Leviticus 7 in Polish

In the matter of the przepisy uzupełniające (supplementary prescriptions), the seventh chapter of the book of Leviticus treats of: ofiara zadośćuczynienia (offering of redress); część należna kapłanom z ofiar prywatnych (part due unto priests from private offerings); ofiara biesiadna (festal offering); zakaz spożywania tłuszczu i krwi (forbiddance of the consumption of fat and blood); część z ofiar pojednania należna kapłanom (part from offerings of reconciliation belonging unto priests); zakończenie (conclusion).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 7

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 7. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-6

Vocabulary: prawo (n., law), odnosić się (impf., to apply), ofiara (f., offering), zadośćuczynienie (n., redress), rzecz (f., thing), bardzo (very), święty (holy), sam (same), miejsce (n., place), zabijać (impf., to kill), całopalny (holocaust-), także (also), krew (f., blood), wylać (pf., to pour forth), dokoła (all round), ołtarz (m., altar), cały (all), tłuszcz (m., fat), złożyć (pf., to submit), ogon (m., tail), okrywać (impf., to cloak), wnętrzności (pl., entrails), oba (both), nerka (f., kidney), sięgać (impf., to reach), lędźwie (pl., loins), płat (m., lobe), wątroba (f., liver), przy (alongside), oddzielić (pf., to detach), kapłan (m., priest), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), spalać (impf., to burn), każdy (each), mężczyzna (m., man), ród (m., line), spożywać (impf., to consume), poświęcić (pf., to consecrate).

Verse 1: Oto prawo odnoszące się do ofiary zadośćuczynienia (this is the law applying unto the offering of redress): jest ona rzeczą bardzo świętą (it is a very holy thing).

Verses 2-4: Na tym samym miejscu (in this same place), na którym będą zabijać ofiarę całopalną (wherein they will be killing the holocaust offering), będą także zabijać ofiarę zadośćuczynienia (shall they also be killing the offering of redress). Krew jej wyleją dokoła ołtarza (its blood shall they pour forth all round the altar), ale cały jej tłuszcz będzie złożony w ofierze (but all its fat shall be submitted in an offering): ogon (the tail), tłuszcz, który okrywa wnętrzności (the fat which cloaketh the entrails), obie nerki (both kidneys) i tłuszcz, który jest na nich, który sięga aż do lędźwi (and the fat which is thereon, which reacheth unto the loins), a także płat tłuszczu na wątrobie (and also the lobe of fat on the liver)przy nerkach będzie oddzielony (alongside the kidneys shall it be detached).

Verse 5: Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu (the priest shall change all this into smoke on the altar) jako ofiarę spalaną dla Pana (as an offering burnt for the Lord). To jest ofiara zadośćuczynienia: this is an offering of redress.

Verse 6: Każdy mężczyzna z [rodu] kapłanów (each man from a line of priests) będzie z niej spożywał (shall be consuming therefrom). Będzie spożywana w miejscu poświęconym (it shall be consumed in a consecrated place), to jest rzecz bardzo święta (this is a very holy thing).

Declension of ród (m.)

sing. pl.
nom. ród rody
gen. rodu rodów
dat. rodowi rodom
acc. ród rody
instr. rodem rodami
loc. rodzie rodach
voc. rodzie rody

Wersety 7-10

Vocabulary: ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), zadośćuczynienie (n., redress), podlegać (impf., to be subject unto), sam (same), prawo (n., law), należeć (impf., to belong), kapłan (m., priest), dokonywać (impf., to perform), obrzęd (m., ritual), przebłaganie (n., propitiation), składać (impf., to submit), ktoś (a one), całopalny (holocaust-), otrzymać (pf., to receive), skóra (f., skin), zwierzę (n., animal), złożyć (pf., to submit), także (also), każdy (each), pokarmowy (alimentary), upiec (pf., to bake), piec (m., oven), przyrządzić (pf., to prepare), kociołek (m., little cauldron), patelnia (f., frying pan), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), suchy (dry), wszystek (all), syn (m., son), równy (equal), część (f., part).

Verse 7: Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia (propitiatory offerings and offerings of redress) podlegają temu samemu prawu (are subject unto this same law): będą one należały do tego kapłana (they shall belong unto this priest), który dokonuje obrzędu przebłagania (who performeth the ritual of propitiation).

Verse 8: Jeżeli zaś kapłan składa za kogoś ofiarę całopalną (and if a priest submit for a one the holocaust offering), to otrzyma skórę zwierzęcia (then he shall receive the skin of the animal), które złożył w ofierze (which he submitted in an offering).

