Polish language series: Wj 29, konsekracja Aarona i jego synów

In the subject headings of the twenty-ninth chapter of the book of Exodus, you find: konsekracja Aarona i jego synów (consecration of Aaron and his sons) and ofiara ustawiczna (a continual offering).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 29

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 29. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-7

Vocabulary: sposób (m., manner), postąpić (pf., to proceed), wyświęcać (impf,, to ordain), kapłan (m., priest), wziąć (pf., to take), młody (young), cielec (m., bullock, young bull), baran (m., ram), skaza (f., blemish), chleb (m., bread), niekwaszony (unleavened), placek (m., cake), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), przaśny (unleavened), podpłomyk (m., flatbread), pomazać (pf., to spread), upiec (pf., to bake), najczystszy (finest, purest), mąka (f., flour), pszenny (wheat, wheaten), włożyć (pf., to put in, to introduce, to insert), kosz (m., basket), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering, sacrifice), jednocześnie (at the one time), syn (m., son), rozkazać (pf., to order), zbliżyć się (pf., to draw near), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), szata (f., garment, vestment), ubrać (pf., to clothe), tunika (f., tunic), suknia (f., robe), efod (m., ephod), pektorał (m., breastpiece), przymocować (pf., to attach, to secure), przepaska (f., band), tiara (f., tiara), głowa (f., head), umieścić (pf., to place, to put), święty (holy), diadem (m., diadem), olej (m., oil), namaścić (pf., to anoint, to oil), wylać (pf., to pour forth).

Verses 1-3: W ten zaś sposób postąpisz (now in this manner shall you proceed), gdy będziesz wyświęcał ich na kapłanów (when you ordain [will be ordaining] them as priests): weźmiesz młodego cielca i dwa barany bez skazy (you shall take a young bullock and two rams without blemish), i chleby niekwaszone i placki niekwaszone (and unleavened bread[s] and unleavened cakes), zaprawione oliwą przaśne chleby (unleavened bread[s] dressed with olive oil) i przaśne placki i przaśne podpłomyki pomazane oliwą (unleavened cakes and unleavened flatbreads spread with olive oil). Upieczesz je z najczystszej mąki pszennej (you shall bake them with [of] the finest wheaten flour) i włożywszy je w ten sam kosz (and having put them in this same basket), w koszu złożysz je na ofiarę (in the basket shall you submit them for an offering) jednocześnie z młodym cielcem i dwoma baranami (at the one time with the young bullock and the two rams).

Declension of cielec (m.)

sing. pl.
nom. cielec cielce
gen. cielca cielców
dat. cielcowi cielcom
acc. cielca cielce
instr. cielcem cielcami
loc. cielcu cielcach
voc. cielcu cielce

Verse 4: Aaronowi zaś i synom jego rozkażesz zbliżyć się (and you shall order Aaron and his sons to draw near) do wejścia do Namiotu Spotkania (to the entrance {leading} into the tent of meeting) i obmyjesz ich wodą (and shall wash them with water).

Verse 5: Potem weźmiesz szaty (then you shall take the vestments) i ubierzesz Aarona w tunikę, w suknię, w efod, w pektorał (and shall clothe Aaron in the tunic, the robe, the ephod {and} the breastpiece), i przymocujesz go przepaską efodu (and shall secure the band of the ephod to him [and shall secure him with the band of the ephod]).

Verse 6: A włożywszy mu tiarę na głowę (and having put the tiara on his head [and having put unto him the tiara on the head]), umieścisz święty diadem na tiarze (you shall place the holy diadem on the tiara).

Verse 7: Następnie weźmiesz olej do namaszczenia (then you shall take the anointing oil [the oil for the anointing]) i wylejesz go na jego głowę (and shall pour it forth onto his head), i namaścisz go (and shall anoint him).

