Leviticus 21 in Polish

The twenty-first chapter of the book of Leviticus tells of the holiness of the priests: świętość kapłanów. So do this chapter’s subject headings read: świętość zwykłego kapłana (holiness of the ordinary priest); świętość arcykapłana (holiness of the high-priest); kto jest niezdolny do kapłaństwa (he who is unfit for the priesthood).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 21

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 21. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: potem (then), powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), kapłan (m., priest), syn (m., son), narażać się (impf., to expose oneself), nieczystość (f., uncleanness), powód (m., cause), z powodu (for), zwłoki (pl., mortal remains), zmarły (dead), krewny (m., relative), chyba tylko (except), najbliższy (nearest), matka (f., mother), ojciec (m., father), syn (m., son), córka (f., daughter), brat (m., brother), siostra (f., sister), dziewica (f., virgin), szczególnie (particularly), bliski (near), ponieważ (for), należeć (impf., to belong), żaden (not any), mąż (m., husband), móc (impf., may), narazić się (pf., to expose oneself), rytualny (ritualistic), żona (f., wife), zbezczeszczenie (n., pollution).

Verses 1-3: Potem Pan powiedział do Mojżesza (then the Lord said unto Moses): mów do kapłanów, synów Aarona (speak unto the priests sons of Aaron), i powiedz im (and say unto them): [kapłan] nie będzie się narażał na nieczystość (a priest shall not be exposing himself unto uncleanness) z powodu zwłok zmarłego krewnego (for the mortal remains of a dead relative), chyba tylko z powodu najbliższych krewnych (except for the nearest relatives), z powodu matki, ojca, syna, córki, brata (for a mother, a father, a son, a daughter, a brother), siostry dziewicy, która jest mu [szczególnie] bliska (a virgin sister who is particularly near unto him), ponieważ nie należy do żadnego męża (for she belongeth not unto any husband). Z jej powodu (*for her*) może się narazić na nieczystość rytualną (may he expose himself unto ritualistic uncleanness). — *literally, from her cause

Declension of zwłoki (pl.)

nom. zwłoki
gen. zwłok
dat. zwłokom
acc. zwłoki
instr. zwłokami
loc. zwłokach
voc. zwłoki

Verse 4: Ale kapłan nie będzie się narażał (but a priest shall not be exposing himself) na nieczystość rytualną (unto ritualistic uncleanness) z powodu krewnych swej żony (for the relatives of his wife). Byłoby to zbezczeszczenie: this would be pollution.

Wersety 5-9

Vocabulary: strzyc (impf., to shear), głowa (f., head), skóra (f., skin), golić (impf., to shave), kraj (m., hem), broda (f., beard), nacinać (impf., to score), ciało (n., flesh), święty (holy), bezcześcić (impf., to pollute), imię (n., name), boży (godly), składać (impf., to submit), ofiara (f., offering), spalać (impf., to burn), pokarm (m., nourishment), a więc (wherefore), świętość (f., holiness), wziąć (pf., to take), żona (f., wife), nierządnica (f., harlot), kobieta (f., woman), pohańbić (pf., to disgrace), wypędzić (pf., to drive forth), mąż (m., husband), kapłan (m., priest), poświęcić (pf., to consecrate), uważać (impf., to deem), ofiarować (impf., to offer), uświęcać (impf., to sanctify), córka (f., daughter), nierząd (m., harlotry), spalić (pf., to burn), ogień (m., fire).

Verse 5: *Nie będą sobie strzygli głowy do skóry* (they shall not be shearing their head unto the skin), nie będą golili krajów brody (shall not be shaving the hems of the beard), nie będą nacinali swojego ciała (shall not be scoring their flesh). — *Taken apart: nie będą (they shall not be) sobie (unto themselves) strzygli (shearing) głowy (the head) do skóry (unto the skin). The Polish wording the head unto themselves can take its English rendering as their head.

Declension of broda (f.)

sing. pl.
nom. broda brody
gen. brody bród
dat. brodzie brodom
acc. brodę brody
instr. brodą brodami
loc. brodzie brodach
voc. brodo brody

Verse 6: Będą święci dla swojego Boga (they shall be holy for their God), nie będą bezcześcić imienia Bożego (shall not be polluting the Godly name), bo oni składają Panu ofiary spalane (for they submit unto the Lord the offerings burnt), pokarm swojego Boga (the nourishment of their God), a więc będą świętością (wherefore they shall be holiness).

