Leviticus 14 in Polish

In the matter of the prescriptions pertaining unto leprosy (przepisy dotyczące trądu), the fourteenth chapter of the book of Leviticus makes recount of the following: oczyszczenie po uzdrowieniu z trądu (cleansing after a healing from leprosy); ofiara składana podczas oczyszczenia trędowatego (offering submitted during the cleansing of a leprous one); ofiara ubogich (poor men’s offering); trąd na domach (leprosy in houses); oczyszczenie domu (cleansing of a house); the conclusion (zakończenie) occupies the contents of the final four verses.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 14

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 14. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: następnie (next), powiedzieć (pf., to say), prawo (m., law), dotyczyć (impf., to pertain unto), trędowaty (m., leprous one), dzień (m., day), oczyszczenie (n., cleansing), przyprowadzić (pf., to bring), kapłan (m., priest), wyjść (pf., to go forth), poza (beyond), obóz (m., camp), stwierdzić (pf., to ascertain), zostać (pf., to remain), uzdrowić (pf., to heal), choroba (f., disease), trąd (m., leprosy), kazać (impf., to bid), oczyścić (pf., to cleanse), przynieść (pf., to bring along), dwa (two), ptak (m., bird), żywy (living), czysty (clean), kawałek (m., bit), drzewo (n., wood), cedrowy (cedar-), nitka (f., thread), karmazynowy (crimson-), hizop (m., hyssop), zabić (pf., to kill), jeden (one), naczynie (n., vessel), gliniany (earthen), napełnić (pf., to fill up), woda (f., water).

Verses 1-4: Następnie powiedział Pan do Mojżesza (next the Lord said unto Moses): to jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia (this is the law pertaining unto the leprous one in the day of his cleansing): będzie przyprowadzony do kapłana (he shall be brought unto the priest), a kapłan wyjdzie poza obóz (and the priest shall go forth unto beyond the camp). Jeżeli kapłan stwierdzi (if the priest will have ascertained), że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu (that the leprous one is healed from the disease of leprosy), to kapłan każe (then the priest shall bid), żeby ten, który ma być oczyszczony (that this one who is to be cleansed), przyniósł dwa ptaki żywe, czyste (bring along two living, clean birds), kawałek drzewa cedrowego (a bit of cedar wood), nitki karmazynowe (crimson threads) i hizop (and hyssop).

Verse 5: Potem kapłan każe zabić jednego ptaka (then the priest shall bid kill the one of the birds) nad naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą (over an earthen vessel filled up with living water).

Wersety 6-9

Vocabulary: następnie (next), wziąć (pf., to take), drugi (other), ptak (m., bird), żywy (living), wraz z (together with), kawałek (m., bit), drzewo (n., wood), cedrowy (cedar-), nitka (f., thread), karmazynowy (crimson-), hizop (m., hyssop), zanurzyć (pf., to dip), wszystko (n., all), razem z (together with), krew (f., blood), zabić (pf., to kill), woda (f., water), pokropić (pf., to sprinkle), siedem (seven), raz (m., one time), oczyścić (pf., to cleanse), trąd (m., leprosy), sposób (m., manner), wypuścić (pf., to let go forth), pole (m., field), poddawać się (impf., to subject oneself), oczyszczenie (n., cleansing), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), zgolić (pf., to shave off), wszystek (all), włos (m., hair), wykąpać się (pf., to bathe oneself), czysty (clean), wrócić (pf., to return), obóz (m., camp), pozostać (pf., to remain), siedem (seven), dzień (m., day), poza (beyond), namiot (m., tent), siódmy (seventh), głowa (f., head), broda (f., beard), brew (m., eyebrow), szata (f., garment), obmyć się (pf., to wash oneself), stać się (pf., to become).

Verse 6: Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego (next he shall take the other, living bird), wraz z kawałkiem drzewa cedrowego (together with the bit of cedar wood), z nitkami karmazynowymi (with the crimson threads) i z hizopem (and with the hyssop) i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem (and shall dip all this together with the living bird) we krwi ptaka zabitego (in the blood of the killed bird) nad wodą żywą (over the living water).

