Leviticus 1 in Polish

Księga Kapłańska

Book of Leviticus

Herewith begins study of the Polish language through the book of Leviticus, known in Polish as Księga Kapłańska (Priestly Book). Leviticus deals with ritual, legal and moral practices. In this post, the reader will study the contents of Kpł 1, which is the first chapter of this book; it treats of offerings of animals: ofiary ze zwierząt; which is to say, of bullocks, of ramlings and he-goatlings, of pigeons: z cielców, z baranków i koziołków, z gołębi.

The study notes provided for the book of Leviticus take the same form as those provided for the books of Genesis and Exodus. In this Leviticus study, it is assumed that the reader has already worked his way through those two books in Polish. Should he not have already done so, he ought to begin study of the Polish language here.

Read Kpł 1

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Kpł 1. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-2

Pan wezwał Mojżesza (the Lord summoned Moses) i tak powiedział do niego z Namiotu Spotkania (and so said unto him from the Tent of Meeting): mów do Izraelitów (speak unto the Israelites) i powiedz im (and say unto them): jeśli kto z was (if a one of you) zechce złożyć dar z bydląt dla Pana (have a mind to submit a gift from the livestock for the Lord), niech złoży go (let him submit it) albo z cielców (either from the bullocks), albo z mniejszego bydła (or from the lesser cattle).

Vocabulary: wezwać (pf., to summon), tak (so), powiedzieć (pf., to say), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), mówić (impf., to speak), Izraelita (m., Israelite), jeśli (if), zechcieć (pf., to have a mind), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), bydlęta (pl., livestock), niech (let), albo… albo (either… or), cielec (m., bullock), mniejszy (lesser), bydło (n., cattle).

Wersety 3-5

Vocabulary: jeżeli (if), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), dar (m., gift), bydło (n., cattle), niech (let), wziąć (pf., to take), samiec (m., male), bez (without), skaza (f., blemish), przyprowadzić (pf., to bring), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), przyjąć (pf., to accept), łaskawie (graciously), położyć (pf., to lay), ręka (f., hand), głowa (f., head), żertwa (f., victim), przebłaganie (n., propitiation), potem (then), zabić (pf., to kill), młody (young), cielec (m., bullock), kapłan (m., priest), syn (m., son), ofiarować (pf., to offer), krew (f., blood), pokropić (pf., to sprinkle), dokoła (all round), ołtarz (m., altar), stojący (standing).

Verse 3: Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną (if he will submit for a holocaust offering) dar z bydła (a gift from the cattle), niech weźmie samca bez skazy (let him take a male without blemish) i przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania (and bring it before the entrance of the Tent of Meeting), aby Pan przyjął go łaskawie (that the Lord may accept him graciously).

Declension of skaza (f.)

sing. pl.
nom. skaza skazy
gen. skazy skaz
dat. skazie skazom
acc. skazę skazy
instr. skazą skazami
loc. skazie skazach
voc. skazo skazy

Verse 4: Położy rękę na głowie żertwy (he shall lay {his} hand on the head of the victim), aby była przyjęta jako przebłaganie za niego (that it may be accepted as propitiation for him).

Verse 5: Potem zabije młodego cielca przed Panem (then he shall kill the young bullock before the Lord), a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew (and Aaron’s sons the priests shall offer the blood), to jest (which is), pokropią nią dokoła (they shall sprinkle therewith all round) ołtarz stojący przed wejściem do Namiotu Spotkania (the altar {which is} standing before the entrance of the Tent of Meeting).

Wersety 6-9

Vocabulary: następnie (next), obedrzeć (pf., to strip), żertwa (f., victim), skóra (f., skin), podzielić (pf., to divide), część (f., part), kapłan (m., priest), syn (m., son), przynieść (pf., to bring along), ogień (m., fire), ołtarz (m., altar), ułożyć (pf., to put down), drwa (pl., firewood), potem (then), wraz z (together with), głowa (f., head), tłuszcz (m., fat), leżeć (impf., to lie), wnętrzności (pl., entrails), noga (f., leg), zwierzę (n., animal), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), zamienić (pf., to change), wszystko (n., all), dym (m., smoke), całopalenie (n., holocaust), ofiara (f., offering), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent).

Verse 6: Następnie obedrze żertwę ze skóry (next he shall strip the victim of {its} skin) i podzieli ją na części (and shall divide it into parts).

Declension of żertwa (f.)

sing. pl.
nom. żertwa żertwy
gen. żertwy żertw
dat. żertwie żertwom
acc. żertwę żertwy
instr. żertwą żertwami
loc. żertwie żertwach
voc. żertwo żertwy

Verse 7: Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz (Aaron’s sons the priests shall bring along fire for the altar) i ułożą drwa na ogniu (and shall put down firewood on the fire).

Verse 8: Potem kapłani, synowie Aarona, ułożą części (then Aaron’s sons the priests shall put down the parts) wraz z głową i tłuszczem (together with the head and the fat) na drwach leżących na ogniu na ołtarzu (on the firewood {which is} lying on the fire on the altar).

Declension of tłuszcz (m.)

sing. pl.
nom. tłuszcz tłuszcze
gen. tłuszczu tłuszczów
dat. tłuszczowi tłuszczom
acc. tłuszcz tłuszcze
instr. tłuszczem tłuszczami
loc. tłuszczu tłuszczach
voc. tłuszczu tłuszcze

Verse 9: Wnętrzności i nogi zwierzęcia (the entrails and the legs of the animal) będą obmyte wodą (shall be washed with water). Kapłan zamieni to wszystko (the priest shall change all this) w dym na ołtarzu (into smoke on the altar). To jest całopalenie (this is a holocaust), ofiara spalana (an offering burnt), miła woń dla Pana (a pleasant scent for the Lord).

