Polish language series: Wj 40, obłok i chwała Pana

In the fortieth and final chapter of the book of Exodus, the przybytek is reared; also recounted is the descent of the glory of God upon the completed work.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 40

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 40. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: tak (so), powiedzieć (pf., to say), pierwszy (first), dzień (m., day), miesiąc (m., month), postawić (pf., to set {up}), przybytek (m., sanctuary), wraz z (together with), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), umieścić (pf., to place), arka (f., ark), świadectwo (n., testimony), nakryć (pf., to conceal), zasłona (f., veil), wnieść (pf., to bring in), także (also), stół (m., table), położyć (pf., to lay), być (impf., to be), świecznik (m., lampstand), lampa (f., lamp), ustawić (pf., to put up), również (also), złoty (golden), ołtarz (m., altar), spalać (impf., to burn), kadzidło (n., incense), przed (before), zawiesić (pf., to hang), wejście (n., entrance).

Verses 1-2: Tak powiedział Pan do Mojżesza (so said the Lord to Moses): w pierwszym dniu miesiąca pierwszego (on [in] the first day of the first month) postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania (shall you set up the sanctuary together with the tent of meeting).

Declension of spotkanie (n.)

sing. pl.
nom. spotkanie spotkania
gen. spotkania spotkań
dat. spotkaniu spotkaniom
acc. spotkanie spotkania
instr. spotkaniem spotkaniami
loc. spotkaniu spotkaniach
voc. spotkanie spotkania

Verse 3: I umieścisz w nim Arkę Świadectwa (and you shall place therein the ark of the testimony), i nakryjesz ją zasłoną (and shall conceal it with the veil).

Verse 4: Wniesiesz także stół (you shall bring in also the table) i położysz na nim to (and shall lay thereon this), co ma być położone (which is to be laid), oraz wniesiesz świecznik (and you shall bring in the lampstand) i postawisz na nim lampy (and shall set up thereon the lamps).

Verse 5: Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła (you shall also put up the golden altar for the burning of incense) przed Arką Świadectwa (before the ark of the testimony) i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku (and shall hang the veil at the entrance to the sanctuary).

Wersety 6-11

Vocabulary: ołtarz (m., altar), całopalenie (m., holocaust), postawić (pf., to set {up}), przed (before), wejście (n., entrance), wnętrze (n., inside), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), kadź (f., basin), umieścić (pf., to place), między (between), napełnić (pf., to fill up), woda (f., water), urządzić (pf., to arrange), też (also), dziedziniec (m., court), dokoła (all round), brama (f., gate), zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), wtedy (then), wziąć (pf., to take), olej (m., oil), namaścić (pf., to anoint), przybytek (m., sanctuary), wszystek (all), poświęcić (pf., to consecrate), sprzęt (m., furniture), święty (holy), przybory (pl., utensils), bardzo (very), również (also), podstawa (f., base).

Verse 6: Ołtarz zaś całopalenia postawisz (and the altar of holocaust shall you set up) przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania (before the entrance to the inside of the tent of meeting).

Verse 7: Kadź zaś umieścisz (and the basin shall you place) między Namiotem Spotkania a ołtarzem (between the tent of meeting and the altar) i napełnisz ją wodą (and you shall fill it up with water).

Verse 8: Urządzisz też dziedziniec dokoła (you shall also arrange the court all round), a przy bramie zawiesisz zasłonę (and at the gate shall you hang the veil).

Declension of brama (f.)

sing. pl.
nom. brama bramy
gen. bramy bram
dat. bramie bramom
acc. bramę bramy
instr. bramą bramami
loc. bramie bramach
voc. bramo bramy

Verse 9: Wtedy weźmiesz olej namaszczenia (then you shall take the anointment oil) i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest (and shall anoint the sanctuary and all that which is therein); poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty (you shall consecrate it and all its furnitures), i będzie święty (and it shall be holy).

Verse 10: I namaścisz ołtarz całopalenia (and you shall anoint the altar of holocaust) ze wszystkimi jego przyborami (with all its utensils), i poświęcisz go (and shall consecrate it), i będzie bardzo święty (and it shall be very holy).

Verse 11: Namaścisz również kadź i podstawę jej (you shall also anoint the basin and its base) i poświęcisz ją (and shall consecrate it).

Wersety 12-15

Vocabulary: wtedy (then), przyprowadzić (pf., to bring), syn (m., son), przed (before), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), następnie (next), ubrać (pf., to clothe), święty (holy), szata (f., garment), namaścić (pf., to anoint), poświęcić (pf., to consecrate), służyć (impf., to serve), kapłan (m., priest), kazać (impf., to bid), także (also), zbliżyć się (pf., to draw near), potem (then), ojciec (m., father), przez (through), namaszczenie (n., anointment), przetrwać (pf., to survive), kapłaństwo (n., priesthood), pokolenie (n., generation), na wieki (for all ages).