Verse 7: Potem pokropi siedem razy tego (then he shall sprinkle seven times this one), który ma być oczyszczony z trądu (who is to be cleansed of the leprosy) i w ten sposób oczyści go (and in this manner shall cleanse him). A ptaka żywego wypuści na pole: and the living bird shall he let go forth into the field.

Verse 8: Ten, który się poddaje oczyszczeniu (this one who is subjecting himself unto the cleansing), wypierze ubranie (shall wash {his} raiment), zgoli wszystkie włosy (shall shave off all {his} hairs), wykąpie się w wodzie (shall bathe himself in water) i będzie czysty (and shall be clean). Potem wróci do obozu (then he shall return unto the camp), ale pozostanie przez siedem dni poza swoim namiotem (but shall remain for seven days beyond his tent).

Verse 9: Siódmego dnia zgoli wszystkie włosy (on the seventh day he shall shave off all hairs), głowę, brodę i brwi (head, beard and eyebrows), zgoli wszystkie włosy (he shall shave off all hairs), wypierze swe szaty (shall wash his garments), obmyje się w wodzie (shall wash himself in water) i stanie się czysty (and shall become clean).

Declension of brew (m.)

sing. pl.
nom. brew brwi
gen. brwi brwi
dat. brwi brwiom
acc. brew brwi
instr. brwią brwiami
loc. brwi brwiach
voc. brwi brwi

Wersety 10-13

Vocabulary: ósmy (eighth), dzień (m., day), wziąć (pf., to take), dwa (two), baranek (m., ramling), bez (without), skaza (f., blemish), jeden (one), owca (f., ewe), roczny (year-old), trzy (three), dziesiąta (f., one tenth), efa (f., ephah), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), log (m., log), kapłan (m., priest), oczyszczać (impf., to cleanse), postawić (pf., to set), człowiek (m., man), oczyścić (pf., to cleanse), wraz z (together with), dar (m., gift), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), złożyć (pf., to submit), zadośćuczynienie (n., redress), razem z (together with), wykonać (pf., to execute), gest (m., gesture), kołysać (impf., to sway), następnie (next), zabić (pf., to kill), miejsce (n., place), zabijać (impf., to kill), przebłagalny (propitiatory-), całopalny (holocaust-), poświęcić (pf., to consecrate), należeć (impf., to belong), rzecz (f., thing), najświętszy (most holy).

Verse 10: Ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy (on the eighth day he shall take two ramlings without blemish), jedną owcę roczną bez skazy (one year-old ewe without blemish), trzy dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową (three tenths of an ephah of the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering) i jeden log oliwy (and one log of olive oil).

Verse 11: Kapłan, który oczyszcza (the priest who is cleansing), postawi człowieka, który ma być oczyszczony (shall set the man who is to be cleansed), wraz z tymi darami przed Panem (together with these gifts before the Lord), przed wejściem do Namiotu Spotkania (before the entrance of the Tent of Meeting).

Verse 12: Potem kapłan weźmie jednego baranka (then the priest shall take one ramling) i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia razem z logiem oliwy (and shall submit it for an offering of redress together with the log of olive oil), wykona nimi gest kołysania przed Panem ({and} shall execute therewith the gesture of swaying before the Lord).

Verse 13: Następnie zabije tego baranka na miejscu (next he shall kill this ramling in the place), na którym się zabija ofiary przebłagalne i ofiary całopalne (wherein the propitiatory offering and the holocaust offering are killed), na miejscu poświęconym (in a consecrated place), bo ofiara zadośćuczynienia, tak jak i ofiara przebłagalna, należą do kapłana (for the offering of redress, so as the propitiatory offering, belongeth unto the priest). To jest rzecz najświętsza: this is a most holy thing.

Wersety 14-17

Vocabulary: kapłan (m., priest), wziąć (pf., to take), trochę (a bit of), krew (f., blood), ofiara (f., offering), zadośćuczynienie (n., redress), pomazać (pf., to smear), wierzch (m., top), ucho (n., ear), człowiek (m., man), oczyszczać (impf., to cleanse), wielki (great), palec (m., finger), prawy (right), ręka (f., hand), noga (f., foot), następnie (next), log (m., log), oliwa (f., olive oil), wylać (pf., to pour forth), lewy (left), dłoń (f., palm), umoczyć (pf., to dip), pokropić (pf., to sprinkle), siedem (seven), raz (m., one time), reszta (f., remainder), ponad (above).