Verse 7: Nie wezmą za żonę (they shall not take for wife) nierządnicy lub kobiety pohańbionej (a harlot or a disgraced woman). Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża (they shall not take a woman driven forth by {her} husband), bo [kapłan] jest poświęcony Bogu (for a priest is consecrated unto God).

Verse 8: Będziesz go uważał za świętego (thou shalt be deeming him as holy), bo on ofiaruje pokarm Boży (for he offereth the Godly nourishment). Będzie święty dla ciebie (he shall be holy for thee), bo Ja jestem święty (for I am holy), Ja Pan, który was uświęcam (I the Lord who sanctify you).

Verse 9: Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem (if the daughter of a priest pollute herself with harlotry), bezcześci przez to swojego ojca (she polluteth thereby her father). Będzie spalona w ogniu: she shall be burnt in fire.

Wersety 10-15

Vocabulary: kapłan (m., priest), wyższy (higher), godność (f., rank), ponad (above), brat (m., brother), głowa (f., head), wylać (pf., to pour forth), oliwa (f., olive oil), namaszczenie (n., anointment), wprowadzić (pf., to bring in), czynność (f., function), kapłański (priestly), wkładać (impf., to put in), szata (f., garment), rozpuszczać (impf., to loosen), włosy (pl., hair {on head}), rozdzierać (impf., to rend), ogół (m., whole), zbliżyć się (pf., to draw near), żaden (not any), zmarły (m., dead one), narazić się (pf., to expose oneself), nieczystość (f., uncleanness), rytualny (ritualistic), powód (m., cause), z powodu (for), ojciec (m., father), matek (f., mother), wychodzić (impf., to come forth), przybytek (m., dwelling-place), święty (holy), bezcześcić (impf., to pollute), diadem (m., diadem), żona (f., wife), wziąć (pf., to take), tylko (but), dziewica (f., virgin), wdowa (f., widow), rozwódka (f., divorced woman), pohańbiona (f., disgraced woman), nierządnica (f., harlot), taki (such), spośród (from amongst), krewny (m., relative), zbezcześcić (pf., to pollute), potomstwo (n., offspring), między (amongst), uświęcać (impf., to sanctify).

Verse 10: Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci (the priest who is higher by rank above {his} brethren), na którego głowę była wylana oliwa namaszczenia (upon whose head hath been poured forth the anointment olive oil), który był wprowadzony w czynności kapłańskie (who hath been brought into the priestly functions), wkładając szaty (in putting on the garments), nie będzie rozpuszczał włosów (shall not be loosening {his} hair) i nie będzie rozdzierał swych szat (and shall not be rending his garments).

Declension of godność (f.)

sing. pl.
nom. godność godności
gen. godności godności
dat. godności godnościom
acc. godność godności
instr. godnością godnościami
loc. godności godnościach
voc. godności godności

Verse 11: W ogóle (in the whole) nie zbliży się do żadnego zmarłego (he shall not draw near unto any dead one), nie narazi się na nieczystość rytualną (shall not expose himself unto ritualistic uncleanness) ani z powodu ojca, ani z powodu matki (either for {his} father or for {his} mother).

Verse 12: Nie będzie wychodził z przybytku świętego (he shall not be coming forth from the holy dwelling-place), nie będzie bezcześcił świętego przybytku swego Boga (shall not be polluting the holy dwelling-place of his God), bo ma na sobie [jak] diadem (for he hath upon himself as a diadem) oliwę namaszczenia swego Boga (the anointment olive oil of his God). Ja jestem Pan: I am the Lord.

Verse 13: Za żonę weźmie tylko dziewicę: for wife shall he take but a virgin.

Verse 14: Nie weźmie za żonę ani wdowy (he shall take for wife neither a widow), ani rozwódki (nor a divorced woman), ani pohańbionej (nor a disgraced woman), ani nierządnicy (nor a harlot): żadnej z takich nie weźmie (no such a one of them shall he take), ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych (but he shall take a virgin from amongst his relatives).

Verse 15: Nie zbezcześci potomstwa między krewnymi (he shall not pollute {his} offspring amongst {his} relatives), bo Ja jestem Pan, który go uświęca (for I am the Lord who sanctifieth him).

