Leviticus 13 in Polish

Beginning with the thirteenth chapter of the book of Leviticus is the matter of the prescriptions pertaining unto leprosy (przepisy dotyczące trądu), with the following now coming recounted in particular: trąd u ludzipierwszy rodzaj: nabrzmienie, wysypka lub plama (leprosy in man – first sort: a swelling, an eruption or a spot); drugi rodzaj: ostry trąd (second sort: acute leprosy); trzeci rodzaj: podejrzane wrzody (third sort: suspect abscesses); czwarty rodzaj: trąd na oparzeliźnie (fourth sort: leprosy in a burn); piąty rodzaj: trąd na głowie lub brodzie (fifth sort: leprosy on the head or in the beard); szósty rodzaj: pokrzywka (sixth sort: a rash); siódmy rodzaj: trąd u łysych (seventh sort: leprosy in bald ones); przepisy dla trędowatych (prescriptions for leprous ones); trąd na tkaninach i skórach (leprosy in cloths and skins).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 13

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 13. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), skóra (f., skin), ciało (n., body), pojawić się (pf., to emerge), nabrzmienie (n., swelling), wysypka (f., eruption), biały (white), plama (f., spot), oznaka (f., indication), trąd (m., leprosy), przyprowadzić (pf., to bring), kapłan (m., priest), syn (m., son), obejrzeć (pf., to look upon), chory (ailing; m., ailing one), miejsce (n., place), włos (m., hair), stać się (pf., to become), znak (m., sign), zdawać się (impf., to give oneself over), być (impf., to be), wklęśnięty (sunken), stosunek (m., relation), plaga (f., plague), stwierdzić (pf., to ascertain), uznać (pf., to acknowledge), człowiek (m., man), nieczysty (unclean), jednak (howbeit), pobieleć (pf., to turn white), odosobnić (pf., to isolate), siedem (seven), dzień (m., day).

Verses 1-2: Dalej powiedział Pan do Mojżesza i Aarona (furthermore did the Lord say unto Moses and Aaron): jeżeli u kogoś na skórze ciała (if in a one on the skin of {his} body) pojawi się nabrzmienie albo wysypka (will be emerged a swelling or an eruption), albo biała plama (or a white spot), która na skórze jego ciała jest oznaką trądu (which, on the skin of his body, is the indication of leprosy), to przyprowadzą go do kapłana Aarona (then they shall bring him unto Aaron the priest) albo do jednego z jego synów kapłanów (or unto one of his sons the priests).

Verse 3: Kapłan obejrzy chore miejsce na skórze ciała (the priest shall look upon the ailing place on the skin of {his} body): jeżeli włosy na chorym miejscu stały się białe (if the hairs in the ailing place are become white) i jeżeli znak zdaje się być wklęśnięty w stosunku do skóry ciała (and if the sign appear* to be sunken in relation unto the skin of {his} body), jest to plaga trądu (this is a plague of leprosy). Kapłan stwierdzi to (the priest shall ascertain this) i uzna człowieka za nieczystego (and shall acknowledge the man as unclean). — *literally, give itself over

Declension of włos (m.)

sing. pl.
nom. włos włosy
gen. włosa włosów
dat. włosowi włosom
acc. włos włosy
instr. włosem włosami
loc. włosie włosach
voc. włosie włosy

Verse 4: Jeżeli jednak plama na skórze jego ciała jest biała (howbeit if the spot on the skin of his body be white), ale nie zdaje się być wklęśnięta w stosunku do skóry (but *appear not* to be sunken in relation unto the skin) i włosy nie pobielały (and the hairs be not turned white), to kapłan odosobni chorego na siedem dni (then the priest shall isolate the ailing one for seven days). — *literally, give itself not over

Wersety 5-8

Vocabulary: siódmy (seventh), dzień (m., day), kapłan (m., priest), obejrzeć (pf., to look upon), stwierdzić (pf., to ascertain), plama (f., spot), powiększać się (impf., to grow greater), rozszerzać się (impf., to broaden oneself), skóra (f., skin), odosobnić (pf., to isolate), znowu (once more), siedem (seventh), stać się (pf., to become), matowy (matt), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), uznać (pf., to acknowledge), czysty (clean), zwykły (ordinary), wysypka (f., eruption), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), jednak (howbeit), stawić się (pf., to appear), chory (m., ailing one), przed (before), cel (m., objective), oczyszczenie (n., cleansing), taki (such), raz (m., one time), drugi (second), nieczysty (unclean), trąd (m., leprosy).