Verse 12: Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów (then you shall bring Aaron and his sons) przed wejście do Namiotu Spotkania (before the entrance to the tent of meeting) i obmyjesz ich wodą (and shall wash them with water).

Verse 13: Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty (next you shall clothe Aaron in the holy garments) i namaścisz go (and shall anoint him), i poświęcisz go (and shall consecrate him), aby Mi służył jako kapłan (that he may serve me as priest).

Verse 14: Każesz także zbliżyć się jego synom (you {shall} also bid his sons draw near) i ubierzesz ich w szaty (and shall clothe them in the garments).

Verse 15: Potem namaścisz ich (then you shall anoint them), jak namaściłeś ich ojca (as you will have anointed their father), aby Mi służyli jako kapłani (that they may serve me as priests). Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo (and through this anointment shall survive the priesthood) w ich pokoleniach na wieki (in their generations for all ages).

Wersety 16-20

Vocabulary: wykonać (pf., to execute), wszystko (n., all), tak (so), jak (as), nakazać (pf., to enjoin), uczynić (pf., to do), wznieść (pf., to raise), przybytek (m., sanctuary), dzień (m., day), pierwszy (first), miesiąc (m., month), rok (m., year), drugi (second), postawić (pf., to set {up}), założyć (pf., to establish), podstawa (f., base), ustawić (pf., to put up), dach (m., roof), umieścić (pf., to place), poprzeczka (f., crossbar), słup (m., pillar), rozciągnąć (pf., to extend), namiot (m., tent), nakryć (pf., to conceal), przykrycie (n., cover), góra (f., top), następnie (next), wziąć (pf., to take), świadectwo (n., testimony), położyć (pf., to lay), arka (f., ark), włożyć (pf., to put in), też (also), drążek (m., pole), pierścień (m., ring), przykryć (pf., to cover), wierzch (m., top), przebłagalnia (f., propitiatory).

Verse 16: Mojżesz wykonał wszystko tak (Moses executed all so), jak mu to Pan nakazał uczynić (as the Lord had enjoined him to do). Tak wykonał: so did he execute.

Verse 17: Wzniesiono przybytek (the sanctuary was raised [one raised the sanctuary]) dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego (on the first day of the first month of the second year).

Verse 18: Postawił Mojżesz przybytek (Moses set up the sanctuary), założył podstawy (established the bases), ustawił dach (put up the roof), umieścił poprzeczki (placed the crossbars) oraz ustawił słupy (and put up the pillars).

Verse 19: I rozciągnął namiot nad przybytkiem (and he extended the tent over the sanctuary) i nakrył go przykryciem namiotu z góry (and concealed it* with the cover of the tent over top [from the top]), jak to Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses). — *the tent

Verse 20: Następnie wziął Świadectwo (next he took the testimony) i położył je w arce (and laid it in the ark), włożył też drążki do pierścieni arki (he also put the poles into the rings of the ark) i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią (and covered it over top [from the top] with the propitiatory).

Declension of arka (f.)

sing. pl.
nom. arka arki
gen. arki arek
dat. arce arkom
acc. arkę arki
instr. arką arkami
loc. arce arkach
voc. arko arki

Wersety 21-27

Vocabulary: wnieść (pf., to bring in), następnie (next), arka (f., ark), przybytek (m., sanctuary), zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), zakrywać (impf., to conceal), okryć (pf., to cloak), świadectwo (n., testimony), nakazać (pf., to enjoin), postawić (pf., to set {up}), również (also), stół (m., table), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), strona (f., side), północny (northern), przed (before), rozłożyć (pf., to dispose), oblicze (n., face), rząd (m., row), chleb (m., bread), też (also), świecznik (m., lampstand), naprzeciw (opposite), południowy (southern), umieścić (pf., to place), lampa (f., lamp), ołtarz (m., altar), złoty (golden), kazać (impf., to bid), palić (impf., to burn), wonny (fragrant), kadzidło (n., incense).

Verse 21: Wniósł następnie arkę do przybytku (he brought next the ark into the sanctuary) i zawiesił zasłonę zakrywającą (and hung the concealing veil) i okrył nią Arkę Świadectwa (and cloaked therewith the ark of the testimony), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verses 22-23: Postawił również stół w Namiocie Spotkania (he also set up the table in the tent of meeting) po stronie północnej przybytku (on the northern side of the sanctuary) przed zasłoną (before the veil), a na nim rozłożył przed obliczem Pana rząd chlebów (and thereon disposed before the face of the Lord the row of breads), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verses 24-25: Postawił też świecznik w Namiocie Spotkania (he also set up the lampstand in the tent of meeting) naprzeciw stołu (opposite the table) po stronie południowej przybytku (on the southern side of the sanctuary) i [na nim] umieścił lampy przed Panem (and thereon placed the lamps before the Lord), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Declension of lampa (f.)

