Leviticus 20 in Polish

Recounted by the twentieth chapter of the book of Leviticus: kary za niezachowanie świętości (punishments for the non-keeping of holiness). So do the subject headings of the chapter read: kary za bałwochwalstwo (punishments for idolatry); ochrona rodziny i małżeństwa (safeguarding of family and marriage); upomnienie końcowe (final admonition); zwierzęta nieczyste (unclean animals); zakończenie (conclusion).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 20

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 20. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), Izraelita (m., Israelite), ktokolwiek (whosoever), spośród (from amongst), syn (m., son), przybysz (m., sojourner), osiedlić się (pf., to settle oneself), dać (pf., to give), jeden (one), dziecko (n., child), ukarać (pf., to punish), śmierć (f., death), miejscowy (local), ludność (f., populace), ukamienować (pf., to stone), zwrócić (pf., to turn), oblicze (n., face), przeciwko (against), taki (such), człowiek (m., man), wyłączyć (pf., to dispart), lud (m., people), ponieważ (for), splugawić (pf., to befoul), święty (holy), przybytek (m., dwelling-place), zbezcześcić (pf., to pollute), imię (n., name).

Verses 1-2: Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): mów do Izraelitów (speak unto the Israelites): ktokolwiek spośród synów Izraela (whosoever from amongst the sons of Israel) albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu (or from amongst the sojourners who have settled themselves in Israel), da jedno ze swoich dzieci Molochowi (will have given one of his children unto Moloch), będzie ukarany śmiercią (shall be punished with death). Miejscowa ludność ukamienuje go: the local populace shall stone him.

Verse 3: Ja sam zwrócę oblicze moje (I Myself shall turn My face) przeciwko takiemu człowiekowi (against such man) i wyłączę go spośród jego ludu (and shall dispart him from amongst his people), ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi (for he hath given one of his children unto Moloch), splugawił mój święty przybytek (hath befouled My holy dwelling-place), zbezcześcił moje święte imię (hath polluted My holy name).

Wersety 4-8

Vocabulary: miejscowy (local), ludność (f., populace), zasłonić (pf., to cover), oko (n., eye), taki (such), człowiek (m., man), dać (pf., to give), jeden (one), dziecko (n., child), zabić (pf., to kill), zwrócić (pf., to turn), oblicze (n., face), przeciwko (against), rodzina (f., family), wyłączyć (pf., to dispart), spośród (from amongst), lud (m., people), jak również i (as well as), wszystek (all), naśladować (impf., to imitate), uprawiać (impf., to practise), nierząd (m., harlotry), także (also), każdy (each), zwrócić się (pf., to turn oneself unto), wywoływać (impf., to call forth), duch (m., spirit), wróżbita (m., soothsayer), uświęcić się (pf., to sanctify oneself), święty (holy), strzec (impf., to keep), ustawa (f., statute), wykonywać (impf., to execute), uświęcać (impf., to sanctify).

Verses 4-5: Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy (if the local populace cover {their} eyes) przed takim człowiekiem (before such man), który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi (who hath given one of his children unto Moloch), i nie zabije go (and will not have killed him), to Ja sam zwrócę oblicze moje (then I Myself shall turn My face) przeciwko takiemu człowiekowi (against such man) i przeciwko jego rodzinie (and against his family) i wyłączę go spośród jego ludu (and shall dispart him from amongst his people), jak również i tych wszystkich (as well as all these), którzy go naśladują (who imitate him), którzy uprawiają nierząd z Molochem (who practise harlotry with Moloch).

Verse 6: Także przeciwko każdemu (also against each), kto się zwróci do wywołujących duchy (who will have turned himself unto those calling forth spirits) albo do wróżbitów (or unto soothsayers), aby uprawiać z nimi nierząd (to practise harlotry with them), zwrócę oblicze (I shall turn {My} face) i wyłączę go spośród jego ludu (and shall dispart him from amongst his people).