Wersety 8-14

Vocabulary: syn (m., son), kazać (impf., to bid), przybliżyć się (pf., to draw near), ubrać (pf., to clothe), tunika (f., tunic), przepasać (pf., to gird), pas (m., girdle), okryć (pf., to cloak), głowa (f., head), mitra (f., mitre), należeć (impf., to belong), kapłaństwo (n., priesthood), moc (f., strength, might), nieodwołalny (irrevocable, irreversible), prawo (n., law), wprowadzić (pf., to bring in), czynność (f., function, act), kapłański (priestly), przyprowadzić (pf., to bring), młody (young), cielec (m., bullock, young bull), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), położyć (pf., to lay), ręka (f., hand), zabić (pf., to kill), wejście (n., entrance), wziąć (pf., to take), nieco (a little), krew (f., blood), namaścić (pf., to anoint, to oil), palec wskazujący (m., forefinger), róg (m., horn, corner), ołtarz (m., altar), reszta (f., rest), wylać (pf., to pour out), podstawa (f., base), pozbierać (pf., to gather), tłuszcz (m., fat), pokrywać (impf., to cover, to overlay), wnętrzności (pl., entrails), płat (m., lobe), wątroba (f., liver), nerka (f., kidney), spalić (pf., to burn), mięso (m., flesh), skóra (f., skin), mierzwa (f., dung, muck), ogień (m., fire), obóz (m., camp), ofiara (f., offering, sacrifice), grzech (m., sin).

Verses 8-9: Synom też jego każesz się przybliżyć (his sons also {shall} you bid draw near) i ubierzesz ich w tuniki (and shall clothe them in tunics) oraz przepaszesz ich pasem (and shall gird them with girdles [a girdle]), i okryjesz głowy ich mitrami (and shall cloak their heads with mitres), i będzie należało do nich kapłaństwo (and the priesthood shall belong [shall be belonging] to them) na mocy nieodwołalnego prawa (on the strength of an irrevocable law). I wprowadzisz Aarona i jego synów w czynności kapłańskie*: and you shall bring Aaron and his sons into the priestly functions. *Wprowadzić w czynności kapłańskie: literally, to bring into the priestly functions, which is to say, to ordain.

Verse 10: Potem przyprowadzisz młodego cielca przed Namiot Spotkania (then you shall bring the young bullock before the tent of meeting), i położą Aaron i jego synowie ręce na głowie cielca (and Aaron and his sons shall lay their hands on the head of the bullock).

Verse 11: I zabijesz go przed Panem (and you shall kill it before the Lord) przy wejściu do Namiotu Spotkania (at the entrance {leading} into the tent of meeting).

Declension of wejście (n.)

sing. pl.
nom. wejście wejścia
gen. wejścia wejść
dat. wejściu wejściom
acc. wejście wejścia
instr. wejściem wejściami
loc. wejściu wejściach
voc. wejście wejścia

Verse 12: Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca (now having taken a little of the blood of this bullock), namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza (you shall anoint with your forefinger the horns of the altar), a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza (and the rest of the blood shall you pour out at the base of the altar).

Verse 13: A pozbierawszy tłuszcz (and having gathered the fat), który pokrywa wnętrzności (which covers the entrails), i płat tłuszczu (and the lobe of fat), który jest na wątrobie (which is on the liver), i obie nerki (and both kidneys), i tłuszcz, który jest na nich (and the fat which is on them), spalisz to na ołtarzu (you shall burn these [this] on the altar).

Verse 14: Lecz mięso cielca i jego skórę, i mierzwę (but the flesh of the bullock and its skin and its dung), spalisz w ogniu poza obozem (shall you burn in the fire outside the camp). Jest to ofiara za grzech: this is an offering for sin.

Wersety 15-21

Vocabulary: wziąć (pf., to take), pierwszy (first), baran (m., ram), położyć (pf., to lay), syn (m., son), ręka (f., hand), głowa (f., head), zabić (pf., to kill), nieco (a little), krew (f., blood), pokropić (pf., to sprinkle), ołtarz (m., altar), dokoła (all round), podzielić (pf., to divide), część (f., part, portion), obmyć (pf., to wash), wnętrzności (pf., entrails), noga (f., leg, foot), spalić (pf., to burn), ofiara (f., offering, sacrifice), całopalenie (n., holocaust), miły (pleasant), woń (f., scent), spalać (impf., to burn), włożyć (pf., to put in, to introduce, to insert), namaścić (pf., to anoint, to oil), wierzch (m., top), prawy (right), ucho (n., ear), duży (great), palec (m., finger), olej (m., oil), szata (f., garment, vestment), poświęcić (pf., to consecrate).