Verse 14: Potem kapłan weźmie trochę krwi z ofiary zadośćuczynienia (then the priest shall take a bit of the blood from the offering of redress) i pomaże nią wierzch ucha człowieka oczyszczającego się (and shall smear therewith the top of the ear of the man being cleansed), a także wielki palec jego prawej ręki (and also the great finger of his right hand) i wielki palec jego prawej nogi (and the great finger of his right foot).

Verse 15: Następnie kapłan weźmie trochę z logu oliwy (next the priest shall take a bit of the log of olive oil) i wyleje ją na swoją lewą dłoń (and shall pour it forth into his left palm).

Verse 16: Kapłan umoczy palec prawej ręki w oliwie (the priest shall dip the finger of {his} right hand in the olive oil), która jest na jego lewej dłoni (which is in his left palm), i pokropi palcem umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem (and shall sprinkle with {his} finger dipped in the olive oil seven times before the Lord).

Verse 17: Resztą oliwy, która jest na jego dłoni (with the remainder of the olive oil which is in his palm), kapłan pomaże wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się (the priest shall smear the top of the right ear of the man being cleansed), a także wielki palec jego prawej ręki (and also the great finger of his right hand) i wielki palec jego prawej nogi (and the great finger of his right foot), ponad krwią ofiary zadośćuczynienia (above the blood of the offering of redress).

Wersety 18-20

Vocabulary: jeszcze (yet), pozostać (pf., to remain), oliwa (f., olive oil), dłoń (f., palm), kapłan (m., priest), wylać (pf., to pour forth), głowa (f., head), człowiek (m., man), oczyszczać (impf., to cleanse), sposób (m., manner), przebłagać (pf., to propitiate), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), poddawać się (impf., to subject oneself), oczyszczenie (n., cleansing), nieczystość (f., uncleanness), po czym (thereupon), całopalny (holocaust-), podnieść (pf., to lift), ołtarz (m., altar), pokarmowy (alimentary), oczyszczony (cleansed).

Verse 18: To, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego dłoni (this which will yet be remained of the olive oil in his palm), kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się (shall the priest pour forth onto the head of the man being cleansed). W ten sposób (in this manner) kapłan przebłaga za niego Pana (the priest shall propitiate the Lord for him).

Verse 19: Potem kapłan złoży ofiarę przebłagalną (then the priest shall submit the propitiatory offering) i dokona przebłagania za tego (and shall perform propitiation for this one), który poddaje się oczyszczeniu ze swej nieczystości (who is subjecting himself unto cleansing from his uncleanness). Po czym złoży ofiarę całopalną: thereupon he shall submit the holocaust offering.

Verse 20: Kapłan podniesie na ołtarz (the priest shall lift onto the altar) ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową (the holocaust offering and the alimentary offering). Kapłan dokona za niego przebłagania (the priest shall perform propitiation for him), i będzie oczyszczony (and he shall be cleansed).

Wersety 21-23

Vocabulary: jednak (howbeit), człowiek (m., man), ubogi (poor), stać kogoś na coś (impf., to be within one’s means), taki (such), raz (m., one time), wziąć (pf., to take), tylko (but), jeden (one), baranek (m., ramling), ofiara (f., offering), zadośćuczynienie (n., redress), dokonanie (n., performance), gest (m., gesture), kołysanie (n., swaying), oczyszczony (cleansed), dziesiąty (tenth), część (f., part), efa (f., ephah), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawiony (dressed), oliwa (f., olive oil), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), log (m., log), dwa (two), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), przebłagalny (propitiatory-), drugi (other), całopalny (holocaust-), ósmy (eighth), dzień (m., day), przyprowadzić (pf., to bring), oczyszczenie (n., cleansing), kapłan (m., priest), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting).

