Polish language series: Kpł 5, ofiary zadośćuczynienia

The fifth chapter of the book of Leviticus continues to treat of propitiatory offerings in covering the following: szczególne rodzaje ofiar przebłagalnych (particular sorts of propitiatory offerings); gołębie jako ofiara ubogich (pigeons as poor men’s offering); mąka jako ofiara ubogich (flour as poor men’s offering). It also treats of offerings of redress (ofiary zadośćuczynienia), in covering the following: za przywłaszczenie sobie rzeczy należnych Bogu (for appropriation unto oneself of things belonging to God); za nieświadome przestępstwa (for unwitting wrongdoings); zadośćuczynienie bliźniemu (redress unto a neighbour).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Kpł 5

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 5. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-6

Vocabulary: jeżeli (if), kto (a one), zgrzeszyć (pf., to sin), usłyszeć (pf., to hear), zaklęcie (n., adjuration), móc (impf., to be able, may), zaświadczyć (pf., to bear witness), przestępstwo (n., wrongdoing), widzieć (impf., to behold), znać (impf., to know), uczynić (pf., to do, to make), sposób (m., manner), zawinić (pf., to do wrong), dotknąć się (pf., to touch), nieczysty (unclean), przykład (m., instance), padlina (f., carcass), dziki (wild), zwierzę (n., animal), domowy (domestic), płaz (m., creeper), uświadomić sobie (pf., to realise), stać się (pf., to become), winny (guilty), jakiś (some), nieczystość (f., uncleanness), ludzki (human-), jakikolwiek (whatsoever), rzecz (f., thing), początek (m., beginning), potem (then), spostrzec (pf., to notice), przysięgać (impf., to swear), mówić (impf., to speak), lekkomyślnie (rashly), warga (f., lip), zło (n., ill), dobro (n., good), bywać (impf., to be {habitually}), człowiek (m., man), uświadamiać sobie (impf., to realise), jeden (one), więc (therefore), popełnić (pf., to commit), niech (let), wyznać (pf., to acknowledge), wtedy (then), przynieść (pf., to bring along), ofiara (f., offering), zadośćuczynienie (n., redress), grzech (m., sin), samica (f., female), spośród (from amongst), mały (little), bydło (n., cattle), owca (f., sheep), koza (f., she-goat), przebłagalny (propitiatory-), kapłan (m., priest), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation).

Verses 1-5: Jeżeli kto zgrzeszy przez to (if a one sins [will sin] by this), że usłyszawszy zaklęcie (that having heard adjuration) i mogąc zaświadczyć o przestępstwie (and in being able to bear witness about wrongdoing), które widział lub znał (which he has beheld or known), nie uczyni tego (he does [will do] this not) i w ten sposób zawini (and in this manner does [will do] wrong), albo jeżeli kto dotknie się czegoś nieczystego (or if a one touches [will touch] something unclean), na przykład padliny nieczystego dzikiego zwierzęcia (for instance, the carcass of an unclean wild animal) albo padliny nieczystego domowego zwierzęcia (or the carcass of an unclean domestic animal), albo padliny nieczystego płazu (or the carcass of an unclean creeper), i nie uświadomi sobie tego (and he realises [will realise] this not), że stał się nieczystym i winnym (that he has become unclean and guilty), albo jeżeli kto dotknie się jakiejś nieczystości ludzkiej (or if a one touches [will touch] some human uncleanness), jakiejkolwiek rzeczy (whatsoever thing), która może uczynić nieczystym (which may make unclean), i z początku nie uświadomi sobie tego (and from the beginning he realises [will realise] this not), a potem spostrzeże, że zawinił (and then notices [will notice] that he has done wrong), albo jeżeli kto przysięga (or if a one swears [will swear]), mówiąc lekkomyślnie wargami (in speaking rashly by the lips), na zło albo na dobro (for ill or for good), tak jak to bywa, że człowiek lekkomyślnie przysięga (so as this is, that man rashly swears [will swear]), i z początku nie uświadamia sobie tego (and from the beginning he realises this not), a potem spostrzeże (and then notices [will notice]), że zawinił przez jedną z tych rzeczy (that he has done wrong by one of these things)jeżeli więc kto popełni jedno z tych przestępstw (if therefore a one has committed one of these wrongdoings), to niech wyzna, że przez to zgrzeszył (then let him acknowledge that by this he has sinned).

Declension of przestępstwo (n.)

sing. pl.
nom. przestępstwo przestępstwa
gen. przestępstwa przestępstw
dat. przestępstwu przestępstwom
acc. przestępstwo przestępstwa
instr. przestępstwem przestępstwami
loc. przestępstwie przestępstwach
voc. przestępstwo przestępstwa

Verse 6: Wtedy przyniesie (then he shall bring along) jako ofiarę zadośćuczynienia dla Pana za swój grzech (as an offering of redress for the Lord for his sin)samicę spośród małego bydła (a female from amongst the little cattle), owcę lub kozę na ofiarę przebłagalną (a sheep or a she-goat for a propitiatory offering). A kapłan dokona przebłagania za jego grzech: and the priest shall perform propitiation for his sin.