Verse 15: Weźmiesz następnie pierwszego barana (you shall then take the first ram), i położą Aaron i synowie jego ręce (and Aaron and his sons shall lay their hands) na głowie tego barana (on the head of this ram).

Declension of głowa (f.)

sing. pl.
nom. głowa głowy
gen. głowy głów
dat. głowie głowom
acc. głowę głowy
instr. głową głowami
loc. głowie głowach
voc. głowo głowy

Verse 16: I zabijesz potem tego barana (then you shall kill this ram), a wziąwszy nieco jego krwi (and having taken a little of its blood) pokropisz ołtarz dokoła (shall sprinkle the altar all round).

Verse 17: I podzielisz barana na części (and you shall divide the ram into parts), i obmywszy wnętrzności jego i nogi (and having washed its entrails and its legs) położysz je na innych jego częściach i na głowie (shall lay them on its other parts and on its head).

Verse 18: I spalisz całego tego barana na ołtarzu: and you shall burn this ram on the altar. Jest to ofiara całopalenia dla Pana (this is a holocaust offering for the Lord), miła woń (a pleasant scent), ofiara spalana dla Pana (a burnt offering for the Lord).

Verse 19: A potem weźmiesz drugiego barana (then you shall take the other ram), Aaron zaś i jego synowie włożą ręce na jego głowę (whereas Aaron and his sons shall lay their hands upon its head).

Verse 20: I zabijesz barana (and you shall kill the ram), a wziąwszy nieco jego krwi (and having taken a little of its blood) namaścisz nią wierzch (shall anoint therewith the top) prawego ucha Aarona (of Aaron’s right ear) i wierzch prawego ucha jego synów (and the tops of his sons’ right ears [and the top of the right ear of his sons]) i duże palce ich prawej ręki i nogi (and the thumbs and great toes of their right hands and feet [and the great fingers of their right hand and foot]), i pokropisz krwią ołtarz dokoła (and shall sprinkle the altar all round with the blood).

Verse 21: I weźmiesz nieco krwi (and you shall take a little of the blood), która jest na ołtarzu (which is on the altar), i oleju do namaszczania (and {some of} the anointing oil [and {some of} the oil for the anointing]), i pokropisz Aarona i jego szaty (and shall sprinkle Aaron and his vestments), i jego synów i ich szaty (and his sons and their vestments), aby był poświęcony razem ze swymi szatami (that he may be consecrated along with his vestments), a z nim także jego synowie i szaty jego synów (and with him also his sons and the vestments of his sons).

Wersety 22-26

Vocabulary: wziąć (pf., to take), baran (m., ram), tłuszcz (m., fat), ogon (m., tail), pokrywać (impf., to cover, to overlay), wnętrzności (pl., entrails), płat (m., lobe), wątroba (f., liver), nerka (f., kidney), prawy (right), udo (n., thigh), ofiara (f., offering, sacrifice), wyświęcić (pf., to ordain), bochen (m., large loaf of bread), chleb (m., bread), placek (m., cake), przyrządzić (pf., to prepare), oliwa (f., olive oil), podpłomyk (m., flatbread), kosz (m., basket), przaśnik (m., unleavened bread, matzo), położyć (pf., to lay), dłoń (f., palm), syn (m., son), wykonać (pf., to execute), gest (m., gesture), kołysać (pf., to sway, to rock {to and fro}), ręka (f., hand), spalić (pf., to burn), ołtarz (m., altar), całopalenie (n., holocaust), miły (pleasant), woń (f., scent), spalać (impf., to burn), mostek (m., breastbone), pierś (f., breast), ofiarować (pf., to offer up), przypaść (pf., to fall {to, upon}), udział (m., lot, share, part).