Verses 21-22: Jednak jeżeli to jest człowiek ubogi (howbeit if this be a poor man) i nie stać go na to (and this be not within his means), w takim razie weźmie tylko jednego baranka (in such time shall he take but one ramling) na ofiarę zadośćuczynienia dla dokonania gestu kołysania (for an offering of redress, for the performance of the gesture of swaying), aby był oczyszczony (that he may be cleansed), a także dziesiątą część efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową (and also the tenth part of an ephah of the finest flour dressed with olive oil for an alimentary offering), jeden log oliwy (one log of oil) i dwie synogarlice albo dwa młode gołębie (and two turtledoves or two young pigeons), na co będzie go stać (such as will have been within his means). Jeden z nich będzie na ofiarę przebłagalną (the one of them shall be for a propitiatory offering), a drugi na ofiarę całopalną (and the other for a holocaust offering).

Verse 23: Ósmego dnia przyprowadzi je (on the eighth day he shall bring them) dla swego oczyszczenia do kapłana przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana (for his cleansing unto the priest before the entrance of the Tent of Meeting, before the Lord).

Wersety 24-28

Vocabulary: kapłan (m., priest), wziąć (pf., to take), baranek (m., ramling), zadośćuczynienie (n., redress), wraz z (together with), log (m., log), oliwa (f., olive oil), dokonać (pf., to perform), gest (m., gesture), kołysanie (n., swaying), przed (before), zabić (pf., to kill), ofiara (f., offering), trochę (a bit of), krew (f., blood), pomazać (pf., to smear), wierzch (m., top), prawy (right), ucho (n., ear), człowiek (m., man), oczyszczać (impf., to cleanse), wielki (great), palec (m., finger), ręka (f., hand), noga (f., foot), wylać (pf., to pour forth), lewy (left), dłoń (f., palm), po czym (whereupon), pokropić (pf., to sprinkle), siedem (seven), raz (m., one time), umoczony (dipped), następnie (next), sam (same), miejsce (n., place).

Verse 24: Kapłan weźmie baranka zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy (the priest shall take the ramling of redress together with the log of olive oil) i dokona nimi gestu kołysania przed Panem (and shall perform therewith the gesture of swaying before the Lord).

Verse 25: Potem zabije baranka [ofiary] zadośćuczynienia: then he shall kill the ramling of the offering of redress. Kapłan weźmie trochę z krwi ofiary zadośćuczynienia (the priest shall take a bit of the blood of the offering of redress) i pomaże nią wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się (and shall smear therewith the top of the right ear of the man being cleansed), wielki palec jego prawej ręki (the great finger of his right hand) i wielki palec jego prawej nogi (and the great finger of his right foot).

Verses 26-27: Kapłan wyleje trochę oliwy na swą lewą dłoń (the priest shall pour forth a bit of the olive oil into his left palm), po czym kapłan pokropi siedem razy przed Panem (whereupon the priest shall sprinkle seven times before the Lord) palcem prawej ręki umoczonym w oliwie (with the finger of {his} right hand dipped in the olive oil), która jest na jego lewej dłoni (which is in his left palm). — Note to the reader: The online version of this portion is defective (verse 26 is missing), wherefore I have picked up the text of verse 26 (Kapłan wyleje trochę oliwy na swą lewą dłoń) from the printed version of this Bible, year 2012. Moreover, the printed version has verses 26 and 27 as separate sentences, with no use of po czym. However, in the online version, it would appear that a single sentence had been intended, with po czym connecting the two verses; I have recomposed this portion so, based on that assumption.

Verse 28: Następnie kapłan pomaże oliwą (next the priest shall smear with the olive oil), która jest na jego lewej dłoni (which is in his left palm), wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się (the top of the right ear of the man being cleansed), a także wielki palec jego prawej ręki (and also the great finger of his right hand) i wielki palec jego prawej nogi (and the great finger of his right foot), na tym samym miejscu (in this same place), które było pomazane krwią ofiary zadośćuczynienia (where the blood of the offering of redress was smeared).

