Polish language series: Wj 38, dziedziniec przybytku

Recounted in the thirty-eighth chapter of the book of Exodus is Bezalel’s construction of the furniture of the court.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 38

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 38. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: zbudować (pf., to build), ołtarz (m., altar), drzewo (n., wood), akacjowy (of acacia), pięć (five), łokieć (m., cubit), długość (f,, length), szerokość (f., breadth), kwadratowy (square), trzy (three), wysoki (high),  uczynić (pf., to make, to do), róg (m., horn, corner), cztery (four), narożnik (m., corner), wychodzić (impf., to come forth), pokryć (pf., to cover, to overlay), brąz (m., bronze), sporządzić (pf., to make), sprzęt (m., furniture), popielnica (f., ash-pan), łopatka (f., {little} shovel), kropielnica (f., basin), widełki (pl., fork), kadzielnica (f., censer), wykonać (pf., to execute), krata (f., grating), forma (f., form, shape), siatka (f., net), poniżej (underneath, below), krawędź (f., edge), dół (m., bottom, lower part), połowa (f., half), wysokość (f., height).

Verse 1: I zbudował ołtarz z drzewa akacjowego (and he built the altar of acacia wood), mający pięć łokci długości i pięć łokci szerokości (measuring five cubits in length and five cubits in breadth [having five cubits of length and five cubits of breadth]). Ołtarz był kwadratowy (the altar was square), na trzy łokcie wysoki ({and} three cubits high).

Verse 2: I uczynił rogi (and he made horns) na czterech narożnikach ołtarza (in the four corners of the altar), i wychodziły z niego (and they were coming forth from it), i pokrył je brązem (and he overlaid them with bronze).

Verse 3: I sporządził sprzęty do ołtarza (and he made furnitures for the altar), jak popielnice, łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice (namely, ash-pans, {little} shovels, basins, forks and censers). Wszystkie jego sprzęty sporządził z brązu: all its furnitures did he make of bronze.

Verse 4: Z brązu też wykonał kratę do ołtarza (of bronze did he also execute a grating for the altar) w formie siatki (in the form of a net), poniżej jego krawędzi (below its edge) od dołu aż do połowy wysokości (from the bottom up to mid-height).

Declension of siatka (f.)

sing. pl.
nom. siatka siatki
gen. siatki siatek
dat. siatce siatkom
acc. siatkę siatki
instr. siatką siatkami
loc. siatce siatkach
voc. siatko siatki

Wersety 5-8

Vocabulary: krata (f., grating), brąz (m., bronze), odlać (pf., to cast, to mould), cztery (four), pierścień (m., ring), drążek (m., pole, bar), róg (m., horn, corner), zrobić (pf., to make, to do), drzewo (n., wood), akacjowy (of acacia), pokryć (pf., to cover, to overlay), włożyć (pf., to put in, to introduce, to insert), znajdować się (impf., to be found), bok (m., side, flank), ołtarz (m., altar), przenosić (impf., to carry), uczynić (pf., to make, to do), deska (f., plank), wewnątrz (inside), wydrążony (hollow), kadź (f., basin), podstawa (f., base), wykonać (pf., to execute), lusterko (n., handmirror), kobieta (f., woman), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), wejście (n., entrance), namiot (m., tent).

Verse 5: Nad kratą zaś z brązu (and upon [over] the grating of bronze) odlał cztery pierścienie (did he cast four rings) na drążki (for the poles) na czterech rogach (at its four corners).

Verse 6: Zrobił zaś te drążki z drzewa akacjowego (and he made the poles of acacia wood) i pokrył je brązem (and overlaid them with bronze).

Verse 7: I włożył te drążki do pierścieni (and he put these poles into the rings) znajdujących się po bokach ołtarza (found on the sides of the altar), aby go na nich przenosić (to carry it upon them). Uczynił zaś go z desek (and he made it of planks), tak aby wewnątrz był wydrążony (so that inside it should be hollow).

Verse 8: I uczynił kadź z brązu (and he made the basin of bronze) z podstawą również z brązu (and the base also of bronze), wykonaną z lusterek* kobiet (executed from the handmirrors of the women) pełniących służbę ({who were} fulfilling service) przy wejściu do namiotu (at the entrance {leading} into the tent). *These mirrors were made of polished bronze.

