Leviticus 10 in Polish

In the tenth chapter of the book of Leviticus, Nadab and Abihu offer unholy fire before the Lord; fire comes forth from the presence of the Lord and consumes them. So read the subject headings: przestępstwo synów Aarona; dodatkowe przepisy (the wrongdoing of the sons of Aaron; additional prescriptions); śmierć Nadaba i Abihu (the death of Nadab and Abihu); Mojżesz zabrania Aaronowi żałoby (Moses forbiddeth mourning unto Aaron); kapłanom nie wolno pić wina podczas służby liturgicznej (unto the priests it is not permitted to drink wine during the liturgical service); część z ofiar pokarmowych i ofiar biesiadnych należna kapłanom (the part of the alimentary offerings and the festal offerings belonging unto the priests); kozioł ofiary przebłagalnej jako pokarm kapłanów (the he-goat of the propitiatory offering as the priest’s nourishment).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 10

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 10. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: syn (m., son), wziąć (pf., to take), każdy (each), kadzielnica (f., censer), nabrać (pf., to draw in), ogień (m., fire), włożyć (pf., to put in), kadzidło (n., incense), ofiarować (pf., to offer), przed (before), inny (other), niż (than), nakazać (pf., to enjoin), wyjść (pf., to come forth), pochłonąć (pf., to swallow up), umrzeć (pf., to die), powiedzieć (pf., to say), okazać (pf., to show), świętość (f., holiness), zbliżać się (impf., to draw near), chwała (f., glory), cały (whole), lud (m., people), zamilknąć (pf., to become silent), potem (then), zawołać (pf., to call), stryj (m., paternal uncle), zbliżyć się (pf., to draw near), wynieść (pf., to bring forth), brat (m., brother), sprzed (from before), miejsce (n., place), święty (holy), poza (beyond), obóz (m., camp), wtedy (then), tunika (f., tunic).

Verse 1: Nadab i Abihu, synowie Aarona (Nadab and Abihu sons of Aaron), wzięli każdy swoją kadzielnicę (took each his censer), nabrali do niej ognia (drew fire therein), włożyli na niego kadzidło (put incense thereon) i ofiarowali przed Panem (and offered before the Lord) ogień inny, niż był im nakazany (fire other than {that which} had been enjoined them).

Verse 2: Wtedy ogień wyszedł od Pana (then fire came forth from the Lord) i pochłonął ich (and swallowed them up). Umarli przed Panem: they died before the Lord.

Verse 3: Mojżesz powiedział do Aarona (Moses said unto Aaron): to jest, co Pan powiedział (this is that which the Lord said): okażę moją świętość tym, co zbliżają się do Mnie (I shall show My holiness unto these who draw near unto Me), okażę chwałę moją przed całym ludem (I shall show My glory before the whole people). Aaron zamilkł: Aaron became silent.

Verse 4: Potem Mojżesz zawołał Miszaela i Elsafana, synów Uzzjela (then Moses called Mishael and Elzaphan sons of Uzziel), który był stryjem Aarona (who was the paternal uncle of Aaron), i powiedział do nich (and said unto them): zbliżcie się (draw ye near); wynieście swoich braci sprzed Miejsca Świętego poza obóz (bring forth your brethren from before the Holy Place unto beyond the camp).

Verse 5: Wtedy oni zbliżyli się (then they drew near) i wynieśli ich w ich tunikach poza obóz (and brought them forth in their tunics unto beyond the camp), tak jak powiedział Mojżesz (so as Moses had said).

Wersety 6-7

Vocabulary: potem (then), powiedzieć (pf., to say), syn (m., son), zaniedbywać (impf., to neglect), uczesanie (n., hairdressing), głowa (f., head), rozdzierać (impf., to rend), szata (f., garment), pomrzeć (pf., to die {one and all}), rozgniewać się (pf., to become angered), cały (whole), społeczność (f., community), brat (m., brother), dom (m., house), opłakiwać (impf., to lament), pożar (m., conflagration), zapalić (pf., to light), odchodzić (impf., to depart), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), ponieważ (for), olej (m., oil), namaścić (pf., to anoint), postąpić (pf., to deal).