Wersety 29-32

Vocabulary: reszta (f., remainder), oliwa (f., olive oil), dłoń (f., palm), kapłan (m., priest), wylać (pf., to pour forth), głowa (f., head), człowiek (m., man), oczyszczać (impf., to cleanse), przebłagać (pf., to propitiate), ofiarować (pf., to offer), jeden (one), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), stać kogoś na coś (impf., to be within one’s means), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), drugi (other), ptak (m., bird), całopalny (holocaust-), razem z (together with), pokarmowy (alimentary), sposób (m., manner), poddawać się (impf., to subject oneself), oczyszczenie (n., cleansing), prawo (n., law), dotyczący (pertaining), chory (ailing), trąd (m., leprosy).

Verse 29: Resztę oliwy (the remainder of the olive oil), która była na jego dłoni (which is* in his palm), kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się (shall the priest pour forth onto the head of the man being cleansed), aby przebłagać za niego Pana (to propitiate the Lord for him). — *Here the Polish literally employs the imperfective past.

Verses 30-31: Potem ofiaruje jedną synogarlicę albo jednego młodego gołębia (then he shall offer one turtledove or one young pigeon), na co go było stać (such as is* within his means), jako ofiarę przebłagalną (as a propitiatory offering), drugiego zaś ptaka jako ofiarę całopalną razem z ofiarą pokarmową (whereas the other bird as a holocaust offering together with the alimentary offering). W ten sposób kapłan przebłaga Pana za tego człowieka (in this manner the priest shall propitiate the Lord for this man), który poddaje się oczyszczeniu (who is subjecting himself unto cleansing). — *Here the Polish literally employs the imperfective past.

Verse 32: To jest prawo dotyczące człowieka chorego na trąd (this is the law pertaining unto the man ailing from leprosy), którego nie stać na ofiarę za oczyszczenie (for whom the offering for cleansing is not within his means).

Wersety 33-38

Vocabulary: powiedzieć (pf., to say), wejść (pf., to enter), ziemia (f., land), dawać (impf., to give), posiadanie (n., holding), pozwolić (pf., to permit), wystąpić (pf., to step forth), plaga (f., plague), trąd (m., leprosy), jakiś (some), dom (m., house), należeć (impf., to belong), właściciel (m., owner), przyjść (pf., to come), oznajmić (pf., to affirm), kapłan (m., priest), jak gdyby (as though), ukazać się (pf., to appear), wydać (pf., to give forth), rozkaz (m., order), opróżnić (pf., to empty), opróżnienie (n., emptying), przedtem (ahead of time), zanim (before), obejrzeć (pf., to look upon), obejrzenie (n., looking upon), wszystko (n., all), stać się (pf., to become), nieczysty (unclean), dopiero potem (only then), stwierdzić (pf., to ascertain), występować (impf., to step forth), ściana (f., wall), postać (f., form), dołek (m., pit), zielonawy (greenish), czerwonawy (reddish), zdawać się (impf., to give oneself over), wklęśnięty (sunken), stosunek (m., relation), wyjść (pf., to come forth), wejście (m., entrance), kazać (impf., to bid), zamknąć (pf., to close), siedem (seven), dzień (m., day).

Verses 33-35: Potem powiedział Pan do Mojżesza i Aarona (then the Lord said unto Moses and Aaron): kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan (when ye will be entered into the land {of} Canaan), którą daję wam w posiadanie (which I give you in holding), i jeżeli pozwolę wystąpić pladze trądu na jakimś domu należącym do was (and if I shall have permitted unto a plague of leprosy to step forth into some house belonging unto you), wtedy właściciel domu przyjdzie (then the owner of the house shall come) i oznajmi kapłanowi (and shall affirm unto the priest): coś jak gdyby plaga [trądu] na domu mi się ukazała (something as though a plague of leprosy in the house is appeared unto me).

Verse 36: Wówczas kapłan wyda rozkaz opróżnienia domu przedtem (then the priest shall give forth the order of emptying the house ahead of time), zanim kapłan przyjdzie dla obejrzenia plagi (before the priest will come for the looking upon of the plague), aby wszystko, co jest w domu (that all that which is in the house), nie stało się nieczyste (may not become unclean). Dopiero potem kapłan przyjdzie (only then the priest shall come), aby obejrzeć dom (to look upon the house).

