Leviticus 6 in Polish

The sixth chapter of the book of Leviticus treats of: przepisy uzupełniające (supplementary prescriptions). In particular, it treats of: codzienna ofiara całopalna (the daily holocaust offering); kapłani otrzymują część z ofiar pokarmowych (the priests receive {their} part from the alimentary offerings); ofiara pokarmowa przy wprowadzeniu w czynności kapłańskie (the alimentary offering at the bringing into the priestly functions); ofiara przebłagalna (the propitiatory offering).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 6

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 6. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-6

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), rozkazać (pf., to order), syn (m., son), następować (impf., to follow), prawo (n., law), odnosić się (impf., to apply), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), palenisko (n., hearth), ołtarz (m., altar), cały (whole), noc (f., night), aż do (until), rano (n., morning), ogień (m., fire), płonąć (impf., to burn), potem (then), kapłan (m., priest), włożyć (pf., to put in), szata (f., garment), lniany (linen-), spodnie (pl., breeches), ciało (n., body), usunąć (pf., to remove), popiół (m., ash), strawić (pf., to consume), wysypać (pf., to spill forth), obok (by), następnie (next), zdjąć (pf., to remove), ubranie (n., raiment), inny (other), wynieść (pf., to bring forth), poza (beyond), obóz (m., camp), miejsce (n., place), czysty (clean), stale (continuously), nigdy (not ever), wygasać (impf., to burn out), każdy (each), poranek (m., morning), zapalić (pf., to light), drwa (pl., firewood), ułożyć (pf., to put down), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), tłuszcz (m., fat), biesiadny (festal), nieustanny (unceasing).

Verses 1-2: Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje (order Aaron and his sons that which followeth): oto prawo odnoszące się do ofiary całopalnej (this is the law applying unto the holocaust offering): ofiara całopalna będzie na palenisku (the holocaust offering shall be on the hearth), na ołtarzu całą noc aż do rana (on the altar the whole night until morning), a ogień ołtarza będzie na nim płonął (and the fire of the altar shall be burning thereon).

Declension of palenisko (n.)

sing. pl.
nom. palenisko paleniska
gen. paleniska palenisk
dat. palenisku paleniskom
acc. palenisko paleniska
instr. paleniskiem paleniskami
loc. palenisku paleniskach
voc. palenisko paleniska

Verse 3: Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało (then the priest shall put the linen garment and the linen breeches onto {his} body), usunie popiół z ofiary całopalnej (shall remove the ash from the holocaust offering), którą ogień strawił na ołtarzu (which the fire consumed on the altar), i wysypie go obok ołtarza (and shall spill it forth by the altar).

Verse 4: Następnie zdejmie ubranie (next he shall remove {his} raiment), włoży inne szaty (shall put on other garments) i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste (and shall bring forth the ash unto beyond the camp unto a clean place).

Verse 5: Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć (the fire on the altar shall be continuously burning)nigdy nie będzie wygasać (it shall not ever be burning out). Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa (thereon shall the priest each morning light firewood), na nim ułoży ofiarę całopalną (thereon shall he put down the holocaust offering), na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych (thereon shall he change into smoke the fat of the festal offerings).

Verse 6: Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu (an unceasing fire shall be burning on the altar)nigdy nie będzie wygasać (it shall not ever be burning out).

Wersety 7-11

Vocabulary: prawo (n., law), odnosić się (impf., to apply), ofiara (f., offering), pokarmy (pl., aliments), syn (m., son), przynieść (pf., to bring along), przed (before), ołtarz (m., altar), potem (then), wziąć (pf., to take), garść (f., cupped hand), najczystszy (finest), mąka (f., flour), należeć (impf., to belong), pokarmowy (alimentary), wraz z (together with), oliwa (f., olive oil), cały (all), kadzidło (n., incense), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), miły (pleasant), woń (f., scent), pamiątka (f., memorial), pozostać (pf., to remain), pokarm (m., nourishment), chleb (m., bread), przaśny (unleavened), zjeść (pf., to eat), miejsce (n., place), poświęcić (pf., to consecrate), dziedziniec (m., court), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), piec (impf., to bake), kwaszony (leavened), część (f., part), dawać (impf., to give), spalać (impf., to burn), najświętszy (most holy), tak jak (so as), przebłagalny (propitiatory-), zadośćuczynienie (n., redress), każdy (each), mężczyzna (m., man), spośród (from amongst), spożywać (impf., to consume), wieczysty (perpetual), pokolenie (n., generation), dotyczyć (impf., to pertain unto), dotknąć się (pf., to touch), uświęcić (pf., to sanctify).

