Leviticus 15 in Polish

The fifteenth chapter of the book of Leviticus deals with sexual uncleannesses: nieczystości seksualne. So do the subject headings in Polish read: wycieki u mężczyzn (discharge in men); oczyszczenie z wycieków (cleansing from discharges); nieczystość z powodu wylewu nasienia (uncleanness because of pouring forth of seed); nieczystość z powodu krwawienia miesięcznego (uncleanness because of monthly bleeding); chorobliwy upływ krwi (diseased course of blood); oczyszczenie kobiety (cleansing of a woman); zakończenie (conclusion).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 15

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 15. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-6

Vocabulary: następnie (next), powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), Izraelita (m., Israelite), człowiek (m., man), cierpieć (impf., to suffer), wyciek (m., discharge), ciało (n., flesh), nieczysty (unclean), nieczystość (f., uncleanness), pochodzić (impf., to proceed), polegać (impf., to consist), wypuszczać (impf., to let go forth), zatrzymywać (impf., to halt), każdy (each), łóżko (n., bed), spoczywać (impf., to be at rest), chory (m., ailing one), przedmiot (m., object), siedzieć (impf., to sit), dotknąć się (pf., to touch), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), wykąpać się (pf., to bathe oneself), woda (f., water), aż do (until), wieczór (m., evening), usiąść (pf., to take one’s seat).

Verses 1-2: Następnie powiedział Pan do Mojżesza i Aarona (next the Lord said unto Moses and Aaron): mówcie do Izraelitów i powiedzcie im (speak ye unto the Israelites and say unto them): jeżeli jaki człowiek cierpi na wycieki ze swego ciała (if some man suffer from discharges from his flesh), to jego wyciek jest nieczysty (then his discharge is unclean).

Declension of wyciek (m.)

sing. pl.
nom. wyciek wycieki
gen. wycieku wycieków
dat. wyciekowi wyciekom
acc. wyciek wycieki
instr. wyciekiem wyciekami
loc. wycieku wyciekach
voc. wycieku wycieki

Verse 3: Nieczystość pochodząca z wycieku (the uncleanness proceeding from the discharge) na tym polega (consisteth in this): czy jego ciało wypuszcza wyciek (whether his flesh let the discharge go forth), czy też zatrzymuje go (or also halt it), to jest nieczystość (this is uncleanness).

Verse 4: Każde łóżko (each bed), na którym spoczywał chory na wycieki (whereon the one ailing from discharges was at rest), jest nieczyste (is unclean). Każdy przedmiot (each object), na którym siedział (whereon he was sitting), jest nieczysty (is unclean).

Verse 5: Każdy, kto się dotknie jego łóżka (each who will have touched his bed), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Verse 6: Ten, kto usiadł na przedmiocie (this one who hath taken his seat on an object), na którym siedział chory na wycieki (whereon the one ailing from discharges was sitting), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Wersety 7-12

Vocabulary: dotknąć się (pf., to touch), ciało (n., flesh), człowiek (m., man), chory (ailing; m., ailing one), wyciek (m., discharge), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), wykąpać się (pf., to bathe oneself), woda (f., water), nieczysty (unclean), aż do (until), wieczór (m., evening), plunąć (pf., to spit), czysty (clean), każdy (each), siodło (n., saddle), siedzieć (impf., to sit), cokolwiek (whatsoever), pod (under), przenosić (impf., to carry), taki (such), przedmiot (m., object), umyć (pf., to wash), uprzednio (previously), ręka (f., hand), woda (f., water), naczynie (n., vessel), gliniany (earthen), rozbić (pf., to break up), drewniany (wooden), obmyć (pf., to wash).

Verse 7: Ten, kto dotknie się ciała człowieka chorego na wycieki (this one who will have touched the flesh of the man ailing from discharges), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Verse 8: Jeżeli chory na wycieki plunie na człowieka czystego (if the one ailing from discharges will have spat on a clean man), ten wypierze ubranie (this one shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Verse 9: Każde siodło (each saddle), na którym siedział człowieka chory na wycieki (whereon the man ailing from discharges was sitting), będzie nieczyste (shall be unclean).