Verse 5: Siódmego dnia kapłan go obejrzy: on the seventh day the priest shall look upon him. Jeżeli kapłan stwierdzi (if the priest will have ascertained), że plama nie powiększa się (that the spot is not growing greater), nie rozszerza się na skórze (is not broadening itself on the skin), to odosobni go znowu na siedem dni (then he shall isolate him once more for seven days).

Verse 6: Potem (then), siódmego dnia (on the seventh day), kapłan znowu go obejrzy (the priest shall once more look upon him). Jeżeli plama stała się matowa (if the spot have become matt) i nie rozszerzyła się na skórze (and have not broadened itself on the skin), to kapłan uzna go za czystego (then the priest shall acknowledge him as clean). To była zwykła wysypka: this was an ordinary eruption. Wypierze ubranie (he shall wash {his} raiment) i będzie czysty (and shall be clean).

Verse 7: Jeżeli jednak wysypka rozszerzyła się na skórze (howbeit if the eruption have broadened itself on the skin) po stawieniu się chorego przed kapłanem (after the ailing one’s having appeared before the priest) w celu oczyszczenia (with* the objective of {his} cleansing), w takim razie stawi się on przed kapłanem po raz drugi (in such time shall he appear before the priest for a second time). — *literally, in

Verse 8: Kapłan obejrzy go: the priest shall look upon him. Jeżeli stwierdzi (if he will have ascertained), że wysypka rozszerzyła się na skórze (that the eruption hath broadened itself on the skin), uzna go za nieczystego (he shall acknowledge him as unclean): jest to trąd (this is leprosy).

Wersety 9-17

Vocabulary: ukazać się (pf., to appear), trąd (m., leprosy), przyprowadzić (pf., to bring), kapłan (m., priest), obejrzeć (pf., to look upon), stwierdzić (pf., to ascertain), skóra (f., skin), biały (white), nabrzmienie (n., swelling), porosnąć (pf., to grow in), porośnięty (grown in), włos (m., hair), żywy (living), mięso (n., flesh), znaczyć (impf., to signify), ciało (n., body), zastarzały (inveterate), uznać (pf., to acknowledge), nieczysty (unclean), odosobnić (pf., to isolate), mocno (mightily), kwitnąć (impf., to flourish), okrywać (impf., to cloak), cały (all), stopa (f., foot), głowa (f., head), gdziekolwiek (whithersoever), spojrzeć (pf., to look), oko (n., eye), tamten (that other one), taki (such), raz (m., one time), czysty (clean), stać się (pf., to become), jednak (howbeit), dzień (m., day), zobaczyć (pf., to see), znowu (once more), chory (m., ailing one), przyjść (pf., to come), znak (m., sign).

Verse 9: Jeżeli ukaże się na kimś trąd (if leprosy will be appeared in a one), przyprowadzą go do kapłana (they shall bring him unto the priest).

Verses 10-11: Kiedy kapłan obejrzy go i stwierdzi (when the priest will have looked upon him and will have ascertained), że na skórze jego jest białe nabrzmienie (that on his skin is a white swelling), porośnięte białym włosem (grown in with white hair), i żywe mięso na tym nabrzmieniu (and living flesh in this swelling), to znaczy, że na skórze ciała jego jest trąd zastarzały (this signifieth that on the skin of his body is inveterate leprosy). Kapłan uzna go za nieczystego: the priest shall acknowledge him as unclean. Nie odosobni go (he shall not isolate him), bo on jest nieczysty (for he is unclean).