Verse 22: I weźmiesz z barana tłuszcz i ogon (and from the ram shall you take the fat and the tail), i tłuszcz pokrywający wnętrzności (and the fat covering the entrails), i płat tłuszczu, który jest na wątrobie (and the lobe of fat which is on the liver), i obie nerki i tłuszcz, który jest na nich (and both kidneys and the fat which is on them), i prawe udo (and the right thigh), bo to jest baran [ofiary] (for this is a ram of offering) wyświęcenia (of ordination).

Declension of wątroba (f.)

sing. pl.
nom. wątroba wątroby
gen. wątroby wątrób
dat. wątrobie wątrobom
acc. wątrobę wątroby
instr. wątrobą wątrobami
loc. wątrobie wątrobach
voc. wątrobo wątroby

Verse 23: [Weźmiesz] też bochen chleba (you shall also take a large loaf of bread) i placek przyrządzony na oliwie (and a cake prepared in olive oil) i podpłomyk z kosza przaśników (and a flatbread from the basket of unleavened bread[s]), które są przed Panem (which are before the Lord).

Verse 24: Wszystko to położysz na dłonie Aarona (all these [this] shall you lay in Aaron’s palms) i na dłonie jego synów (and in the palms of his sons), i wykonasz *gest kołysania* (and you shall execute the swaying gesture [gesture of swaying]) przed Panem (before the Lord). *Refers to a wave offering.

Verse 25: Weźmiesz to potem z ich rąk (you shall then take these [this] from their hands) i spalisz na ołtarzu nad całopaleniem (and shall burn {them} on the altar over the holocaust) jako miłą woń przed Panem (as a pleasant scent before the Lord). Jest to ofiara spalana dla Pana: this is a burnt offering for the Lord.

Declension of całopalenie (n.)

sing. pl.
nom. całopalenie całopalenia
gen. całopalenia całopaleń
dat. całopaleniu całopaleniom
acc. całopalenie całopalenia
instr. całopaleniem całopaleniami
loc. całopaleniu całopaleniach
voc. całopalenie całopalenia

Verse 26: I weźmiesz mostek (and you shall take the breastbone) z piersi barana ofiarowanego (from the breast of the ram offered up) na wyświęcenie Aarona (for the ordination of Aaron), i wykonasz nim *gest kołysania* (and shall execute therewith the swaying gesture [gesture of swaying]), i przypadnie on tobie w udziale (and it shall fall to your lot [and it shall fall to you in lot]). *Refers to a wave offering.

Declension of udział (m.)

sing. pl.
nom. udział udziały
gen. udziału udziałów
dat. udziałowi udziałom
acc. udział udziały
instr. udziałem udziałami
loc. udziale udziałach
voc. udziale udziały

Wersety 27-30

Vocabulary: rzecz (f., thing, matter), święty (holy), oddzielić (pf., to set apart), mostek (m., breastbone), kołysać (pf., to sway, to rock {to and fro}), łopatka (f., shoulder {blade}), podnosić (impf., to lift), baran (m., ram), ofiara (f., offering, sacrifice), wyświęcić (pf., to ordain), należeć się (impf., to be owing, to be due), syn (m., son), przypaść (pf., to fall {to, upon…}), udział (m., lot, share, part), wieczny (eternal), czas (m., time), należność (f., due), Izraelita (m., Israelite), ofiara (f., offering, sacrifice), podnieść (pf., to lift), biesiadny (festal), unosić (impf., to raise), szata (f., garment, vestment), święty (holy), oddać (pf., to render), ubrać (pf., to clothe), namaścić (pf., to anoint, to oil), wprowadzać (impf., to bring in), czynność (f., function, act), kapłański (priestly), siedem (seven), dzień (m., day), wdziewać (impf., to put on), zostać (pf., to become), kapłan (m., priest), wchodzić (impf., to enter, to go/come in), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), przybytek (m., sanctuary).