Wersety 7-10

Vocabulary: jeżeli (if), ktoś (a one), tak (so), ubogi (poor), móc (impf., can), przynieść (pf., to bring along), owca (f., sheep), ofiara (f., offering), zadośćuczynienie (n., redress), grzech (m., sin), popełnić (pf., to commit), dwa (two), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), jeden (one), przebłagalny (propitiatory-), drugi (other), całopalny (holocaust-), kapłan (m., priest), ofiarować (pf., to offer), najprzód (first of all), przeznaczyć (pf., to assign), ścisnąć (pf., to enfold), główka (f., head), przy (alongside), kark (m., nape), oddzielić (pf., to detach), potem (then), pokropić (pf., to sprinkle), ściana (f., wall), ołtarz (m., altar), krew (f., blood), reszta (f., remainder), wycisnąć (pf., to press forth), podstawa (f., base), złożyć (pf., to submit), według (according to), zwyczaj (m., convention), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), tamten (that other one), odpuścić (pf., to forgive).

Verse 7: Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi (now if a one is so poor), że nie może przynieść owcy (that he cannot bring along a sheep), to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech (then as an offering of redress for the sin), który popełnił (which he has committed), przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana (he shall bring along two turtledoves or two young pigeons for the Lord), jednego jako ofiarę przebłagalną (the one as a propitiatory offering), drugiego jako ofiarę całopalną (the other as a holocaust offering).

Verse 8: Przyniesie ją kapłanowi (he shall bring it along to the priest), a ten ofiaruje najprzód tego gołębia (and this one shall offer first of all this pigeon), który jest przeznaczony na ofiarę przebłagalną (which is assigned for the propitiatory offering). Ściśnie jego główkę przy karku (he shall enfold its head alongside the nape), ale jej nie oddzieli (but he shall not detach it).

Verse 9: Potem pokropi ścianę ołtarza (then he shall sprinkle the wall of the altar) krwią ofiary przebłagalnej (with the blood of the propitiatory offering). Reszta krwi będzie wyciśnięta (the remainder of the blood shall be pressed forth) na podstawę ołtarza (onto the base of the altar). To jest ofiara przebłagalna: this is a propitiatory offering.

Verse 10: Drugiego gołębia złoży jako ofiarę całopalną (the other pigeon shall he submit as a holocaust offering) według zwyczaju (according to the convention). W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech (in this manner shall the priest perform propitiation for the sin), który tamten popełnił (which that other one has committed), i będzie mu odpuszczony (and it shall be forgiven him).

Wersety 11-13

Vocabulary: jeżeli (if), kto (a one), tak (so), ubogi (poor), móc (impf., can), ofiarować (pf., to offer), nawet (even), dwa (two), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), przynieść (pf., to bring along), dar (m., gift), ofiarny (sacrificial), grzech (m., sin), dziesiąty (tenth), część (f., part), efa (m., ephah), najczystszy (finest), mąka (f., flour), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), polać (pf., to pour over), oliwa (f., olive oil), położyć  (pf., to lay), kadzidło (n., incense), kapłan (m., priest), wziąć (pf., to take), pełny (full), garść (f., cupped hand), pamiątka (f., memorial), zamienić (pf., to transform), dym (m., smoke), ołtarz (m., altar), nad (over), spalać (impf., to burn), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), tamten (that other one), popełnić (pf., to commit), przeciwko (against), jeden (one), przykazanie (n., commandment), odpuścić (pf., to forgive), otrzymać (pf., to receive), tak jak (so as), przy (at), pokarmowy (alimentary).

Verse 11: Jeżeli zaś kto jest tak ubogi (now if a one is so poor), że nie może ofiarować nawet dwu synogarlic albo dwóch młodych gołębi (that he cannot offer even two turtledoves or two pigeons), to przyniesie na dar ofiarny za grzech (then he shall bring along for a sacrificial gift for sin) dziesiątą część efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłagalną (the tenth part of an ephah of the finest flour as a propitiatory offering), ale nie poleje jej oliwą (but he shall not pour olive oil thereover) ani nie położy na niej kadzidła (nor shall he lay incense thereon), bo to jest ofiara przebłagalna (for this is a propitiatory offering).

