Exodus 40 in Polish

In the fortieth and final chapter of the book of Exodus, the dwelling-place is reared; also recounted is the descent of the glory of the Lord upon the completed work.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Wj 40

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 40. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: tak (so), powiedzieć (pf., to say), pierwszy (first), dzień (m., day), miesiąc (m., month), postawić (pf., to set {up}), przybytek (m., dwelling-place), wraz z (together with), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), umieścić (pf., to place), arka (f., ark), świadectwo (n., testimony), nakryć (pf., to conceal), zasłona (f., veil), wnieść (pf., to bring in), także (also), stół (m., table), położyć (pf., to lay), być (impf., to be), świecznik (m., lampstand), lampa (f., lamp), ustawić (pf., to put up), również (also), złoty (golden), ołtarz (m., altar), spalać (impf., to burn), kadzidło (n., incense), przed (before), zawiesić (pf., to hang), wejście (n., entrance).

Verses 1-2: Tak powiedział Pan do Mojżesza (so said the Lord unto Moses): w pierwszym dniu miesiąca pierwszego (in the first day of the first month) postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania (shalt thou set up the dwelling-place together with the Tent of Meeting).

Declension of spotkanie (n.)

sing. pl.
nom. spotkanie spotkania
gen. spotkania spotkań
dat. spotkaniu spotkaniom
acc. spotkanie spotkania
instr. spotkaniem spotkaniami
loc. spotkaniu spotkaniach
voc. spotkanie spotkania

Verse 3: I umieścisz w nim Arkę Świadectwa (and thou shalt place therein the Ark of the Testimony), i nakryjesz ją zasłoną (and shalt conceal it with the veil).

Verse 4: Wniesiesz także stół (thou shalt bring in also the table) i położysz na nim to (and shalt lay thereon this), co ma być położone (which is to be laid), oraz wniesiesz świecznik (and thou shalt bring in the lampstand) i postawisz na nim lampy (and shalt set up thereon the lamps).

Verse 5: Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła (thou shalt also put up the golden altar for the burning of incense) przed Arką Świadectwa (before the Ark of the Testimony) i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku (and shalt hang the veil at the entrance of the dwelling-place).

Wersety 6-11

Vocabulary: ołtarz (m., altar), całopalenie (m., holocaust), postawić (pf., to set {up}), przed (before), wejście (n., entrance), wnętrze (n., inside), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), kadź (f., basin), umieścić (pf., to place), między (between), napełnić (pf., to fill up), woda (f., water), urządzić (pf., to arrange), też (also), dziedziniec (m., court), dokoła (all round), brama (f., gate), zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), wtedy (then), wziąć (pf., to take), olej (m., oil), namaścić (pf., to anoint), przybytek (m., dwelling-place), wszystek (all), poświęcić (pf., to consecrate), sprzęt (m., furniture), święty (holy), przybory (pl., utensils), bardzo (very), również (also), podstawa (f., base).

Verse 6: Ołtarz zaś całopalenia postawisz (and the altar of holocaust shalt thou set up) przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania (before the entrance of the inside of the Tent of Meeting).

Verse 7: Kadź zaś umieścisz (and the basin shalt thou place) między Namiotem Spotkania a ołtarzem (between the Tent of Meeting and the altar) i napełnisz ją wodą (and thou shalt fill it up with water).

Verse 8: Urządzisz też dziedziniec dokoła (thou shalt also arrange the court all round), a przy bramie zawiesisz zasłonę (and at the gate shalt thou hang the veil).

Declension of brama (f.)

sing. pl.
nom. brama bramy
gen. bramy bram
dat. bramie bramom
acc. bramę bramy
instr. bramą bramami
loc. bramie bramach
voc. bramo bramy

Verse 9: Wtedy weźmiesz olej namaszczenia (then thou shalt take the anointment oil) i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest (and shalt anoint the dwelling-place and all that which is therein); poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty (thou shalt consecrate it and all its furnitures), i będzie święty (and it will be holy).

Verse 10: I namaścisz ołtarz całopalenia (and thou shalt anoint the altar of holocaust) ze wszystkimi jego przyborami (with all its utensils), i poświęcisz go (and shalt consecrate it), i będzie bardzo święty (and it will be very holy).

Verse 11: Namaścisz również kadź i podstawę jej (thou shalt also anoint the basin and its base) i poświęcisz ją (and shalt consecrate it).

Wersety 12-15

Vocabulary: wtedy (then), przyprowadzić (pf., to bring), syn (m., son), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), następnie (next), ubrać (pf., to clothe), święty (holy), szata (f., garment), namaścić (pf., to anoint), poświęcić (pf., to consecrate), służyć (impf., to serve), kapłan (m., priest), kazać (impf., to bid), także (also), zbliżyć się (pf., to draw near), potem (then), ojciec (m., father), przez (through), namaszczenie (n., anointment), przetrwać (pf., to survive), kapłaństwo (n., priesthood), pokolenie (n., generation), na wieki (for all ages).