Verse 10: Każdy, kto dotknie się czegokolwiek, co chory miał pod sobą (each who will have touched whatsoever which the ailing one had under himself), będzie nieczysty aż do wieczora (shall be unclean until evening). Każdy, kto przenosi takie przedmioty (each who carrieth such object), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Verse 11: Także każdy, którego dotknął chory na wycieki (also each whom the one ailing from discharges hath touched), nie umywszy uprzednio rąk wodą (in having not washed previously {his} hands with water), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Verse 12: Naczynie gliniane, którego dotknie się chory na wycieki (the earthen vessel which the one ailing from discharges will have touched), będzie rozbite (shall be broken up). Każde naczynie drewniane (each wooden vessel) będzie obmyte wodą (shall be washed with water).

Wersety 13-15

Vocabulary: chory (m., ailing one), wyciek (m., discharge), oczyścić (pf., to cleanse), odliczyć (pf., to reckon), siedem (seven), dzień (m., day), oczyszczenie (n., cleansing), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), wykąpać (pf., to bathe), ciało (n., flesh), woda (f., water), żywy (living), czysty (clean), ósmy (eighth), wziąć (pf., to take), dwa (two), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), pójść (pf., to go), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), oddać (pf., to render), kapłan (m., priest), ofiarować (pf., to offer), jeden (one), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), drugi (other), całopalny (holocaust-), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation).

Verse 13: Jeżeli chory na wycieki będzie oczyszczony od wycieków (if the one ailing from discharges will have been cleansed from the discharges), to odliczy sobie siedem dni na swoje oczyszczenie (then he shall reckon unto himself seven days for his cleansing), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie ciało w wodzie żywej (shall bathe {his} flesh in living water) i będzie czysty (and shall be clean).

Verse 14: Ósmego dnia (on the eighth day) weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie (he shall take two turtledoves or two young pigeons), pójdzie przed Pana przed wejście do Namiotu Spotkania (shall go before the Lord before the entrance of the Tent of Meeting) i odda je kapłanowi (and shall render them unto the priest).

Verse 15: Kapłan je ofiaruje (the priest shall offer them): jednego jako ofiarę przebłagalną (the one as a propitiatory offering), drugiego jako ofiarę całopalną (the other as a holocaust offering). W ten sposób (in this manner) kapłan dokona za niego przebłagania (the priest shall perform propitiation for him) przed Panem (before the Lord) za jego wycieki (for his discharges).

Wersety 16-18

Vocabulary: mężczyzna (m., man), wypłynąć (pf., to flow forth), nasienie (n., seed), wykąpać (pf., to bathe), cały (all), ciało (n., flesh), woda (f., water), nieczysty (unclean), aż do (until), wieczór (m., evening), każdy (each), ubranie (n., raiment), skóra (f., skin), wylać się (pf., to pour oneself forth), wymyć (pf., to wash), obcować (impf., to consort), kobieta (f., woman), wylewać (impf., to pour forth), oboje (both).

Verse 16: Jeżeli z mężczyzny wypłynie nasienie (if from a man will be flowed forth seed), to wykąpie całe ciało w wodzie (then he shall bathe all {his} flesh in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Verse 17: Każde ubranie (each raiment), każda skóra (each skin), na którą wyleje się nasienie (whereon seed will have poured itself forth), będzie wymyta wodą (shall be washed with water) i nieczysta aż do wieczora (and {shall be} unclean until evening).

