Polish language study: Kpł 1, ofiary ze zwierząt

Księga Kapłańska

Pan wezwał Mojżesza

With this begins your study of the Polish language through the book of Leviticus, known in Polish as Księga Kapłańska, which translates literally as priestly book: Leviticus deals with ritual, legal and moral practices. In this post, you will study the contents of Kpł 1, which is the first chapter of this book; it treats of: ofiary ze zwierząt (offering from the animals); ofiara z cielców (offering from the bullocks); ofiara z baranków i koziołków (offering from the lambs and the young goats); ofiara z gołębi (offering from the pigeons).

The study notes provided for the book of Leviticus take much the same form as those provided for the books of Genesis and Exodus. In this Leviticus study, it is assumed that you have already worked your way through those two books in Polish. If you have not done so, begin your study of the Polish language here.

Read Kpł 1

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 1. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-2

Vocabulary: wezwać (pf., to summon), powiedzieć (pf., to say), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), mówić (impf., to speak), Izraelita (m., Israelite), zechcieć (pf., to have a mind), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), bydlę (n., beast, animal), bydlęta (pl., livestock, cattle), albo… albo (either… or), cielec (m., bullock, young bull), mniejszy (lesser, smaller), bydło (n., cattle).

So read the first two verses of this chapter: Pan wezwał Mojżesza (the Lord summoned Moses) i tak powiedział do niego z Namiotu Spotkania (and thus said to him from the tent of meeting): mów do Izraelitów (speak to the Israelites) i powiedz im (and say to them): jeśli kto z was (if any of you) zechce złożyć dar z bydląt dla Pana (have a mind to submit a gift from the livestock for the Lord), niech złoży go (let him submit it) albo z cielców (either from the bullocks), albo z mniejszego bydła (or from the lesser cattle).

Declension of spotkanie (n.)

sing. pl.
nom. bydlę bydlęta
gen. bydlęcia bydląt
dat. bydlęciu bydlętom
acc. bydlę bydlęta
instr. bydlęciem bydlętami
loc. bydlęciu bydlętach
voc. bydlę bydlęta

Wersety 3-5

Vocabulary: chcieć (impf., to want), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering, sacrifice), całopalny (holocaust), dar (m., gift), bydło (n., cattle), wziąć (pf., to take), samiec (m., male), skaza (f., blemish, defect), przyprowadzić (pf., to bring), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), przyjąć (pf., to accept), łaskawie (graciously), położyć (pf., to lay), ręka (f., hand), głowa (f., head), żertwa (f., victim {of burnt offering}), przebłaganie (n., appeasement, propitiation), zabić (pf., to kill), młody (young), cielec (m., bullock, young bull), kapłan (m., priest), syn (m., son), ofiarować (pf., to offer up), krew (f., blood), pokropić (pf., to sprinkle), dokoła (all round), ołtarz (m., altar), stojący (standing).

Verse 3: Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną (if he would submit into a holocaust offering) dar z bydła (a gift from the cattle), niech weźmie samca bez skazy (let him take a male without blemish) i przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania (and bring it before the entrance {leading} into the tent of meeting), aby Pan przyjął go łaskawie (that the Lord may accept him graciously).

Declension of skaza (f.)

sing. pl.
nom. skaza skazy
gen. skazy skaz
dat. skazie skazom
acc. skazę skazy
instr. skazą skazami
loc. skazie skazach
voc. skazo skazy

Verse 4: Położy rękę na głowie żertwy (he shall lay his hand upon the head of the victim), aby była przyjęta jako przebłaganie za niego (that it may be accepted as propitiation for him).

Verse 5: Potem zabije młodego cielca przed Panem (then he shall kill the young bullock before the Lord), a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew (whereas Aaron’s sons the priests shall offer up the blood), to jest pokropią nią dokoła ołtarz (which is {to say}, they shall sprinkle the altar with it all round) stojący przed wejściem do Namiotu Spotkania (which stands before the entrance {leading} into the tent of meeting).

Wersety 6-9

Vocabulary: obedrzeć (pf., to strip), żertwa (f., victim {of burnt offering), skóra (f., skin), podzielić (pf., to divide), część (f., part, portion), kapłan (m., priest), syn (m., son), przynieść (pf., to bring back), ogień (m., fire), ołtarz (m., altar), ułożyć (pf., to put down), drwa (pl., {fire}wood), głowa (f., head), tłuszcz (m., fat), leżeć (impf., to lie), wnętrzności (pl., entrails), noga (f., leg, foot), zwierzę (n., animal), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), zamienić (pf., to transform/turn {into}), dym (m., smoke), całopalenie (n., holocaust), ofiara (f., offering, sacrifice), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent).

Verse 6: Następnie obedrze żertwę ze skóry (then you shall strip the victim of its skin) i podzieli ją na części (and shall divide it into its parts).

Declension of żertwa (f.)

sing. pl.
nom. żertwa żertwy
gen. żertwy żertw
dat. żertwie żertwom
acc. żertwę żertwy
instr. żertwą żertwami
loc. żertwie żertwach
voc. żertwo żertwy

Verse 7: Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz (Aaron’s sons the priests shall bring back fire onto the altar) i ułożą drwa na ogniu (and shall put down wood upon the fire).

Verse 8: Potem kapłani, synowie Aarona, ułożą części (then Aaron’s sons the priests shall put down the parts) wraz z głową i tłuszczem (together with the head and the fat) na drwach leżących na ogniu na ołtarzu (on the wood lying upon the fire on the altar).