Verses 37-38: Kapłan obejrzy plagę: the priest shall look upon the plague. Jeżeli stwierdzi, że plaga występuje na ścianach domu (if he will have ascertained that the plague is stepping forth on the walls of the house) w postaci dołków zielonawych lub czerwonawych (in the form of pits, greenish or reddish), które zdają się być wklęśnięte w stosunku do ściany (which appear* to be sunken in relation unto the wall), kapłan wyjdzie z domu przed wejście (the priest shall come forth from the house before the entrance) i każe zamknąć dom na siedem dni (and shall bid close the house for seven days). — *literally, give themselves over

Wersety 39-44

Vocabulary: siódmy (seventh), dzień (m., day), kapłan (m., priest), wrócić (pf., to return), stwierdzić (pf., to ascertain), plaga (f., plague), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), ściana (f., wall), dom (m., house), kazać (impf., to bid), wyrwać (pf., to reave), kamień (m., stone), wyrzucić (pf., to cast forth), miasto (n., city), miejsce (n., place), nieczysty (unclean), oskrobać (pf., to scrape), wewnątrz (inside), dokoła (all round), wysypać (pf., to spill forth), zaprawa (f., mortar), pochodzić (impf., to proceed), skrobać (impf., to rasp), skrobanie (n., rasping), następnie (next), wziąć (pf., to take), inny (other), umieścić (pf., to place), zamiast (in place of), poprzedni (previous), otynkować (pf., to plaster), jednak (howbeit), powrócić (pf., to return), zakwitnąć (pf., to blossom), usunąć (pf., to remove), usunięcie (n., removal), oskrobanie (n., scraping), otynkowanie (n., plastering), przyjść (pf., to come), obejrzeć (pf., to look round), złośliwy (virulent), trąd (m., leprosy).

Verses 39-40: Siódmego dnia kapłan wróci: on the seventh day the priest shall return. Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła się na ścianach domu (if he will have ascertained that the plague hath broadened itself on the walls of the house), to każe wyrwać kamienie, na których jest plaga (then he shall bid reave the stones wherein the plague is), i wyrzucić je, za miasto na miejsce nieczyste (and cast them forth, beyond the city into an unclean place).

Verse 41: Potem każe oskrobać ten dom wewnątrz dokoła (then he shall bid scrape this house inside all round) i wysypać zaprawę pochodzącą ze skrobania (and spill forth the mortar proceeding from the rasping) za miasto, na miejsce nieczyste (beyond the city, into an unclean place).

Verse 42: Następnie wezmą inne kamienie (next they shall take other stones) i umieszczą je zamiast poprzednich kamieni (and shall place them in place of the previous stones), wezmą inną zaprawę (they shall take other mortar) i otynkują dom (and shall plaster the house).

Verses 43-44: Jeżeli jednak plaga powróci (howbeit if the plague will be returned) i zakwitnie na domu (and will be blossomed in the house) po usunięciu kamieni, po oskrobaniu domu i po otynkowaniu (after the removal of the stones, after the scraping of the house and after the plastering), to kapłan przyjdzie i obejrzy (then the priest shall come and shall look round). Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła się na domu (if he will have ascertained that the plague hath broadened itself in the house), jest to złośliwy trąd w domu (this is virulent leprosy in the house)ten dom jest nieczysty (this house is unclean).

Wersety 45-48

Vocabulary: taki (such), raz (m., one time), dom (m., house), rozebrać (pf., to take apart), kamień (m., stone), drewno (n., timber), cały (all), zaprawa (f., mortar), wynieść (pf., to bring forth), miasto (n., city), miejsce (n., place), nieczysty (unclean), wejść (pf., to enter), podczas (during), zamknąć (pf., to close), zamknięcie (n., closure), aż do (until), wieczór (n., evening), spać (impf., to sleep), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), jeść (impf., to eat), jednak (howbeit), kapłan (m., priest), przyjść (pf., to come), obejrzeć (pf., to look round), stwierdzić (pf., to ascertain), plaga (f., plague), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), otynkować (pf., to plaster), otynkowanie (n., plastering), uznać (pf., to acknowledge), czysty (clean), trąd (m., leprosy), zostać (pf., to remain), uleczyć (pf., to sanify), uleczony (sanified).

