Polish language series: Kpł 2, ofiary pokarmowe

From the subject headings of the second chapter of the book of Leviticus: ofiary pokarmowe (alimentary offerings); ofiara z ciasta (offering from dough); przepisy ogólne (general prescriptions).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Kpł 2

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 2. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

Vocabulary: chcieć (impf., to want), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), ofiara (f., offering, sacrifice), pokarmowy (alimentary), najczystszy (finest, purest), mąka (f., flour), polać (pf., to pour), oliwa (f., olive oil), dodać (pf., to add), kadzidło (n., incense), przynieść (pf., to bring back), kapłan (m., priest), syn (m., son), wziąć  (pf., to take), pełny (full), garść (f., {hollow of the} hand), zamienić (pf., to transform/turn {into}), dym (m., smoke), ołtarz (m., altar), pamiątka (f., memorial, reminder), ofiara (f., offering, sacrifice), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent), pozostać (pf., to remain), należeć (impf., to belong), najświętszy (most holy), część (f., part, portion).

Verse 1: Jeżeli kto chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową (if a one would submit in gift for the Lord an alimentary offering), niech złoży w darze najczystszą mąkę (let him submit in gift the finest flour). Poleje ją oliwą (he shall pour olive oil upon it) i doda do niej kadzidła (and shall add incenses to it). — Supplementary examples of polać (to pour): polać coś* wodą (to pour water upon/over something); polać go wodą (to pour water upon/over it); polać go winem (to pour wine upon/over it). *Coś (something) does not appear in the text of this verse, but I will nevertheless present below its declension, as it is an important one to learn.

Declension of coś

nom. coś
gen. czegoś
dat. czemuś
acc. coś
instr. czymś
loc. czymś
voc. coś

Verse 2: Potem przyniesie ją (then he shall bring it back) do kapłanów, synów Aarona (to Aaron’s sons the priests). Kapłan weźmie pełną garść (the priest shall take a handful [a full hand]) najczystszej* mąki (of the finest flour) razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem (together with the olive oil and all the incense) i zamieni w dym na ołtarzu (and shall turn {this} into smoke on the altar) jako pamiątkę (as a memorial), jako ofiarę spalaną (as a burnt offering), miłą woń dla Pana (a pleasant scent for the Lord). — *See the notes at verse 3.

Declension of mąka (f.)

sing. pl.
nom. mąka mąki
gen. mąki mąk
dat. mące mąkom
acc. mąkę mąki
instr. mąką mąkami
loc. mące mąkach
voc. mąko mąki

Verse 3: Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej (all that remains [will remain] from the alimentary offering), będzie należało do Aarona i jego synów (shall belong [shall be belonging] to Aaron and his sons). To jest najświętsza* część z ofiar spalanych dla Pana: it is a most holy part from the burnt offerings for the Lord. — *Consider the following:

czystyczystszynajczystszy (verse 2)
finefinerfinest

świętyświętszynajświętszy (verse 3)
holyholierholiest

Wersety 4-6

Vocabulary: chcieć (impf., to want), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), ofiara (f., offering, sacrifice), pokarmowy (alimentary), ciasto (n., dough), piec (impf., to bake), piec (m., stove, oven), placek (m., cake), przaśny (unleavened), najczystszy (finest, purest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), podpłomyk (m., flatbread), pomazać (pf., to spread), pokarmy (pl., aliments), potrawa (f., concoction), smażyć (impf., to fry), patelnia (f., frying pan), przyrządzić (pf., to prepare), niekwaszony (unleavened), pokruszyć (pf., to break into pieces), kawałek (m., piece, bit), polać (pf., to pour).

Verse 4: Jeżeli chcesz złożyć w darze (if you would submit in gift) jako ofiarę pokarmową (as an alimentary offering) ciasto pieczone w piecu (dough baked in the oven), będą to placki przaśne (it shall be unleavened cakes) z najczystszej mąki zaprawionej oliwą ({made} from the finest flour dressed with olive oil) albo przaśne podpłomyki, pomazane oliwą (or unleavened flatbreads spread with olive oil).

Declension of piec (m.)

sing. pl.
nom. piec piece
gen. pieca pieców
dat. piecowi piecom
acc. piec piece
instr. piecem piecami
loc. piecu piecach
voc. piecu piece

Verse 5: Jeżeli chcesz złożyć w darze (if you would submit in gift) jako ofiarę z pokarmów (as an offering from aliments) potrawę smażoną na patelni (a concoction fried in a frying pan), to przyrządzisz ją z najczystszej mąki niekwaszonej (then you shall prepare it from the finest unleavened flour), zaprawionej oliwą (dressed with olive oil).

Verse 6: Pokruszysz ją na kawałki (you shall break it into pieces) i polejesz oliwą (and shall pour olive oil upon it). To jest ofiara z pokarmów: it is an offering from aliments.

Declension of pokarm (m.)

sing. pl.
nom. pokarm pokarmy
gen. pokarmu pokarmów
dat. pokarmowi pokarmom
acc. pokarm pokarmy
instr. pokarmem pokarmami
loc. pokarmie pokarmach
voc. pokarmie pokarmy

Wersety 7-10

Vocabulary: chcieć (impf., to want), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), ofiara (f., offering, sacrifice), pokarmy (pl., aliments), ciasto (n., dough), gotować (impf., to boil), rondelek (m., {small} saucepan), najczystszy (finest, purest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), przynieść (pf., to bring back), pokarm (m., nourishment), przyrządzić (pf., to make, to prepare), oddać (pf., to render), kapłan (m., priest), ołtarz (m., altar), podnieść (pf., to lift), pokarmowy (alimentary), pamiątka (f., memorial, reminder), zamienić (pf., to transform/turn {into}), dym (m., smoke), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent), należeć (impf., to belong), syn (m., son), najświętszy (most holy), część (f., part, portion).