Verse 6: Potem Mojżesz powiedział (then Moses said) do Aarona i jego synów, Eleazara i Itamara (unto Aaron and his sons Eleazar and Ithamar): nie będziecie zaniedbywać uczesania głowy (ye shall not be neglecting the hairdressing of {your} head) i nie będziecie rozdzierać szat (and shall not be rending {your} garments), abyście nie pomarli (that ye may not die one and all) i aby On nie rozgniewał się na całą społeczność (and that He may not become angered against the whole community). Wasi bracia (your brethren), cały dom Izraela (the whole house of Israel), będą opłakiwać ten pożar (shall be lamenting this conflagration), który Pan zapalił (which the Lord hath lit).

Verse 7: Nie będziecie odchodzić od wejścia do Namiotu Spotkania (ye shall not be departing from the entrance of the Tent of Meeting), abyście nie pomarli (that ye may not die one and all), ponieważ olej namaszczenia Pana jest na was (for the anointment oil of the Lord is upon you). A oni postąpili tak (and they dealt so), jak Mojżesz im powiedział (as Moses had said unto them).

Wersety 8-11

Następnie Pan powiedział do Aarona (next the Lord said unto Aaron): kiedy będziecie wchodzić do Namiotu Spotkania (when ye will be entering into the Tent of Meeting), ty i synowie twoi (thou and thy sons), nie będziecie pić wina ani sycery (ye shall be drinking neither wine nor strong drink), abyście nie pomarli (that ye may not die one and all). To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleń (this is a perpetual statute for all your generations), abyście rozróżniali między tym, co święte (that ye may distinguish between this which {is} holy), a tym, co świeckie (and this which {is} profane), między tym, co nieczyste (between this which {is} unclean), a tym, co czyste (and this which {is} clean), abyście nauczali Izraelitów wszystkich ustaw (that ye may teach the Israelites all the statutes), które Pan ogłosił wam przez Mojżesza (which the Lord hath proclaimed unto you through Moses).

Vocabulary: następnie (next), powiedzieć (pf., to say), wchodzić (impf., to enter), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), syn (m., son), pić (impf., to drink), wino (n., wine), sycera (f., strong drink), pomrzeć (pf., to die {one and all}), ustawa (f., statute), wieczysty (perpetual), wszystek (all), pokolenie (n., generation), rozróżniać (impf., to differentiate), między (between), święty (holy), świecki (profane), nieczysty (unclean), czysty (clean), nauczać (pf., to teach), Izraelita (m., Israelite), ogłosić (pf., to proclaim), przez (through).

Definition of sycera (taken from the Biblia Tysiąclecia, printed version year 2012): mocny napój sfermentowany, sporządzany z owoców, zwłaszcza z daktyli, z niektórych zbóż lub z miodu.

Wersety 12-15

Vocabulary: potem (then), powiedzieć (pf., to say), pozostały (remaining), syn (m., son), wziąć (pf., to take), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), pozostać (pf., to remain), ofiara (f., offering), spalać (impf., to burn), zjeść (pf., to eat), bez (without), kwas (m., leaven), koło (round), ołtarz (m., altar), rzecz (f., thing), bardzo (very), święty (holy), jeść (impf., to eat), miejsce (n., place), poświęcić (pf., to consecrate), część (f., part), należny (belonging), ofiara (f., offering), spalać (impf., to burn), taki (such), nakaz (m., injunction), otrzymać (pf., to receive), mostek (m., brisket), kołysać (impf., to sway), łopatka (f., shouderblade), podnieść (pf., to lift), czysty (clean), córka (f., daughter), należeć się (impf., to be due), biesiadny (festal), Izraelita (m., Israelite), przynosić (impf., to bring along), razem z (together with), tłusty (fat), przeznaczyć (pf., to assign), wykonać (pf., to execute), gest (m., gesture), przed (before), należność (f., due), wieczysty (perpetual), nakazać (pf., to enjoin).

Verse 12: Potem Mojżesz powiedział do Aarona (then Moses said unto Aaron) i do jego pozostałych synów, Eleazara i Itamara (and unto his remaining sons Eleazar and Ithamar): weźcie ofiarę pokarmową (take ye the alimentary offering), która pozostała z ofiar spalanych dla Pana (which remained from the offerings burnt for the Lord), i zjedzcie ją bez kwasu koło ołtarza (and eat it without leaven round the altar), bo to jest rzecz bardzo święta (for this is a very holy thing).

