Exodus 38 in Polish

Recounted in the thirty-eighth chapter of the book of Exodus is Bezalel’s construction of the furniture of the court.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Wj 38

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 38. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-4

Vocabulary: zbudować (pf., to build), ołtarz (m., altar), drzewo (n., wood), akacjowy (acacia-), mieć (impf., to have), pięć (five), łokieć (m., cubit), długość (f,, length), szerokość (f., breadth), kwadratowy (square), trzy (three), wysoki (high), uczynić (pf., to make), róg (m., horn), cztery (four), narożnik (m., corner), wychodzić (impf., to come forth), pokryć (pf., to cover), brąz (m., bronze), sporządzić (pf., to fabricate), sprzęt (m., furniture), popielnica (f., ash-pan), łopatka (f., little shovel), kropielnica (f., basin), widełki (pl., fork), kadzielnica (f., censer), wszystek (all), też (also), wykonać (pf., to execute), krata (f., grating), forma (f., form), siatka (f., net), poniżej (below), krawędź (f., edge), dół (m., bottom), aż do (so far as), połowa (f., half), wysokość (f., height).

Verse 1: I zbudował ołtarz z drzewa akacjowego (and he built the altar from acacia wood), mający pięć łokci długości i pięć łokci szerokości (having five cubits of length and five cubits of breadth). Ołtarz był kwadratowy (the altar was square), na trzy łokcie wysoki (unto three cubits high).

Verse 2: I uczynił rogi (and he made horns) na czterech narożnikach ołtarza (in the four corners of the altar), i wychodziły z niego (and they would come forth therefrom), i pokrył je brązem (and he covered them with bronze).

Verse 3: I sporządził sprzęty do ołtarza (and he fabricated the furnitures for the altar), jak popielnice, łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice (like the ash-pans, the little shovels, the basins, the forks and the censers). Wszystkie jego sprzęty (all its furnitures) sporządził z brązu (did he fabricate from bronze).

Verse 4: Z brązu też wykonał kratę do ołtarza (from bronze did he also execute a grating for the altar) w formie siatki (in the form of a net), poniżej jego krawędzi (below its edge) od dołu aż do połowy wysokości (from the bottom so far as mid-height).

Declension of siatka (f.)

sing. pl.
nom. siatka siatki
gen. siatki siatek
dat. siatce siatkom
acc. siatkę siatki
instr. siatką siatkami
loc. siatce siatkach
voc. siatko siatki

Wersety 5-8

Vocabulary: krata (f., grating), brąz (m., bronze), odlać (pf., to cast), cztery (four), pierścień (m., ring), drążek (m., pole), róg (m., horn), zrobić (pf., to make), drzewo (n., wood), akacjowy (acacia-), pokryć (pf., to cover), włożyć (pf., to put in), znajdować się (impf., to be found), bok (m., side), ołtarz (m., altar), przenosić (impf., to carry), uczynić (pf., to make), deska (f., plank), wewnątrz (inside), wydrążony (hollow), kadź (f., basin), podstawa (f., base), również (also), wykonać (pf., to execute), lusterko (n., handmirror), kobieta (f., woman), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), wejście (n., entrance), namiot (m., tent).

Verse 5: Nad kratą zaś z brązu (and over the grating from bronze) odlał cztery pierścienie (did he cast four rings) na drążki (for the poles) na czterech rogach (in the four corners).

Verse 6: Zrobił zaś te drążki z drzewa akacjowego (and he made these poles from acacia wood) i pokrył je brązem (and covered them with bronze).

Verse 7: I włożył te drążki do pierścieni (and he put these poles into the rings) znajdujących się po bokach ołtarza (found on the sides of the altar), aby go na nich przenosić (to carry it thereon). Uczynił zaś go z desek (and he made it from planks), tak aby wewnątrz był wydrążony (so that inside it might be hollow).

Verse 8: I uczynił kadź z brązu (and he made the basin from bronze) z podstawą również z brązu (with the base also from bronze), wykonaną z lusterek kobiet (executed from the handmirrors of the women) pełniących służbę przy wejściu do namiotu ({who were} fulfilling service at the entrance of the tent).

