Leviticus 4 in Polish

The fourth chapter of the book of Leviticus treats of the propitiatory offering: ofiara przebłagalna. The following aspects are covered in particular: za grzech arcykapłana (for the sin of the high-priest); za społeczność (for the community); za naczelnika rodu (for a chief of line); za zwykłych ludzi (for ordinary men).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 4

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 4. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-6

Vocabulary: tak (so), powiedzieć (pf., to say), Izraelita (m., Israelite), jeżeli (if), kto (a one), przez (by), nieuwaga (f., inadvertence), zgrzeszyć (pf., to sin), przeciwko (against), jeden (one), przykazanie (n., commandment), zabraniać (impf., to forbid), jakiś (some), czynność (f., function), postąpić (pf., to deal), wbrew (counter), grzech (m., sin), popełnić (pf., to commit), namaścić (pf., to anoint), kapłan (m., priest), wina (f., guilt), spadać (impf., to fall), lud (m., people), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), młody (young), cielec (m., bullock), bez (without), skaza (f., blemish), przyprowadzić (pf., to bring), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), położyć (pf., to lay), ręka (f., hand), głowa (f., head), zabić (pf., to kill), potem (then), wziąć (pf., to take), trochę (a bit of), krew (f., blood), wnieść (pf., to bring in), umoczyć (pf., to dip), palec (m., finger), pokropić (pf., to sprinkle), siedem (seven), raz (m., one time), zasłona (f., veil), miejsce (n., place), święty (holy).

Verses 1-3: Pan tak powiedział do Mojżesza (the Lord so said unto Moses): to powiedz Izraelitom (say this unto the Israelites): jeżeli kto przez nieuwagę zgrzeszy (if a one by inadvertence will have sinned) przeciwko jednemu z przykazań Pana, zabraniających jakiejś czynności (against one of the Lord’s commandments forbidding some function), to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań (which is, he will have dealt counter unto one of the commandments): jeżeli ten grzech popełni namaszczony kapłan (if the anointed priest have committed this sin), tak że jego wina spada na lud (so that his guilt fall upon the people), to złoży Panu jako ofiarę przebłagalną (then he shall submit unto the Lord as a propitiatory offering) za grzech, który popełnił (for the sin which he hath committed), młodego cielca bez skazy (a young bullock without blemish).

Declension of nieuwaga (f.)

sing. pl.
nom. nieuwaga nieuwagi
gen. nieuwagi nieuwag
dat. nieuwadze nieuwagom
acc. nieuwagę nieuwagi
instr. nieuwagą nieuwagami
loc. nieuwadze nieuwagach
voc. nieuwago nieuwagi

Verse 4: Przyprowadzi cielca przed wejście do Namiotu Spotkania (he shall bring the bullock before the entrance of the Tent of Meeting), przed Pana (before the Lord), położy rękę na głowie cielca (shall lay {his} hand on the head of the bullock), i zabiją cielca przed Panem (and they shall kill the bullock before the Lord).

Verse 5: Potem namaszczony kapłan weźmie trochę z krwi cielca (then the anointed priest shall take a bit of the blood of the bullock) i wniesie do Namiotu Spotkania (and shall bring {it} into the Tent of Meeting).

Verse 6: I umoczy kapłan palec we krwi (the priest shall dip {his} finger in the blood) i pokropi krwią siedem razy przed Panem (and shall sprinkle with the blood seven times before the Lord), to jest przed zasłoną Miejsca Świętego (which is, before the veil of the Holy Place).

