Polish language series: Wj 37, sprzęty przybytku

The thirty-seventh chapter of the book of Exodus recounts the execution of work on the holy furniture.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 37

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 37. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: zbudować (pf., to build), arka (f., ark), drzewo (n., wood), akacjowy (of acacia), długość (f,, length), wynosić (impf., to amount, to total), pół (one half), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), wysokość (f., height), półtora (m., n., one and one half), pokryć (pf., to cover, to overlay), szczery (pure), złoto (n., gold), wewnątrz (inside), zewnątrz (outside), uczynić (pf., to make, to do), dokoła (all round), złoty (golden), wieniec (m., rim, border), odlać (pf., to cast, to mould), cztery (four), pierścień (m., ring), przymocować (pf., to attach, to secure), róg (m., horn, corner), bok (m., side, flank), drugi (second, other), zrobić (pf., to make, to do), drążek (m., pole, bar), włożyć (pf., to put in, to introduce, to insert), służyć (impf., to serve), przenosić (impf., to carry).

Verse 1: Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego (of acacia wood did Bezalel then build the ark), której długość wynosiła dwa i pół łokcia (whose length totalled [was totalling] two and a half cubits), jej zaś szerokość i wysokość półtora łokcia (whereas its breadth and height {totalled} one and a half cubits).

Verse 2: I pokrył ją szczerym złotem (and he overlaid it with pure gold) wewnątrz i zewnątrz (inside and out), i uczynił na niej dokoła złoty wieniec (and made golden rims upon it all round).

Verse 3: Odlał dla niej cztery pierścienie ze złota (he cast for it four rings of gold) i [przymocował] je do czterech jej rogów (and attached them to its four corners): dwa pierścienie do jednego jej boku (two rings to its one side) i dwa pierścienie do drugiego jej boku (and two rings to its other side).

Verse 4: Również zrobił drążki z drzewa akacjowego (he also made poles of acacia wood) i pokrył je złotem (and overlaid them with gold).

Verse 5: I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki (and into the rings on both sides of the ark did he put these poles) [służące] do jej przenoszenia (which served to carry it [serving for its carrying]).

Declension of bok (m.)

sing. pl.
nom. bok boki
gen. boku boków
dat. bokowi bokom
acc. bok boki
instr. bokiem bokami
loc. boku bokach
voc. boku boki

Wersety 6-9

Vocabulary: uczynić (pf., to make, to do), przebłagalnia (f., propitiatory), szczery (pure), złoto (n., gold), długość (f., length), wynosić (impf., to amount, to total), pół (one half), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), półtora (m., n., one and one half), cherub (m., cherub), wykuć (pf., to hammer out), koniec (m., end), drugi (second, other), wykonać (pf., to execute), bok (m., side, flank), skrzydło (n., wing), rozpostarty (outspread, outstretched), ku górze (upwards), zakrywać (impf., to conceal), twarz (f., face), zwrócić (pf., to turn).

Verse 6: Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota (he also made a propitiatory of pure gold), a długość jej wynosiła dwa i pół łokcia (and its length totalled [was totalling] two and a half cubits), jej zaś szerokość półtora łokcia (whereas its breadth {totalled} one and a half cubits).

Verses 7-8: Dwa też cheruby wykuł ze złota (he also hammered out two cherubim of gold), uczynił zaś je na obu końcach przebłagalni (and made them at both ends of the propitiatory): jednego cheruba na jednym końcu (one cherub at one end), a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni (and the other cherub at the other end of the propitiatory). Wykonał cheruby razem z przebłagalnią (he executed the cherubim as one piece with [together with] the propitiatory) na obu jej bokach (on both its sides).

Verse 9: Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze (the cherubim had their wings outspread upwards) i zakrywały nimi przebłagalnię (and with them concealed [were concealing] the propitiatory). Twarze miały zwrócone jeden ku drugiemu (they had their faced turned the one towards the other), i ku przebłagalni były [zwrócone] twarze cherubów (and towards the propitiatory were the faces of the cherubim turned).