Declension of wróżbita (m.)

sing. pl.
nom. wróżbita wróżbici
gen. wróżbity wróżbitów
dat. wróżbicie wróżbitom
acc. wróżbitę wróżbitów
instr. wróżbitą wróżbitami
loc. wróżbicie wróżbitach
voc. wróżbito wróżbici

Verse 7: Uświęćcie się więc (sanctify yourselves therefore) i bądźcie świętymi (and be holy), bo Ja jestem [[święty]] (for I am holy). Ja, Pan, Bóg wasz: I, the Lord your God.

Verse 8: Będziecie strzec ustaw moich (ye shall be keeping My statutes) i wykonywać je (and executing them). Ja jestem Pan, który was uświęca: I am the Lord who sanctifieth you.

Wersety 9-12

Vocabulary: ktokolwiek (whosoever), złorzeczyć (impf., to curse), ojciec (m., father), matka (f., mother), ukarać (pf., to punish), śmierć (f., death), ściągnąć (pf., to draw upon), cudzołożyć (impf., to commit adultery), żona (f., wife), bliźni (m., neighbour), cudzołożnik (m., adulterer), cudzołożnica (f., adulteress), obcować (impf., to consort), cieleśnie (carnally), odsłaniać (impf., to lay bare), nagość (f., nakedness), oba (both), synowa (f., daughter-in-law), razem (together), popełnić (pf., to commit), sromota (f., shame).

Verse 9: Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce (whosoever curseth {his} father or mother), będzie ukarany śmiercią (shall be punished with death): złorzeczył ojcu lub matce (he hath cursed {his} father or mother), *ściągnął śmierć na siebie* (hath drawn death upon himself). — *Reworded so in the printed version of this Bible, year 2012: jego krew [spadnie] na niego (his blood shall fall upon him).

Verse 10: Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego (whosoever committeth adultery with the wife of {his} neighbour), będzie ukarany śmiercią (shall be punished with death) i cudzołożnik, i cudzołożnica (the adulterer and the adulteress alike).

Verse 11: Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca (whosoever consorteth carnally with the wife of his father), odsłania nagość ojca (layeth bare the nakedness of {his} father): będą ukarani śmiercią oboje (both shall be punished with death), *sami tę śmierć na siebie ściągnęli* (they themselves have drawn this death upon themselves). — *Reworded so in the printed version of this Bible, year 2012: ich krew [spadnie] na nich (their blood shall fall upon them).

Verse 12: Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową (whosoever consorteth carnally with {his} daughter-in-law), będzie razem z nią ukarany śmiercią (shall be together with her punished with death): popełnili sromotę (they have committed shame), *sami tę śmierć na siebie ściągnęli* (they themselves have drawn this death upon themselves). — *Reworded so in the printed version of this Bible, year 2012: ich krew [spadnie] na nich (their blood shall fall upon them).

Wersety 13-17

Vocabulary: ktokolwiek (whosoever), obcować (impf., to consort), cieleśnie (carnally), mężczyzna (m., man), kobieta (f., woman), popełniać (impf., to commit), obrzydliwość (f., abomination), oba (both), ukarać (pf., to punish), śmierć (f., death), ściągnąć (pf., to draw upon), brać (impf., to take), żona (f., wife), matka (f., mother), dopuszczać się (impf., to commit), rozpusta (f., depravity), spalić (pf., to burn), ogień (m., fire), wśród (amongst), zwierzę (n., animal), wylewać (impf., to pour forth), nasienie (n., seed), także (also), zabić (pf., to kill), zbliżyć się (pf., to draw near), jakiś (some), złączyć się (pf., to unite oneself), wziąć (pf., to take), siostra (f., sister), córka (f., daughter), ojciec (m., father), oglądać (impf., to look upon), nagość (f., nakedness), czyn (m., deed), haniebny (reproachable), zgładzić (pf., to do away with), obecność (f., presence), syn (m., son), lud (m., people), odsłonić (pf., to lay bare), zaciągnąć (pf., to incur), wina (f., guilt).