Wersety 7-12

Vocabulary: następnie (next), pomazać (pf., to smear), kapłan (m., priest), krew (f., blood), róg (m., horn), ołtarz (m., altar), wonny (fragrant), kadzić (impf., to incense), stać (impf., to stand), przed (before), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), cały (all, whole), reszta (f., remainder), cielec (m., bullock), wylać (pf., to pour forth), podstawa (f., base), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), wejście (n., entrance), potem (then), oddzielić (pf., to detach), tłuszcz (m., fat), przebłagalny (propitiatory-), mianowicie (namely), okrywać (impf., to cloak), wnętrzności (pl., entrails), nad (over), także (also), oba (both), nerka (f., kidney), wraz z (together with), sięgać (impf., to reach), lędźwie (pl., loins), płat (m., lobe), wątroba (f., liver), przy (alongside), tak jak (so as), biesiadny (festal), wtedy (then), zamienić (pf., to change), wszystko (n., all), dym (m., smoke), skóra (f., skin), mięso (m., flesh), głowa (f., head), noga (f., leg), zawartość (f., contents), jelito (n., intestine), słowem (in sum), kazać (impf., to bid), wynieść (pf., to bring forth), poza (beyond), obóz (m., camp), miejsce (n., place), czysty (clean), wysypywać (impf., to spill forth), popiół (m., ash), tam (there), spalić (pf., to burn), drwa (pl., firewood), ogień (m., fire).

Verse 7: Następnie pomaże kapłan krwią (next the priest shall smear with the blood) rogi ołtarza wonnego kadzenia (the horns of the altar of fragrant incensing), który stoi przed Panem w Namiocie Spotkania (which standeth before the Lord in the Tent of Meeting). Całą resztę krwi cielca (all the remainder of the blood of the bullock) wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych (shall he pour forth onto the base of the altar of holocaust offerings), który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania (which standeth before the entrance of the Tent of Meeting).

Verses 8-10: Potem oddzieli cały tłuszcz (then he shall detach all the fat) od cielca ofiary przebłagalnej (from the bullock of propitiatory offering), a mianowicie tłuszcz, który okrywa wnętrzności (and namely, the fat which cloaketh the entrails), i cały tłuszcz, który jest nad nimi (and all the fat which is over them), także i obie nerki wraz z tłuszczem, który jest nad nimi (also both kidneys together with the fat which is over them), który sięga aż do lędźwi (which reacheth unto the loins), a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie (and also the lobe of fat which is on the liver)przy nerkach go oddzieli (alongside the kidneys shall he detach it), tak jak oddziela się tłuszcz cielca ofiary biesiadnej (so as shall be detached the fat of the bullock of festal offering). Wtedy kapłan zamieni to wszystko w dym (then the priest shall change all this into smoke) na ołtarzu ofiar całopalnych (on the altar of holocaust offerings).

Verses 11-12: Skórę zaś cielca ofiary biesiadnej (but the skin of the bullock of festal offering), całe jego mięso (all its flesh), jego głowę (its head), jego nogi (its legs), jego wnętrzności (its entrails) i zawartość jelit (and the contents of {its} intestines), słowem całego cielca (in sum, the whole bullock) każe wynieść poza obóz (shall he bid bring forth unto beyond the camp), na miejsce czyste (into a clean place), gdzie wysypują popiół (where they spill forth ash). Tam go spalą na drwach, na ogniu: there shall they burn it on firewood, on fire. Będzie spalony na miejscu (it shall be burnt in the place), gdzie wysypują popiół (where they spill forth ash).

Wersety 13-16

Vocabulary: jeżeli (if), cały (whole), społeczność (f., community), zawinić (pf., to do wrong), przez (by), nieuwaga (f., inadvertence), sprawa (f., matter), ukryć (pf., to hide), przed (before), oko (n., eye), zgromadzenie (n., congregation), mianowicie (namely), uczynić (pf., to do), coś (something), sprzeczny (incompatible), przykazanie (n., commandment), sposób (m., manner), potem (then), grzech (m., sin), popełnić (pf., to commit), wyjść (pf., to come forth), jaw (m., consciousness), taki (such), raz (m., one time), przyprowadzić (pf., to bring), przed (before), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), młody (young), cielec (m., bullock), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), starszy (m., elder), włożyć (pf., to put in), ręka (f., hand), głowa (f., head), zabić (pf., to kill), namaścić (pf., to anoint), kapłan (m., priest), wnieść (pf., to bring in), część (f., part), krew (f., blood).