Verse 27: I jako rzecz świętą (and as a holy thing) oddzielisz* (shall you set apart) mostek kołysany# (the swayed breastbone) i łopatkę podnoszoną° (and the lifted shoulder), i to, co było kołysane, i co było podnoszone (that which was swayed and which was lifted alike) z barana jako ofiary wyświęcenia (from the ram as an offering of ordination) oraz co się należy Aaronowi (as well as what is due to Aaron) i co się należy jego synom (and what is due to his sons). *Oddzielisz: literally, you shall set apart, which is to say, you shall sanctify. #Kołysać: used of wave offerings. °Podnosić: used of heave offerings.

Verse 28: Ma to przypaść w udziale Aaronowi i jego synom (these are to fall to the lot of Aaron and his sons [this is to fall in lot to Aaron and his sons]) po wieczne czasy (for eternal times) jako należność od Izraelitów (as a due from the Israelites). Jest to bowiem ofiara podniesienia* (for this is an offering of lifting), a ofiara podniesienia* należy się im (and the offering of lifting is due to them) od Izraelitów (from the Israelites) z ofiar biesiadnych (out of their festal offerings), jako unoszona* z nich dla Pana (as a raised {offering} from them for the Lord). *Podnieść, unosić: used of heave offerings.

Verse 29: A szaty święte Aarona (and Aaron’s holy vestments) będą oddane po nim jego synom (shall be rendered after him to his sons), i będą w nie ubrani (and they shall be clothed in them), gdy będą namaszczeni (when they are [will be] anointed) i wprowadzani w czynności kapłańskie (and brought into the priestly functions).

Verse 30: Przez siedem dni (for seven days) będzie je wdziewał (shall he put [be putting] them on) ten z jego synów, który zostanie po nim kapłanem (the one of his sons who becomes [will become] priest after him) i będzie wchodził do Namiotu Spotkania (and enters [will be entering] into the tent of meeting), aby pełnić służbę w świętym przybytku (to fulfil service in the holy sanctuary).

Wersety 31-37

Vocabulary: wziąć (pf., to take), baran (m., ram), ofiara (f., offering, sacrifice), wyświęcić (pf., to ordain), ugotować (pf., to boil), mięso (n., flesh), miejsce (n., place), poświęcić (pf., to consecrate), spożywać (impf., to consume), chleb (m., bread), kosz (m., basket), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), jeść (impf., to eat), przebłagać (pf., to propitiate), wprowadzić (pf., to bring in), czynność (f., function, act), kapłański (priestly), oddzielić (pf., to set apart), święty (holy), powołać (pf., to appoint), rzecz (f., thing, matter), pozostać (pf., to remain), rano (n., morning), należy (one ought, one is to), spalić (pf., to burn), ogień (m., fire), nie można (it is not permitted to), postąpić (pf., to proceed), syn (m., son), zupełnie (altogether), polecić (pf., to instruct), siedem (seven), dzień (m., day), trwać (impf., to last, to endure), wprowadzać (impf., to bring in), cielec (m., bullock, young bull), grzech (m., sin), złożyć (pf., to submit), oczyścić (pf., to cleanse), ołtarz (m., altar), namaścić (pf., to anoint, to oil), uświęcić (pf., to sanctify), czynić (impf., to do, to make), poświęcać (impf., to consecrate), stać się (pf., to become), cokolwiek (whatsoever), dotknąć się (pf., to touch).

Verse 31: Weźmiesz też barana [z ofiary] wyświęcenia (you shall also take the ram from the offering of ordination) i ugotujesz jego mięso w miejscu poświęconym (and shall boil its flesh in a consecrated place).

Verse 32: I będzie spożywał Aaron i jego synowie mięso barana (and Aaron and his sons shall consume [be consuming] the flesh of the ram) i chleb, który jest w koszu przy wejściu do Namiotu Spotkania (and the bread which is in the basket at the entrance {leading} into the tent of meeting).