Declension of skrzydło (n.)

sing. pl.
nom. skrzydło skrzydła
gen. skrzydła skrzydeł
dat. skrzydłu skrzydłom
acc. skrzydło skrzydła
instr. skrzydłem skrzydłami
loc. skrzydle skrzydłach
voc. skrzydło skrzydła

Wersety 10-16

Vocabulary: zrobić (pf., to make, to do), drzewo (n., wood), akacjowy (of acacia), stół (m., table), długość (f., length), wynosić (impf., to amount, to total), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), wysokość (f., height), półtora (m., n., one and one half), pokryć (pf., to cover, to overlay), szczery (pure), złoto (n., gold), uczynić (pf., to make, to do), dokoła (all round), złoty (golden), wieniec (m., rim, border), wokoło (all about), listwa (f., moulding), cztery (four), palec (m., finger), szeroki (broad), odlać (pf., to cast, to mould), cztery (four), pierścień (m., ring), przyprawić (pf., to attach, to secure), róg (m., horn, corner), znajdować się (impf., to be found), noga (f., leg, foot), blisko (near), włożyć (pf., to put in, to introduce, to insert), drążek (m., pole, bar), przenosić (impf., to carry), pomoca (f., help), naczynie (n., vessel), misa (f., basin), czasza (f., bowl), dzbanek (m., little pitcher), patera (f., patera, phiale), składanie (n., submission), ofiara (f., offering, sacrifice), płynny (liquid, fluid).

Verse 10: Zrobił też z drzewa akacjowego stół (of acacia wood did he also make a table), którego długość wynosiła dwa łokcie (whose length totalled [was totalling] two cubits), jego szerokość jeden łokieć (its breadth one cubit) i jego wysokość półtora łokcia (and its height one and a half cubits).

Verse 11: Pokrył go szczerym złotem (he overlaid it with pure gold) i uczynił na nim dokoła złoty wieniec (and made upon it all round a golden rim).

Verse 12: I uczynił wokoło listwę (and he made all about a moulding) na cztery palce szeroką (four fingers broad), i zrobił złoty wieniec dokoła tej listwy (and made a golden rim all round this moulding).

Verse 13: Odlał następnie cztery złote pierścienie (he then cast four golden rings) i przyprawił te pierścienie (and attached these rings) do czterech rogów [stołu] (to the four corners of the table), gdzie się znajdują cztery jego nogi (where its four legs are found).

Verse 14: Blisko listwy znajdowały się pierścienie (near the moulding were found the rings) do włożenia w nie drążków z drzewa akacjowego (for the insertion therein of the poles of acacia wood) do przenoszenia stołu (to carry the table [for the carrying of the table]).

Verse 15: A zrobił te drążki z drzewa akacjowego (and he made these poles of acacia wood) i pokrył je złotem (and overlaid them with gold). Przenoszono stół (the table was carried [one carried the table]) za ich pomocą (with their help).

Verse 16: Uczynił także ze szczerego złota (of pure gold did he also make) naczynia do stołu (vessels for the table), misy i czasze (basins and bowls), dzbanki i patery (little pitchers and paterae) do składania ofiar płynnych (for the submission of liquid offerings).

Declension of naczynie (n.)

sing. pl.
nom. naczynie naczynia
gen. naczynia naczyń
dat. naczyniu naczyniom
acc. naczynie naczynia
instr. naczyniem naczyniami
loc. naczyniu naczyniach
voc. naczynie naczynia

Wersety 17-19

Vocabulary: zrobić (pf., to make, to do), świecznik (m., lampstand), szczery (pure), złoto (n., gold), wykuć (pf., to hammer out), podstawa (f., base), trzon (m., shaft), kielich (m., calyx), pąk (m., bud), kwiat (m., flower, blossom), bryła (f., mass, block), sześć (six), ramię (n., arm, branch), wychodzić (impf., to go/come out, to issue), bok (m., side, flank), trzy (three), drugi (second, other), znajdować się (impf., to be found), kształt (m., form, shape), migdałowy (almond-).

Verse 17: Zrobił też świecznik ze szczerego złota (he also made a lampstand of pure gold), z tego samego złota wykuł ten świecznik (from this same gold did he hammer out this lampstand) wraz z jego podstawą i trzonem (along with its base and shaft); jego kielichy oraz pąki i kwiaty były z tej samej bryły (its calyxes, buds and flowers were of this same mass).

Verse 18: Sześć ramion wychodziło z jego boków (six branches issued [were issuing] from its sides), trzy ramiona świecznika z jednego jego boku (three branches of the lampstand out of its one side) i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku (and three branches of the lampstand out of its other side).

Verse 19: I znajdowały się na jednym ramieniu (and on one branch were found) trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych (three calyxes in the form of almond blossoms) z pąkami i kwiatami (with buds and flowers), i trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych (and three calyxes in the form of almond blossoms) na drugim ramieniu (on the other branch) z pąkami i kwiatami (with buds and flowers). Tak [było] (so it was) na sześciu ramionach (on the six branches) wychodzących ze świecznika (issuing from the lampstand).