Verse 12: Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów (then thou shalt bring Aaron and his sons) przed wejście do Namiotu Spotkania (before the entrance of the Tent of Meeting) i obmyjesz ich wodą (and shalt wash them with water).

Verse 13: Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty (next thou shalt clothe Aaron in the holy garments) i namaścisz go (and shalt anoint him), i poświęcisz go (and shalt consecrate him), aby Mi służył jako kapłan (that he may serve Me as priest).

Verse 14: Każesz także zbliżyć się jego synom (thou shalt bid also his sons draw near) i ubierzesz ich w szaty (and shalt clothe them in the garments).

Verse 15: Potem namaścisz ich (then thou shalt anoint them), jak namaściłeś ich ojca (as thou anointedest their father), aby Mi służyli jako kapłani (that they may serve Me as priests). Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo (and by this anointment will the priesthood survive) w ich pokoleniach na wieki (in their generations for all ages).

Wersety 16-20

Vocabulary: wykonać (pf., to execute), wszystko (n., all), tak (so), jak (as), nakazać (pf., to enjoin), uczynić (pf., to do), wznieść (pf., to raise), przybytek (m., dwelling-place), dzień (m., day), pierwszy (first), miesiąc (m., month), rok (m., year), drugi (second), postawić (pf., to set {up}), założyć (pf., to dispose), podstawa (f., base), ustawić (pf., to put up), dach (m., roof), umieścić (pf., to place), poprzeczka (f., crossbar), słup (m., pillar), rozciągnąć (pf., to extend), namiot (m., tent), nakryć (pf., to conceal), przykrycie (n., cover), góra (f., top), następnie (next), wziąć (pf., to take), świadectwo (n., testimony), położyć (pf., to lay), arka (f., ark), włożyć (pf., to put in), też (also), drążek (m., pole), pierścień (m., ring), przykryć (pf., to cover), wierzch (m., top), przebłagalnia (f., propitiatory).

Verse 16: Mojżesz wykonał wszystko tak (Moses executed all so), jak mu to Pan nakazał uczynić (as the Lord had enjoined him do). Tak wykonał: so did he execute.

Verse 17: Wzniesiono przybytek (one raised the dwelling-place) dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego (on the first day of the first month of the second year).

Verse 18: Postawił Mojżesz przybytek (Moses set up the dwelling-place), założył podstawy (disposed the bases), ustawił dach (put up the roof), umieścił poprzeczki (placed the crossbars) oraz ustawił słupy (and put up the pillars).

Verse 19: I rozciągnął namiot nad przybytkiem (and he extended the tent over the dwelling-place) i nakrył go przykryciem namiotu z góry (and concealed it* with the cover of the tent +over top+), jak to Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses). — *the tent +literally, from the top

Verse 20: Następnie wziął Świadectwo (next he took the Testimony) i położył je w arce (and laid it in the ark), włożył też drążki do pierścieni arki (he also put the poles into the rings of the ark) i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią (and covered it *over top* with the propitiatory). — *literally, from the top

Declension of arka (f.)

sing. pl.
nom. arka arki
gen. arki arek
dat. arce arkom
acc. arkę arki
instr. arką arkami
loc. arce arkach
voc. arko arki

Wersety 21-27

Vocabulary: wnieść (pf., to bring in), następnie (next), arka (f., ark), przybytek (m., dwelling-place), zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), zakrywać (impf., to conceal), okryć (pf., to cloak), świadectwo (n., testimony), nakazać (pf., to enjoin), postawić (pf., to set {up}), również (also), stół (m., table), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), strona (f., side), północny (northern), przed (before), rozłożyć (pf., to dispose), oblicze (n., face), rząd (m., row), chleb (m., bread), też (also), świecznik (m., lampstand), naprzeciw (opposite), południowy (southern), umieścić (pf., to place), lampa (f., lamp), ołtarz (m., altar), złoty (golden), kazać (impf., to bid), palić (impf., to burn), wonny (fragrant), kadzidło (n., incense).