Verses 13-14: Jeżeli zaś cała społeczność Izraela (now if the whole community of Israel) zawini przez nieuwagę (will have done wrong by inadvertence) i sprawa ta będzie ukryta przed oczami zgromadzenia (and the matter will have been hidden before the eyes of the congregation), mianowicie to, że uczynili coś sprzecznego z przykazaniami Pana (namely this, that they have done something incompatible with the commandments of the Lord), i w ten sposób zawinili (and in this manner have done wrong), a potem grzech, który popełnili (and then the sin which they have committed), wyjdzie na jaw (will be come forth unto consciousness), w takim razie zgromadzenie przyprowadzi przed Namiot Spotkania (in such time shall the congregation bring before the Tent of Meeting) młodego cielca jako ofiarę przebłagalną (a young bullock as a propitiatory offering).

Verse 15: Starsi społeczności włożą ręce (the elders of the community shall put {their} hands) na głowę cielca przed Panem (onto the head of the bullock before the Lord), i ten cielec będzie zabity przed Panem (and this bullock shall be killed before the Lord).

Verse 16: Namaszczony kapłan wniesie do Namiotu Spotkania (the anointed priest shall bring into the Tent of Meeting) część krwi cielca (part of the blood of the bullock).

Wersety 17-21

Vocabulary: potem (then), kapłan (m., priest), umoczyć (pf., to dip), palec (m., finger), krew (f., blood), pokropić (pf., to sprinkle), siedem (seven), raz (m., one time), przed (before), zasłona (f., veil), pomazać (pf., to smear), także (also), róg (m., horn), ołtarz (m., altar), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), cały (all), reszta (f., remainder), wylać (pf., to pour forth), podstawa (f., base), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), stać (impf., to stand), wejście (n., entrance), tłuszcz (m., fat), oddzielić (pf., to detach), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), postąpić (pf., to deal), cielec (m., bullock), tak samo (so the same), poprzednio (beforetime), wspomniany (mentioned), przebłagalny (propitiatory-), tak (so), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), wina (f., guilt), odpuścić (pf., to forgive), wynieść (pf., to bring forth), poza (beyond), obóz (m., camp), spalić (pf., to burn), pierwszy (first), społeczność (f., community).

Verse 17: Potem kapłan umoczy palec we krwi (then the priest shall dip {his} finger in the blood) i pokropi siedem razy przed Panem (and sprinkle {it} seven times before the Lord), to jest przed zasłoną (which is, before the veil).

Verse 18: Pomaże także krwią rogi ołtarza (he shall also smear with the blood the horns of the altar), który jest przed Panem w Namiocie Spotkania (which is before the Lord in the Tent of Meeting). Całą resztę krwi wyleje (all the remainder of the blood shall he pour forth) na podstawę ołtarza ofiar całopalnych (onto the base of the altar of holocaust offerings), który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania (which standeth before the entrance of the Tent of Meeting).

Verse 19: A cały tłuszcz oddzieli od niego (and all the fat shall he detach therefrom) i zamieni w dym na ołtarzu (and change into smoke on the altar).

Verse 20: Potem postąpi z tym cielcem (then he shall deal with this bullock) tak samo, jak postąpił (so the same as he dealt) z poprzednio wspomnianym cielcem ofiary przebłagalnej (with the bullock of propitiatory offering mentioned beforetime). Tak postąpi z nim: so shall he deal therewith. W ten sposób kapłan dokona za nich przebłagania (in this manner shall the priest perform propitiation for them) i będzie im [wina] odpuszczona (and {their} guilt shall be forgiven them).

Verse 21: Potem wyniosą tego cielca poza obóz (then they shall bring forth this bullock unto beyond the camp) i spalą, tak jak spalono pierwszego cielca (and they shall burn {it} so as one burnt the first bullock). To jest ofiara przebłagalna za społeczność: this is a propitiatory offering for the community.