Verses 12-13: Jeżeli zaś trąd mocno kwitnie na skórze (but if the leprosy flourish mightily on the skin) i okrywa całą skórę od stóp do głowy (and cloak all the skin from feet unto head), gdziekolwiek spojrzą oczy kapłana (whithersoever the eyes of the priest look), i kapłan stwierdzi (and the priest will have ascertained), że trąd okrywa całe ciało tamtego (that the leprosy cloaketh all the body of that other one), w takim razie uzna go za czystego (in such time shall he acknowledge him as clean)cały stał się biały, a więc jest czysty (all is become white, wherefore he is clean).

Verse 14: Jednak w dniu (howbeit in the day), w którym się ukaże na nim żywe mięso (wherein appeareth on him living flesh), będzie nieczysty (he shall be unclean).

Verse 15: Kapłan zobaczy żywe mięso (the priest shall see the living flesh) i uzna go za nieczystego (and shall acknowledge him as unclean)żywe mięso jest nieczyste (living flesh is unclean), to jest trąd (this is leprosy).

Verse 16: Jeżeli jednak żywe mięso stanie się znowu białe (howbeit if the living flesh will have become once more white), to chory przyjdzie do kapłana (then the ailing one shall come unto the priest).

Verse 17: Kapłan go obejrzy i stwierdzi (the priest shall look upon him and shall ascertain), że znaki stały się białe (that the signs are become white), i uzna go za czystego (and shall acknowledge him as clean). Jest on czysty: he is clean.

Wersety 18-23

Vocabulary: czyjś (a one’s), ciało (n., body), skóra (f., skin), pojawić się (pf., to emerge), wrzód (m., abscess), zostać (pf., to remain), uleczyć (pf., to sanify), uleczony (sanified), miejsce (n., place), biały (white), nabrzmienie (n., swelling), plama (f., spot), białoczerwonawy (reddish-white), ukazać (pf., to show), kapłan (m., priest), obejrzeć (pf., to look upon), stwierdzić (pf., to ascertain), jak gdyby (as though), wklęśnięty (sunken), otaczać (impf., to surround), włos (m., hair), stać się (pf., to become), uznać (pf., to acknowledge), nieczysty (unclean), plaga (f., plague), trąd (m., leprosy), zakwitnąć (pf., to blossom), jednak (howbeit), tam (there), matowy (matt), odosobnić (pf., to isolate), siedem (seven), dzień (m., day), rzeczywiście (indeed), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), pozostać (pf., to remain), bez (without), zmiana (f., change), blizna (f., scar), czysty (clean).

Verses 18-19: Jeżeli na czyimś ciele na skórze (if on a one’s body, on the skin) pojawi się wrzód (will be emerged an abscess) i zostanie uleczony (and it will have been sanified), ale na miejscu wrzodu (but in place of the abscess) będzie białe nabrzmienie albo plama białoczerwonawa (will be a white swelling or a reddish-white spot), to ukaże się kapłanowi (this shall be shown unto the priest).

Verse 20: Kapłan obejrzy go: the priest shall look upon it. Jeżeli stwierdzi (if he will have ascertained), że ta plama jest jak gdyby wklęśnięta (that this spot is as though sunken) w stosunku do otaczającej skóry (in relation unto the surrounding skin) i że włosy na niej stały się białe (and that the hairs therein are become white)uzna go za nieczystego (he shall acknowledge him as unclean). To jest plaga trądu (this is a plague of leprosy), która zakwitła na wrzodzie (which is blossomed in the abscess).

Verse 21: Jeżeli jednak kapłan stwierdzi (howbeit if the priest will have ascertained), że tam nie ma białych włosów (that there are no white hairs) i że ta plama nie jest wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry (and that this spot is not sunken in relation unto the surrounding skin), i że ona jest matowa (and that it is matt), to kapłan odosobni go na siedem dni (then the priest shall isolate him for seven days).

