Polish language series: Wj 40, obłok i chwała Pana

In the fortieth and final chapter of the book of Exodus, the przybytek is reared; also recounted is the descent of the glory of God on the completed work.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 40

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 40. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: powiedzieć (pf., to say), pierwszy (first), dzień (m., day), miesiąc (m., month), postawić (pf., to set {up}), przybytek (m., sanctuary), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), umieścić (pf., to place, to put), arka (f., ark), świadectwo (n., testimony), nakryć (pf., to cover, to conceal), zasłona (f., veil), wnieść (pf., to bring/carry in), stół (m., table), położyć (pf., to lay), świecznik (m., lampstand), ustawić (pf., to set up, to place), lampa (f., lamp), złoty (golden), ołtarz (m., altar), spalać (impf., to burn), kadzidło (n., incense), zawiesić (pf., to hang), wejście (n., entrance).

Verses 1-2: Tak powiedział Pan do Mojżesza (thus said the Lord to Moses): w pierwszym dniu miesiąca pierwszego (on the first day of the first month) postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania (shall you set up the sanctuary together with the tent of meeting).

Declension of spotkanie (n.)

sing. pl.
nom. spotkanie spotkania
gen. spotkania spotkań
dat. spotkaniu spotkaniom
acc. spotkanie spotkania
instr. spotkaniem spotkaniami
loc. spotkaniu spotkaniach
voc. spotkanie spotkania

Verse 3: I umieścisz w nim Arkę Świadectwa (and you shall place the ark of the testimony therein), i nakryjesz ją zasłoną (and shall conceal it with the veil).

Verse 4: Wniesiesz także stół (you shall also bring in the table) i położysz na nim (and shall lay thereupon) to, co ma być położone (that which is to be laid), oraz wniesiesz świecznik (and you shall bring in the lampstand) i postawisz na nim lampy (and shall set up {its} lamps thereupon).

Verse 5: Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła (you shall also set up the golden altar for the burning of incense) przed Arką Świadectwa (before the ark of the testimony) i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku (and shall hang the veil at the entrance into the sanctuary).

Wersety 6-11

Vocabulary: ołtarz (m., altar), całopalenie (m., holocaust), postawić (pf., to set {up}), wejście (n., entrance), wnętrze (n., inside, interior), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), kadź (f., basin), umieścić (pf., to place, to put), napełnić (pf., to fill up), woda (f., water), urządzić (pf., to arrange, to prepare, to set up), dziedziniec (m., court), dokoła (all round), brama (f., gate), zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), wziąć (pf., to take), olej (m., oil), namaścić (pf., to anoint, to oil), przybytek (m., sanctuary); poświęcić (pf., to consecrate), sprzęt (m., furniture), święty (holy), przybory (pl., utensils), podstawa (f., base).

Verse 6: Ołtarz zaś całopalenia (as for the altar of holocaust) postawisz przed wejściem (you shall set it up before the entrance) do wnętrza Namiotu Spotkania (to the inside of the tent of meeting).

Verse 7: Kadź zaś umieścisz (the basin, on the other hand, shall you place) między Namiotem Spotkania a ołtarzem (between the tent of meeting and the altar) i napełnisz ją wodą (and you shall fill it up with water).

Verse 8: Urządzisz też dziedziniec dokoła (you shall also set up the court all round), a przy bramie zawiesisz zasłonę (and at the gate shall you hang the veil).

Declension of brama (f.)

sing. pl.
nom. brama bramy
gen. bramy bram
dat. bramie bramom
acc. bramę bramy
instr. bramą bramami
loc. bramie bramach
voc. bramo bramy

Verse 9: Wtedy weźmiesz olej namaszczenia (then you shall take the anointing oil [oil of anointing]) i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest (and shall anoint the sanctuary and all that is therein); poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty (you shall consecrate it and all its furnitures), i będzie święty (and it shall become [shall be] holy).

Verse 10: I namaścisz ołtarz całopalenia (and you shall anoint the altar of holocaust) ze wszystkimi jego przyborami (with all its utensils), i poświęcisz go (and shall consecrate it), i będzie bardzo święty (and it shall become [shall be] very holy).

Verse 11: Namaścisz również kadź i podstawę jej (you shall also anoint the basin and its base) i poświęcisz ją (and shall consecrate it).

Wersety 12-15

Vocabulary: przyprowadzić (pf., to bring), syn (m., son), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), ubrać (pf., to clothe), święty (holy), szata (f., garment, vestment), namaścić (pf., to anoint, to oil), poświęcić (pf., to consecrate), służyć (impf., to serve), kapłan (m., priest), kazać (impf., to bid), zbliżyć się (pf., to draw near), ojciec (m., father), namaszczenie (n., anointing), przetrwać (pf., to survive), kapłaństwo (n., priesthood), pokolenie (n., generation), na wieki (for all time).

