Leviticus 12 in Polish

The twelfth chapter of the book of Leviticus tells of: przepisy dotyczące czystości położnic (prescriptions pertaining unto the cleanness of women in childbed); czas oczyszczenia (time of cleansing); ofiara oczyszczenia matki (a mother’s offering of cleansing).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 12

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 12. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), Izraelita (m., Israelite), kobieta (f., woman), zajść w ciążę (pf., to conceive), ciąża (f., pregnancy), urodzić (pf., to bear), chłopiec (m., lad), pozostać (pf., to remain), siedem (seven), dzień (m., day), nieczysty (unclean), tak samo jak (so the same as), podczas (during), stan (m., state), nieczystość (f., uncleanness), spowodować (pf., to occasion), miesięczny (monthly), krwawić (impf., to bleed), krwawienie (n., bleeding), ósmy (eighth), zostać (pf., to remain), obrzezać (pf., to circumcise), trzydzieści trzy (thirty-three), oczyszczenie (n., cleansing), krew (f., blood), dotykać (impf., to touch), święty (holy), wchodzić (impf., to enter), świątynia (f., sanctuary), dopóki (until), skończyć się (pf., to be finished), dziewczynka (f., little girl), dwa (two), tydzień (m., week), sześćdziesiąt sześć (sixty-six).

Verses 1-2: Dalej powiedział Pan do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): powiedz do Izraelitów (say unto the Israelites): jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca (if a woman have conceived and have borne a lad), pozostanie przez siedem dni nieczysta (she shall remain unclean for seven days), tak samo jak podczas stanu nieczystości (so the same as during {her} state of uncleanness) spowodowanego przez miesięczne krwawienie (occasioned by {her} monthly bleeding).

Verse 3: Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany: on the eighth day the lad shall be circumcised.

Verse 4: Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni (then she shall remain for thirty-three days) dla oczyszczenia krwi (for the cleansing of {her} blood): nie będzie dotykać niczego świętego (she shall not be touching anything holy) i nie będzie wchodzić do świątyni (and shall not be entering into the sanctuary), dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia (until the days of her cleansing will have been finished).

Verse 5: Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę (but if she will have borne a little girl), będzie nieczysta przez dwa tygodnie (she shall be unclean for two weeks), tak jak podczas miesięcznego krwawienia (so as during {her} monthly bleeding). Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni (then she shall remain for sixty-six days) dla oczyszczenia krwi (for the cleansing of {her} blood).

Declension of dziewczynka (f.)

sing. pl.
nom. dziewczynka dziewczynki
gen. dziewczynki dziewczynek
dat. dziewczynce dziewczynkom
acc. dziewczynkę dziewczynki
instr. dziewczynką dziewczynkami
loc. dziewczynce dziewczynkach
voc. dziewczynko dziewczynki

Wersety 6-8

Vocabulary: skończyć się (pf., to be finished), dzień (m., day), oczyszczenie (n., cleansing), urodzenie (n., birth), syn (m., son), córka (f., daughter), przynieść (pf., to bring along), kapłan (m., priest), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), jednoroczny (one-year-old), baranek (m., ramling), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), młody (young), gołąb (m., pigeon), synogarlica (f., turtledove), przebłagalny (propitiatory-), złożyć (pf., to submit), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), sposób (m., manner), upływ (m., course), krew (f., blood), prawo (n., law), dotyczyć (impf., to pertain unto), zbyt (too), ubogi (poor), dwa (two), jeden (one).

Verse 6: Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia (but when the days of her cleansing will have been finished) po urodzeniu syna lub córki (after the birth of a son or a daughter), przyniesie kapłanowi (she shall bring along unto the priest), przed wejście do Namiotu Spotkania (before the entrance of the Tent of Meeting), jednorocznego baranka na ofiarę całopalną (a one-year-old ramling for a holocaust offering) i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną (and a young pigeon or a turtledove for a propitiatory offering).

Verse 7: Kapłan złoży to w ofierze przed Panem (the priest shall submit this in an offering before the Lord), aby za nią dokonać przebłagania (to perform propitiation for her). W ten sposób będzie ona oczyszczona (in this manner shall she be cleansed) od upływu krwi (from {her} course of blood). To jest prawo dotyczące tej (this is the law pertaining unto this one), która urodziła syna lub córkę (who hath borne a son or a daughter).

Verse 8: Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga (but if she be too poor), aby przynieść baranka (to bring along a ramling), to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie (then she shall bring along two turtledoves or two young pigeons), jednego na ofiarę całopalną (the one for a holocaust offering) i jednego na ofiarę przebłagalną (and the one for a propitiatory offering). W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią (in this manner the priest shall perform propitiation for her), i będzie oczyszczona (and she shall be cleansed).