Verse 22: Jeżeli ona rzeczywiście rozszerzy się na skórze (if indeed it will have broadened itself on the skin), to kapłan uzna go za nieczystego (then the priest shall acknowledge him as unclean). Jest to plaga trądu: this is a plague of leprosy.

Verse 23: Jeżeli jednak ta plama pozostanie bez zmiany (howbeit if this spot will be remained without change) i nie rozszerzy się (and will not have broadened itself), jest to blizna po wrzodzie (this is a scar in the abscess)kapłan uzna go za czystego (the priest shall acknowledge him as clean).

Wersety 24-28

Vocabulary: skóra (f., skin), oparzelizna (f., burn), uformować się (pf., to take form), plama (f., spot), czerwonawy (reddish), biały (white), kapłan (m., priest), obejrzeć (pf., to look upon), stwierdzić (pf., to ascertain), włos (m., hair), pobieleć (pf., to turn white), wydawać się (impf., to give oneself forth), wklęśnięty (sunken), stosunek (m., relation), otaczać (impf., to surround), trąd (m., leprosy), zakwitnąć (pf., to blossom), uznać (pf., to acknowledge), nieczysty (unclean), plaga (f., plague), jednak (howbeit), matowy (matt), odosobnić (pf., to isolate), siedem (seven), dzień (m., day), siódmy (seventh), rzeczywiście (indeed), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), pozostać (pf., to remain), bez (without), zmiana (f., change), stać się (pf., to become), tylko (but), blizna (f., scar), oparzenie (n., burning), czysty (clean).

Verses 24-25: Jeżeli kto ma na swej skórze oparzeliznę (if a one have on his skin a burn) i jeżeli na tej oparzeliźnie uformuje się plama czerwonawa lub biała (and if in this burn take form a spot reddish or white), to kapłan go obejrzy (then the priest shall look upon him). Jeżeli stwierdzi (if he will have ascertained), że włosy na plamie pobielały (that the hairs in the spot are turned white) i że wydaje się ona wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry (and that it giveth itself forth as sunken in relation unto the surrounding skin), jest to trąd (this is leprosy), który zakwitł na oparzeliźnie (which is blossomed in the burn). Kapłan uzna go za nieczystego: the priest shall acknowledge him as unclean. Jest to plaga trądu: this is a plague of leprosy.

Verse 26: Jeżeli jednak kapłan stwierdzi (howbeit if the priest will have ascertained), że nie ma na plamie białych włosów (that in the spot there are no white hairs) i że nie jest ona wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry (and that it is not sunken in relation unto the surrounding skin), i że jest matowa (and that it is matt), to kapłan odosobni go na siedem dni (then the priest shall isolate him for seven days).

Verse 27: Siódmego dnia kapłan go obejrzy: on the seventh day the priest shall look upon him. Jeżeli plama rzeczywiście rozszerzyła się na skórze (if indeed the spot have broadened itself on the skin), to kapłan uzna go za nieczystego (then the priest shall acknowledge him as unclean). To jest plaga trądu: this is a plague of leprosy.

Verse 28: Jeżeli jednak plama pozostanie bez zmiany (howbeit if the spot will be remained without change), nie rozszerzy się na skórze (will not have broadened itself on the skin), ale stanie się matowa (but will have become matt), jest to tylko blizna po oparzeniu (this is but a scar after the burning). Kapłan uzna go za czystego (the priest shall acknowledge him as clean), bo to jest blizna po oparzeniu (for this is a scar after the burning).

Wersety 29-33

Vocabulary: głowa (f., head), broda (f., beard), mężczyzna (f., man), kobieta (f., woman), chory (ailing; m., ailing one), miejsce (n., place), kapłan (m., priest), obejrzeć (pf., to look upon), stwierdzić (pf., to ascertain), wklęśnięty (sunken), stosunek (m., relation), otaczać (impf., to surround), skóra (f., skin), włos (m., hair), stać się (pf., to become), żółty (yellow), cienki (thin), uznać (pf., to acknowledge), nieczysty (unclean), grzybica (f., tetter), trąd (m., leprosy), oglądać (impf., to look upon), zdradzać (impf., to betray), objaw (m., symptom), czarny (black), odosobnić (pf., to isolate), podejrzany (m., suspect one), siedem (seven), dzień (m., day), siódmy (seventh), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), ogolić się (pf., to give oneself a shave), znowu (once more), człowiek (m., man).