Declension of lusterko (n.)

sing. pl.
nom. lusterko lusterka
gen. lusterka lusterek
dat. lusterku lusterkom
acc. lusterko lusterka
instr. lusterkiem lusterkami
loc. lusterku lusterkach
voc. lusterko lusterka

Wersety 9-12

Vocabulary: urządzić (pf., to arrange), dziedziniec (m., court), przybytek (m., sanctuary), strona (f., side), południowy (southern), zasłona (f., veil), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), długi (long), sto (one hundred), łokieć (m., cubit), dwadzieścia (twenty), słup (m., pillar), podstawa (f., base), brąz (m., bronze), haczyk (m., hook), klamra (f., clasp), srebro (n., silver), północny (northern), uczynić (pf., to make, to do), zachodni (western), pięćdziesiąt (fifty), dziesięć (ten).

Verses 9-10: Następnie urządził dziedziniec przybytku (then he arranged the court of the sanctuary) po stronie południowej (on the south side): zasłony dziedzińca (the veils of the court) były z kręconego bisioru (were of twisted byssus), długie na sto łokci (one hundred cubits long), a dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw było z brązu (and {its} twenty pillars and {their} twenty bases were of bronze), oraz haczyki i klamry ze srebra (as well as {its} hooks and {their} clasps of silver).

Verse 11: Po stronie północnej (on the north side) zasłony były długie na sto łokci (the veils were one hundred cubits long), a ponadto [uczyniono] dwadzieścia słupów (and moreover were {its} twenty pillars made), dwadzieścia podstaw z brązu ({their} twenty bases of bronze) oraz haczyki przy słupach i ich klamry ze srebra (as well as the hooks on the pillars and their clasps of silver).

Verse 12: Po stronie zachodniej (on the west side) zasłona miała pięćdziesiąt łokci (the veil measured [was having] fifty cubits), a do tego uczyniono dziesięć słupów i dziesięć podstaw (in addition to which were made [in addition to which one made] {its} ten pillars and {their} ten bases). Haczyki przy słupach i ich klamry były ze srebra: the hooks on the pillars and their clasps were of silver.

Declension of klamra (f.)

sing. pl.
nom. klamra klamry
gen. klamry klamer
dat. klamrze klamrom
acc. klamrę klamry
instr. klamrą klamrami
loc. klamrze klamrach
voc. klamro klamry

Wersety 13-17

Vocabulary: strona (f., side), wschodni (eastern), zasłona (f., veil), pięćdziesiąt (fifty), łokieć (m., cubit), ściana (f., wall), boczny (side), piętnaście (fifteen), trzy (three), słup (m., pillar), podstawa (f., base), wynosić (impf., to amount, to total), tworzyć (impf., to form, to produce), ogrodzenie (n., enclosure), utkać (pf., to weave), bisior (m., byssus), kręcić (impf., to twist), brąz (m., bronze), haczyk (m., hook), klamra (f., clasp), srebro (n., silver), głowica (f., capital), pokryć (pf., to cover, to overlay), srebrny (silvern).

Verse 13: Po stronie wschodniej (on the east side) [zasłona] miała również pięćdziesiąt łokci (the veil also measured [was having] fifty cubits).

Verse 14: Zasłony na jedną ścianę boczną (the veils for one side wall) miały po piętnaście łokci (measured [were having] fifteen cubits), a do tego miały trzy słupy i trzy podstawy (in addition to which were three pillars and three bases [in addition to having three pillars and three bases]).

Verse 15: Zasłony zaś na drugą ścianę boczną (and the veils for the other side wall) wynosiły piętnaście łokci (totalled [were totalling] fifteen cubits), a do tego miały też trzy słupy i trzy podstawy (in addition to which were also three pillars and three bases [in addition to also having three pillars and three bases]).

Verses 16-17: Wszystkie zasłony tworzące ogrodzenie dziedzińca (all the veils forming the enclosure of the court) były utkane z bisioru kręconego (were woven of twisted byssus), a podstawy do słupów były z brązu (and the bases for the pillars were of bronze), haczyki zaś przy słupach oraz ich klamry ze srebra (whereas the hooks on the pillars and their clasps {were} of silver), także głowice ich były pokryte srebrem (their capitals also being overlaid with silver). Wszystkie słupy dziedzińca miały srebrne klamry: all the pillars of the court had silvern clasps.

Declension of głowica (f.)

sing. pl.
nom. głowica głowice
gen. głowicy głowic
dat. głowicy głowicom
acc. głowicę głowice
instr. głowicą głowicami
loc. głowicy głowicach
voc. głowico głowice

Wersety 18-20

Vocabulary: zasłona (f., veil), wejście (n., entrance), dziedziniec (m., court), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), wielobarwnie (colourfully, in many colours), wyszywać (impf., to embroider), dwadzieścia (twenty), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), pięć (five), wysokość (f., height), zgodnie (in accordance with, in keeping with), rozmiar (m., size, dimension), cztery (four), słup (m., pillar), podstawa (f., base), wykonać (pf., to execute), brąz (m., bronze), haczyk (m., hook), srebro (n., silver), pokrycie (n., covering, overlaying), głowica (f., capital), klamra (f., clasp), palik (m., stake, peg), przybytek (m., sanctuary).