Declension of lusterko (n.)

sing. pl.
nom. lusterko lusterka
gen. lusterka lusterek
dat. lusterku lusterkom
acc. lusterko lusterka
instr. lusterkiem lusterkami
loc. lusterku lusterkach
voc. lusterko lusterka

Wersety 9-12

Vocabulary: następnie (next), urządzić (pf., to arrange), dziedziniec (m., court), przybytek (m., dwelling-place), strona (f., side), południowy (southern), zasłona (f., veil), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), długi (long), sto (one hundred), łokieć (m., cubit), dwadzieścia (twenty), słup (m., pillar), podstawa (f., base), brąz (m., bronze), haczyk (m., hook), klamra (f., clasp), srebro (n., silver), północny (northern), ponadto (moreover), uczynić (pf., to make), zachodni (western), mieć (impf., to have), pięćdziesiąt (fifty), dziesięć (ten).

Verses 9-10: Następnie urządził dziedziniec przybytku (next he arranged the court of the dwelling-place) po stronie południowej (on the southern side): zasłony dziedzińca (the veils of the court) były z kręconego bisioru (were from twisted byssus), długie na sto łokci (long unto one hundred cubits), a dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw było z brązu (and the twenty pillars and the twenty bases were from bronze), oraz haczyki i klamry ze srebra (and the hooks and the clasps from silver).

Verse 11: Po stronie północnej (on the northern side) zasłony były długie na sto łokci (the veils were long unto one hundred cubits), a ponadto [uczyniono] dwadzieścia słupów (and moreover did one make the twenty pillars), dwadzieścia podstaw z brązu (the twenty bases from bronze) oraz haczyki przy słupach i ich klamry ze srebra (and the hooks on the pillars and their clasps from silver).

Verse 12: Po stronie zachodniej (on the western side) zasłona miała pięćdziesiąt łokci (the veil had fifty cubits), a do tego uczyniono dziesięć słupów i dziesięć podstaw (and {further} unto this did one make the ten pillars and the ten bases). Haczyki przy słupach i ich klamry były ze srebra: the hooks on the pillars and their clasps were from silver.

Declension of klamra (f.)

sing. pl.
nom. klamra klamry
gen. klamry klamer
dat. klamrze klamrom
acc. klamrę klamry
instr. klamrą klamrami
loc. klamrze klamrach
voc. klamro klamry

Wersety 13-17

Vocabulary: strona (f., side), wschodni (eastern), zasłona (f., veil), mieć (impf., to have), również (also), pięćdziesiąt (fifty), łokieć (m., cubit), jeden (one), ściana (f., wall), boczny (side-), piętnaście (fifteen), trzy (three), słup (m., pillar), podstawa (f., base), drugi (other), wynosić (impf., to total), też (also), wszystek (all), tworzyć (impf., to form), ogrodzenie (n., enclosure), utkać (pf., to weave), bisior (m., byssus), kręcić (impf., to twist), brąz (m., bronze), haczyk (m., hook), klamra (f., clasp), srebro (n., silver), także (also), głowica (f., capital), pokryć (pf., to cover), srebrny (silvern).

Verse 13: Po stronie wschodniej (on the eastern side) [zasłona] miała również pięćdziesiąt łokci (the veil had also fifty cubits).

Verse 14: Zasłony na jedną ścianę boczną (the veils for the one side wall) miały po piętnaście łokci (had by fifteen cubits), a do tego miały trzy słupy i trzy podstawy (and {further} unto this had three pillars and three bases).

Verse 15: Zasłony zaś na drugą ścianę boczną (and the veils for the other side wall) wynosiły piętnaście łokci (would total fifteen cubits), a do tego miały też trzy słupy i trzy podstawy (and {further} unto this also had three pillars and three bases).

Verses 16-17: Wszystkie zasłony tworzące ogrodzenie dziedzińca (all the veils forming the enclosure of the court) były utkane z bisioru kręconego (were woven from twisted byssus), a podstawy do słupów były z brązu (and the bases for the pillars were from bronze), haczyki zaś przy słupach oraz ich klamry ze srebra (and the hooks on the pillars and their clasps from silver), także głowice ich były pokryte srebrem (also their capitals were covered with silver). Wszystkie słupy dziedzińca miały srebrne klamry: all the pillars of the court had silvern clasps.

Declension of głowica (f.)

sing. pl.
nom. głowica głowice
gen. głowicy głowic
dat. głowicy głowicom
acc. głowicę głowice
instr. głowicą głowicami
loc. głowicy głowicach
voc. głowico głowice

Wersety 18-20

Vocabulary: zasłona (f., veil), wejście (n., entrance), dziedziniec (m., court), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), wielobarwnie (colourfully), wyszywać (impf., to embroider), mieć (impf., to have), dwadzieścia (twenty), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), pięć (five), wysokość (f., height), zgodnie z (in keeping with), rozmiar (m., size), inny (other), cztery (four), słup (m., pillar), podstawa (f., base), wykonać (pf., to execute), brąz (m., bronze), haczyk (m., hook), srebro (n., silver), pokrycie (n., covering), głowica (f., capital), klamra (f., clasp), wszystek (all), palik (m., stake), przybytek (m., dwelling-place).

