22 in Polish

The twenty-second chapter of the book of Leviticus in its Polish version treats of: świętość darów i ofiar (holiness of gifts and offerings). From the subject headings of this chapter: święte rzeczy są dla świętych (holy things are for holy ones); udział nie-kapłanów w spożywaniu żertw (part of non-priests in the consumption of victims); zwierzęta ofiarne mają być bez skazy (sacrificial animals are to be without blemish); dodatek: upomnienie końcowe (appendix: final admonition).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 22

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 22. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-2

Po czym Pan powiedział do Mojżesza (thereupon the Lord said unto Moses): mów do Aarona i jego synów (speak unto Aaron and his sons), aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów (that they hold themselves back from some of the holy gifts of the Israelites), które oni Mi poświęcają (which they consecrate unto Me), nie bezcześcili mojego świętego imienia (that they pollute not My holy name). Ja jestem Pan: I am the Lord.

Vocabulary: po czym (thereupon), powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), syn (m., son), powstrzymywać się (impf., to hold oneself back), niektórzy (certain), święty (holy), dar (m., gift), Izraelita (m., Israelite), poświęcać (impf., to consecrate), bezcześcić (impf., to pollute), imię (n., name).

Wersety 3-5

Vocabulary: powiedzieć (pf., to say), wiedzieć (impf., to know), przyszły (future), pokolenie (n., generation), potomek (m., descendant), być (impf., to be), stan (m., state), nieczystość (f., uncleanness), rytualny (ritualistic), zbliżyć się (pf., to draw near), rzecz (f., thing), święty (holy), Izraelita (m., Israelite), poświęcać (impf., to consecrate), człowiek (m., man), odrzucić (pf., to cast aside), żaden (not any), trędowaty (leprous), cierpiący (unwell), wyciek (m., discharge), móc (impf., to be able), jeść (impf., to eat), dopóki (until), poddać się (pf., to subject oneself), oczyszczenie (n., cleansing), tak samo (so the same), dotknąć się (pf., to touch), ktoś (a one), nieczysty (unclean), powód (m., cause), z powodu (because of), umarły (m., dead one), wypłynąć (pf., to flow forth), nasienie (n., seed), również (also), jakiś (some), płaz (m., creeper), czynić (impf., to make), uczynić (pf., to make), wskutek (on account of).

Verse 3: Powiedz im (say unto them), aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia (that future generations may know of this): jeżeli kto z potomków waszych (if a one of your descendants), będąc w stanie nieczystości rytualnej (in being in a state of ritualistic uncleanness), zbliży się do rzeczy świętych (will have drawn near unto the holy things), które Izraelici poświęcają Panu (which the Israelites consecrate unto the Lord), to człowiek ten będzie odrzucony ode Mnie (then this man shall be cast aside from Me). Ja jestem Pan: I am the Lord.

Declension of stan (m.)

sing. pl.
nom. stan stany
gen. stanu stanów
dat. stanowi stanom
acc. stan stany
instr. stanem stanami
loc. stanie stanach
voc. stanie stany

Verses 4-5: Żaden potomek Aarona (not any descendant of Aaron), który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek (who should be leprous or unwell with discharge), nie będzie mógł jeść rzeczy świętych (shall be able to eat the holy things), dopóki się nie podda oczyszczeniu (until he will have subjected himself unto cleansing). Tak samo będzie z tym (so the same with this one), który się dotknął kogoś nieczystego z powodu umarłego (who hath touched a one unclean because of a dead one) albo tego, z którego wypłynęło nasienie (or this one from whom is flowed forth seed); również z tym (also with this one), kto się dotknął jakiegoś płazu (who hath touched some creeper), czyniącego go nieczystym (making him unclean), albo się dotknął człowieka (or hath touched a man), który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości (who hath made him unclean on account of his uncleanness).

Wersety 6-9

Vocabulary: ktokolwiek (whosoever), więc (therefore), dotknąć się (pf., to touch), taki (such), rzecz (f., thing), nieczysty (unclean), aż do (unclean), wieczór (m., evening), jeść (impf., to eat), święty (holy), przedtem (ahead of time), wykąpać (pf., to bathe), ciało (n., body), woda (f., water), zachód (m., setting), słońce (n., sun), oczyścić (pf., to cleanse), oczyszczony (cleansed), potem (then), pokarm (m., nourishment), padlina (f., carcass), mięso (n., flesh), zwierzę (n., animal), rozszarpać (pf., to mangle), stać się (pf., to become), strzec (impf., to keep), zarządzenie (n., decree), narażać się (impf., to expose oneself), grzech (m., sin), powód (m., cause), z powodu (because of), spotkać (pf., to meet), śmierć (f., death), ponieważ (for), dopuścić się (pf., to commit), zbezczeszczenie (n., pollution), uświęcać (impf., to sanctify).