Verses 29-30: Jeżeli na głowie lub brodzie mężczyzny albo kobiety (if on the head or in the beard of a man or a woman) będzie chore miejsce (will be an ailing place), kapłan obejrzy to miejsce (the priest shall look upon this place). Jeżeli stwierdzi (if he will have ascertained), że ono jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry (that it is sunken in relation unto the surrounding skin) i że włosy na nim stały się żółte i cienkie (and that the hairs therein are become yellow and thin), to kapłan uzna go za nieczystego (then the priest shall acknowledge him as unclean). Jest to grzybica (this is tetter), to jest trąd głowy lub brody (this is leprosy of the head or the beard).

Verse 31: Jeżeli zaś kapłan (but if the priest), oglądając miejsce zdradzające objawy grzybicy (in looking upon the place betraying symptoms of tetter), stwierdzi, że nie jest ono wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry (will have ascertained that it is not sunken in relation unto the surrounding skin), lecz nie ma na nim czarnych włosów (but therein are there not black hairs), to kapłan odosobni podejrzanego o grzybicę na siedem dni (then the priest shall isolate the one suspected of tetter for seven days).

Verses 32-33: Potem, siódmego dnia (then on the seventh day), kapłan obejrzy chorego (the priest shall look upon the ailing one). Jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się (if he will have ascertained that the tetter hath not broadened itself), że nie ma na niej żółtych włosów (that therein are there not yellow hairs) i że chore miejsce nie jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry (and that the ailing place is not sunken in relation unto the surrounding skin), to chory ogoli się (then the ailing one shall give himself a shave), ale nie ogoli miejsca zdradzającego objawy grzybicy (but he shall not shave the place betraying symptoms of tetter). Potem kapłan znowu odosobni człowieka podejrzanego o grzybicę na siedem dni: then the priest shall once more isolate the man suspected of tetter for seven days.

Wersety 34-37

Vocabulary: siódmy (seventh), dzień (m., day), kapłan (m., priest), obejrzeć (pf., to look upon), chory (ailing), miejsce (n., place), stwierdzić (pf., to ascertain), grzybica (f., tetter), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), skóra (f., skin), wklęśnięty (sunken), stosunek (m., relation), otaczać (impf., to surround), uznać (pf., to acknowledge), czysty (clean), wyprać (pf., to wash), ubranie (n., raiment), jednak (howbeit), rozszerzać się (impf., to broaden oneself), rzeczywiście (indeed), oczyszczenie (n., cleansing), potrzebować (impf., to need), szukać (impf., to seek), żółty (yellow), włos (m., hair), nieczysty (unclean), oko (n., eye), pozostać (pf., to remain), bez (without), zmiana (f., change), czarny (black), rosnąć (impf., to grow), znaczyć (impf., to signify), zostać (pf., to remain), uleczyć (pf., to sanify), uleczony (sanified).

Verse 34: Siódmego dnia (on the seventh day) kapłan obejrzy chore miejsce (the priest shall look upon the ailing place). Jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się na skórze (if he will have ascertained that the tetter hath not broadened itself on the skin) i że chore miejsce nie jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry (and that the ailing place is not sunken in relation unto the surrounding skin), kapłan uzna go za czystego (the priest shall acknowledge him as clean). Wypierze on ubranie (he shall wash {his} raiment) i będzie czysty (and shall be clean).

Verses 35-36: Jeżeli jednak grzybica będzie się rozszerzać rzeczywiście (howbeit if the tetter will indeed have been broadening itself) na jego skórze (on his skin) po jego oczyszczeniu (after his cleansing), to kapłan go obejrzy (then the priest shall look upon him). Jeżeli stwierdzi, że grzybica rozszerzyła się na skórze (if he will have ascertained that the tetter hath broadened itself on the skin), to nie potrzebuje szukać żółtych włosów (then he need not seek the yellow hairs)jest on nieczysty (he is unclean).