Verse 12: Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów (then you shall bring Aaron and his sons) przed wejście do Namiotu Spotkania (before the entrance {leading} into the tent of meeting) i obmyjesz ich wodą (and shall wash them with water).

Verse 13: Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty (then you shall clothe Aaron in the holy vestments) i namaścisz go (and shall anoint him), i poświęcisz go (and shall consecrate him), aby Mi służył jako kapłan (that he may serve me as priest).

Verse 14: Każesz także zbliżyć się jego synom (you {shall} also bid his sons draw near) i ubierzesz ich w szaty (and shall clothe them in the vestments).

Verse 15: Potem namaścisz ich (then you shall anoint them), jak namaściłeś ich ojca (as you will have anointed their father), aby Mi służyli jako kapłani (that they may serve me as priests). Przez to zaś namaszczenie (and through this anointing is it that) przetrwa kapłaństwo (the priesthood will survive) w ich pokoleniach (in their generations) na wieki (for all time).

Wersety 16-20

Vocabulary: wykonać (pf., to execute), nakazać (pf., to enjoin), uczynić (pf., to do), wznieść (pf., to raise), przybytek (m., sanctuary), dzień (m., day), pierwszy (first), miesiąc (m., month), rok (m., year), drugi (second), postawić (pf., to set {up}), założyć (pf., to install), podstawa (f., base), ustawić (pf., to set up, to place), dach (m., roof), umieścić (pf., to place, to put), poprzeczka (f., crossbar), słup (m., pillar), rozciągnąć (pf., to extend), namiot (m., tent), nakryć (pf., to cover, to conceal), przykrycie (n., covering, overspread), góra (f., top), wziąć (pf., to take), świadectwo (n., testimony), położyć (pf., to lay), arka (f., ark), włożyć (pf., to put in, to introduce, to insert), drążek (m., pole, bar), pierścień (m., ring), przykryć (pf., to cover, to conceal), wierzch (m., top), przebłagalnia (f., propitiatory).

Verse 16: Mojżesz wykonał wszystko tak (Moses so executed all), jak mu to Pan nakazał uczynić (as the Lord had enjoined him to do). Tak wykonał: so did he execute.

Verse 17: Wzniesiono przybytek (the sanctuary was raised [one raised the sanctuary]) dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego (on the first day of the first month of the second year).

Verse 18: Postawił Mojżesz przybytek (Moses set up the sanctuary), założył podstawy (installed {its} bases), ustawił dach (put up {its} roof), umieścił poprzeczki (placed {its crossbars) oraz ustawił słupy (and raised {its} pillars).

Verse 19: I rozciągnął namiot nad przybytkiem (and he extended the tent over the sanctuary) i nakrył go przykryciem namiotu z góry (and covered the former on top [and covered it from above] with the covering of the tent), jak to Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses). For clarity: and he spread the tent over the sanctuary, over top of which he put the covering for the tent itself, as the Lord had enjoined Moses.

Verse 20: Następnie wziął Świadectwo (then he took the testimony) i położył je w arce (and laid it in the ark), włożył też drążki do pierścieni arki (he also inserted the poles into the rings of the ark) i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią (and covered it over top [from the top] with the propitiatory).

Declension of arka (f.)

sing. pl.
nom. arka arki
gen. arki arek
dat. arce arkom
acc. arkę arki
instr. arką arkami
loc. arce arkach
voc. arko arki

Wersety 21-27

Vocabulary: wnieść (pf., to bring/carry in), arka (f., ark), przybytek (m., sanctuary), zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), zakrywać (impf., to conceal), okryć (pf., to cover, to conceal), świadectwo (n., testimony), nakazać (pf., to enjoin), postawić (pf., to set {up}), stół (m., table), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), strona (f., side), północny (northern), rozłożyć (pf., to spread/lay out), oblicze (n., face), rząd (m., row, file), chleb (m., bread), świecznik (m., lampstand), południowy (southern), umieścić (pf., to place, to put), lampa (f., lamp), ołtarz (m., altar), złoty (golden), kazać (impf., to bid), palić (impf., to light, to burn), wonny (fragrant), kadzidło (n., incense).