Wersety 22-26

Vocabulary: jeżeli (if), zgrzeszyć (pf., to sin), naczelnik (m., chief), ród (m., line), przez (by), nieuwaga (f., inadvertence), przestąpić (pf., to step over), jeden (one), przykazanie (n., commandment), sposób (m., manner), zawinić (pf., to do wrong), zwrócić (pf., to turn), uwaga (f., attention), grzech (m., sin), popełnić (pf., to commit), przyprowadzić (pf., to bring), dar (m., gift), koziołek (m., he-goatling), bez (without), skaza (f., blemish), potem (then), włożyć (pf., to put in), ręka (f., hand), głowa (f., head), zabić (pf., to kill), miejsce (n., place), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), przed (before), przebłagalny (propitiatory-), kapłan (m., priest), umoczyć (pf., to dip), palec (m., finger), krew (f., blood), pomazać (pf., to smear), róg (m., horn), ołtarz (m., altar), cały (all), reszta (f., remainder), wylać (pf., to pour forth), podstawa (f., base), tłuszcz (m., fat), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), tak jak (so as), biesiadny (festal), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), odpuścić (pf., to forgive).

Verses 22-23: Jeżeli zgrzeszy naczelnik rodu (if a chief of line will have sinned) i przez nieuwagę przestąpi jedno z przykazań Pana, Boga swego (and by inadvertence will have stepped over one of the commandments of the Lord his God), i w ten sposób zawini (and in this manner will have done wrong), i jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech (and if I shall have turned *his attention* onto his sin), który popełnił (which he hath committed), to przyprowadzi w darze koziołka bez skazy (then he shall bring in gift a he-goatling without blemish). — *literally, the attention unto him

Verse 24: Potem włoży rękę na głowę koziołka (then he shall put {his} hand onto the head of the he-goatling), i zabiją go na miejscu (and shall kill it in the place), gdzie zabija się ofiary całopalne przed Panem (where the holocaust offerings are killed before the Lord). To jest ofiara przebłagalna: this is an offering of propitiation.

Verses 25-26: A kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej (and the priest shall dip {his} finger in the blood of the offering of propitiation) i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych (and shall smear therewith the horns of the altar of holocaust offerings). Całą resztę krwi wyleje (all the remainder of the blood shall he pour forth) na podstawę ołtarza ofiar całopalnych (onto the base of the altar of holocaust offerings), cały zaś tłuszcz zamieni w dym na ołtarzu (whereas all the fat shall he change into smoke on the altar), tak jak tłuszcz ofiary biesiadnej (so as the fat of the festal offering). W ten sposób kapłan dokona przebłagania (in this manner shall the priest perform propitiation) za grzech naczelnika rodu (for the sin of a chief of line), i będzie mu odpuszczony (and it shall be forgiven him).

Wersety 27-30

Vocabulary: jeżeli (if), jakiś (some), człowiek (m., man), spośród (from amongst), lud (m., people), ziemia (f., land), zgrzeszyć (pf., to sin), przez (by), nieuwaga (f., inadvertence), przestąpić (pf., to step over), jeden (one), przykazanie (n., commandment), sposób (m., manner), zawinić (pf., to do wrong), zwrócić (pf., to turn), uwaga (f., attention), grzech (m., sin), popełnić (pf., to commit), przyprowadzić (pf., to bring), dar (m., gift), koza (f., she-goat), bez (without), skaza (f., blemish), następnie (next), włożyć (pf., to put in), ręka (f., hand), głowa (f., head), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), zabić (pf., to kill), miejsce (n., place), przeznaczyć (pf., to assign), całopalny (holocaust-), kapłan (m., priest), umoczyć (pf., to dip), palec (m., finger), krew (f., blood), pomazać (pf., to smear), róg (m., horn), ołtarz (m., altar), cały (all), reszta (f., remainder), wylać (pf., to pour forth), podstawa (f., base).