Verse 18: Zasłona u wejścia na dziedziniec (the veil at the entrance of the court) była z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, i z kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywana (was from purple-blue and purple-red, crimson, and from twisted byssus, colourfully embroidered), i miała dwadzieścia łokci szerokości i pięć łokci wysokości (and had twenty cubits of breadth and five cubits of height), zgodnie z rozmiarami [innych] zasłon dziedzińca (in keeping with the sizes of the other veils of the court).

Declension of zasłona (f.)

sing. pl.
nom. zasłona zasłony
gen. zasłony zasłon
dat. zasłonie zasłonom
acc. zasłonę zasłony
instr. zasłoną zasłonami
loc. zasłonie zasłonach
voc. zasłono zasłony

Verse 19: Cztery słupy do niej (the four pillars therefor) i ich podstawy (and their bases) były wykonane z brązu (were executed from bronze), a haczyki przy nich ze srebra (and the hooks thereon from silver), pokrycie ich głowic oraz klamry były ze srebra (the covering of their capitals and the clasps were from silver).

Verse 20: Wszystkie paliki dziedzińca przybytku były z brązu: all the stakes of the court of the dwelling-place were from bronze.

Declension of palik (m.)

sing. pl.
nom. palik paliki
gen. palika palików
dat. palikowi palikom
acc. palik paliki
instr. palikiem palikami
loc. paliku palikach
voc. paliku paliki

Wersety 21-23

Vocabulary: obliczenie (n., reckoning), wydatek (m., expense), przybytek (m., dwelling-place), świadectwo (n., testimony), rozkaz (m., order), wybudować (pf., to construct), lewita (m., Levite), nadzór (m., oversight), syn (m., son), kapłan (m., priest), pokolenie (n., generation), wykonać (pf., to execute), wszystko (n., all), nakazać (pf., to enjoin), pracować (impf., to work), wybitny (distinguished), snycerz (m., woodcarver), tkacz (m., weaver), wielobarwnie (colourfully), wyszywać (impf., to embroider), pomoca (f., help), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), bisior (m., byssus).

Verse 21: Oto obliczenie wydatków na przybytek (this is the reckoning of the expenses for the dwelling-place): na Przybytek Świadectwa (for the Dwelling-place of the Testimony), który na rozkaz Mojżesza wybudowali lewici (which, at the order of Moses, the Levites constructed) pod nadzorem Itamara, syna Aarona kapłana (under the oversight of Ithamar son of Aaron the priest).

Declension of wydatek (m.)

sing. pl.
nom. wydatek wydatki
gen. wydatka wydatków
dat. wydatkowi wydatkom
acc. wydatek wydatki
instr. wydatkiem wydatkami
loc. wydatku wydatkach
voc. wydatku wydatki

Verses 22-23: A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy (and Bezalel son of Uri son of Hur from the generation of Judah), wykonał wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza (executed all that which the Lord had enjoined him through Moses), a z nim [pracował] Oholiab, syn Achisamaka z pokolenia Dana (and with him would work Oholiab son of Ahisamach from the generation of Dan), jako wybitny snycerz (as a distinguished woodcarver), tkacz wielobarwnie wyszywający (a colourfully embroidering weaver) przy pomocy fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru (with the help of purple-blue and purple-red, crimson and byssus).

Wersety 24-26

Vocabulary: zużyć (pf., to expend), wszystek (all), złoto (n., gold), robota (f., labour), budowa (f., construction), przybytek (m., dwelling-place), dwadzieścia dziewięć (twenty-nine), talent (m., talent), ofiara (f., offering), złożyć (pf., to submit), gest (m., gesture), kołysać (impf., to sway), siedemset trzydzieści (seven hundred and thirty), sykl (m., shekel), według (according unto), waga (f., weight), srebro (n., silver), spisać (pf., to write down), zgromadzenie (n., congregation), sto (one hundred), tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć (one thousand and seven hundred and seventy-five), jeden (one), beka (m., bekah), czyli (which is to say), głowa (f., head), pół (one half), pobierać (impf., to collect), podlegać (impf., to be subject unto), spis (m., register), począć (pf., to begin), rok (m, year), dwadzieścia (twenty), wzwyż (upwards), sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt (six hundred and three thousand and five hundred and fifty), mężczyzna (m., man).