Declension of kwas (m.)

sing. pl.
nom. kwas kwasy
gen. kwasu kwasów
dat. kwasowi kwasom
acc. kwas kwasy
instr. kwasem kwasami
loc. kwasie kwasach
voc. kwasie kwasy

Verse 13: Będziecie to jeść w miejscu poświęconym (ye shall be eating this in a consecrated place), bo to jest część należna tobie i synom twoim (for this is a part belonging unto thee and unto thy sons) z ofiar spalanych dla Pana (from the offerings burnt for the Lord). Taki nakaz otrzymałem: such injunction did I receive.

Verse 14: Mostek kołysania i łopatkę podniesienia (the brisket of swaying and the shoulderblade of lifting) będziecie jedli w miejscu czystym (shall ye be eating in a clean place), ty i synowie twoi, i córki twoje z tobą (thou and thy sons, and thy daughters with thee). To się należy tobie i twoim synom (this is owing unto thee and unto thy sons) z biesiadnych ofiar Izraelitów (from the festal offerings of the Israelites).

Verse 15: Będą przynosić łopatkę podniesienia i mostek kołysania (they shall be bringing along the shoulderblade of lifting and the brisket of swaying) razem z częściami tłustymi (together with the fat parts), przeznaczonymi na ofiarę spalaną (assigned for an offering burnt), aby nimi wykonać gest kołysania przed Panem (that they may execute therewith the gesture of swaying before the Lord). To się będzie należeć tobie i twoim synom (this shall be owing unto thee and unto thy sons) jako należność wieczysta (as a perpetual due), tak jak Pan nakazał (so as the Lord hath enjoined).

Wersety 16-20

Vocabulary: wypytywać (impf., to inquire), kozioł (m., he-goat), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory), okazać się (pf., to prove to be), zostać (pf., to remain), spalić (pf., to burn), wtedy (then), rozgniewać się (pf., to become angered), pozostały (remaining), syn (m., son), powiedzieć (pf., to say), dlaczego (why), spożyć (pf., to consume), miejsce (n., place), poświęcić (pf., to consecrate), przecież (after all), rzecz (f., thing), bardzo (very), święty (holy), dać (pf., to give), zgładzić (pf., to do away with), wina (f., guilt), społeczność (f., community), przebłagać (pf., to propitiate), krew (f., blood), wnieść (pf., to bring in), winien (ought), nakazać (pf., to enjoin), wtedy (then), powiedzieć (pf., to say), dzisiaj (today), złożyć (pf., to submit), całopalny (holocaust-), przed (before), taki (such), spotkać (pf., to meet), jeść (impf., to eat), uznać (pf., to ackowledge), dobre (n., good), wysłuchać (pf., to hear out), odpowiedź (f., response), dobry (good).

Verses 16-17: Mojżesz wypytywał o kozła ofiary przebłagalnej (Moses would inquire about the he-goat of the propitiatory offering) i okazało się (and it proved to be), że został spalony (that it had been burnt). Wtedy rozgniewał się na pozostałych synów Aarona (then he became angered against the remaining sons of Aaron), to jest na Eleazara i Itamara (which is, against Eleazar and Ithamar), i powiedział do nich (and said unto them): dlaczego nie spożyliście ofiary przebłagalnej (why consumed ye not the propitiatory offering) w miejscu poświęconym? (in a consecrated place?). Przecież ona jest rzeczą bardzo świętą: after all it is a very holy thing. On dał ją wam (He hath given it you), abyście zgładzili winę społeczności (that ye might do away with the guilt of the community), abyście przebłagali za nich Pana (that ye might propitiate the Lord for them).

Verse 18: Krew jej nie była wniesiona do Miejsca Świętego: its blood was not brought into the Holy Place. A więc winniście byli spożyć ją w Miejscu Świętym (wherefore ye ought to have consumed it in the Holy Place), tak jak mi nakazano (so as I had been enjoined).

Verse 19: Wtedy Aaron powiedział do Mojżesza (then Aaron said unto Moses): oto dzisiaj oni złożyli ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną przed Panem (so it is that today they have submitted the propitiatory offering and the holocaust offering before the Lord) i taka rzecz mnie spotkała (and such thing *is befallen* me). Gdybym dzisiaj jadł ofiarę przebłagalną (should today I have been eating the propitiatory offering), czy Pan uznałby to za dobre? (would the Lord have acknowledged this for good?). — *literally, hath met

Verse 20: Mojżesz wysłuchał tej odpowiedzi (Moses heard out this response) i uznał ją za dobrą (and acknowledged it as good).