Verse 18: Zasłona u wejścia na dziedziniec (the veil at the entrance to the court) była z fioletowej i czerwonej purpury (was of purple-blue and purple-red), karmazynu (of crimson) i z kręconego bisioru (and of twisted byssus), wielobarwnie wyszywana (colourfully embroidered), i miała dwadzieścia łokci szerokości i pięć łokci wysokości (and measured twenty cubits in breadth and five cubits in height [and was having twenty cubits of breadth and five cubits of height]), zgodnie z rozmiarami [innych] zasłon dziedzińca (in keeping with the dimensions of the other veils of the court).

Declension of zasłona (f.)

sing. pl.
nom. zasłona zasłony
gen. zasłony zasłon
dat. zasłonie zasłonom
acc. zasłonę zasłony
instr. zasłoną zasłonami
loc. zasłonie zasłonach
voc. zasłono zasłony

Verse 19: Cztery słupy do niej (the four pillars for it) i ich podstawy (and their bases) były wykonane z brązu (were executed of bronze), a haczyki przy nich ze srebra (and the hooks on them of silver), pokrycie ich głowic oraz klamry były* ze srebra ({and} the overlaying of their capitals was of silver, as were their clasps).

Verse 20: Wszystkie paliki dziedzińca przybytku były z brązu: all the stakes of the court of the sanctuary were of bronze.

Declension of palik (m.)

sing. pl.
nom. palik paliki
gen. palika palików
dat. palikowi palikom
acc. palik paliki
instr. palikiem palikami
loc. paliku palikach
voc. paliku paliki

Wersety 21-23

Vocabulary: obliczenie (n., reckoning, count), wydatek (m., expense), przybytek (m., sanctuary), świadectwo (n., testimony), rozkaz (m., order), wybudować (pf., to build), lewita (m., Levite), nadzór (m., oversight, direction), syn (m., son), kapłan (m., priest), pokolenie (n., tribe), wykonać (pf., to execute), nakazać (pf., to enjoin), pracować (impf., to work), wybitny (leading, distinguished), snycerz (m., woodworker), tkacz (m., weaver), wielobarwnie (colourfully, in many colours), wyszywać (impf., to embroider), pomoca (f., help), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), bisior (m., byssus).

Verse 21: Oto obliczenie (this is the reckoning) wydatków (of the expenses) na przybytek (for the sanctuary): na Przybytek Świadectwa (for the sanctuary of the testimony), który na rozkaz Mojżesza wybudowali lewici (which, at the order of Moses, the Levites built) pod nadzorem Itamara (under the oversight of Ithamar), syna Aarona kapłana (son of Aaron the priest).

Declension of wydatek (m.)

sing. pl.
nom. wydatek wydatki
gen. wydatka wydatków
dat. wydatkowi wydatkom
acc. wydatek wydatki
instr. wydatkiem wydatkami
loc. wydatku wydatkach
voc. wydatku wydatki

Verses 22-23: A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy (and Bezalel son of Uri son of Hur, of the tribe of Judah), wykonał wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza (executed all that the Lord had enjoined him through Moses), a z nim [pracował] Oholiab, syn Achisamaka z pokolenia Dana (and with him worked [was working] Oholiab son of Ahisamach, of the tribe of Dan), jako wybitny snycerz (as a distinguished woodworker), tkacz wielobarwnie wyszywający ({and} weaver who embroidered in many colours [colourfully embroidering weaver]) przy pomocy fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru (with the help of purple-blue and purple-red, crimson and byssus).

Wersety 24-26

Vocabulary: zużyć (pf., to use up, to consume, to expend), złoto (n., gold), robota (f., labour), budowa (f., construction), przybytek (m., sanctuary), dwadzieścia dziewięć (twenty-nine), talent (m., talent; Hebrew weight), ofiara (f., offering, sacrifice), złożyć (pf., to submit), gest (m., gesture), kołysać (pf., to sway, to rock {to and fro}), siedemset trzydzieści (seven hundred and thiry), sykl (m., shekel), waga (f., weight), srebro (n., silver), spisać (pf., to register), zgromadzenie (n., congregation), sto (one hundred), tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć (one thousand seven hundred and seventy-five), beka (m., bekah, half-shekel), głowa (f., head), pół (one half), pobierać (impf., to receive, to collect), podlegać (impf., to be subject, to be liable), spis (m., register, registration), począć (pf., to begin), rok (m, year), dwadzieścia (twenty), wzwyż (upwards), sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt (six hundred and three thousand five hundred and fifty), mężczyzna (m., man).

