Leviticus 17 in Polish

With the seventeenth chapter of the book of Leviticus does the law of holiness begin. In Polish, this is termed: prawo świętości. From the subject headings: tylko na jednym miejscu wolno zabijać i składać ofiary (but in the one place is it permitted to kill and submit offerings); nie wolno spożywać krwi (it is not permitted to consume blood); nie wolno jeść mięsa zwierząt padłych lub rozszarpanych (it is not permitted to eat the flesh of animals fallen dead or mangled).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 17

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 17. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), syn (m., son), wszystek (all), Izraelita (m., Israelite), nakaz (m., injunction), dać (pf., to give), dom (m., house), zabijać (impf., to kill), cielec (m., bullock), owca (f., sheep), koza (f., goat), obręb (m., premises), obóz (m., camp), poza (beyond), przyprowadzić (pf., to bring), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), mieszkanie (n., dwelling), winien (guilty), krew (f., blood), rozlać (pf., to spill), człowiek (m., man), wyłączyć (pf., to dispart), spośród (from amongst), lud (m., people), dlatego (therefore), przyprowadzać (impf., to bring), ofiara (f., offering), składać (impf., to submit), dotychczas (hitherto), pole (n., field), kapłan (m., priest), biesiadny (festal).

Verses 1-4: Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): mów do Aarona (speak unto Aaron), do jego synów (unto his sons) i do wszystkich Izraelitów (and unto all the Israelites) i powiedz im (and say unto them): oto nakaz, który dał Pan (this is the injunction which the Lord hath given): jeżeli kto z domu Izraela (if a one from the house of Israel) zabija cielca albo owcę, albo kozę (kill a bullock or a sheep or a goat) w obrębie obozu lub poza obozem (in the premises of the camp or beyond the camp), i nie przyprowadzi ich przed wejście do Namiotu Spotkania (and he bring them not before the entrance of the Tent of Meeting), aby je złożyć w darze dla Pana przed mieszkaniem Pana (to submit them in gift for the Lord before the dwelling of the Lord), będzie winien krwi (he shall be guilty of blood). Rozlał krew: he hath spilt blood. Ten człowiek będzie wyłączony (this man shall be disparted) spośród swego ludu (from amongst his people).

Declension of obręb (m.)

sing. pl.
nom. obręb obręby
gen. obrębu obrębów
dat. obrębowi obrębom
acc. obręb obręby
instr. obrębem obrębami
loc. obrębie obrębach
voc. obrębie obręby

Verse 5: Dlatego Izraelici będą przyprowadzać ofiary swoje (therefore the Israelites shall be bringing their offerings), które składali dotychczas na polu (which they were offering hitherto in the field); będą je przyprowadzać do Pana (they shall be bringing them unto the Lord), przed wejście do Namiotu Spotkania (before the entrance of the Tent of Meeting), do kapłana (unto the priest), i będą je składać jako ofiary biesiadne dla Pana (and they shall be submitting them as festal offerings for the Lord).

Wersety 6-9

Vocabulary: kapłan (m., priest), pokropić (pf., to sprinkle), krew (f., blood), ołtarz (m., altar), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), tłuszcz (m., fat), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), miły (pleasant), woń (f., scent), odtąd (henceforth), składać (impf., to submit), ofiara (f., offering), demon (m., demon), uprawiać (impf., to practise), nierząd (m., harlotry), ustawa (f., statute), wieczysty (perpetual), pokolenie (n., generation), dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), dom (m., house), spośród (from amongst), przybysz (m., sojourner), osiedlić się (pf., to settle oneself), między (amongst), całopalny (holocaust-), inny (other), przyprowadzić (pf., to bring), ofiarować (pf., to offer), wyłączyć (pf., to dispart), lud (m., people).

Verse 6: Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana przy wejściu do Namiotu Spotkania (the priest shall with the blood sprinkle the altar of the Lord at the entrance of the Tent of Meeting), a tłuszcz zamieni w dym jako miłą woń dla Pana (and the fat shall he change into smoke as a pleasant scent for the Lord).

Verse 7: Odtąd nie będą składać ofiar demonom (henceforth they shall not be submitting offerings unto demons), z którymi uprawiali nierząd (with whom they were practising harlotry). Będzie to dla nich (this shall be for them) ustawa wieczysta dla ich pokoleń (a perpetual statute for their generations).