Verse 9: Także i każda ofiara pokarmowa upieczona w piecu (also each alimentary offering baked in the oven) albo przyrządzona w kociołku (or prepared in a little cauldron) lub na patelni (or in a frying pan) będzie należeć do tego kapłana (shall belong unto this priest), który ją złożył (who submitted it).

Verse 10: Ale każda ofiara pokarmowa (but each alimentary offering) zaprawiona oliwą albo sucha (dressed with olive oil or dry) będzie należeć do wszystkich synów Aarona (shall belong unto all the sons of Aaron) po równej części (in equal part).

Wersety 11-16

Vocabulary: prawo (n., law), odnosić się (impf., to apply), ofiara (f., offering), biesiadny (festal), składać (impf., to submit), jeżeli (if), dziękczynny (thanksgiving-), dołączyć (pf., to join), placek (m., cake), przaśny (unleavened), rozczynić (pf., to mingle), oliwa (f., olive oil), podpłomyk (m., flatbread), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), przyrządzić (pf., to prepare), obok (apart from), ciasto (n., dough), kwaszony (leavened), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), wraz z (together with), biesiadny (festal), każdy (each), rodzaj (m., sort), ofiarny (sacrificial), odłączyć (pf., to separate), jeden (one), szczególny (particular), otrzymać (pf., to receive), kapłan (m., priest), pokropić (pf., to sprinkle), krew (f., blood), mięso (n., flesh), musieć (impf., to be to), zjeść (pf., to eat), sam (same), dzień (m., day), nie wolno (it is not permitted to), zostawiać (impf., to leave), nic (not a thing), aż do (until), rano (n., morning), jednak (howbeit), wynikać (impf., to result), ślub (m., vow), dobrowolny (voluntary), żertwa (f., victim), powinien (ought), jeść (impf., to eat), reszta (f., remainder), można (it is possible to), następny (next).

Verses 11-12: Oto prawo odnoszące się do ofiary biesiadnej (this is the law applying unto the festal offering), która będzie składana Panu (which shall be submitted unto the Lord): jeżeli kto składa ją jako ofiarę dziękczynną (if a one submit it as a thanksgiving offering), to dołączy do tej ofiary dziękczynnej (then he shall join unto this thanksgiving offering) także i placki przaśne rozczynione oliwą i przaśne podpłomyki (also unleavened cakes mingled with olive oil and unleavened flatbreads); z najczystszej mąki (from the finest flour), zaprawionej oliwą (dressed with olive oil), będą przyrządzone placki (shall the cakes be prepared).

Verse 13: Obok placków (apart from the cakes) z ciasta kwaszonego będzie złożony jego dar (from leavened dough shall be submitted his gift) *wraz z* ofiarą dziękczynną biesiadną (together with the festal thanksgiving offering). — *The online version reads poza, but I have updated this to the modified wording wraz z (together with) which appears in the printed version of this Bible from 2012.

Verse 14: Z każdego rodzaju darów ofiarnych (from each sort of sacrificial gifts) będzie odłączony jeden jako dar szczególny dla Pana (shall one be separated as a particular gift for the Lord). Otrzyma go kapłan (the priest shall receive it), który pokropi krwią ofiary biesiadnej (who will sprinkle with the blood of the festal offering).

Verse 15: Mięso dziękczynnych ofiar biesiadnych (the flesh of the festal thanksgiving offerings) musi być zjedzone tego samego dnia (is to be eaten on this same day)nie wolno zostawiać z niego nic aż do rana (it is not permitted to leave a thing therefrom until morning).

Verse 16: Jeżeli jednak ma to być ofiara wynikająca ze ślubu (howbeit if this were to be an offering resulting from a vow) albo jako ofiara dobrowolna (or as a voluntary offering), to [mięso żertwy] powinno się jeść tego samego dnia (then the flesh of the victim is to be eaten on this same day), ale resztę z niego można zjeść następnego dnia (but the remainder therefrom is it possible to eat next day).

Wersety 17-21

Vocabulary: jeżeli (if), jednak (howbeit), część (f., part), mięso (n., flesh), pozostać (pf., to remain), jeszcze (yet), trzeci (third), dzień (m., day), spalić (pf., to burn), ogień (m., fire), zjeść (pf., to eat), coś (anything), ofiara (f., offering), biesiadny (festal), przyjąć (pf., to accept), policzyć (pf., to number), złożyć (pf., to submit), rzecz (f., thing), nieczysty (unclean), spożyć (pf., to consume), zaciągnąć (pf., to incur), wina (f., guilt), zetknąć się (pf., to come into contact), móc (impf., may), być (impf., to be), jeść (impf., to eat), powinien (ought), poza (besides), czysty (clean), stan (m., state), nieczystość (f., uncleanness), wykluczyć (pf., to exclude), spośród (from amongst), lud (m., people), dotknąć (pf., to touch), jakiś (some), ludzki (human-), zwierzę (n., animal), robactwo (n., vermin), należeć (impf., to belong).