Verse 13: Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną (whosoever consorteth carnally with a man), tak jak się obcuje z kobietą (so as one consorteth with a woman), popełnia obrzydliwość (committeth an abomination). Obaj będą ukarani śmiercią (both shall be punished with death), *sami tę śmierć na siebie ściągnęli* (they themselves have drawn this death upon themselves). — *Reworded so in the printed version of this Bible, year 2012: ich krew [spadnie] na nich (their blood shall fall upon them).

Verse 14: Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę (if a one take for wife a woman and her daughter), dopuszcza się rozpusty (he committeth depravity): on i one będą spaleni w ogniu (he and they shall be burnt in fire), aby nie było rozpusty wśród was (that there may not be depravity amongst you).

Verse 15: Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem (whosoever consorteth carnally with an animal) wylewając nasienie (in pouring forth seed), będzie ukarany śmiercią (shall be punished with death). Zwierzę także zabijecie: the animal also shall ye kill.

Verse 16: Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia (if a woman will have drawn near unto some animal), aby z nim się złączyć (to unite herself with it), zabijesz i kobietę, i zwierzę (thou shalt kill the woman and the animal alike). Oboje będą ukarani śmiercią (both shall be punished with death), *sami śmierć na siebie ściągnęli* (they themselves have drawn death upon themselves). — *Reworded so in the printed version of this Bible, year 2012: krew ich [spadnie] na nich (their blood shall fall upon them).

Verse 17: Jeżeli kto weźmie swoją siostrę (if a one will have taken his sister), córkę swojego ojca albo swojej matki (daughter of his father or of his mother) i będzie oglądał jej nagość (and will have been looking upon her nakedness), a ona będzie oglądać jego nagość (and she will have been looking upon his nakedness), jest to czyn haniebny (this is a reproachable deed), oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu (both shall be done away with in the presence of the sons of their people). Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry (this one who hath laid bare the nakedness of his sister), zaciągnie winę (shall incur guilt).

Wersety 18-21

Vocabulary: obcować (impf., to consort), cieleśnie (carnally), kobieta (f., woman), mieć (impf., to have), miesięczny (monthly), krwawienie (n., bleeding), odsłonić (pf., to lay bare), nagość (f., nakedness), obnażyć (pf., to uncover), źródło (n., spring), krew (f., blood), oba (both), wyłączyć (pf., to dispart), spośród (from amongst), lud (m., people), odsłaniać (impf., to lay bare), siostra (f., sister), matka (f., mother), ojciec (m., father), własny (one’s own), ciało (n., flesh), ponieść (pf., to suffer), wina (f., guilt), ktokolwiek (whosoever), ciotka (f., aunt), wuj (m., uncle), grzech (m., sin), umrzeć (pf., to die), bezdzietnie (childlessly), brać (impf., to take), żona (f., wife), brat (m., brother), popełniać (impf., to commit), kazirodztwo (n., incest), bezdzietny (childless).

Verse 18: Jeżeli kto obcuje cieleśnie (if a one consort carnally) z kobietą mającą miesięczne krwawienie (with a woman having {her} monthly bleeding) i odsłoni jej nagość (and will have laid bare her nakedness), obnaży źródło jej [krwi] (will have uncovered the spring of her blood), a ona też odsłoni źródło swojej krwi (and she too will have laid bare the spring of her blood), to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu (then both shall be disparted from amongst their people).

Verse 19: Nie będziesz odsłaniał nagości (thou shalt not be laying bare the nakedness) siostry swojej matki albo siostry swojego ojca (of the sister of thy mother or of the sister of thy father), to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało (which would be the same as uncovering one’s own flesh). Oni poniosą za to winę: they shall suffer guilt therefor.

Verse 20: Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką (whosoever consorteth with his aunt), odsłania nagość swojego wuja (layeth bare the nakedness of his uncle). Poniosą oni swój grzech (they shall suffer their sin)umrą bezdzietnie (they shall die childlessly).