Verse 18: Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą wylewając nasienie (if a man consort with a woman in pouring forth seed), to oboje wykąpią się w wodzie (then both shall bathe themselves in water) i będą nieczyści aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Wersety 19-24

Vocabulary: kobieta (f., woman), upławy (pl., {vaginal} issues), krwawienie (n., bleeding), miesięczny (monthly), ciało (n., flesh), pozostać (pf., to remain), siedem (seven), dzień (m., day), nieczystość (f., uncleanness), każdy (each), dotknąć (pf., to touch), nieczysty (unclean), aż do (until), wieczór (m., evening), wszystko (n., all), położyć się (pf., to lie oneself down), podczas (during), usiąść (pf., to take one’s seat), łóżko (n., bed), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), wykąpać się (pf., to bathe oneself), woda (f., water), jakikolwiek (whatsoever), przedmiot (m., object), siedzieć (impf., to sit), leżeć (impf., to lie), mężczyzna (m., man), obcować (impf., to consort), wtedy (then), udzielić się (pf., to impart oneself).

Verse 19: Jeżeli kobieta ma upławy (if a woman have issues), to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała (which is monthly bleeding from her flesh), to pozostanie siedem dni w swojej nieczystości (then she shall remain seven days in her uncleanness). Każdy, kto jej dotknie (each who will have touched her), będzie nieczysty aż do wieczora (shall be unclean until evening).

Verse 20: Wszystko, na czym ona się położy (all whereon she will have lain herself down) podczas swojej nieczystości (during her uncleanness), będzie nieczyste (shall be unclean). Wszystko, na czym ona usiądzie (all whereon she will have taken her seat), będzie nieczyste (shall be unclean).

Verse 21: Każdy, kto dotknie jej łóżka (each who will have touched her bed), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Declension of łóżko (n.)

sing. pl.
nom. łóżko łóżka
gen. łóżka łóżek
dat. łóżku łóżkom
acc. łóżko łóżka
instr. łóżkiem łóżkami
loc. łóżku łóżkach
voc. łóżko łóżka

Verse 22: Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu (each who will have touched whatsoever object), na którym ona siedziała (whereon she was sitting), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Verse 23: Jeżeli kto dotknie się czegoś (if a one will have touched anything), co leżało na jej łóżku (which was lying on her bed) albo na przedmiocie, na którym ona siedziała (or on an object whereon she was sitting), będzie nieczysty aż do wieczora (he shall be unclean until evening).

Verse 24: Jeżeli jaki mężczyzna obcuje z nią wtedy (if some man then consort with her), to jej nieczystość udzieli się jemu (then her uncleanness will impart itself unto him) i będzie nieczysty siedem dni (and he shall be unclean seven days). Każde łóżko (each bed), na którym się położy (whereon he will have lain himself down), będzie nieczyste (shall be unclean).

Wersety 25-27

Vocabulary: kobieta (f., woman), doznawać (impf., to meet with), upływ (m., course), krew (f., blood), wiele (many), dzień (m., day), poza (beyond), czas (m., time), nieczystość (f., uncleanness), miesięczny (monthly), trwać (impf., to endure), dłużej niż (longer than), nieczysty (unclean), wszystek (all), podczas (during), każdy (each), łóżko (m., bed), położyć się (pf., to lie oneself down), przedmiot (m., object), usiąść (pf., to take one’s seat), dotknąć się (pf., to touch), rzecz (f., thing), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), wykąpać się (pf., to bathe oneself), woda (f., water), aż do (until), wieczór (m., evening).

Verse 25: Jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni (if a woman meet with a course of blood for many days) poza czasem swojej nieczystości miesięcznej (beyond the time of her monthly uncleanness) albo jeżeli doznaje upływu krwi (or if she meet with a course of blood) trwającego dłużej niż jej nieczystość miesięczna (enduring longer than her monthly uncleanness), to będzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego upływu krwi (then she shall be unclean for all the days of the unclean course of blood), tak jak podczas nieczystości miesięcznej (so as during {her} monthly uncleanness).