Verse 21: Wniósł następnie arkę do przybytku (he brought next the ark into the dwelling-place) i zawiesił zasłonę zakrywającą (and hung the concealing veil) i okrył nią Arkę Świadectwa (and cloaked therewith the Ark of the Testimony), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verses 22-23: Postawił również stół w Namiocie Spotkania (he also set up the table in the Tent of Meeting) po stronie północnej przybytku (on the northern side of the dwelling-place) przed zasłoną (before the veil), a na nim rozłożył przed obliczem Pana rząd chlebów (and thereon disposed before the face of the Lord the row of breads), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verses 24-25: Postawił też świecznik w Namiocie Spotkania (he also set up the lampstand in the Tent of Meeting) naprzeciw stołu (opposite the table) po stronie południowej przybytku (on the southern side of the dwelling-place) i [na nim] umieścił lampy przed Panem (and thereon placed the lamps before the Lord), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Declension of lampa (f.)

sing. pl.
nom. lampa lampy
gen. lampy lamp
dat. lampie lampom
acc. lampę lampy
instr. lampą lampami
loc. lampie lampach
voc. lampo lampy

Verses 26-27: Postawił również ołtarz złoty w Namiocie Spotkania (he also set up the golden altar in the Tent of Meeting) naprzeciw zasłony (opposite the veil) i kazał palić na nim wonne kadzidło (and bade burn thereon fragrant incense), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Wersety 28-33

Vocabulary: zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), wejście (n., entrance), przybytek (m., dwelling-place), ołtarz (m., altar), całopalenie (n., holocaust), postawić (pf., to set {up}), przed (before), wnętrze (n., inside), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), ofiarować (pf., to offer), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), nakazać (pf., to enjoin), ustawić (pf., to put up), także (also), kadź (f., basin), między (between), nalać (pf., to pour in), woda (f., water), myć (impf., to wash), mycie (n., washing), ręka (f., hand), noga (f., foot), syn (m., son), wchodzić (impf., to enter), przystąpić (pf., to approach), wreszcie (at the last), urządzić (pf., to arrange), dziedziniec (m., court), dokoła (all round), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), dzieło (n., handiwork).

Verse 28: Zawiesił zasłonę (he hung the veil) przy wejściu do przybytku (at the entrance of the dwelling-place).

Verse 29: Ołtarz zaś całopalenia postawił (and the altar of holocaust did he set up) przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania (before the entrance of the inside of the Tent of Meeting) i ofiarował na nim (and offered thereon) całopalenie i ofiarę pokarmową (the holocaust and the alimentary offering), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verse 30: Ustawił także kadź (he also put up the basin) między Namiotem Spotkania a ołtarzem (between the Tent of Meeting and the altar) i nalał w nią wody do mycia (and poured therein water for washing).

Verses 31-32: I myli w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie (and Moses and Aaron as well as his sons would wash therein hands and feet), przed wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przystąpieniem do ołtarza (before {their} entering into the Tent of Meeting and approach unto the altar), jak to nakazał Pan Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verse 33: Wreszcie urządził dziedziniec (at the last he arranged the court) dokoła przybytku i ołtarz (all round the dwelling-place and the altar), a przy wejściu zawiesił zasłonę (and at the entrance did he hang the veil). W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła: in this manner had Moses performed the handiwork.

Wersety 34-38

Vocabulary: wtedy (then), obłok (m., cloud), okryć (pf., to cloak), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), chwała (f., glory), napełnić (pf., to fill up), przybytek (m., dwelling-place), móc (impf., can), wejść (pf., to enter), spoczywać (impf., to be at rest), wypełniać (impf., to fill forth), ile razy (whensoever), wznosić się (impf., to rise), nad (over), Izraelita (m., Israelite), wyruszać (impf., to set forth), droga (f., way), jeśli (if), ruszać (impf., to set forwards), aż do (until), dzień (m., day), unieść się (pf., to rise), bowiem (for), zakrywać (impf., to conceal), noc (f.. night), błyszczeć (impf., to blaze), ogień (m., fire), oko (n., eye), cały (all), dom (m., house), izraelski (Israelite), czas (m., time), wędrówka (f., wayfaring).

Verse 34: Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania (then it was that the cloud cloaked the Tent of Meeting), a chwała Pana napełniła przybytek (and the glory of the Lord filled up the dwelling-place).

Verse 35: I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania (and Moses could not enter into the Tent of Meeting), bo spoczywał na nim obłok (for at rest thereon was the cloud) i chwała Pana wypełniała przybytek (and the glory of the Lord was filling forth the dwelling-place).

Verses 36-37: Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem (whensoever the cloud would rise over the dwelling-place), Izraelici wyruszali w drogę (the Israelites would set forth on the way), a jeśli obłok nie wznosił się (whereas if the cloud were not rising), nie ruszali w drogę (they would not set forwards on the way) aż do dnia uniesienia się obłoku (until the day of the cloud’s rising).

Verse 38: Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek (for the cloud of the Lord by day would conceal the dwelling-place), a w nocy błyszczał jak ogień (whereas in the night it would blaze like fire) na oczach całego domu izraelskiego (in the eyes of all the Israelite house) w czasie całej ich wędrówki (in the time of all their wayfaring).


This completes study of the book of Exodus in Polish. Continue now with the book of Leviticus, the links whereto will be found in the index.