Verse 24: Zużyli zaś wszystkiego złota (now of all the gold did they expend) na roboty przy budowie przybytku (for the labours in the construction the sanctuary) dwadzieścia dziewięć talentów (twenty-nine talents) z ofiar złożonych *gestem kołysania* (from the offerings submitted with the swaying gesture [with the gesture of swaying]) i siedemset trzydzieści syklów (and seven hundred and thirty shekels), według wagi sykla przybytku (according to the weight of the sanctuary shekel). *Refers to a wave offering.

Declension of sykl (m.)

sing. pl.
nom. sykl sykle
gen. syklu syklów
dat. syklowi syklom
acc. sykl sykle
instr. syklem syklami
loc. syklu syklach
voc. syklu sykle

Verse 25: A srebra od spisanych w zgromadzeniu (and of the silver from those registered in the congregation) było sto talentów (were there one hundred talents) i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć syklów (and one thousand seven hundred and seventy-five shekels) według wagi sykla przybytku (according to the weight of the sanctuary shekel).

Verse 26: Jeden beka (one bekah), czyli na głowę pół sykla według wagi sykla przybytku (which is to say, per head one half shekel according to the weight of the sanctuary shekel) pobierano od wszystkich, którzy podlegali spisowi (was collected [was one collecting] from all who were subject to the register), począwszy od lat dwudziestu i wzwyż (having begun from age twenty and upwards), czyli od sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn (which is to say, from six hundred and three thousand five hundred and fifty men).

Wersety 27-31

Vocabulary: sto (one hundred), talent (m., talent; Hebrew weight), srebro (n., silver) zużyć (pf., to use up, to consume, to expend), odlać (pf., to cast, to mould), podstawa (f., base), przybytek (m., sanctuary), zasłona (f., veil), tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć (one thousand seven hundred and seventy-five), sykl (m., shekel), zrobić (pf., to make, to do), haczyk (m., hook), słup (m., pillar), pokrycie (n., covering, overlaying), głowica (f., capital), opatrzyć (pf., to fix), klamra (f., clasps), brąz (m., bronze), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering, sacrifice), gest (m., gesture), kołysać (pf., to sway, to rock {to and fro}), siedemdziesiąt (seventy), dwa tysiące czterysta (two thousand four hundred), brama (f., gate), wejściowy (entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), ołtarz (m., altar), krata (f., grating), brązowy (of bronze, bronzen), sprzęt (m., furniture), dziedziniec (m., court), palik (m., stake, peg).

Verse 27: Sto talentów srebra zużyto (one hundred talents of silver were expended [did one expend]) na odlanie (for the casting) podstaw do przybytku (of the bases for the sanctuary) i podstaw do zasłon (and of the bases for the veils), sto talentów na sto podstaw (one hundred talents per one hundred bases), czyli po talencie na jedną podstawę (which is to say, one talent per single base).

Verse 28: Z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu [syklów] (of the one thousand seven hundred and seventy-five shekels) zrobiono haczyki do słupów (were hooks for the pillars made [did one make hooks for the pillars]) i pokrycie na ich głowice (and an overlaying for their capitals) i opatrzono je klamrami (and they were fixed with clasps [and did one fix them with clasps]).

Declension of siedemset (plural only)

m. (pers.) other
nom.,
voc.
siedmiuset siedemset
gen. siedmiuset siedmiuset
dat. siedmiuset siedmiuset
acc. siedmiuset siedemset
instr. siedmiuset siedmiuset
loc. siedmiuset siedmiuset

m. (pers.), masculine personal

Verse 29: Brązu zaś (and of the bronze), który złożono w ofierze *gestem kołysania* (which had been submitted [which one had submitted] in an offering with the swaying gesture [with the gesture of swaying]), było siedemdziesiąt talentów (were seventy talents) i dwa tysiące czterysta syklów (and two thousand four hundred shekels). *Refers to a wave offering.

Verses 30-31: Odlano z niego (from it were cast [one cast from it]) podstawy do bramy wejściowej do Namiotu Spotkania (bases for the entrance gate {leading} into the tent of meeting), ołtarz z brązu z kratą brązową na nim (the altar of bronze with the bronzen grating upon it) oraz wszelki sprzęt ołtarza (as well as all the furniture of the altar), podstawy dziedzińca (the bases of the court), podstawy do bramy na dziedziniec (the bases for the gate to the court), wszystkie paliki przybytku (all the stakes of the sanctuary) i wszystkie paliki dziedzińca (and all the stakes of the court).