Verse 7: Oto prawo odnoszące się do ofiary z pokarmów (this is the law applying unto the offering from aliments): synowie Aarona przyniosą ją przed Pana (the sons of Aaron shall bring it along before the Lord)przed ołtarz (before the altar).

Verse 8: Potem wezmą z niej garść najczystszej mąki (then they shall take therefrom a cupped hand of the finest flour), należącej do ofiary pokarmowej (belonging unto the alimentary offering), wraz z oliwą jej i z całym kadzidłem (together with its olive oil and all the incense), które są na tej ofierze (which are on this offering), i zamienią to w dym na ołtarzu jako miłą woń (and shall change this into smoke on the altar as a pleasant scent), jako pamiątkę dla Pana (as a memorial for the Lord).

Verse 9: To, co pozostanie z tej ofiary (this which will be remained from this offering), będzie pokarmem dla Aarona i jego synów (shall be nourishment for Aaron and his sons). Jako chleby przaśne zjedzą to w miejscu poświęconym (as unleavened breads shall they eat this in a consecrated place), na dziedzińcu Namiotu Spotkania (in the court of the Tent of Meeting).

Verse 10: Nie będziecie piec z tego chlebów kwaszonych: ye shall not be baking therefrom leavened breads. To jest część (this is the part), którą daję im z moich ofiar spalanych (which I give them from mine offerings burnt). To są ofiary najświętsze (these are most holy offerings), tak jak ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia (so as the propitiatory offerings and the offerings of redress).

Verse 11: Każdy mężczyzna spośród synów Aarona (each man from amongst the sons of Aaron) będzie je spożywał (shall be consuming it). To jest prawo wieczyste dla waszych pokoleń (this is a perpetual law for your generations), dotyczące ofiar spalanych dla Pana (pertaining unto the offerings burnt for the Lord). Każdy, kto się ich dotknie (each who will have touched them), będzie uświęcony (will be sanctified).

Wersety 12-16

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), dar (m., gift), syn (m., son), złożyć (pf., to submit), dzień (m., day), namaścić (pf., to anoint), jeden (one), ofiara (f., offering), pokarmy (pl., aliments), wieczysty (perpetual), dziesiąta (f., one tenth), efa (f., ephah), najczystszy (finest), mąka (f., flour), połowa (f., half), rano (n., morning), wieczór (m., evening), przyrządzić (pf., to prepare), patelnia (f., frying pan), oliwa (f., olive oil), kiedy (when), rozczynić (pf., to mingle), przynieść (pf., to bring along), pokarmowy (alimentary), podzielić (pf., to divide), kawałek (m., bit), ofiarować (pf., to offer), miły (pleasant), woń (f., scent), kapłan (m., priest), miejsce (n., place), spośród (from amongst), to samo (this same), uczynić (pf., to do), należność (f., due), wieczysty (perpetual), całość (f., whole), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), każdy (each), spalić (pf., to burn), nic (not a thing), nie wolno (it is not permitted to), jeść (impf., to eat).

Verses 12-13: Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): oto dar Aarona i jego synów (this is the gift of Aaron and his sons), który złożą Panu (which they shall submit unto the Lord) w dniu namaszczenia jednego z nich (in the day of anointment of one of them): będzie to ofiara z pokarmów wieczysta (this shall be a perpetual offering from aliments)jedna dziesiąta efy najczystszej mąki (one tenth of an ephah of the finest flour), z tego połowa rano, a połowa wieczorem (wherefrom the half in the morning and the half in the evening).

Verse 14: Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą: it shall be prepared in a frying pan with olive oil. Kiedy będzie rozczyniona (when it will have been mingled), przyniesiesz ją (thou shalt bring it along). Jako ofiarę pokarmową podzieloną na kawałki (as an alimentary offering divided into bits) ofiarujesz ją (shalt thou offer it). Będzie to miła woń dla Pana: this shall be a pleasant scent for the Lord.