Verse 12: Przyniesie to kapłanowi: he shall bring this along to the priest. Kapłan weźmie z tego pełną garść [mąki] (the priest shall take therefrom a full, cupped hand of the flour) jako pamiątkę (as a memorial) i zamieni w dym na ołtarzu nad ofiarami spalanymi dla Pana (and shall transform {this} into smoke on the altar over the offerings burnt for the Lord). To jest ofiara przebłagalna: this is a propitiatory offering.

Verse 13: W ten sposób kapłan dokona przebłagania za jego grzech (in this manner shall the priest perform propitiation for his sin), który tamten popełnił przeciwko jednemu z tych przykazań (which that other one has committed against one of these commandments), i będzie mu odpuszczony (and it shall be forgiven him). Kapłan otrzyma swoją część (the priest shall receive his part), tak jak przy ofierze pokarmowej (so as at the alimentary offering).

Wersety 14-16

Vocabulary: potem (then), powiedzieć (pf., to say), jeżeli (if), kto (a one), popełnić (pf., to commit), nieuczciwość (f., fraud), zgrzeszyć (pf., to sin), nieuwaga (f., inadvertence), przywłaszczać (impf., to appropriate), rzecz (f., thing), poświęcić (pf., to consecrate), przynieść (pf., to bring along), zadośćuczynienie (n., redress), baranek (m., young ram), bez (without), skaza (f., blemish), wziąć (pf., to take), spośród (from amongst), drobny (small), bydło (n., cattle), wartość (f., value), wynosić (impf., to total), według (according to), oszacować (pf., to valuate), dwa (two), sykl (m., shekel), srebro (n., silver), waga (f., weight), przybytek (m., sanctuary), ofiara (f., offering), grzesznie (sinfully), przywłaszczyć (pf., to appropriate), zwrócić (pf., to restore), oddawać (impf., to render), ponadto (moreover), jeden (one), piąty (fifth), oddać (pf., to render), kapłan (m., priest), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), ofiarować (impf., to offer), grzech (m., sin), odpuścić (pf., to forgive).

Verses 14-15: Potem Pan powiedział do Mojżesza (then the Lord said to Moses): jeżeli kto popełnił nieuczciwość (if a one has committed fraud) i zgrzeszy przez nieuwagę (and sins [will sin] by inadvertence) przywłaszczając sobie rzeczy poświęcone Panu (in appropriating unto himself things consecrated to the Lord), to przyniesie jako swoje zadośćuczynienie dla Pana (then he shall bring along as his redress for the Lord) baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła (a young ram without blemish, taken from amongst the small cattle), którego wartość wynosiłaby według oszacowania (whose value should total according to valuation) dwa sykle srebra według wagi przybytku (two shekels of silver according to the sanctuary weight) na ofiarę zadośćuczynienia (for an offering of redress).

Verse 16: To, co sobie grzesznie przywłaszczył z rzeczy poświęconych (this which unto himself he has sinfully appropriated from the consecrated things), zwróci (shall he restore), oddając ponadto jedną piątą wartości (in rendering moreover one fifth of the value), i odda to kapłanowi (and he shall render this to the priest). W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego (in this manner shall the priest perform propitiation for him), ofiarując za niego baranka zadośćuczynienia (in offering for him the young ram of redress), i będzie mu grzech odpuszczony (and the sin shall be forgiven him).

Wersety 17-19

Vocabulary: jeżeli (if), kto (a one), zgrzeszyć (pf., to sin), czynić (impf., to do), coś (something), przeciwny (contrary), przykazanie (n., commandment), być (impf., to be), świadomy (witting), stać się (pf., to become), winny (guilty), popełnić (pf., to commit), przestępstwo (n., wrongdoing), przynieść (pf., to bring along), kapłan (m., priest), baranek (m., young ram), bez (without), skaza (f., blemish), wziąć (pf., to take), spośród (from amongst), drobny (small), bydło (n., cattle), według (according to), oszacować (pf., to valuate), ofiara (f., offering), zadośćuczynienie (n., redress), wtedy (then), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), wina (f., guilt), tamten (that other one), zaciągnąć (pf., to incur), nieuwaga (f., inadvertence), nieświadomie (unwittingly), grzech (m., sin), odpuścić (pf., to forgive), naprawdę (indeed), zawinić (pf., to do wrong), wobec (before).

Verses 17-18: Jeżeli kto zgrzeszy (if a one sins [will sin]), czyniąc coś przeciwnego przykazaniom Pana (in doing something contrary to the commandments of the Lord), nie będąc tego świadomy (in being not witting of this), i stanie się winny (and becomes [will become] guilty), i popełni przestępstwo (and has committed wrongdoing), to przyniesie kapłanowi baranka bez skazy (then he shall bring along to the priest a young ram without blemish), wziętego spośród drobnego bydła (taken from amongst the small cattle), według twojego oszacowania (according to your valuation), jako ofiarę zadośćuczynienia (as an offering of redress). Wtedy kapłan dokona przebłagania za jego winę (then the priest shall perform propitiation for his guilt), którą tamten zaciągnął przez nieuwagę (which that other one has incurred by inadvertence), nieświadomie (unwittingly), i będzie mu grzech odpuszczony (and the sin shall be forgiven him).