Verse 21: Wniósł następnie arkę do przybytku (he then brought the ark into the sanctuary) i zawiesił zasłonę zakrywającą (and hung the concealing veil) i okrył nią Arkę Świadectwa (and hid the ark of the testimony with it), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verses 22-23: Postawił również stół w Namiocie Spotkania (he also set up the table in the tent of meeting) po stronie północnej przybytku (on the north side of the sanctuary) przed zasłoną (before the veil), a na nim rozłożył przed obliczem Pana rząd chlebów (and laid out the row of bread[s] thereupon before the face of the Lord), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verses 24-25: Postawił też świecznik w Namiocie Spotkania (he also set up the lampstand in the tent of meeting) naprzeciw stołu (opposite the table) po stronie południowej przybytku (on the south side of the sanctuary) i [na nim] umieścił lampy przed Panem (and fixed the lamps thereupon before the Lord), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Declension of lampa (f.)

sing. pl.
nom. lampa lampy
gen. lampy lamp
dat. lampie lampom
acc. lampę lampy
instr. lampą lampami
loc. lampie lampach
voc. lampo lampy

Verses 26-27: Postawił również ołtarz złoty w Namiocie Spotkania (he also set up the golden altar in the tent of meeting) naprzeciw zasłony (before the veil) i kazał palić na nim wonne kadzidło (and bade burn thereupon fragrant incense), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Wersety 28-33

Vocabulary: zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), wejście (n., entrance), przybytek (m., sanctuary), ołtarz (m., altar), całopalenie (n., holocaust), postawić (pf., to set {up}), wnętrze (n., inside, interior), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), ofiarować (pf., to offer up), ofiara (f., offering, sacrifice), pokarmowy (alimentary), nakazać (pf., to enjoin), ustawić (pf., to set up, to place), kadź (f., basin), nalać (pf., to pour in), woda (f., water), myć (impf., to wash), mycie (n., washing), ręka (f., hand), noga (f., leg, foot), syn (m., son), wchodzić (impf., to enter, to go/come in), przystąpić (pf., to approach), urządzić (pf., to arrange, to prepare, to set up), dziedziniec (m., court), dokoła (all round), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), dzieło (n., work).

Verse 28: Zawiesił zasłonę (he hung the veil) przy wejściu do przybytku (at the entrance into the sanctuary).

Verse 29: Ołtarz zaś całopalenia (as for the altar of holocaust) postawił przed wejściem (he set it up before the entrance) do wnętrza Namiotu Spotkania (to the inside of the tent of meeting) i ofiarował na nim (and offered thereupon) całopalenie i ofiarę pokarmową (the holocaust and the alimentary offering), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verse 30: Ustawił także kadź (he also set up the basin) między Namiotem Spotkania a ołtarzem (between the tent of meeting and the altar) i nalał w nią wody do mycia (and poured water therein for washing).

Verses 31-32: I myli w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie (and in it would Moses and Aaron and his sons wash hands and feet), przed wchodzeniem do Namiotu Spotkania (before going into the tent of meeting) i przystąpieniem do ołtarza (and {before} approaching the altar), jak to nakazał Pan Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verse 33: Wreszcie urządził dziedziniec (at the last he set up the court) dokoła przybytku i ołtarz (all round the sanctuary and the altar), a przy wejściu zawiesił zasłonę (and at the entrance did he hang the veil). W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła: in this manner did Moses perform the work.

Wersety 34-38

Vocabulary: obłok (m., cloud), okryć (pf., to cover, to conceal), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), chwała (f., glory), napełnić (pf., to fill up), przybytek (m., sanctuary), móc (impf., may, can, to be able), wejść (pf., to enter, to go/come in), spoczywać (impf., to be at rest), wypełniać (impf., to fill forth), ile razy (whenever), wznosić się (impf., to rise), Izraelita (m., Israelite), wyruszać (impf., to set forth), droga (f., road, way), ruszać (impf., to set forth), dzień (m., day), unieść się (pf., to rise), zakrywać (impf., to conceal), noc (f.. night), błyszczeć (impf., to blaze, to be ablaze), ogień (m., fire), oko (n., eye), dom (m., house), izraelski (Israelite), czas (m., time), wędrówka (f., wayfaring).

Verse 34: Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania (it was then that the cloud covered the tent of meeting), a chwała Pana napełniła przybytek (and the glory of the Lord filled up the sanctuary).

Verse 35: I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania (and Moses could not go into the tent of meeting), bo spoczywał na nim obłok (for the cloud was at rest thereon) i chwała Pana wypełniała przybytek (and the glory of the Lord was filling forth the sanctuary).

Verses 36-37: Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem (whenever the cloud would rise over the sanctuary), Izraelici wyruszali w drogę (the Israelites would set forth on the way), a jeśli obłok nie wznosił się (but if the cloud would not rise), nie ruszali w drogę (they would not set forth on the way) aż do dnia uniesienia się obłoku (until the day of the cloud’s rising).

Verse 38: Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek (for the cloud of the Lord would conceal the sanctuary by day), a w nocy błyszczał jak ogień (whereas in the night it would blaze like fire) na oczach całego domu izraelskiego (before the eyes of the entire Israelite house) w czasie całej ich wędrówki (in the time of all their wayfarings).


This completes your study of the book of Exodus in Polish. Continue now with the book of Leviticus, the links to which are found in the index.