Declension of kształt (m.)

sing. pl.
nom. kształt kształty
gen. kształtu kształtów
dat. kształtowi kształtom
acc. kształt kształty
instr. kształtem kształtami
loc. kształcie kształtach
voc. kształcie kształty

Wersety 20-24

Vocabulary: świecznik (n., lampstand), cztery (four), kielich (m., calyx), kształt (m., form, shape), kwiat (m., flower, blossom), migdałowy (almond-), pąk (m., bud), dwa (two), wychodzić (impf., to go/come out, to issue), ramię (n., arm, branch), następny (next), sześć (six), wykonać (pf., to execute), bryła (f., mass, block), szczery (pure), złoto (n., gold), uczynić (pf., to make, to do), siedem (seven), lampa (f., lamp), szczypce (pl., pincers, tongs), popielnica (f., ash-pan), knot (m., wick), talent (m., talent; Hebrew weight), przyrząd (m., implement, utensil), należeć (impf., to belong).

Verse 20: Na świeczniku zaś (now on the lampstand) były cztery kielichy (were four calyxes) kształtu kwiatów migdałowych (in the form of almond blossoms) z pąkami i kwiatami (with buds and flowers).

Verse 21: A pąk jeden (and one bud) był pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami (was under two branches issuing from it) i jeden pąk pod dwoma [następnymi] jego ramionami (and one bud under its next two branches). Tak było (so it was) pod sześcioma ramionami (under the six branches) wychodzącymi ze świecznika (issuing from the lampstand).

Verse 22: Pąki te i ramiona (these buds and branches) wychodziły z samego świecznika (issued [were issuing] from the same lampstand) i były [wykonane] (and were executed) z tej samej bryły szczerego złota (out of the same mass of pure gold).

Verse 23: Uczynił ze szczerego złota siedem lamp (and of pure gold did he make seven lamps) oraz szczypce i popielnice do knotów (as well as pincers and ash-pans for the wicks).

Declension of knot (m.)

sing. pl.
nom. knot knoty
gen. knota knotów
dat. knotowi knotom
acc. knot knoty
instr. knotem knotami
loc. knocie knotach
voc. knocie knoty

Verse 24: Z talentu zaś szczerego złota (and out of a talent of pure gold) wykonał świecznik (did he execute the lampstand) i wszystkie przyrządy należące do niego (and all the implements belonging to it).

Wersety 25-29

Vocabulary: spalać (impf., to burn), kadzidło (n., incense), zbudować (pf., to build), drzewo (n., wood), akacjowy (of acacia), ołtarz (m., altar), długość (f., length), wynosić (impf., to amount, to total), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), kwadratowy (square), wysokość (f., height), dwa (two), wychodzić (impf., to exit, to go/come out), róg (m., horn, corner), pokryć (pf., to cover, to overlay), szczery (pure), złoto (n., gold), wierzch (m., top), bok (m., side, flank), dokoła (all round), uczynić (pf., to make, to do), złoty (golden), wieniec (m., rim, border), poniżej (underneath, below), umieścić (pf., to place, to put), pierścień (m., ring), drążek (m., pole, bar), pomoca (f., help), przenosić (impf., to carry), wykonać (pf., to execute), sporządzić (pf., to make), święty (holy), olej (m., oil), namaszczać (impf., to anoint, to oil), pachnący (aromatic), robić (impf., to make, to do), sporządzać (impf., to make), wonność (f., fragrance).

Verse 25: Potem do spalania kadzidła (then for the burning of incense) zbudował z drzewa akacjowego ołtarz (he built of acacia wood the altar); jego długość wynosiła jeden łokieć (its length totalled [was totalling] one cubit), i jedenjego szerokość (and one {cubit} its breadth), i był kwadratowy (and it was square), a wysokości miał dwa łokcie (and broad two cubits [and of breadth had two cubits]). I wychodziły z niego rogi: and its horns issued (were issuing) from it.

Verse 26: Pokrył go szczerym złotem (he overlaid it with pure gold), jego wierzch i jego boki wokoło, i jego rogi (its top and its sides all about, and its horns); uczynił na nim złoty wieniec dokoła (he made upon it a golden rim all round).

Verse 27: Poniżej zaś tego wieńca (and below this rim) na dwóch jego bokach (on its two sides) umieścił dwa złote pierścienie na drążki (did he put two golden rings for the poles), za pomocą których się go przenosi (by help whereof it was carried).

Verse 28: A drążki wykonał z drzewa akacjowego (and the poles did he execute of acacia wood) i pokrył złotem (and overlay with gold).

Verse 29: Sporządził również święty olej namaszczania (he also made the holy anointing oil [holy oil of anointing]) oraz pachnące kadzidło (and aromatic incense), jak robi sporządzający wonności (as the maker of fragrances makes).