Verse 17: Jeżeli jednak część z tego mięsa (howbeit if part of this flesh) pozostanie jeszcze na trzeci dzień (will be remained yet on the third day), to będzie spalona w ogniu (then it shall be burnt in fire).

Verse 18: Jeżeli kto zje coś z mięsa ofiary biesiadnej na trzeci dzień (if a one will have eaten anything from the flesh of the festal offering on the third day), to ta ofiara nie będzie przyjęta (then this offering shall not be accepted), nie będzie ona policzona temu (it shall not be numbered unto this one), który ją złożył (who hath submitted it), bo jest to rzecz nieczysta (for this is an unclean thing), a ten, który ją spożyje (and this one who will have consumed it), zaciągnie winę (shall incur guilt).

Verse 19: Także i mięso (also the flesh), które się zetknęło z czymś nieczystym (which is come into contact with anything unclean), nie może być jedzone (may not be eaten). Powinno być spalone w ogniu: it is to be burnt in fire. Poza tym (besides this) każdy, kto jest czysty (each who is clean), może jeść mięso (may eat flesh).

Verse 20: Jeżeli jednak kto (howbeit if a one), będąc w stanie nieczystości (in being in a state of uncleanness), będzie jadł mięso z ofiary biesiadnej (will have been eating flesh from the festal offering), która jest dla Pana (which is for the Lord), będzie wykluczony spośród swego ludu (he shall be excluded from amongst his people).

Verse 21: Jeżeli kto dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej (if a one will have touched some human uncleanness) albo nieczystego zwierzęcia (or an unclean animal), albo jakiegoś nieczystego robactwa (or some unclean vermin), i spożyje coś z mięsa ofiary biesiadnej należącej do Pana (and will have consumed anything from the flesh of the festal offering belonging unto the Lord), będzie wykluczony spośród swego ludu (he shall be excluded from amongst his people).

Wersety 22-27

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), Izraelita (m., Israelite), nie wolno (it is not permitted to), jeść (impf., to eat), tłuszcz (m., fat), cielec (m., bullock), owce (pl., sheep), kozy (pl., goats), wolno (it is permitted to), posługiwać się (impf., to employ), różny (various), cel (m., objective), zwierzę (n., fat), paść (pf., to fall {dead}), rozszarpać (pf., to mangle), każdy (each), składać (impf., to submit), ofiara (f., offering), spalać (impf., to burn), wykluczyć (pf., to exclude), spośród (from amongst), lud (m., people), gdziekolwiek (wheresoever), mieszkać (impf., to dwell), spożywać (impf., to consume), żaden (not any), krew (f., blood), ptak (m., bird), bydlę (n., beast), ktokolwiek (whosoever), jakikolwiek (whatsoever).

Verses 22-23: Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): powiedz Izraelitom (say unto the Israelites): nie wolno wam jeść tłuszczu cielców, owiec i kóz (it is not permitted unto you to eat the fat of bullocks, sheep and goats).

Verse 24: Wolno się posługiwać dla różnych celów (it is permitted to employ for various objectives) tłuszczem zwierząt padłych lub rozszarpanych (the fat of animals fallen dead or mangled), ale nie wolno go jeść (but it is not permitted to eat it).

Verse 25: Każdy, kto je tłuszcz zwierząt składanych (each who eateth the fat of animals submitted) na ofiarę spalaną dla Pana (for an offering burnt for the Lord), będzie wykluczony spośród swego ludu (shall be excluded from amongst his people).

Verse 26: Gdziekolwiek będziecie mieszkać (wheresoever ye will be dwelling), nie wolno wam spożywać żadnej krwi (it is not permitted unto you to consume any blood): ani krwi ptaków, ani krwi bydląt (neither blood of birds nor blood of beasts).

Verse 27: Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew (whosoever consumeth whatsoever blood), będzie wykluczony spośród swego ludu (shall be excluded from amongst his people).