Verses 27-28: Jeżeli jakiś człowiek spośród ludu ziemi (if some man from amongst the people of the land) zgrzeszy przez nieuwagę (will have sinned by inadvertence), przestąpi jedno z przykazań Pana (will have stepped over one of the commandments of the Lord) i w ten sposób zawini (and in this manner will have done wrong), i jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech (and if I shall have turned *his attention* onto his sin), który popełnił (which he hath committed), to przyprowadzi w darze za swój grzech (then he shall bring in gift for his sins) kozę bez skazy (a she-goat without blemish). — *literally, the attention unto him

Verse 29: Następnie włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej (next he shall put {his} hand onto the head of the propitiatory offering) i zabije ją na miejscu [przeznaczonym dla] ofiary całopalnej (and shall kill it in the place assigned for the holocaust offering).

Verse 30: Kapłan umoczy palec we krwi (the priest shall dip {his} finger in the blood) i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych (and shall smear therewith the horns of the altar of holocaust offerings). Całą resztę krwi (all the remainder of the blood) wyleje na podstawę ołtarza (shall he pour forth onto the base of the altar).

Wersety 31-33

Vocabulary: potem (then), oddzielić (pf., to detach), cały (all), tłuszcz (m., fat), tak jak (so as), ofiara (f., offering), biesiadny (festal), kapłan (m., priest), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), ołtarz (m., altar), miły (pleasant), woń (f., scent), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (n., propitiation), grzech (m., sin), odpuścić (pf., to forgive), jeżeli (if), kto (a one), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), owca (f., sheep, ewe), przebłagalny (propitiatory-), przyprowadzić (pf., to bring), bez (without), skaza (f., blemish), włożyć (pf., to put in), ręka (f., hand), głowa (f., head), zabić (pf., to kill), miejsce (n., place), całopalny (holocaust-).

Verse 31: Potem oddzieli cały tłuszcz (then he shall detach all the fat), tak jak był oddzielony tłuszcz ofiary biesiadnej (so as was detached the fat of the festal offering). Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu (the priest shall change this into smoke on the altar) jako miłą woń dla Pana (as a pleasant scent for the Lord). W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego (in this manner shall the priest perform propitiation for him) i grzech będzie mu odpuszczony (and {his} sin shall be forgiven him).

Verses 32-33: Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze (now if a one will submit in gift) owcę jako ofiarę przebłagalną (a sheep as a propitiatory offering), to przyprowadzi owcę bez skazy (then he shall bring a ewe without blemish), włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej (shall put {his} hand onto the head of the propitiatory offering) i zabije ją jako ofiarę przebłagalną na miejscu (and shall kill it as a propitiatory offering in the place), gdzie się zabija ofiary całopalne (where the holocaust offerings are killed).

Wersety 34-35

Vocabulary: potem (then), kapłan (m., priest), umoczyć (pf., to dip), palec (m., finger), krew (f., blood), ofiara (f., offering), przebłagalny (propitiatory-), pomazać (pf., to smear), róg (m., horn), ołtarz (m., altar), całopalny (holocaust-), cały (all), reszta (f., remainder), wylać (pf., to pour forth), podstawa (f., base), tłuszcz (m., fat), oddzielić (pf., to detach), tak jak (so as), owca (f., sheep), złożyć (pf., to submit), biesiadny (festal), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), ponad (above), spalać (impf., to burn), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), przebłaganie (propitiation), grzech (m., sin), tamten (that other one), popełnić (pf., to commit), odpuścić (pf., to forgive).

Verse 34: Potem kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej (then the priest shall dip {his} finger in the blood of the propitiatory offering) i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych (and shall smear therewith the horns of the altar of holocaust offerings). Całą resztę krwi (all the remainder of the blood) wyleje na podstawę ołtarza (shall he pour forth onto the base of the altar).

Verse 35: Cały tłuszcz oddzieli (all the fat shall he detach), tak jak był oddzielony tłuszcz owcy (so as was detached the fat of the sheep), złożonej jako ofiara biesiadna (submitted as a festal offering). Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu (the priest shall change this into smoke on the altar), ponad ofiarami spalanymi dla Pana (above the offerings burnt for the Lord). W ten sposób kapłan dokona przebłagania za jego grzech (in this manner shall the priest perform propitiation for his sin), który tamten popełnił (which that other one hath committed), i będzie mu odpuszczony (and it shall be forgiven him).