Leviticus 9 in Polish

Such subject headings are encountered in the ninth chapter of the book of Leviticus: początek posługi Aarona (beginning of Aaron’s ministration); przygotowanie (preparation); ofiara za kapłanów (offering for the priests); ofiara za lud (offering for the people); Aaron błogosławi, Pan się ukazuje (Aaron blesseth; the Lord appeareth).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 9

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 9. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: ósmy (eighth), dzień (m., day), zawołać (pf., to call), syn (m., son), starszy (m., elder), powiedzieć (pf., to say), wziąć (pf., to take), młody (young), cielec (m., bullock), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), baran (m., ram), całopalny (holocaust-), oba (both), bez (without), skaza (f., blemish), przyprowadzić (pf., to bring), Izraelita (m., Israelite), koziołek (m., he-goatling), roczny (year-old), baranek (m., ramling), obydwa (both), biesiadny (festal), ofiarować (pf., to offer), pokarmowy (alimentary), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), dzisiaj (today), ukazać się (pf., to appear).

Verse 1: Ósmego dnia (on the eigth day) zawołał Mojżesz (Moses called) Aarona, jego synów i starszych Izraela (Aaron, his sons and the elders of Israel).

Verse 2: Potem powiedział do Aarona (then he said unto Aaron): weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną (take unto thyself a young bullock for a propitiatory offering) i barana na ofiarę całopalną (and a ram for a holocaust offering), oba bez skazy (both without blemish), i przyprowadź przed Pana (and bring {them} before the Lord).

Verses 3-4: A do Izraelitów tak powiedz (and unto the Israelites so say): weźcie koziołka na ofiarę przebłagalną (take ye a he-goatling for a propitiatory offering), cielca rocznego i baranka rocznego (a year-old bullock and a year-old ram), obydwa bez skazy na ofiarę całopalną (both without blemish for a holocaust offering), cielca i barana na ofiarę biesiadną (a bullock and a ram for a festal offering), aby je ofiarować przed Panem (to offer them before the Lord), a także ofiarę pokarmową zaprawioną oliwą (and also an alimentary offering dressed with olive oil), bo dzisiaj Pan wam się ukaże (for today the Lord will appear unto you).

Wersety 5-7

Vocabulary: przyprowadzić (pf., to bring), nakazać (pf., to enjoin), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), cały (whole), społeczność (f., community), zbliżyć się (pf., to draw near), stanąć (pf., to come unto a stand), powiedzieć (pf., to say), uczynić (pf., to do), chwała (f., glory), ukazać się (pf., to appear), ołtarz (m., altar), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), całopalny (holocaust-), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), lud (m,, people), dar (m., gift), rozkazać (pf., to order).

Verse 5: Przyprowadzili więc to, co im nakazał Mojżesz (they therefore brought this which Moses had enjoined them), przed Namiot Spotkania (before the Tent of Meeting). Potem cała społeczność zbliżyła się (then the whole community drew near) i stanęła przed Panem (and came unto a stand before the Lord).

Verse 6: Wtedy Mojżesz powiedział (then Moses said): oto co Pan nakazał uczynić (this is that which the Lord hath enjoined do), aby chwała Pana wam się ukazała (that the glory of the Lord appear unto you).

Verse 7: Do Aarona zaś Mojżesz powiedział (now unto Aaron did Moses say): zbliż się do ołtarza (draw near unto the altar), złóż ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną (submit the propitiatory offering and the holocaust offering), dokonaj przebłagania za siebie i za lud (perform propitiation for thyself and for the people), złóż dar za lud (submit the gift for the people) i dokonaj przebłagania za nich (and perform propitiation for them), tak jak Pan rozkazał (so as the Lord hath ordered).

Wersety 8-14

Vocabulary: zbliżyć się (pf., to draw near), ołtarz (m., altar), zabić (pf., to kill), cielec (m., bullock), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), syn (m., son), podać (pf., to serve), krew (f., blood), umoczyć (pf., to dip), palec (m., finger), pomazać (pf., to smear), róg (m., horn), wylać (pf., to pour forth), podstawa (f., base), tłuszcz (m., fat), nerka (f., kidney), płat (m., lobe), okrywać (impf., to cloak), wątroba (f., liver), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), nakazać (pf., to enjoin), mięso (m., flesh), skóra (f., skin), spalić (pf., to burn), ogień (m., fire), poza (beyond), obóz (m., camp), żertwa (f., victim), całopalny (holocaust-), dokoła (all round), podzielić (pf., to divide), część (f., part), razem z (together with), głowa (f., head), następnie (next), obmyć (pf., to wash), wnętrzności (pl., entrails), noga (f., leg), całopalenie (n., holocaust).

Verse 8: Wtedy Aaron zbliżył się do ołtarza (then Aaron drew near unto the altar) i zabił cielca na ofiarę przebłagalną (and killed the bullock for the propitiatory offering) za siebie samego (for him himself).

Verse 9: Synowie Aarona podali mu krew (the sons of Aaron served him the blood), a on umoczył palec we krwi (and he dipped {his} finger in the blood), pomazał nią rogi ołtarza (smeared therewith the horns of the altar) i wylał krew na podstawę ołtarza (and poured forth the blood onto the base of the altar).

Verse 10: Tłuszcz (the fat), nerki (the kidneys) i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę ofiary przebłagalnej (and the lobe of fat which would cloak the liver of the propitiatory offering), zamienił w dym na ołtarzu (did he change into smoke on the altar), tak jak Pan nakazał Mojżeszowi (so as the Lord had enjoined Moses).