Verse 21: Ktokolwiek bierze żonę swojego brata (whosoever taketh the wife of his brother), popełnia kazirodztwo (committeth incest). Odsłonił nagość swojego brata (he hath laid bare the nakedness of his brother)będą bezdzietni (they shall be childless).

Wersety 22-24

Vocabulary: strzec (impf., to keep), wszystek (all), ustawa (f., statute), wyrok (m., verdict), wykonywać (impf., to execute), wypluć (pf., to spit forth), ziemia (f., land), wprowadzać (impf., to bring in), mieszkać (impf., to dwell), postępować (impf., to deal), według (according unto), obyczaj (m., practice), naród (m., nation), wypędzać (impf., to drive forth), przed (before), ponieważ (for), rzecz (f., thing), czynić (impf., to do), napełnić (pf., to fill up), obrzydzenie (n., abhorrence), dlatego (therefore), powiedzieć (pf., to say), posiąść (pf., to come to hold), dawać (impf., to give), dziedzictwo (n., inheritance), opływać (impf., to flow), mleko (n., milk), miód (m., honey), oddzielić (pf., to set apart), inny (other).

Verse 22: Będziecie strzec wszystkich moich ustaw (ye shall be keeping all My statutes) i wszystkich moich wyroków (and all My verdicts) i będziecie je wykonywać (and shall be executing them), aby was nie wypluła ziemia (that the land may not spit you forth), do której was wprowadzam (whereinto I am bringing you), abyście mieszkali w niej (that ye may dwell therein).

Verse 23: Nie będziecie postępować (ye shall not be dealing) według obyczajów narodu (according unto the practices of the nation), który wypędzam przed wami (which I am driving forth before you). Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili (for all these things would they do), napełnili Mnie obrzydzeniem (they filled Me up with abhorrence).

Verse 24: Dlatego powiedziałem wam (therefore I have said unto you): wy posiądziecie ich ziemię (ye will come to hold their land), Ja sam daję wam ją w dziedzictwo (I Myself give it you in inheritance), ziemię opływającą w mleko i miód (a land flowing in milk and honey). Ja jestem Pan, Bóg wasz (I am the Lord your God), który oddzieliłem was od innych narodów (who have set you apart from the other nations).

Wersety 25-27

Vocabulary: odróżniać (impf., to differentiate), zwierzę (n., animal), czysty (clean), nieczysty (unclean), ptak (m., bird), plugawić (impf., to pollute), wszystko (n., all), roić się (impf., to teem), ziemia (f., earth), oddzielić (pf., to set apart), święty (holy), inny (other), naród (m., nation), mężczyzna (m., man), kobieta (f., woman), wywoływać (impf., to call forth), duch (m., spirit), wróżyć (impf., to divine), ukarać (pf., to punish), śmierć (f., death), kamień (m., stone), zabić (pf., to kill), ściągnąć (pf., to draw upon).

Verse 25: Będziecie odróżniać (ye shall be differentiating) zwierzęta czyste od nieczystych (the clean animals from the unclean), ptaki nieczyste od czystych (the unclean birds from the clean). Nie będziecie plugawić siebie samych przez zwierzęta i ptaki (ye shall not be polluting your own selves by these animals and birds) ani przez wszystko, co się roi po ziemi (neither by all that which teemeth along the earth), przez wszystko, co oddzieliłem od was jako nieczyste (by all that which I have set apart from you as unclean).

Verse 26: Będziecie dla Mnie święci (ye shall be holy for Me), bo Ja jestem święty, Ja Pan (for I am holy, I the Lord), i oddzieliłem was od innych narodów (and I have set you apart from the other nations), abyście byli moimi (that ye be Mine).

Verse 27: Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta (if some man or some woman) będą wywoływać duchy albo wróżyć (will have been calling forth spirits or divining), będą ukarani śmiercią (they shall be punished with death). Kamieniami zabijecie ich: with stones shall ye kill them. *Sami ściągnęli śmierć na siebie*: they themselves have drawn death upon themselves. — *Reworded so in the printed version of this Bible, year 2012: krew ich [spadnie] na nich (their blood shall fall upon them).