Wersety 16-20

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), ktokolwiek (whosoever), potomek (m., descendant), według (according unto), przyszły (future), pokolenie (n., generation), mieć (impf., to have), jakiś (some), skaza (f., blemish), móc (impf., to be able, may), zbliżyć się (pf., to draw near), ofiarować (pf., to offer), pokarm (m., nourishment), żaden (not any), człowiek (m., man), zbliżać się (impf., to draw near), niewidomy (m., blind one), chromy (m., lame one), zniekształcić (pf., to deform), twarz (f., face), kaleka (m., cripple), złamać (pf., to break), noga (f., foot), ręka (f., hand), garbaty (m., crookback), niedorozwinięty (m., undergrown one), bielmo (n., film {in the eye}), oko (n., eye), chory (ailing), świerzb (m., scab), okryty (m., cloaked one), liszaj (m., tetter), zgnieść (pf., to press), jądro (n., testicle).

Verses 16-17: Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): tak mów do Aarona (so speak unto Aaron): ktokolwiek z potomków twoich (whosoever from thy descendants) według ich przyszłych pokoleń (according unto their future generations) będzie miał jakąś skazę (will have some blemish), nie będzie mógł się zbliżyć (shall not be able to draw near), aby ofiarować pokarm swego Boga (to offer the nourishment of his God).

Verses 18-20: Żaden człowiek, który ma skazę (not any man who hath a blemish), nie może się zbliżać (may draw near)ani niewidomy (not the blind one), ani chromy (not the lame one), ani mający zniekształconą twarz (not the one having a deformed face), ani kaleka (not the cripple), ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę (not this one who hath a broken foot or hand), ani garbaty (not the crookback), ani niedorozwinięty (not the undergrown one), ani ten, kto ma bielmo na oku (not this one who hath film in the eye), ani chory na świerzb (not this one ailing from the scab), ani okryty liszajami (not this one cloaked with tetter), ani ten, kto ma zgniecione jądra (not this one who hath pressed testicles).

Declension of jądro (n.)

sing. pl.
nom. jądro jądra
gen. jądra jąder
dat. jądru jądrom
acc. jądro jądra
instr. jądrem jądrami
loc. jądrze jądrach
voc. jądro jądra

Wersety 21-24

Vocabulary: żaden (not a one), potomek (m., descendant), kapłan (m., priest), mieć (impf., to have), jakiś (some), skaza (f., blemish), zbliżać się (impf., to draw near), złożyć (pf., to submit), spalać (impf., to burn), ofiara (f., offering), ofiarować (pf., to offer), pokarm (m., nourishment), jednakże (howbeit), wolno (it is permitted to), jeść (impf., to eat), zarówno… jak i… (… and… alike), święty (holy), najświętszy (most holy), tylko (but), podchodzić (impf., to walk up), zasłona (f., veil), ołtarz (m., altar), bezcześcić (impf., to pollute), świętość (m., holiness), uświęcać (impf., to sanctify), powiedzieć (pf., to say), syn (m., son), wszystek (all), Izraelita (m., Israelite).

Verse 21: Żaden z potomków kapłana Aarona (not a one from the descendants of Aaron the priest), mający jakąś skazę (having some blemish), nie będzie się zbliżał (shall be drawing near), aby złożyć spalaną ofiarę Panu (to submit an offering burnt unto the Lord). On ma skazę (he hath a blemish)nie będzie się zbliżał (he shall not be drawing near), aby ofiarować pokarm swego Boga (to offer the nourishment of his God).

Verse 22: Jednakże wolno mu (it is howbeit permitted unto him) jeść pokarm swego Boga (to eat the nourishment of his God), zarówno święty, jak i najświętszy (the holy and the most holy alike).

Verse 23: Tylko nie będzie podchodził do zasłony (but he shall not be walking up unto the veil) i nie będzie się zbliżał do ołtarza (and shall not be drawing near unto the altar), bo ma skazę (for he hath a blemish). Nie będzie bezcześcił moich świętości (he shall not be polluting My holiness), bo Ja, Pan, jestem Tym,* który je uświęca (for I, the Lord, am This who sanctifieth them). — *I advise the reader that I have modified the text that it should read Tym, with the majuscule; both the online version and the printed version of this Bible from 2012 employ tym, with the minuscule, which breaks with established style. According unto style, ten and the declensions thereof take the majuscule when they refer to the Lord, wherefore I have made that the text should read Tym, not tym.

Verse 24: Mojżesz powiedział to (Moses said this) Aaronowi, jego synom i wszystkim Izraelitom (unto Aaron, his sons and all the Israelites).