Declension of dym (m.)

sing. pl.
nom. dym dymy
gen. dymu dymów
dat. dymowi dymom
acc. dym dymy
instr. dymem dymami
loc. dymie dymach
voc. dymie dymy

Verse 11: Mięso zaś i skórę spalił w ogniu poza obozem: but the flesh and skin he burnt in fire beyond the camp.

Verse 12: Potem zabił [żertwę] ofiary całopalnej: then he killed the victim of the holocaust offering. Synowie Aarona podali mu krew (the sons of Aaron served him the blood), i wylał ją dokoła ołtarza (and he poured it forth all round the altar).

Verse 13: Podali mu też podzieloną na części ofiarą całopalną (they also served him the holocaust offering divided into parts), razem z głową (together with the head), a on zamienił to w dym na ołtarzu (and he changed this into smoke on the altar).

Verse 14: Następnie obmył wnętrzności i nogi (next he washed the entrails and the legs) i zamienił je w dym (and changed them into smoke) nad całopaleniem na ołtarzu (over the holocaust on the altar).

Wersety 15-21

Vocabulary: złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), lud (m., people), wziąć (pf., to take), kozioł (m., he-goat), przeznaczyć (pf., to assign), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), zabić (pf., to kill), poprzednio (beforetime), następnie (next), całopalny (holocaust-), postąpić (pf., to deal), według (according unto), zwyczaj (m., convention), dalej (furthermore), pokarmowy (alimentary), jeden (one), pełny (full), garść (f., cupped hand), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), ołtarz (m., altar), poza (besides), poranny (morning-), cielec (m., bullock), baran (m., ram), biesiadny (festal), lud (m., people), syn (m., son), podać (pf., to serve), krew (f., blood), wylać (pf., to pour forth), dokoła (all round), tłusty (fat), część (f., part), ogon (m., tail), tłuszcz (m., fat), okrywać (impf., to cloak), wnętrzności (pl., entrails), nerka (f., kidney), płat (m., lobe), wątroba (f., liver), położyć (pf., to lay), mostek (m., brisket), prawy (right), łopatka (f., shoulderblade), wykonać (pf., to execute), gest (m., gesture), kołysać (impf., to sway), nakazać (pf., to enjoin).

Verse 15: Potem złożył dar za lud: then he submitted the gift for the people. Wziął kozła (he took the he-goat), który był przeznaczony na ofiarę przebłagalną za lud (which was assigned for the propitiatory offering for the people), zabił go (killed it) i złożył go jako ofiarę przebłagalną (and submitted it as a propitiatory offering), tak jak poprzednio (so as beforetime).

Verse 16: Następnie złożył ofiarę całopalną (next he submitted the holocaust offering) i postąpił z nią według zwyczaju (and dealt therewith according unto the convention).

Verse 17: Dalej złożył ofiarę pokarmową (furthermore he submitted the alimentary offering), wziął z niej jedną pełną garść (took thereof one full, cupped hand) i zamienił ją w dym na ołtarzu (and changed it into smoke on the altar) poza ofiarą poranną (besides the morning offering).

Verse 18: Potem zabił cielca i barana (then he killed the bullock and the ram) jako ofiarę biesiadną dla ludu (as a festal offering for the people). Synowie Aarona podali mu krew (the sons of Aaron served him the blood), a on wylał ją dokoła ołtarza (and he poured it forth all round the altar).

Verses 19-20: Tłuste części cielca i barana (the fat parts of the bullock and the ram)ogon (the tail), tłuszcz, który okrywa wnętrzności (the fat which would cloak the entrails), nerki (the kidneys) i płat tłuszczu, który jest na wątrobie (and the lobe of fat which was on the liver), te części tłuste położyli na mostkach (these fat parts did they lay on the brisket), a on zamienił te części tłuste w dym na ołtarzu (and he changed these fat parts into smoke on the altar).

Verse 21: Mostkami i prawymi łopatkami (with the briskets and the right shoulderblades) Aaron wykonał gest kołysania przed Panem (did Aaron execute the gesture of swaying before the Lord), tak jak nakazał Pan (so as the Lord had enjoined).

Wersety 22-24

Vocabulary: następnie (next), podnieść (pf., to lift), ręka (f., hand), strona (f., side), lud (m., people), pobłogosławić (pf., to bless), zejść (pf., to go down), ukończyć (pf., to finish), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), całopalny (holocaust-), biesiadny (festal), wejść (pf., to enter), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), wyjść (pf., to come forth), stamtąd (thence), chwała (f., glory), ukazać się (pf., to appear), cały (all), ogień (m., fire), strawić (pf., to consume), razem z (together with), część (f., part), tłusty (fat), ołtarz (m., altar), widzieć (impf., to behold), krzyknąć (pf., to shout), radość (f., joy), upaść (pf., to fall), twarz (f., face).

Verse 22: Następnie Aaron podniósł ręce (next Aaron lifted {his} hands) w stronę ludu (*towards the people*) i pobłogosławił go (and blessed them). I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej (and he went down after the finishing of the propitiatory offering), ofiary całopalnej (of the holocaust offering) i ofiar biesiadnych (and of the festal offerings). — *The Polish expresses this literally as into the side of the people, where side is to be understood in the sense of direction.

Verse 23: Mojżesz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania (Moses and Aaron entered into the Tent of Meeting), potem wyszli stamtąd i pobłogosławili lud (then came forth thence and blessed the people). Wtedy chwała Pana ukazała się całemu ludowi: then the glory of the Lord appeared unto all the people.

Verse 24: Ogień wyszedł od Pana (fire came forth from the Lord) i strawił ofiarę całopalną (and consumed the holocaust offering) razem z częściami tłustymi na ołtarzu (together with the fat parts on the altar). Widząc to (in beholding this) cały lud krzyknął z radości (all the people shouted from joy) i upadł na twarz (and fell onto {their} face).