Leviticus 2 in Polish

The second chapter of the book of Leviticus treats of such matter: ofiary pokarmowe (alimentary offerings); ofiara z ciasta (offering from dough); przepisy ogólne (general prescriptions).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Kpł 2

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 2. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

Vocabulary: jeżeli (if), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), niech (let), najczystszy (finest), mąka (f., flour), polać (pf., to pour over), oliwa (f., olive oil), dodać (pf., to add), kadzidło (n., incense), potem (then), przynieść (pf., to bring along), kapłan (m., priest), syn (m., son), wziąć  (pf., to take), pełny (full), garść (f., cupped hand), razem z (together with), wszystek (all), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), ołtarz (m., altar), jako (as), pamiątka (f., memorial), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent), pozostać (pf., to remain), należeć (impf., to belong), najświętszy (most holy), część (f., part).

Verse 1: Jeżeli kto chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową (if a one will submit in gift for the Lord an alimentary offering), niech złoży w darze najczystszą mąkę (let him submit in gift the finest flour). Poleje* ją oliwą (he shall pour olive oil thereover) i doda do niej kadzidła (and shall add incenses thereunto). — *Of polać, some supplementary examples: polać coś+ wodą (to pour water over something); polać go wodą (to pour water over it; to pour water thereover); polać go winem (to pour wine over it; to pour wine thereover). +Coś (something) appears not in the text of this verse but in one of the foregoing supplementary examples of usage; its declension is presented below.

Declension of coś

nom. coś
gen. czegoś
dat. czemuś
acc. coś
instr. czymś
loc. czymś
voc. coś

Verse 2: Potem przyniesie ją (then he shall bring it along) do kapłanów, synów Aarona (unto Aaron’s sons the priests). Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki (the priest shall take a full, cupped hand of the finest flour) razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem (together with the olive oil and all the incense) i zamieni w dym na ołtarzu (and shall change {it} into smoke on the altar) jako pamiątkę (as a memorial), jako ofiarę spalaną (as an offering burnt), miłą woń dla Pana (a pleasant scent for the Lord).

czystyczystszynajczystszy
finefinerfinest

Declension of mąka (f.)

sing. pl.
nom. mąka mąki
gen. mąki mąk
dat. mące mąkom
acc. mąkę mąki
instr. mąką mąkami
loc. mące mąkach
voc. mąko mąki

Verse 3: Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej (all that which will be remained from the alimentary offering), będzie należało do Aarona i jego synów (shall belong unto Aaron and his sons). To jest najświętsza część (this is a most holy part) z ofiar spalanych dla Pana (from the offerings burnt for the Lord).

świętyświętszynajświętszy
holyholierholiest

Wersety 4-6

Vocabulary: jeżeli (if), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), ciasto (n., dough), piec (impf., to bake), piec (m., oven), placek (m., cake), przaśny (unleavened), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), albo (or), podpłomyk (m., flatbread), pomazać (pf., to smear), pokarmy (pl., aliments), potrawa (f., concoction), smażyć (impf., to fry), patelnia (f., frying pan), przyrządzić (pf., to prepare), niekwaszony (unleavened), pokruszyć (pf., to break up), kawałek (m., bit), polać (pf., to pour over).

Verse 4: Jeżeli chcesz złożyć w darze (if thou will submit in gift) jako ofiarę pokarmową (as an alimentary offering) ciasto pieczone w piecu (dough baked in the oven), będą to placki przaśne (this shall be unleavened cakes) z najczystszej mąki zaprawionej oliwą (from the finest flour dressed with olive oil) albo przaśne podpłomyki, pomazane oliwą (or unleavened flatbreads smeared with olive oil).

Declension of piec (m.)

sing. pl.
nom. piec piece
gen. pieca pieców
dat. piecowi piecom
acc. piec piece
instr. piecem piecami
loc. piecu piecach
voc. piecu piece

Verse 5: Jeżeli chcesz złożyć w darze (if thou will submit in gift) jako ofiarę z pokarmów (as an offering from aliments) potrawę smażoną na patelni (a concoction fried in a frying pan), to przyrządzisz ją z najczystszej mąki niekwaszonej (then thou shalt prepare it from the finest unleavened flour), zaprawionej oliwą (dressed with olive oil).

Verse 6: Pokruszysz ją na kawałki (thou shalt break it up into bits) i polejesz oliwą (and shalt pour olive oil {thereover}). To jest ofiara z pokarmów: this is an offering from aliments.

Declension of pokarm (m.)

sing. pl.
nom. pokarm pokarmy
gen. pokarmu pokarmów
dat. pokarmowi pokarmom
acc. pokarm pokarmy
instr. pokarmem pokarmami
loc. pokarmie pokarmach
voc. pokarmie pokarmy

Wersety 7-10

Vocabulary: jeżeli (if), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), ofiara (f., offering), pokarmy (pl., aliments), ciasto (n., dough), gotować (impf., to boil), rondelek (m., small pan), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), potem (then), przynieść (pf., to bring along), pokarm (m., nourishment), tak (so), przyrządzić (pf., to prepare), oddać (pf., to render), kapłan (m., priest), ołtarz (m., altar), podnieść (pf., to lift), pokarmowy (alimentary), pamiątka (f., memorial), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent), wszystko (n., all), pozostać (pf., to remain), należeć (impf., to belong), syn (m., son), najświętszy (most holy), część (f., part).