Verse 7: Jeżeli chcesz złożyć w darze (if you would submit in gift) jako ofiarę z pokarmów (as an offering from aliments) ciasto gotowane w rondelku (dough boiled in a {small} saucepan), to będzie ono z najczystszej mąki zaprawionej oliwą (then it shall be {made} from the finest flour dressed with olive oil).

Verse 8: Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrządzony (then you shall bring back to the Lord the nourishment so prepared) i oddasz go kapłanowi (and shall render it to the priest), a on złoży go w ofierze na ołtarzu (and he shall submit it in an offering on the altar).

Verse 9: Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę (the priest shall lift the memorial from this alimentary offering) i zamieni w dym na ołtarzu (and shall turn {it} into smoke on the altar) jako ofiarę spalaną (as a burnt offering), miłą woń dla Pana (a pleasant scent for the Lord).

Declension of pamiątka (f.)

sing. pl.
nom. pamiątka pamiątki
gen. pamiątki pamiątek
dat. pamiątce pamiątkom
acc. pamiątkę pamiątki
instr. pamiątką pamiątkami
loc. pamiątce pamiątkach
voc. pamiątko pamiątki

Verse 10: Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej (all that remains [will remain] from the alimentary offering), będzie należało do Aarona i jego synów (shall belong [shall be belonging] to Aaron and his sons). To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana: it is a most holy part from the burnt offerings for the Lord.

Wersety 11-13

Vocabulary: składać (impf., to submit), ofiara (f., offering, sacrifice), pokarmowy (alimentary), kwaszony (leavened), albowiem (for, because), ciasto (n., dough), miód (m., honey), zamieniać (impf., to transform/turn {into}), dym (m., smoke), spalać (impf., to burn), przynieść (pf., to bring back), rzecz (f., thing, matter), dar (m., gift), pierwocina (f., firstfruit), kłaść (impf., to set), ołtarz (m., altar), zmienić się (pf., to be changed), miły (pleasant), woń (f., scent), należeć (impf., to belong), posolić (pf., to salt), brakować (impf., to lack), sól (f., salt), przymierze (n., covenant), żaden (no, not any), posypać (pf., to strew, to scatter, to sprinkle).

Verse 11: Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową (you shall not submit [be submitting] into an alimentary offering) dla Pana (for the Lord) nic kwaszonego (anything leavened). Albowiem ciasta kwaszonego (for neither leavened dough) ani miodu (nor honey) nie będziecie zamieniać w dym (shall you turn [be turning] into smoke) dla Pana (for the Lord) jako ofiary spalanej (as a burnt offering).

Declension of miód (m.)

sing. pl.
nom. miód miody
gen. miodu miodów
dat. miodowi miodom
acc. miód miody
instr. miodem miodami
loc. miodzie miodach
voc. miodzie miody

Verse 12: Przyniesiecie te rzeczy (you shall bring back these things) jako dar pierwocin (as a gift of firstfruits), ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu (but you shall not set them on the altar), aby się zmieniły w miłą woń (that they may be changed into a pleasant scent).

Verse 13: Każdy dar należący do ofiary pokarmowej (each gift belonging to the alimentary offering) ma być posolony (is to be salted). Niech nie brakuje soli przymierza Boga twego (let not the salt of the covenant of your God be lacking) przy żadnej ofierze pokarmowej (in any alimentary offering). Każdy dar posypiesz solą: each gift shall you sprinkle with salt.

Declension of sól (f.)

sing. pl.
nom. sól sole
gen. soli soli
dat. soli solom
acc. sól sole
instr. solą solami
loc. soli solach
voc. soli sole

Wersety 14-16

Vocabulary: chcieć (impf., to want), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), spalać (impf., to burn), ofiara (f., offering, sacrifice), pokarmowy (alimentary), pierwocina (f., firstfruit), kłos (m., spike), prażyć (impf., to parch), ogień (m., fire), kasza (f., groats, grits), nowy (new), zboże (n., grain), polać (pf., to pour), oliwa (f., olive oil), położyć (pf., to lay), kadzidło (n., incense), pokarmy (pl., aliments), kapłan (m., priest), zamienić (pf., to transform/turn {into}), dym (m., smoke), pamiątka (f., memorial, reminder), spalać (impf., to burn).

Verse 14: Jeżeli chcesz złożyć (if you would submit) jako dar spalany dla Pana (as a burnt gift for the Lord) ofiarę pokarmową z pierwocin (an alimentary offering from firstfruits), to będą nią kłosy prażone na ogniu (then with it shall be spikes parched in fire) albo kasza z nowego zboża (or groats {formed} from fresh [new] grain) jako ofiara pokarmowa z pierwocin (as an alimentary offering from firstfruits).

Verse 15: Polejesz ją oliwą (you shall pour olive oil upon it) i położysz na niej kadzidło (and shall lay incense thereupon). To jest ofiara z pokarmów: it is an offering from aliments.

Verse 16: Kapłan zamieni w dym (the priest shall turn into smoke) pamiątkę z kaszy i oliwy (a memorial from the groats and the olive oil) wraz z całym kadzidłem (together with all the incense) jako ofiarę spalaną dla Pana (as a burnt offering for the Lord).