Declension of demon (m.)

sing. pl.
nom. demon demony
gen. demona demonów
dat. demonowi demonom
acc. demona demony
instr. demonem demonami
loc. demonie demonach
voc. demonie demony

Verses 8-9: Dalej powiesz im (furthermore shalt thou say unto them): jeżeli kto z domu Izraela (if a one from the house of Israel) albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi (or from amongst the sojourners who have settled themselves amongst them), będzie składał ofiarę całopalną albo inną ofiarę (will be submitting a holocaust offering or other offering) i nie przyprowadzi jej przed wejście do Namiotu Spotkania (and will not bring it before the entrance of the Tent of Meeting), aby ofiarować ją dla Pana (to offer it unto the Lord), będzie wyłączony spośród swego ludu (he shall be disparted from amongst his people).

Wersety 10-11

Vocabulary: dom (m., house), spośród (from amongst), przybysz (m., sojourner), osiedlić się (pf., to settle oneself), między (amongst), spożywać (impf., to consume), jakikolwiek (whatsoever), krew (f., blood), zwrócić (pf., to turn), oblicze (n., face), przeciwko (against), człowiek (m., man), wyłączyć (pf., to dispart), spośród (from amongst), lud (m., people), życie (n., life), ciało (n., flesh), dopuścić (pf., to allow), tylko (but), ołtarz (m., altar), dokonywać (impf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), ponieważ (for).

Verse 10: Jeżeli kto z domu Izraela (if a one from the house of Israel) albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi (or from amongst the sojourners who have settled themselves amongst them), będzie spożywał jakąkolwiek krew (will be consuming whatsoever blood), zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew (I shall turn My face against this man consuming blood) i wyłączę go spośród jego ludu (and shall dispart him from amongst his people).

Verse 11: Bo życie ciała jest we krwi (for the life of the flesh is in the blood), a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu (and I have allowed it unto you but on the altar), aby dokonywała przebłagania za wasze życie (that it perform propitiation for your life), ponieważ krew jest przebłaganiem za życie (for blood is propitiation for life).

Wersety 12-14

Vocabulary: dlatego (therefore), dać (pf., to give), nakaz (m., injunction), Izraelita (m., Israelite), nikt (not a one), spożywać (impf., to consume), krew (f., blood), przybysz (m., sojourner), osiedlić się (pf., to settle oneself), wśród (amongst), między (amongst), upolować (pf., to chase), zwierzyna (f., game), jadalny (edible), zwierzę (n., animal), ptak (m., bird), wypuścić (pf., to let go forth), przykryć (pf., to cover), ziemia (f., earth), życie (n., life), wszelki (every), ciało (n., flesh), syn (m., son), żaden (not any), ktokolwiek (whosoever), zostać (pf., to remain).

Verse 12: Dlatego dałem nakaz Izraelitom (therefore I have given {such} injunction unto the Israelites): nikt z was nie będzie spożywał krwi (not a one of you shall be consuming blood). Także i przybysz, który się osiedlił wśród was (also the sojourner who hath settled himself amongst you) nie będzie spożywał krwi (shall not be consuming blood).

Verse 13: Jeżeli kto z Izraelitów (if a one of the Israelites) albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami (or of the sojourners who have settled themselves amongst you), upoluje zwierzynę jadalną (will have chased edible game), zwierzę lub ptaka (animal or bird), wypuści jego krew (he shall let go forth its blood) i przykryje ją ziemią (and shall cover it with earth).

Verse 14: Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego (for the life of every flesh is in its blood)dlatego dałem nakaz synom Izraela (therefore I have given {such} injunction unto the sons of Israel): nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała (ye shall not be consuming the blood of any flesh), bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi (for the life of every flesh is in its blood). Ktokolwiek by ją spożywał (whosoever should consume it), zostanie wyłączony (shall be disparted).

Wersety 15-16

Vocabulary: każdy (each), tubylec (m., native), przybysz (m., sojourner), jeść (impf., to eat), mięso (n., flesh), zwierzę (n., animal), paść (pf., to fall {dead}), padły (fallen {dead}), rozszarpać (pf., to mangle), rozszarpany (mangled), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), wykąpać się (pf., to bathe oneself), woda (f., water), nieczysty (unclean), aż do (until), wieczór (m., evening), potem (then), odzyskać (pf., to recover), czystość (f., cleanness), ciało (n., body), zaciągnąć (pf., to incur), wina (f., guilt).

Verse 15: Każdy tubylec lub przybysz (each native or sojourner), który by jadł mięso zwierzęcia padłego lub rozszarpanego (who should eat the flesh of an animal fallen dead or mangled), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening). Potem odzyska czystość: then he shall recover {his} cleanness.

Verse 16: Jeżeli nie wypierze ubrania (if he will not have washed {his} raiment) i nie wykąpie ciała (and will not have bathed {his} body), zaciągnie winę (he shall incur guilt).