Verse 45: W takim razie dom będzie rozebrany (in such time the house shall be taken apart), jego kamienie, drewno, cała zaprawa (its stones, timber, all the mortar) wyniesione będą za miasto, na miejsce nieczyste (shall be brought forth beyond the city, into an unclean place).

Verse 46: Jeżeli kto wejdzie do tego domu (if a one will be entered into this house), podczas jego zamknięcia (during its closure), będzie nieczysty aż do wieczora (he shall be unclean until evening).

Verse 47: Jeżeli kto będzie spał w tym domu (if a one will have been sleeping in this house), wypierze ubranie (he shall wash {his} raiment); jeżeli kto będzie jadł w tym domu (if a one will have been eating in this house), wypierze ubranie (he shall wash {his} raiment).

Verse 48: Jeżeli jednak kapłan (howbeit if the priest) przyjdzie, obejrzy i stwierdzi (will be come, will have looked round and will have ascertained), że plaga nie rozszerzyła się w tym domu (that the plague hath not broadened itself in this house) po otynkowaniu go (after the plastering of it), to uzna ten dom za czysty (then he shall acknowledge this house as clean), bo plaga trądu została uleczona (for the plague of leprosy is sanified).

Wersety 49-53

Vocabulary: oczyścić  (pf., to cleanse), dom (m., house), kapłan (m., priest), wziąć (pf., to take), dwa (two), ptak (m., bird), kawałek (m., bit), drzewo (n., wood), cedrowy (cedar-), nitka (f., thread), karmazynowy (crimson-), hizop (m., hyssop), zabić (pf., to kill), jeden (one), nad (over), naczynie (n., vessel), gliniany (earthen), ponad (above), woda (f., water), żywy (living), umoczyć (pf., to dip), krew (f., blood), pokropić (pf., to sprinkle), siedem (seven), raz (m., one time), sposób (m., manner), wypuścić (pf., to let go forth), poza (beyond), miasto (n., city), pole (n., field), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), czysty (clean).

Verse 49: Aby oczyścić dom (to cleanse the house), kapłan weźmie dwa ptaki (the priest shall take two birds), kawałek drzewa cedrowego (a bit of cedar wood), nitki karmazynowe (crimson threads) i hizop (and hyssop).

Verse 50: Zabije jednego ptaka (he shall kill one bird) nad naczyniem glinianym (over an earthen vessel), ponad wodą żywą (above living water).

Verse 51: Potem weźmie kawałek drzewa cedrowego (then he shall take the bit of cedar wood), hizop (the hyssop), nitki karmazynowe (the crimson threads) i ptaka żywego (and the living bird), umoczy je we krwi ptaka zabitego (shall dip it in the blood of the killed bird) i w wodzie żywej (and in the living water), i pokropi dom siedem razy (and shall sprinkle the house seven times).

Verse 52: W ten sposób oczyści ten dom (in this manner shall he cleanse this house) krwią ptaka, wodą żywą, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami karmazynowymi (with the blood of the bird, the living water, the cedar wood, the hyssop and the crimson threads).

Verse 53: Ptaka zaś żywego wypuści poza miasto, na pole: the living bird shall he let go forth unto beyond the city, into the field. W ten sposób dokona przebłagania za dom (in this manner shall he perform propitiation for the house) i będzie on czysty (and it shall be clean).

Wersety 54-57

To jest prawo (this is the law) odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i grzybicy (applying unto every plague of leprosy and of tetter), trądu ubrania i domu (a plague of raiment and of house), nabrzmienia, wysypki i białej plamy (a swelling, an eruption and a white spot), aby pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste (to direct when something is clean, and when unclean). To jest prawo odnoszące się do trądu: this is the law applying unto leprosy.

Vocabulary: prawo (n., law), odnosić się (impf., to apply), wszelki (every), plaga (f., plague), trąd (m., leprosy), grzybica (f., tetter), ubranie (n., raiment), dom (m., house), nabrzmienie (n., swelling), wysypka (f., eruption), biały (white), plama (f., spot), pouczyć (pf., to direct), czysty (clean), nieczysty (unclean).