Verse 37: Ale jeżeli w jego oczach grzybica pozostanie bez zmiany (but if in his eyes the tetter will be remained without change) i czarne włosy będą rosnąć na tym miejscu (and black hairs will have been growing in this place), to znaczy, że grzybica została uleczona (this signifieth that the tetter hath been sanified)jest on czysty (he is clean), i kapłan uzna go za czystego (and the priest shall acknowledge him as clean).

Wersety 38-39

Jeżeli u mężczyzny lub kobiety (if in a man or a woman) ukaże się na skórze wiele białych plam (will be appeared on the skin many white spots), i jeżeli kapłan stwierdzi (and if the priest will have ascertained), że na ich skórze są białe plamy matowe (that on their skin are white, matt spots), jest to tylko pokrzywka (this is but a rash), która zakwitła na skórze (which is blossomed on the skin). Taki jest czysty: such a one is clean.

Vocabulary: mężczyzna (m., man), kobieta (f., woman), ukazać się (pf., to appear), skóra (f., skin), wiele (many), biały (white), plama (f., spot), kapłan (m., priest), stwierdzić (pf., to ascertain), matowy (matt), tylko (but), pokrzywka (f., rash), zakwitnąć (pf., to blossom), taki (m., such a one), czysty (clean).

Wersety 40-44

Vocabulary: głowa (f., head), wyłysieć (pf., to grow bald), łysy (bald), czysty (clean), czoło (n., brow), pół (half), łysina (f., bald spot), łysieć (impf., to be balding), łysiejący (balding), ukazać się (pf., to appear), plama (f., spot), białoczerwonawy (reddish-white), trąd (m., leprosy), zakwitnąć (pf., to blossom), kapłan (m., priest), stwierdzić (pf., to ascertain), chorobliwy (diseased), nabrzmienie (n., swelling), podobny (similar), skóra (f., skin), ciało (n., body), człowiek (m., man), trędowaty (leprous), nieczysty (unclean), uznać (pf., to acknowledge), choroba (f., disease).

Verse 40: Jeżeli u kogo głowa wyłysieje (if in a one the head will be grown bald), to jest on łysy (then he is bald) i jest on czysty (and he is clean).

Verse 41: Jeżeli u kogo czoło wyłysieje (if in a one the brow will be grown bald), jest on na pół łysy (then he is bald unto the half) i także jest czysty (and is also clean).

Verse 42: Ale jeżeli na łysinie albo na łysiejącym czole (but if on the bald spot or on the balding brow) ukaże się plama białoczerwonawa (will be appeared a reddish-white spot), jest to trąd (this is leprosy), który zakwitł na łysinie lub na łysiejącym czole (which is blossomed on the bald spot or on the balding brow).

Verses 43-44: Jeżeli więc kapłan stwierdzi u niego (if therefore the priest will have ascertained in him) chorobliwe nabrzmienie białoczerwonawe na łysinie lub łysiejącym czole (a diseased, reddish-white swelling on the bald spot or the balding brow), podobne do trądu na skórze ciała (similar unto leprosy on the skin of the body)jest to człowiek trędowaty (this is a leprous man). Jest on nieczysty: he is unclean. Kapłan uzna go za nieczystego (the priest shall acknowledge him as unclean)jego choroba jest na głowie (his disease is on the head).

Wersety 45-46

Vocabulary: trędowaty (m., leprous one), podlegać (impf., to be subject unto), choroba (f., disease), rozrywać (impf., to tear apart), szata (f., garment), włosy (pl., hair {on head}), nieład (m., disarray), broda (f., beard), zasłonić (pf., to cover), wołać (impf., to cry forth), nieczysty (unclean), cały (all), czas (m., time), trwanie (n., duration), mieszkać (impf., to dwell), odosobnienie (n., isolation), mieszkanie (n., dwelling), poza (beyond), obóz (m., camp).