Verse 6: Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy (whosoever therefore will have touched such things), będzie nieczysty aż do wieczora (shall be unclean until evening), nie będzie jadł rzeczy świętych (shall not be eating the holy things), ale przedtem wykąpie ciało w wodzie (but ahead of time shall bathe {his} body in water).

Verse 7: Po zachodzie słońca (after the setting of the sun) będzie oczyszczony (he shall be cleansed). Potem będzie jeść rzeczy święte (then he shall be eating the holy things), bo one są jego pokarmem (for they are his nourishment).

Declension of słońce (n.)

sing. pl.
nom. słońce słońca
gen. słońca słońc
dat. słońcu słońcom
acc. słońce słońca
instr. słońcem słońcami
loc. słońcu słońcach
voc. słońce słońca

Verse 8: Nie będzie jadł padliny ani mięsa zwierząt rozszarpanych (he shall be eating neither carcass nor flesh of mangled animals), bo przez to stałby się nieczysty (for by this would he become unclean). Ja jestem Pan: I am the Lord.

Verse 9: Będą strzec mojego zarządzenia (they shall be keeping My decree), nie będą narażać się na grzech z tego powodu (shall not be exposing themselves unto sin because of this)za to spotkałaby ich śmierć (for this would death meet them), ponieważ dopuściliby się zbezczeszczenia (for they would commit pollution). Ja jestem Pan, który ich uświęcam: I am the Lord who sanctify them.

Wersety 10-12

Vocabulary: żaden (not any), niepowołany (m., unappointed one), jeść (impf., to eat), rzecz (f., thing), święty (holy), mieszkać (impf., to dwell), kapłan (m., priest), najemnik (m., hired one), jeżeli (if), jednak (howbeit), kupić (pf., to purchase), niewolnik (m., bondsman), pieniądze (pl., money), móc (impf., may), również i (also), urodzić się (pf., to be born), dom (m., house), pokarm (m., nourishment), córka (f., daughter), wyjść za mąż (pf., to come forth in marriage), obcy (m., foreign man), ofiarować (pf., to offer).

Verse 10: Żaden niepowołany nie będzie jadł rzeczy świętych (not any unappointed one shall be eating the holy things), ani mieszkający u kapłana (neither a one dwelling with a priest), ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych (nor a hired one shall be eating the holy things).

Verse 11: Jeżeli jednak kapłan kupił niewolnika za pieniądze (howbeit if a priest have purchased a bondsman {in exchange} for money), ten może jeść rzeczy święte (this one may eat the holy things), również i ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm (also these ones who were born in his house shall be eating his nourishment).

Verse 12: Córka kapłana (the daughter of a priest), która wyszła za mąż za obcego (who is come forth in marriage unto a *foreign man*), nie będzie jadła ze świętych rzeczy ofiarowanych (shall not be eating from the offered holy things). — *which is to say, a man who is foreign to the priesthood: a non-priest

Wersety 13-16

Vocabulary: jednakże (howbeit), córka (f., daughter), kapłan (m., priest), owdowieć (pf., to become a widow), zostać (pf., to remain), porzucić (pf., to cast away), dziecko (n., children), wrócić (pf., to return), dom (m., house), ojciec (m., father), móc (impf., to be able), jeść (impf., to eat), pokarm (m., nourishment), należny (belonging), tak jak (so as), młody (young), rok (m., year), żaden (not any), niepowołany (m., unappointed one), zjeść (pf., to eat), rzecz (f., thing), święty (holy), nieuwaga (f., inadvertence), wynagrodzić (pf., to compensate), dodawać (impf., to add), jeszcze (yet), piąty (fifth), część (f., part), wartość (f., value), bezcześcić (impf., to pollute), Izraelita (m., Israelite), ofiarować (impf., to offer), narazić (pf., to expose), ciężki (grievous), wina (f., guilt), uświęcać (impf., to sanctify).