Verse 24: Zużyli zaś wszystkiego złota (and they expended of all the gold) na roboty przy budowie przybytku (for the labours in the construction the dwelling-place) dwadzieścia dziewięć talentów (twenty-nine talents) z ofiar złożonych gestem kołysania (from the offerings submitted with the gesture of swaying) i siedemset trzydzieści syklów (and seven hundred and thirty shekels), według wagi sykla przybytku (according unto the weight of the shekel of the dwelling-place).

Declension of sykl (m.)

sing. pl.
nom. sykl sykle
gen. syklu syklów
dat. syklowi syklom
acc. sykl sykle
instr. syklem syklami
loc. syklu syklach
voc. syklu sykle

Verse 25: A srebra od spisanych w zgromadzeniu (and of the silver from those written down in the congregation) było sto talentów (were there one hundred talents) i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć syklów (and one thousand and seven hundred and seventy-five shekels) według wagi sykla przybytku (according unto the weight of the shekel of the dwelling-place).

Verse 26: Jeden beka (one bekah), czyli na głowę pół sykla według wagi sykla przybytku (which is to say, per head one half shekel according unto the weight of the shekel of the dwelling-place) pobierano od wszystkich, którzy podlegali spisowi (would one collect from all who were subject unto the register), począwszy od lat dwudziestu i wzwyż (beginning from twenty years {of age} and upwards), czyli od sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn (which is to say, from six hundred and three thousand and five hundred and fifty men).

Wersety 27-31

Vocabulary: sto (one hundred), talent (m., talent), srebro (n., silver) zużyć (pf., to expend), odlać (pf., to cast), podstawa (f., base), przybytek (m., dwelling-place), zasłona (f., veil), czyli (which is to say), jeden (one), tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć (one thousand and seven hundred and seventy-five), sykl (m., shekel), zrobić (pf., to make), haczyk (m., hook), słup (m., pillar), pokrycie (n., covering), głowica (f., capital), opatrzyć (pf., to fix), klamra (f., clasp), brąz (m., bronze), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), gest (m., gesture), kołysać (impf., to sway), siedemdziesiąt (seventy), dwa tysiące czterysta (two thousand and four hundred), brama (f., gate), wejściowy (entrance-), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), ołtarz (m., altar), krata (f., grating), brązowy (bronzen), wszelki (every), sprzęt (m., furniture), dziedziniec (m., court), wszystek (all), palik (m., stake).

Verse 27: Sto talentów srebra zużyto (one hundred talents of silver did one expend) na odlanie (for the casting) podstaw do przybytku (of the bases for the dwelling-place) i podstaw do zasłon (and of the bases for the veils), sto talentów na sto podstaw (one hundred talents for one hundred bases), czyli po talencie na jedną podstawę (which is to say, by a talent for one base).

Verse 28: Z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu [syklów] (from one thousand and seven hundred and seventy-five shekels) zrobiono haczyki do słupów (did one make hooks for the pillars) i pokrycie na ich głowice (and a covering for their capitals) i opatrzono je klamrami (and one fixed them with clasps).

Declension of siedemset (plural only)

m. (pers.) other
nom. siedmiuset siedemset
gen. siedmiuset siedmiuset
dat. siedmiuset siedmiuset
acc. siedmiuset siedemset
instr. siedmiuset siedmiuset
loc. siedmiuset siedmiuset
voc. siedmiuset siedemset

m. (pers.), masculine personal

Verse 29: Brązu zaś (and of the bronze), który złożono w ofierze gestem kołysania (which one had submitted in an offering with the gesture of swaying), było siedemdziesiąt talentów (were there seventy talents) i dwa tysiące czterysta syklów (and two thousand and four hundred shekels).

Verses 30-31: Odlano z niego (one cast therefrom) podstawy do bramy wejściowej do Namiotu Spotkania (bases for the entrance gate of the Tent of Meeting), ołtarz z brązu z kratą brązową na nim (the altar from bronze with the bronzen grating thereon) oraz wszelki sprzęt ołtarza (and every furniture of the altar), podstawy dziedzińca (the bases of the court), podstawy do bramy na dziedziniec (the bases for the gate of the court), wszystkie paliki przybytku (all the stakes of the dwelling-place) i wszystkie paliki dziedzińca (and all the stakes of the court).