Verse 45: Trędowaty (the leprous one), który podlega tej chorobie (who is subject unto this disease), będzie miał rozerwane szaty (shall be having torn apart garments), włosy w nieładzie (hair in disarray), brodę zasłoniętą (beard covered) i będzie wołać (and shall be crying forth): nieczysty, nieczysty (unclean, unclean).

Verse 46: Przez cały czas trwania tej choroby (for all the time of duration of this disease) będzie nieczysty (shall he be unclean). Będzie mieszkał w odosobnieniu: he shall be dwelling in isolation. Jego mieszkanie będzie poza obozem: his dwelling shall be beyond the camp.

Wersety 47-51

Vocabulary: jakiś (some), ubranie (n., raiment), pojawić się (pf., to emerge), plaga (f., plague), trąd (m., leprosy), wełniany (woollen), lniany (linen-), wątek (m., woof), osnowa (f., warp), len (m., linen), wełna (f., wool), skóra (f., skin), przedmiot (m., object) skórzany (leathern), ukazać się (pf., to appear), plama (f., spot), zielonkawy (greenish), czerwonawy (reddish), należy (one is to), pokazać (pf., to show), kapłan (m., priest), obejrzeć (pf., to look upon), odosobnić (pf., to isolate), siedem (seven), dzień (m., day), siódmy (seventh), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), złośliwy (virulent), nieczysty (unclean).

Verses 47-49: Jeżeli na jakimś ubraniu pojawi się plaga trądu (if in some raiment will be emerged a plague of leprosy), czy to na ubraniu wełnianym (be this in a woollen raiment), czy na ubraniu lnianym (or in a linen raiment), czy to na wątku (be this in woof), czy na osnowie lnu albo wełny (or in warp of linen or wool), czy też na skórze lub na jakimś przedmiocie skórzanym (or also in a skin or in some leathern object), otóż jeżeli ukaże się plama (if it so ever be that will be appeared a spot) zielonkawa albo czerwonawa (greenish or reddish) na ubraniu albo na skórze (in a raiment or in a skin), na wątku albo na osnowie (in woof or in warp), albo na jakimś przedmiocie skórzanym (or in some leathern object), jest to plaga trądu (this is a plague of leprosy). Należy ją pokazać kapłanowi: one is to show it unto the priest.

Verse 50: Kiedy kapłan obejrzy plagę (when the priest will have looked upon the plague), odosobni ją na siedem dni (he shall isolate it for seven days).

Verse 51: Siódmego dnia obejrzy plagę: on the seventh day shall he look upon the plague. Jeżeli plaga rozszerzyła się (if the plague have broadened itself) na ubraniu albo na wątku (in the raiment or in the woof), albo na osnowie (or in the warp), albo na skórze (or in the skin), albo na jakimś przedmiocie skórzanym (or in some leathern object), jest to trąd złośliwy (this is virulent leprosy). Przedmiot jest nieczysty: the object is unclean.

Wersety 52-56

Vocabulary: należy (one is to), spalić (pf., to burn), ubranie (n., raiment), wątek (m., woof), osnowa (f., warp), jakikolwiek (whatsoever), przedmiot (m., object), wełniany (woollen), lniany (linen-), skórzany (leathern), ukazać się (pf., to appear), plaga (f., plague), złośliwy (virulent), trąd (m., leprosy), ogień (m., fire), jednak (howbeit), kapłan (m., priest), stwierdzić (pf., to ascertain), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), jakiś (some), taki (such), raz (m., one time), kazać (impf., to bid), wyprać (pf., to wash), zarazić (pf., to infect), odosobnić (pf., to isolate), jeszcze (yet), siedem (seven), dzień (m., day), chory (ailing), miejsce (n., place), zmienić (pf., to change), wygląd (m., appearance), nieczysty (unclean), chociaż (though), rozszerzyć się (pf., to broaden oneself), niezależnie (irrespective), tkanina (f., cloth), przeżreć (pf., to corrode), tamten (that other), strona (f., side), plama (f., spot), stać się (pf., to become), matowy (matt), oderwać (impf., to tear away), skóra (f., skin).