Wersety 28-34

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), Izraelita (m., Israelite), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), biesiadny (festal), przynieść (pf., to bring along), dar (m., gift), wziąć (pf., to take), własnoręcznie (with one’s own hands), spalać (impf., to burn), tłuszcz (m., fat), mostek (m., brisket), wykonać (pf., to execute), gest (m., gesture), kołysać (impf., to sway), przed (before), potem (then), ołtarz (m., altar), kapłan (m., priest), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), syn (m., son), prawy (right), łopatka (f., shoulderblade), oddać (pf., to render), część (f., part), kapłański (priestly), spośród (from amongst), składać (impf., to submit), krew (f., blood), otrzymać (pf., to receive), podnieść (pf., to lift), brać (impf., to take), Izraelita (m., Israelite), dawać (impf., to give), należność (f., due), wieczysty (perpetual).

Verses 28-29: Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): powiedz Izraelitom (say unto the Israelites): kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną (whosoever willeth submit unto the Lord a festal offering), przyniesie dar swój Panu (shall bring along his gift unto the Lord), [wzięty] ze swej ofiary biesiadnej (taken from his festal offering).

Verse 30: Własnoręcznie przyniesie ofiary spalane dla Pana (with his own hands shall he bring along the offerings burnt for the Lord): przyniesie tłuszcz z mostka i mostek (he shall bring along the fat from the brisket, and the brisket), aby wykonać nim gest kołysania przed Panem (to execute therewith the gesture of swaying before the Lord).

Verse 31: Potem na ołtarzu kapłan tłuszcz zamieni w dym (then on the altar shall the priest change the fat into smoke), a mostek będzie dla Aarona i jego synów (and the brisket shall be for Aaron and his sons).

Verse 32: Także i prawą łopatkę oddacie kapłanowi (also the right shoulderblade shall ye render unto the priests), jako część kapłańską z ofiar biesiadnych (as a priestly part from the festal offerings).

Verse 33: Ten spośród synów Aarona (this one from amongst the sons of Aaron), który składa w ofierze (who submitteth in an offering) krew i tłuszcz ofiar biesiadnych (the blood and the fat of the festal offerings), otrzyma jako swoją część prawą łopatkę (shall receive as his part the right shoulderblade).

Verse 34: Bo mostek kołysania i łopatkę podniesienia (for the brisket of swaying and the shoulderblade of lifting) biorę od Izraelitów z ich ofiar biesiadnych (do I take from the Israelites from their festal offerings) i daję je Aaronowi kapłanowi i jego synom (and I give them unto Aaron the priest and his sons), jako należność wieczystą od Izraelitów (as a perpetual due from the Israelites).

Wersety 35-38

Vocabulary: część (f., part), ofiara (f., offering), spalać (impf., to burn), należeć się (impf., to be due), syn (m., son), dzień (m., day), wprowadzić (pf., to bring in), czynność (f., function), kapłan (m., priest), namaścić (pf., to anoint), rozkazać (pf., to order), Izraelita (m., Israelite), dawać (impf., to give), ustawa (f., statute), wieczysty (perpetual), pokolenie (n., generation), prawo (n., law), dotyczyć (impf., to pertain unto), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), pokarmowy (alimentary), przebłagalny (propitiatory-), zadośćuczynienie (n., redress), kapłański (priestly), biesiadny (festal), góra (f., mountain), polecić (pf., to instruct), składać (impf., to submit), dar (m., gift), pustynia (f., desert), synajski (Sinaitic).

Verse 35: To jest część z ofiar spalanych dla Pana (this is the part from the offerings burnt for the Lord), która należy się Aaronowi i jego synom (which are due unto Aaron and his sons) od dnia wprowadzenia ich w czynności kapłanów Pana (from the day of their bringing into the functions of the priests of the Lord).

Verse 36: W dniu, kiedy ich Pan namaścił (in the day when the Lord anointed them), rozkazał Izraelitom im to dawać (He ordered the Israelites give this them). To jest ustawa wieczysta dla ich pokoleń: this is a perpetual statute for their generations.

Verse 37: To jest prawo dotyczące ofiary całopalnej (this is the law pertaining unto the holocaust offering), ofiary pokarmowej (unto the alimentary offering), ofiary przebłagalnej (unto the propitiatory offering), ofiary zadośćuczynienia (unto the offering of redress), ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie (unto the offering of the bringing into the priestly functions) i ofiary biesiadnej (and unto the festal offering).

Verse 38: To rozkazał Pan Mojżeszowi na górze Synaj (this did the Lord order Moses on the mountain {of} Sinai) w dniu, kiedy polecił Izraelitom składać dary dla Pana (in the day when He instructed the Israelites to submit gifts for the Lord) na pustyni synajskiej (in the Sinaitic desert).