Verse 7: Jeżeli chcesz złożyć w darze (if thou will submit in gift) jako ofiarę z pokarmów (as an offering from aliments) ciasto gotowane w rondelku (dough boiled in a small pan), to będzie ono z najczystszej mąki zaprawionej oliwą (then it shall be from the finest flour dressed with olive oil).

Verse 8: Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrządzony (then thou shalt bring along unto the Lord the nourishment so prepared) i oddasz go kapłanowi (and shalt render it unto the priest), a on złoży go w ofierze na ołtarzu (and he shall submit it in an offering on the altar).

Verse 9: Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę (the priest shall lift from this alimentary offering the memorial) i zamieni w dym na ołtarzu (and shall change {it} into smoke on the altar) jako ofiarę spalaną (as an offering burnt), miłą woń dla Pana (a pleasant scent for the Lord).

Declension of pamiątka (f.)

sing. pl.
nom. pamiątka pamiątki
gen. pamiątki pamiątek
dat. pamiątce pamiątkom
acc. pamiątkę pamiątki
instr. pamiątką pamiątkami
loc. pamiątce pamiątkach
voc. pamiątko pamiątki

Verse 10: Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej (all that which will be remained from the alimentary offering), będzie należało do Aarona i jego synów (shall belong unto Aaron and his sons). To jest najświętsza część (this is a most holy part) z ofiar spalanych dla Pana (from the offerings burnt for the Lord).

Wersety 11-13

Vocabulary: składać (impf., to submit), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), kwaszony (leavened), albowiem (for), ciasto (n., dough), miód (m., honey), zamieniać (impf., to change), dym (m., smoke), spalać (impf., to burn), przynieść (pf., to bring along), rzecz (f., thing), dar (m., gift), pierwocina (f., firstfruit), kłaść (impf., to set), ołtarz (m., altar), zmienić się (pf., to be changed), miły (pleasant), woń (f., scent), każdy (each), należeć (impf., to belong), być (impf., to be), posolić (pf., to salt), niech (let), brakować (impf., to lack), sól (f., salt), przymierze (n., covenant), żaden (not any), posypać (pf., to strew).

Verse 11: Nie będziecie składać (ye shall not be submitting) na ofiarę pokarmową dla Pana (for an alimentary offering for the Lord) nic kwaszonego (anything leavened). Albowiem ciasta kwaszonego ani miodu (for neither leavened dough nor honey) nie będziecie zamieniać w dym dla Pana (shall ye be changing into smoke for the Lord) jako ofiary spalanej (as an offering burnt).

Declension of miód (m.)

sing. pl.
nom. miód miody
gen. miodu miodów
dat. miodowi miodom
acc. miód miody
instr. miodem miodami
loc. miodzie miodach
voc. miodzie miody

Verse 12: Przyniesiecie te rzeczy (ye shall bring along these things) jako dar pierwocin (as a gift of firstfruits), ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu (but ye shall not be setting them on the altar), aby się zmieniły w miłą woń (that they may be changed into a pleasant scent).

Verse 13: Każdy dar należący do ofiary pokarmowej (each gift belonging unto the alimentary offering) ma być posolony (is to be salted). Niech nie brakuje soli przymierza Boga twego (let not be lacking the salt of the covenant of thy God) przy żadnej ofierze pokarmowej (in any alimentary offering). Każdy dar posypiesz solą: each gift shalt thou strew with salt.

Declension of sól (f.)

sing. pl.
nom. sól sole
gen. soli soli
dat. soli solom
acc. sól sole
instr. solą solami
loc. soli solach
voc. soli sole

Wersety 14-16

Vocabulary: jeżeli (if), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), spalać (impf., to burn), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), pierwocina (f., firstfruit), kłos (m., spike), prażyć (impf., to parch), ogień (m., fire), albo (or), kasza (f., groats), nowy (new), zboże (n., grain), polać (pf., to pour over), oliwa (f., olive oil), położyć (pf., to lay), kadzidło (n., incense), pokarmy (pl., aliments), kapłan (m., priest), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), pamiątka (f., memorial), wraz z (together with), cały (all).

Verse 14: Jeżeli chcesz złożyć (if thou will submit) jako dar spalany dla Pana (as a gift burnt for the Lord) ofiarę pokarmową z pierwocin (an alimentary offering from firstfruits), to będą nią kłosy prażone na ogniu (then therewith shall be spikes parched in fire) albo kasza z nowego zboża (or groats from new grain) jako ofiara pokarmowa z pierwocin (as an alimentary offering from firstfruits).

Verse 15: Polejesz ją oliwą (thou shalt pour olive oil thereover) i położysz na niej kadzidło (and shalt lay incense thereon). To jest ofiara z pokarmów: this is an offering from aliments.

Verse 16: Kapłan zamieni w dym (the priest shall change into smoke) pamiątkę z kaszy i oliwy (a memorial from the groats and the olive oil) wraz z całym kadzidłem (together with all the incense) jako ofiarę spalaną dla Pana (as an offering burnt for the Lord).