Verse 19: To jest ofiara zadośćuczynienia (this is an offering of redress), bo naprawdę zawinił wobec Pana (for indeed he did wrong before the Lord).

Wersety 20-24

Następnie Pan powiedział do Mojżesza (next the Lord said to Moses): jeżeli kto zgrzeszy (if a one sins [will sin]) i popełni nieuczciwość względem Pana przez to (and commits [will commit] fraud with regard to the Lord by this), że zaprze się wobec bliźniego tego (that he denies [will deny] before {his} neighbour this), co przyjął na przechowanie (which he has accepted in retainment) albo wziął w rękę jako zastaw (or has taken into hand as a pledge), albo ukradł (or has thieved), albo wymusił na bliźnim (or has extorted from {his} neighbour); albo jeżeli kto znalazł rzecz zgubioną (or if a one were to find a lost thing) i zaparł się tego (and were to deny this), albo jeżeli złożył fałszywą przysięgę (or if a one were to submit a false oath), dotyczącą jakiejkolwiek rzeczy (pertaining to whatsoever thing), przez którą człowiek może zgrzeszyć (whereby man may sin)otóż kto tak zgrzeszył (and so a one has so sinned) i stał się przez to winnym zadośćuczynienia (and has become by this guilty of redress), powinien oddać to, co ukradł (he is to render this which he has thieved), albo co wymusił (or which he has extorted), albo co wziął na przechowanie (or which he has taken in retainment), albo rzecz zgubioną, którą znalazł (or the lost thing which he has found), albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę (or these things whereabout he has submitted a false oath)zwróci mianowicie całkowitą wartość tej rzeczy (he shall restore namely the plenary value of these things), dodając do niej jeszcze piątą część wartości (in adding thereto yet the fifth part of {its} value). Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia (he is to render this to the owner on this same day), kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia (when he is [will be] submitting the offering of redress).

Vocabulary: następnie (next), powiedzieć (pf., to say), jeżeli (if), kto (a one), zgrzeszyć (pf., to sin), popełnić (pf., to commit), nieuczciwość (f., fraud), względem (with regard to), zaprzeć się (pf., to deny), wobec (before), bliźni (m., neighbour), przyjąć (pf., to accept), przechowanie (n., retainment), wziąć (pf., to take), ręka (f., hand), zastaw (m., pledge), ukraść (pf., to thieve), wymusić (pf., to extort), znaleźć (pf., to find), rzecz (f., thing), zgubić (pf., to lose), złożyć (pf., to submit), fałszywy (false), przysięga (f., oath), dotyczyć (impf., to pertain to), jakikolwiek (whatsoever), człowiek (m., man), móc (impf., may), otóż (and so), tak (so), stać się (pf., to become), winny (guilty), zadośćuczynienie (n., redress), powinien (ought), oddać (pf., to render), zwrócić (pf., to restore), mianowicie (namely), całkowity (plenary), wartość (f., value), dodawać (impf., to add), jeszcze (yet), piąty (fifth), część (f., part), oddać (pf., to render), właściciel (m., owner), sam (same), dzień (m., day), składać (impf., to submit), ofiara (f., offering).

Wersety 25-26

Vocabulary: potem (then), przyprowadzić (pf., to bring), zadośćuczynienie (n., redress), baranek (m., young ram), bez (without), skaza (f., blemish), wziąć (pf., to take), spośród (from amongst), drobny (small), bydło (n., cattle), według (according to), oszacować (pf., to valuate), ofiara (f., offering), należy (one is to), sposób (m., manner), kapłan (m., priest), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), wobec (towards), tamten (that other one), odpuścić (pf., to forgive), jakikolwiek (whatsoever), grzeszny (sinful), czyn (m., deed), popełnić (pf., to commit), zaciągać (impf., to incur), wina (f., guilt).

Verse 25: Potem przyprowadzi do Pana jako swoje zadośćuczynienie (then he shall bring to the Lord as his redress) baranka bez skazy (a young ram without blemish), wziętego spośród drobnego bydła (taken from amongst the small cattle) według twego oszacowania (according to your valuation) na ofiarę zadośćuczynienia (for an offering of redress), którą należy przyprowadzić do kapłana (which is to be brought to the priest).

Verse 26: W ten sposób kapłan za niego dokona przebłagania wobec Pana (in this manner shall the priest perform for him propitiation before the Lord), i będzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn (and unto that other one shall be forgiven whatsoever sinful deed), który popełnił zaciągając winę (which he has committed in incurring guilt).