Declension of upływ (m.)

sing. pl.
nom. upływ upływy
gen. upływu upływów
dat. upływowi upływom
acc. upływ upływy
instr. upływem upływami
loc. upływie upływach
voc. upływie upływy

Verse 26: Każde łóżko (each bed), na którym się położy (whereon she will have lain herself down) podczas swojego upływu [krwi] (during her course of blood), będzie dla niej takie (shall be for her such), jak łóżko podczas jej miesięcznej nieczystości (as the bed during her monthly uncleanness). Każdy przedmiot (each object), na którym usiądzie (whereon she will have taken her seat), będzie nieczysty (shall be unclean), jak gdyby to była nieczystość miesięczna (as though this were monthly uncleanness).

Verse 27: Każdy, kto dotknie się tych rzeczy (each who will have touched these things), będzie nieczysty (shall be unclean), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie nieczysty aż do wieczora (and shall be unclean until evening).

Wersety 28-30

Vocabulary: zostać (pf., to remain), oczyszczony (cleansed), upływ (m., course), krew (f., blood), odliczyć (pf., to reckon), siedem (seven), dzień (m., day), czysty (clean), ósmy (eighth), wziąć (pf., to take), dwa (two), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), przynieść (pf., to bring along), kapłan (m., priest), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), jeden (one), przebłagalny (propitiatory-), drugi (other), całopalny (holocaust-), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), wobec (before), powód (m., cause), z powodu (because of), nieczysty (unclean).

Verse 28: Jeżeli zostanie ona oczyszczona ze swojego upływu [krwi] (if she will have been cleansed of her course of blood), to odliczy sobie siedem dni (then she shall reckon unto herself seven days) i potem będzie czysta (and then shall be clean).

Verse 29: Ósmego dnia (on the eighth day) weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie (she shall take two turtledoves or two young pigeons) i przyniesie je do kapłana (and shall bring them along unto the priest), przed wejście do Namiotu Spotkania (before the entrance of the Tent of Meeting).

Verse 30: Kapłan złoży w ofierze jednego jako ofiarę przebłagalną (the priest shall submit in an offering the one as a propitiatory offering), drugiego jako ofiarę całopalną (the other as a holocaust offering). W ten sposób kapłan dokona za nią przebłagania wobec Pana (in this manner the priest shall perform propitiation for her before the Lord) z powodu jej nieczystego upływu [krwi] (because of her unclean course of blood).

Wersety 31-33

Vocabulary: przestrzegać (impf., to admonish), Izraelita (m., Israelite), przed (before), nieczystość (f., uncleanness), pomrzeć (pf., to die {one and all}), wskutek (on account of), bezcześcić (impf., to pollute), mieszkanie (n., dwelling), wśród (amongst), prawo (n., law), dotyczyć (impf., to pertain unto), cierpieć (impf., to suffer), wyciek (m., discharge), doznawać (impf., to meet with), wylew (m., pouring forth), nasienie (n., seed), stawać się (impf., to become), nieczysty (unclean), kobieta (f., woman), podlegać (impf., to be subject unto), miesięczny (monthly), ogół (m., whole), mężczyzna (m., man), obcować (impf., to consort).

Verse 31: Przestrzegajcie więc Izraelitów przed nieczystością (admonish ye therefore the Israelites before uncleanness), aby nie pomarli wskutek swojej nieczystości (that they may not die one and all on account of their uncleanness), bezczeszcząc moje mieszkanie (in polluting My dwelling), które jest wśród nich (which is amongst them).

Verses 32-33: To jest prawo dotyczące tego (this is the law pertaining unto this one), który cierpi na wycieki (who suffereth from discharges), i tego, który doznaje wylewu nasienia (and this one who meeteth with the pouring forth of seed), a przez to staje się nieczysty (and by this becometh unclean), a także kobiety, która podlega miesięcznej nieczystości (and also the woman who is subject unto monthly uncleanness), i w ogóle mężczyzny lub kobiety mających wycieki (and, in the whole, the man and the woman having discharges), jak również i mężczyzny, który obcuje z kobietą nieczystą (as well as the man who consorteth with an unclean woman).