Verse 15: Kapłan, który będzie namaszczony (the priest who will have been anointed) na miejsce Aarona spośród jego synów (in place of Aaron from amongst his sons), to samo uczyni (this same shall he do). To jest należność wieczysta dla Pana (this is a perpetual due for the Lord): ta ofiara będzie w całości zamieniona w dym (this offering shall in whole be changed into smoke).

Verse 16: Każda ofiara pokarmowa kapłana (each alimentary offering of a priest) będzie w całości spalona (shall in whole be burnt)nic z niej nie wolno jeść (not a thing therefrom is it permitted to eat).

Wersety 17-23

Vocabulary: dalej (furthermore), powiedzieć (pf., to say), syn (m., son), prawo (n., law), odnosić się (impf., to apply), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), sam (same), miejsce (n., place), zabijać (impf., to kill), całopalny (holocaust-), przed (before), rzecz (f., thing), bardzo (very), święty (holy), kapłan (m., priest), składać (impf., to submit), spożywać (impf., to consume), poświęcić (pf., to consecrate), dziedziniec (m., court), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), każdy (each), dotknąć (pf., to touch), mięso (n., flesh), uświęcić (pf., to sanctify), trochę (a bit of), krew (f., blood), skropić (pf., to sprinkle), ubranie (n., raiment), ów (that), wyprać (pf., to wash), gotować (impf., to boil), naczynie (n., vessel), gliniany (earthen), rozbić (pf., to break up), rozbity (broken up), miedziany (brazen), wyszorować (pf., to scour), wypłukać (pf., to rinse), woda (f., water), mężczyzna (m., man), spośród (from amongst), część (f., part), wnieść (pf., to bring in), dokonać (pf., to perform), obrzęd (m., ritual), nie wolno (it is not permitted to), jeść (impf., to eat), cały (all), ogień (m., fire).

Verses 17-18: Dalej Pan powiedział do Mojżesza (furthermore did the Lord say unto Moses): tak powiedz do Aarona i jego synów (say so unto Aaron and his sons): to jest prawo odnoszące się do ofiary przebłagalnej (this is the law applying unto the propitiatory offering): na tym samym miejscu (in this same place), na którym będzie zabijana ofiara całopalna (wherein the holocaust offering will be killed), będzie także zabijana ofiara przebłagalna przed Panem (shall the propitiatory offering also be killed before the Lord). To jest rzecz bardzo święta: this is a very holy thing.

Verse 19: Kapłan, który będzie składał ofiarę przebłagalną (the priest who will be submitting the propitiatory offering), będzie z niej spożywał (shall be consuming therefrom). Na miejscu poświęconym będzie spożywana (in a consecrated place shall it be consumed), na dziedzińcu Namiotu Spotkania (in the court of the Tent of Meeting).

Verse 20: Każdy, kto dotknie jej mięsa (each who will have touched its flesh), będzie uświęcony (will be sanctified). Jeżeli trochę z jej krwi skropi ubranie (if a bit of its blood will have sprinkled raiment), to miejsce owo (then that place), które krew skropi (which the blood will have sprinkled), ma być wyprane w miejscu poświęconym (is to be washed in a consecrated place).

Verse 21: Jeżeli to mięso było gotowane w naczyniu glinianym (if this flesh were boiled in an earthen vessel), naczynie owo będzie rozbite (that vessel shall be broken up), jeżeli zaś było gotowane w naczyniu miedzianym (whereas if it were boiled in a brazen vessel), będzie ono wyszorowane i wypłukane wodą (it shall be scoured and rinsed with water).

Verse 22: Każdy mężczyzna spośród kapłanów (each man from amongst the priests) będzie spożywać z niej (shall be consuming therefrom). To jest rzecz bardzo święta: this is a very holy thing.

Verse 23: Ale jeżeli część krwi z ofiary przebłagalnej (but if a part of the blood from the propitiatory offering) była wniesiona do Namiotu Spotkania (were brought into the Tent of Meeting), aby w Miejscu Świętym był dokonany obrzęd przebłagania (that in the Holy Place be performed the propitiatory ritual), to nie wolno jeść z tej ofiary (then it is not permitted to eat from this offering). Będzie ona cała spalona w ogniu: it shall all be burnt in fire.