Verse 52: Należy więc spalić ubranie albo wątek (one is therefore to burn the raiment or the woof), albo osnowę (or the warp), albo jakikolwiek przedmiot (or whatsoever object) wełniany lub lniany, lub skórzany (woollen or linen, or leathern), na którym ukaże się plaga (wherein will be appeared the plague), bo jest to złośliwy trąd (for this is virulent leprosy)będzie spalony w ogniu (it shall be burnt in fire).

Verses 53-54: Jeżeli jednak kapłan stwierdzi (howbeit if the priest will have ascertained), że plaga nie rozszerzyła się (that the plague hath not broadened itself) na ubraniu albo na wątku, albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym (in the raiment or in the woof, or in the warp, or in some leathern object), w takim razie kapłan każe wyprać przedmiot zarażony plagą (in such time the priest shall bid wash the object infected with the plague) i każe go odosobnić jeszcze na siedem dni (and shall bid isolate it yet for seven days).

Verse 55: Jeżeli po wypraniu kapłan stwierdzi (if after the washing the priest will have ascertained), że chore miejsce nie zmieniło swego wyglądu (that the ailing place hath not changed its appearance), to w takim razie jest nieczyste (then in such time it is unclean), chociażby plaga nie rozszerzyła się (though the plague should have not broadened itself). Spalisz to (thou shalt burn this), niezależnie od tego (irrespective of this), czy tkanina jest przeżarta z tej czy z tamtej strony (whether the cloth be corroded from this or from that other side).

Verse 56: Ale jeżeli kapłan po wypraniu stwierdzi (but if the priest after the washing will have ascertained), że plama stała się matowa (that the spot is become matt), oderwie* to miejsce (he shall tear away this place) od ubrania albo od skóry, albo od wątku, albo od osnowy (from the raiment or from the skin, or from the woof, or from the warp). — *Here the Polish employs the imperfective present, but it takes the sense of a command.

Wersety 57-59

Vocabulary: plama (f., spot), znowu (once more), ukazać się (pf., to appear), ubranie (n., raiment), wątek (m., woof), osnowa (f., warp), jakiś (some), przedmiot (m., object), skórzany (leathern), kwitnąć (impf., to flourish), kwitnienie (n., flourishing), trąd (m., leprosy), spalić (pf., to burn), ogień (m., fire), miejsce (n., place), plaga (f., plague), jednak (howbeit), wyprać (pf., to wash), zniknąć (pf., to vanish), raz (m., one time), drugi (second), czysty (clean), prawo (n., law), dotyczyć (impf., to pertain unto), wełniany (woollen), lniany (linen-), uznać (pf., to acknowledge), nieczysty (unclean).

Verse 57: Jeżeli plama znowu ukaże się (if the spot will once more be appeared) na ubraniu albo na wątku (in the raiment or in the woof), albo na osnowie (or in the warp), albo na jakimś przedmiocie skórzanym (or in some leathern object), jest to kwitnienie trądu (this is the flourishing of leprosy). Spalisz w ogniu to miejsce (thou shalt burn in fire this place), na którym jest plaga (wherein the plague is).

Verse 58: Jednak ubranie albo wątek (howbeit the raiment or the woof), albo osnowa (or the warp), albo jakiś przedmiot skórzany (or some leathern object), który wyprałeś (which thou wilt have washed) i z którego znikła plaga (and wherefrom the plague will be vanished), będzie wyprany po raz drugi (shall be washed for a second time) i będzie czysty (and shall be clean).

Verse 59: To jest prawo dotyczące plagi trądu (this is the law pertaining unto the plague of leprosy) na ubraniu wełnianym albo lnianym (in a woollen or linen raiment), na wątku albo na osnowie (in woof or in warp), lub na jakimś przedmiocie skórzanym (or in some leathern object), aby je uznać za czyste lub za nieczyste (to acknowledge it as clean or as unclean).