Verse 13: Jednakże córka kapłana (howbeit the daughter of a priest), która owdowiała (who is become a widow) albo została porzucona (or who is remained *cast away*), a nie ma dzieci (and hath not children), i wróciła do domu ojca (and is returned unto the house of {her} father), będzie mogła jeść z pokarmu należnego jej ojcu (shall be able to eat from the nourishment belonging unto her father), tak jak za młodych lat (so as in {her} young years). Ale żaden niepowołany nie będzie go jadł: but not any unappointed one shall be eating it. — *which is to say, cast away by her husband: divorced

Verse 14: Jeżeli kto zje rzecz świętą przez nieuwagę (if a one will have eaten a holy thing by inadvertence), wynagrodzi za nią kapłanowi (he shall compensate therefor unto the priest), dodając jeszcze piątą część wartości (in adding yet the fifth part of the value).

Verse 15: Oni nie będą bezcześcić rzeczy świętych (they shall not be polluting the holy things), które Izraelici ofiarują dla Pana (which the Israelites offer unto the Lord).

Verse 16: Naraziliby ich na ciężką winę (they would expose them unto grievous guilt) przez jedzenie ich rzeczy świętych (by the eating of their holy things). Ja jestem Pan, który ich uświęcam: I am the Lord who sanctify them.

Wersety 17-21

Vocabulary: następnie (next), powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), syn (m., son), wszystek (all), Izraelita (m., Israelite), jeżeli (if), spośród (from amongst), przybysz (m., sojourner), przynosić (impf., to bring along), dar (m., gift), ofiara (f., offering), ślubować (pf., to vow), ślubowany (vowed), dobrowolny (voluntary), rodzaj (m., sort), całopalny (holocaust-), przyjąć (pf., to accept), musieć (impf., to be to), być (impf., to be), zwierzę (n., animal), bez (without), skaza (f., blemish), samiec (m., male), cielec (m., bullock), baran (m., ram), kozioł (m., he-goat), żaden (not any), składać (impf., to submit), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), biesiadny (festal), wypełnić (pf., to fill forth), ślub (m., vow), niezależnie (irrespective), duży (great), mały (little), bydlę (n., beast).

Verses 17-19: Następnie Pan powiedział do Mojżesza (next the Lord said unto Moses): mów do Aarona i jego synów (speak unto Aaron and his sons) i do wszystkich Izraelitów (and unto all the Israelites) i powiedz im (and say unto them): jeżeli kto spośród Izraelitów (if a one from amongst the Israelites) albo spośród przybyszów w Izraelu (or from amongst the sojourners in Israel) przynosi swój dar (bring along his gift), czy to będzie ofiara ślubowana czy dobrowolna (whether this be an offering vowed or voluntary), z rodzaju tych ofiar (from the sort of these offerings), które się przynosi Panu jako ofiary całopalne (which are brought along unto the Lord as a holocaust offering), to aby były przyjęte (then that they may be accepted), muszą to być zwierzęta bez skazy, samce (they are to be animals without blemish, a male)cielce, barany lub kozły (a bullock, a ram or a he-goat).

Verse 20: Żadnego zwierzęcia ze skazą (not any animal with a blemish) nie będziecie składać w ofierze (shall ye be submitting in an offering), bo to nie byłoby od was przyjęte (for this would not be accepted from you).

Verse 21: Jeżeli kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną (if a one will submit unto the Lord a festal offering), aby wypełnić ślub albo jako dar dobrowolny (to fill forth a vow or as a voluntary gift), niezależnie od tego (irrespective of this), czy to będzie duże, czy małe bydlę (whether this be great or little cattle), będzie ono bez skazy (it shall be without blemish), aby było przyjęte (that it may be accepted). Nie będzie w nim żadnej skazy: there shall not be therein any blemish.

Wersety 22-25

Vocabulary: składać (impf., to submit), ofiara (f., offering), zwierzę (n., animal), ślepy (blind), ułomny (infirm), okaleczyć (pf., to maim), okaleczony (maimed), spuchnąć (pf., to swell), spuchnięty (swollen), parszywy (scabbed), owrzodzieć (pf., to ulcerate), owrzodzony (ulcerated), taki (such), składać (impf., to submit), ołtarz (m., altar), spalać (impf., to burn), cielec (m., bullock), baran (m., ram), niekształtny (ill-shapen), niewyrośnięty (undergrown), móc (impf., may), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), dobrowolny (voluntary), ślubowany (vowed), przyjąć (pf., to accept), jądro (n., testicle), zgnieść (pf., to press), zgnieciony (pressed), zetrzeć (pf., to crush), starty (crushed), wyrwać (pf., to reave), wyrwany (reft), wyciąć (pf., to clip), wycięty (clipped), składać (impf., to submit), taki (such), rzecz (f., thing), robić (impf., to do), kraj (m., country), także (also), przyjmować (impf., to accept), cudzoziemiec (m., foreigner), ofiarować (impf., to offer), pokarm (m., nourishment), brak (m., shortcoming), skaza (f., blemish), i dlatego (wherefore), korzyść (f., favour).