Declension of tłuszcz (m.)

sing. pl.
nom. tłuszcz tłuszcze
gen. tłuszczu tłuszczów
dat. tłuszczowi tłuszczom
acc. tłuszcz tłuszcze
instr. tłuszczem tłuszczami
loc. tłuszczu tłuszczach
voc. tłuszczu tłuszcze

Verse 9: Wnętrzności i nogi zwierzęcia (the entrails and legs of the animal) będą obmyte wodą (shall be washed with water). Kapłan zamieni to wszystko (the priest shall turn all this) w dym (into smoke) na ołtarzu (on the altar). To jest całopalenie (it is a holocaust), ofiara spalana (a burnt offering), miła woń dla Pana (a pleasant scent for the Lord).

Declension of zwierzę (n.)

sing. pl.
nom. zwierzę zwierzęta
gen. zwierzęcia zwierząt
dat. zwierzęciu zwierzętom
acc. zwierzę zwierzęta
instr. zwierzęciem zwierzętami
loc. zwierzęciu zwierzętach
voc. zwierzę zwierzęta

Wersety 10-13

Vocabulary: chcieć (impf., to want), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering, sacrifice), całopalny (holocaust), dar (m., gift), trzoda (f., stock), baranek (m., male lamb), koziołek (m., young male goat), wziąć (pf., to take), samiec (m., male), skaza (f., blemish), zabić (pf., to kill), północny (northern), strona (f., side) ołtarz (m., altar), kapłan (m., priest), syn (m., son), pokropić (pf., to sprinkle), krew (f., blood), dokoła (all round), podzielić (pf., to divide), część (f., part, portion), ułożyć (pf., to put down), głowa (f., head), tłuszcz (m., fat), drwa (pl., {fire}wood), leżeć (impf., to lie), ogień (m., fire), wnętrzności (pl., entrails), noga (f., leg, foot), zwierzę (n., animal), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), zamienić (pf., to transform/turn {into}), dym (m., smoke), całopalenie (n., holocaust), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent).

Verse 10: Jeżeli zaś kto chce złożyć na ofiarę całopalną (and if a one would submit into a holocaust offering) dar z trzody (a gift from the stock), z baranków lub koziołków (from the lambs or from the young goats), niech weźmie samca bez skazy (let him take a male without blemish).

Declension of baranek (m.)

sing. pl.
nom. baranek baranki
gen. baranka baranków
dat. barankowi barankom
acc. baranka baranki
instr. barankiem barankami
loc. baranku barankach
voc. baranku baranki

Verse 11: Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza (it shall be killed on the north side of the altar), przed Panem (before the Lord), a kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią Jego ołtarz dokoła (whereas Aaron’s sons the priests shall sprinkle with {its} blood his altar all round).

Verse 12: Potem podzielą go na części: then they shall divide it into its parts. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem (the priest shall put them down together with the head and the fat) na drwach leżących na ogniu, na ołtarzu (on the wood lying upon the fire on the altar).

Verse 13: Wnętrzności i nogi zwierzęcia (the entrails and legs of the animal) będą obmyte wodą (shall be washed with water). Kapłan złoży w ofierze to wszystko (all this shall the priest submit in an offering) i zamieni w dym na ołtarzu (and turn into smoke on the altar). To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana: it is a holocaust, a burnt offering, a pleasant scent for the Lord.

Wersety 14-17

Vocabulary: chcieć (impf., to want), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), ptak (m., bird), całopalenie (n., holocaust), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), kapłan (m., priest), przynieść (pf., to bring back), ołtarz (m., altar), złamać (pf., to break, to snap), główka (f., {little} head), zamienić (pf., to transform/turn {into}), dym (m., smoke), ołtarz (m., altar), krew (f., blood), wycisnąć (pf., to press forth), ściana (f., wall), oddzielić (pf., to detach), wole (pl., crop), pióro (n., feather), wyrzucić (pf., to cast forth), popielisko (n., ash heap), wschód (m., east), naderwać (pf., to tear in part, to tear partly), skrzydło (n., wing), oddzielać (impf., to detach), całkowicie (altogether, absolutely), zamienić (pf., to transform/turn {into}), dym (m., smoke), drwa (pl., {fire}wood), leżeć (impf., to lie), ogień (m., fire), całopalenie (n., holocaust), ofiara (f., offering, sacrifice), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent).

Verse 14: A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana (and if a one would submit in gift a bird as a holocaust for the Lord), niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia (let him submit in gift a turtledove or a young pigeon).

Declension of gołąb (m.)

sing. pl.
nom. gołąb gołębie
gen. gołębia gołębi
dat. gołębiowi gołębiom
acc. gołębia gołębie
instr. gołębiem gołębiami
loc. gołębiu gołębiach
voc. gołębiu gołębie

Verse 15: Kapłan przyniesie go do ołtarza (the priest shall bring it back to the altar), złamie mu główkę (shall snap its {little} head [shall snap the {little} head unto it]) i zamieni go w dym na ołtarzu (and shall turn it into smoke on the altar). Krew jego wyciśnie (its blood shall he press forth) na ścianę ołtarza (onto the wall of the altar).

Verse 16: Potem oddzieli wole jego (then he shall detach its crop) wraz z piórami (together with its feathers) i wyrzuci je na popielisko (and shall cast them forth into the ash heap), na wschód od ołtarza (to the east of the altar).

Declension of pióro (n.)

sing. pl.
nom. pióro pióra
gen. pióra piór
dat. pióru piórom
acc. pióro pióra
instr. piórem piórami
loc. piórze piórach
voc. pióro pióra

Verse 17: Następnie kapłan naderwie jego skrzydła (then in part shall the priest tear its wings), jednak nie oddzielając ich całkowicie (but not detaching them altogether), i zamieni w dym na ołtarzu (and shall turn {it} into smoke on the altar), na drwach leżących na ogniu (upon the wood lying on the fire). To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana: it is a holocaust, a burnt offering, a pleasant scent for the Lord.