sing. pl.
nom. lampa lampy
gen. lampy lamp
dat. lampie lampom
acc. lampę lampy
instr. lampą lampami
loc. lampie lampach
voc. lampo lampy

Verses 26-27: Postawił również ołtarz złoty w Namiocie Spotkania (he also set up the golden altar in the tent of meeting) naprzeciw zasłony (opposite the veil) i kazał palić na nim wonne kadzidło (and bade burn thereon fragrant incense), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Wersety 28-33

Vocabulary: zawiesić (pf., to hang), zasłona (f., veil), wejście (n., entrance), przybytek (m., sanctuary), ołtarz (m., altar), całopalenie (n., holocaust), postawić (pf., to set {up}), przed (before), wnętrze (n., inside), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), ofiarować (pf., to offer), ofiara (f., offering), pokarmowy (alimentary), nakazać (pf., to enjoin), ustawić (pf., to put up), także (also), kadź (f., basin), między (between), nalać (pf., to pour in), woda (f., water), myć (impf., to wash), mycie (n., washing), ręka (f., hand), noga (f., foot), syn (m., son), wchodzić (impf., to enter), przystąpić (pf., to approach), wreszcie (at the last), urządzić (pf., to arrange), dziedziniec (m., court), dokoła (all round), sposób (m., manner), dokonać (pf., to perform), dzieło (n., handiwork).

Verse 28: Zawiesił zasłonę (he hung the veil) przy wejściu do przybytku (at the entrance to the sanctuary).

Verse 29: Ołtarz zaś całopalenia postawił (and the altar of holocaust did he set up) przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania (before the entrance to the inside of the tent of meeting) i ofiarował na nim (and offered thereon) całopalenie i ofiarę pokarmową (the holocaust and the alimentary offering), jak Pan nakazał Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verse 30: Ustawił także kadź (he also put up the basin) między Namiotem Spotkania a ołtarzem (between the tent of meeting and the altar) i nalał w nią wody do mycia (and poured therein water for washing).

Verses 31-32: I myli w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie (and Moses and Aaron as well as his sons would wash therein hands and feet), przed wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przystąpieniem do ołtarza (before {their} entering into the tent of meeting and approach unto the altar), jak to nakazał Pan Mojżeszowi (as the Lord had enjoined Moses).

Verse 33: Wreszcie urządził dziedziniec (at the last he arranged the court) dokoła przybytku i ołtarz (all round the sanctuary and the altar), a przy wejściu zawiesił zasłonę (and at the entrance did he hang the veil). W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła: in this manner had Moses performed the handiwork.

Wersety 34-38

Vocabulary: wtedy (then), obłok (m., cloud), okryć (pf., to cloak), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), chwała (f., glory), napełnić (pf., to fill up), przybytek (m., sanctuary), móc (impf., can), wejść (pf., to enter), spoczywać (impf., to be at rest), wypełniać (impf., to fill forth), ile razy (whenever), wznosić się (impf., to rise), nad (over), Izraelita (m., Israelite), wyruszać (impf., to set forth), droga (f., way), jeśli (if), ruszać (impf., to set forth), aż do (until), dzień (m., day), unieść się (pf., to rise), bowiem (for), zakrywać (impf., to conceal), noc (f.. night), błyszczeć (impf., to blaze), ogień (m., fire), oko (n., eye), cały (entire), dom (m., house), izraelski (Israelite), czas (m., time), wędrówka (f., wayfaring).

Verse 34: Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania (then it was that the cloud cloaked the tent of meeting), a chwała Pana napełniła przybytek (and the glory of the Lord filled up the sanctuary).

Verse 35: I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania (and Moses could not enter into the tent of meeting), bo spoczywał na nim obłok (for at rest thereon was the cloud) i chwała Pana wypełniała przybytek (and the glory of the Lord was filling forth the sanctuary).

Verses 36-37: Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem (whenever the cloud would rise over the sanctuary), Izraelici wyruszali w drogę (the Israelites would set forth on [into] the way), a jeśli obłok nie wznosił się (whereas if the cloud were not rising), nie ruszali w drogę (they would not set forth on [into] the way) aż do dnia uniesienia się obłoku (until the day of the cloud’s rising).

Verse 38: Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek (for the cloud of the Lord by day would conceal the sanctuary), a w nocy błyszczał jak ogień (whereas in the night it would blaze like fire) na oczach całego domu izraelskiego (in the eyes of the entire Israelite house) w czasie całej ich wędrówki (in the time of their entire wayfaring).


This completes your study of the book of Exodus in Polish. Continue now with the book of Leviticus, the links whereto are found in the index.