Declension of zwierzę (n.)

sing. pl.
nom. zwierzę zwierzęta
gen. zwierzęcia zwierząt
dat. zwierzęciu zwierzętom
acc. zwierzę zwierzęta
instr. zwierzęciem zwierzętami
loc. zwierzęciu zwierzętach
voc. zwierzę zwierzęta

Wersety 10-13

Vocabulary: jeżeli (if), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), dar (m., gift), trzoda (f., stock), baranek (m., ramling), koziołek (m., he-goatling), niech (let), wziąć (pf., to take), samiec (m., male), bez (without), skaza (f., blemish), zabić (pf., to kill), północny (northern), strona (f., side) ołtarz (m., altar), przed (before), kapłan (m., priest), syn (m., son), pokropić (pf., to sprinkle), krew (f., blood), dokoła (all round), potem (then), podzielić (pf., to divide), część (f., part), ułożyć (pf., to put down), wraz z (together with), głowa (f., head), tłuszcz (m., fat), drwa (pl., firewood), leżeć (impf., to lie), ogień (m., fire), wnętrzności (pl., entrails), noga (f., leg), zwierzę (n., animal), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), wszystko (n., all), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), całopalenie (n., holocaust), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent).

Verse 10: Jeżeli zaś kto chce złożyć na ofiarę całopalną (and if a one will submit for a holocaust offering) dar z trzody (a gift from the stock), z baranków lub koziołków (from the ramlings or the he-goatlings), niech weźmie samca bez skazy (let him take a male without blemish).

Declension of baranek (m.)

sing. pl.
nom. baranek baranki
gen. baranka baranków
dat. barankowi barankom
acc. baranka baranki
instr. barankiem barankami
loc. baranku barankach
voc. baranku baranki

Verse 11: Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza (it shall be killed on the northern side of the altar), przed Panem (before the Lord), a kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią Jego ołtarz dokoła (and Aaron’s sons the priests shall sprinkle with the blood His altar all round).

Verse 12: Potem podzielą go na części: then they shall divide it into parts. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem (the priest shall put them down together with the head and the fat) na drwach leżących na ogniu, na ołtarzu (on the firewood {which is} lying on the fire, on the altar).

Verse 13: Wnętrzności i nogi zwierzęcia (the entrails and the legs of the animal) będą obmyte wodą (shall be washed with water). Kapłan złoży w ofierze to wszystko (the priest shall submit in an offering all this) i zamieni w dym na ołtarzu (and shall change {all this} into smoke on the altar). To jest całopalenie (this is a holocaust), ofiara spalana (an offering burnt), miła woń dla Pana (a pleasant scent for the Lord).

Wersety 14-17

Vocabulary: jeżeli (if), chcieć (impf., to will), złożyć (pf., to submit), dar (m., gift), ptak (m., bird), całopalenie (n., holocaust), niech (let), synogarlica (f., turtledove), młody (young), gołąb (m., pigeon), kapłan (m., priest), przynieść (pf., to bring along), ołtarz (m., altar), złamać (pf., to break), główka (f., little head), zamienić (pf., to change), dym (m., smoke), krew (f., blood), wycisnąć (pf., to press forth), ściana (f., wall), potem (then), oddzielić (pf., to detach), wole (pl., crop), wraz z (together with), pióro (n., feather), wyrzucić (pf., to cast forth), popielisko (n., ash heap), wschód (m., east), następnie (next), naderwać (pf., to tear in part), skrzydło (n., wing), jednak (howbeit), oddzielać (impf., to detach), całkowicie (altogether), drwa (pl., firewood), leżeć (impf., to lie), ogień (m., fire), ofiara (f., offering), spalać (impf., to burn), miły (pleasant), woń (f., scent).

Verse 14: A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana (and if a one will submit in gift a bird as a holocaust for the Lord), niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia (let him submit in gift a turtledove or a young pigeon).

Declension of gołąb (m.)

sing. pl.
nom. gołąb gołębie
gen. gołębia gołębi
dat. gołębiowi gołębiom
acc. gołębia gołębie
instr. gołębiem gołębiami
loc. gołębiu gołębiach
voc. gołębiu gołębie

Verse 15: Kapłan przyniesie go do ołtarza (the priest shall bring it along unto the altar), złamie mu główkę (shall break its little head) i zamieni go w dym na ołtarzu (and shall change it into smoke on the altar). Krew jego wyciśnie (its blood shall he press forth) na ścianę ołtarza (onto the wall of the altar).

Verse 16: Potem oddzieli wole jego (then he shall detach its crop) wraz z piórami (together with the feathers) i wyrzuci je na popielisko (and shall cast them forth into the ash heap), na wschód od ołtarza (unto the east of the altar).

Declension of pióro (n.)

sing. pl.
nom. pióro pióra
gen. pióra piór
dat. pióru piórom
acc. pióro pióra
instr. piórem piórami
loc. piórze piórach
voc. pióro pióra

Verse 17: Następnie kapłan naderwie jego skrzydła (next the priest shall tear in part its wings), jednak nie oddzielając ich całkowicie (howbeit in detaching them not altogether), i zamieni w dym na ołtarzu (and shall change {it} into smoke on the altar), na drwach leżących na ogniu (on the firewood {which is} lying on the fire). To jest całopalenie (this is a holocaust), ofiara spalana (an offering burnt), miła woń dla Pana (a pleasant scent for the Lord).