Verse 22: Nie będziecie składać w ofierze Panu (ye shall not be submitting in an offering unto the Lord) zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych, spuchniętych, parszywych, owrzodzonych (animals blind, infirm, maimed, swollen, scabbed, ulcerated). Nie będziecie takich zwierząt składać (ye shall not be submitting such animals) na ołtarzu na ofiarę spalaną dla Pana (on the altar for an offering burnt for the Lord).

Verse 23: Cielca albo barana niekształtnego lub niewyrośniętego (the bullock or the ram ill-shapen or undergrown) możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną (mayest thou submit as a voluntary offering), ale jako ofiara ślubowana nie będzie on przyjęty (but as a vowed offering it shall not be accepted).

Verse 24: Zwierzęcia (no animal), które ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte (which hath testicles pressed, crushed, reft or clipped), nie będziecie składać w ofierze Panu (shall ye be submitting in an offering unto the Lord) i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju (and ye shall not be doing such things in your land).

Verse 25: Także nie będziecie przyjmowali (also ye shall not be accepting) takich zwierząt od cudzoziemca (such animals from a foreigner) i nie będziecie ich ofiarowali jako pokarm dla Boga waszego (and shall not be offering them as nourishment for your God), bo ten brak jest w nich skazą (for this shortcoming is a blemish in them) i dlatego nie będą przyjęte na waszą korzyść (wherefore they shall not be accepted in your favour).

Wersety 26-33

Vocabulary: potem (then), powiedzieć (pf., to say), urodzić się (pf., to be born), cielę (n., calf), jagnię (n., lamb), koźlę (n., kid), siedem (seven), dzień (m., day), matka (f., mother), zaczynać (impf., to start), ósmy (eighth), i dalej (and thenceforth), przyjąć (pf., to accept), dar (m., gift), spalać (impf., to burn), sam (same), zabijać (impf., to kill), krowa (f., cow), owca (f., ewe), razem z (together with), mały (m., little one), składać (impf., to submit), ofiara (f., offering), dziękczynny (thanksgiving-), przyjąć (pf., to accept), spożyć (pf., to consume), nic (not a thing), zostawiać (impf., to leave), aż do (until), rano (n., morning), strzec (impf., to keep), przykazanie (n., commandment), wykonywać (impf., to execute), bezcześcić (impf., to pollute), święty (holy), imię (n., name), okazywać (impf., to show), świętość (f., holiness), pośród (amongst), Izraelita (m., Israelite), uświęcać (impf., to sanctify), wyprowadzić (pf., to bring forth), ziemia (f., land), egipski (Egyptian).

Verses 26-27: Potem Pan powiedział do Mojżesza (then the Lord said unto Moses): jeżeli urodzi ci się cielę, jagnię lub koźlę (if a calf, a lamb or a kid will have been born unto thee), to będzie ono przez siedem dni przy matce (then it shall be for seven days with {its} mother). Zaczynając od ósmego dnia i dalej (in starting from the eighth day and thenceforth), będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana (it shall be accepted as a gift burnt for the Lord).

Verse 28: Nie będziecie tego samego dnia zabijać (ye shall not on this same day be killing) krowy albo owcy razem z jej małym (a cow or a ewe together with its little one).

Verse 29: Kiedy będziecie składać dla Pana ofiarę dziękczynną (when ye will be submitting for the Lord a thanksgiving offering), składajcie ją tak, aby była przyjęta (submit ye it so, that it may be accepted).

Verse 30: Tego samego dnia będzie spożyta: on this same day shall it be consumed. Nie będziecie z niej nic zostawiać aż do rana: ye shall not be leaving a thing therefrom until morning. Ja jestem Pan: I am the Lord.

Verse 31: Będziecie strzec moich przykazań (ye shall be keeping My commandments) i wykonywać je (and executing them). Ja jestem Pan: I am the Lord.

Verses 32-33: Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia: ye shall not be polluting My holy name. Okazuję moją świętość pośród Izraelitów: I shall show My holiness amongst the Israelites. Ja jestem Pan, który was uświęca (I am the Lord who sanctifieth you), który wyprowadził was z ziemi egipskiej (who brought you forth from the Egyptian land), abym był waszym Bogiem (that I might be your God). Ja jestem Pan: I am the Lord.