Declension of kosz (m.)

sing. pl.
nom. kosz kosze
gen. kosza koszy
koszów
dat. koszowi koszom
acc. kosz kosze
instr. koszem koszami
loc. koszu koszach
voc. koszu kosze

Verse 33: I będą jeść to, co było przebłaganiem za nich (and they shall eat [shall be eating] that which was as a propitiation for them), aby ich wprowadzić w czynności kapłańskie i oddzielić jako świętych (that they might be brought into the priestly functions and set apart as holy). Nikt zaś z niepowołanych nie będzie tego jadł (no one from the unappointed shall eat [shall be eating] of it), gdyż jest to rzecz święta (for it is a holy thing).

Verse 34: A jeśli pozostało do rana coś z mięsa [ofiary] wyświęcenia lub z chleba (and if any of the flesh from the offering of ordination, or any of the bread, remains until morning), wówczas należy to spalić w ogniu (then it is to be burnt in the fire) i nie można tego jeść (and it is not permitted to eat of it), bo jest to rzecz święta (for it is a holy thing). Entire verse broken down further and more literally: A jeśli (and if) pozostało (remained) do rana (until morning) coś z mięsa (something from the flesh) [ofiary] wyświęcenia (of the offering of ordination) lub z chleba (or from the bread), wówczas (then) należy to spalić (one is to burn it/this) w ogniu (in the fire) i nie można (and it is not permitted) tego jeść (to eat of it/this), bo jest to (for it/this is) rzecz święta (a holy thing).

Verse 35: I postąpisz z Aaronem i z synami jego zupełnie tak (and so shall you altogether proceed with Aaron and with his sons), jak ci poleciłem (as I have instructed you): przez siedem dni będzie trwało wprowadzanie w czynności kapłańskie (*for seven days shall the bringing into the priestly functions last [be lasting]*). *Worded less clumsily: for seven days shall the ordination last.

Verse 36: I cielca na ofiarę za grzech (and a bullock for an offering for sin) złożysz każdego dnia na przebłaganie (shall you submit each day for propitiation) i przez tę ofiarę za grzech (and through this offering for sin) oczyścisz ołtarz i namaścisz go (shall you cleanse the altar and anoint it), aby go uświęcić (to sanctify it).

Verse 37: Przez siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem (for seven days shall you make [be making] propitiation over the altar) i będziesz go poświęcał (and shall consecrate [shall be consecrating] it), a stanie się bardzo święty (and it shall become [shall be] very holy), i cokolwiek dotknie się ołtarza (and whatsoever touches [will touch] the altar), będzie również święte (shall also become [shall also be] holy).

Wersety 38-46

Vocabulary: składać (impf., to submit), ofiara (f., offering, sacrifice), roczny (year-old), baranek (m., lamb), codziennie (daily), ustawicznie (continually), ofiarować (pf., to offer up), rano (in the morning), zmierzch (m., dark), pierwszy (first), dodać (pf., to add), dziesiąty (tenth), część (f., part, share, portion), efa (m., ephah), najczystszy (finest, purest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), czwarty (fourth), hin (m., hin), wycisnąć (pf., to press forth), oliwa (f., olive oil), płynny (liquid, fluid), złożyć (pf., to submit), wino (n., wine), ilość (f., amount), pokarmy (pl., aliments), płyn (m., liquid, fluid), miły (pleasant), woń (f., scent), spalać (impf., to burn), ustawiczny (continual), całopalenie (n., holocaust), pokolenie (n., generation), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (meeting), spotykać się (impf., to meet, to come together), rozmawiać (impf., to speak/talk {with}), Izraelita (m., Israelite), miejsce (n., place), uświęcić (pf., to sanctify), chwała (f., glory), poświęcić (pf., to consecrate), ołtarz (m., altar), syn (m., son), służyć (impf., to serve), kapłan (m., priest), mieszkać (impf., to dwell), poznać (pf., to recognise), wyprowadzić (pf., to bring forth), ziemia (f., land), egipski (Egyptian).

Verse 38: A oto z czego (and this is from what) będziesz składał ofiarę (you shall submit [be submitting] an offering): dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie (two year-old lambs daily and continually).

Verse 39: Jednego baranka ofiarujesz rano (the one lamb shall you offer up in the morning), a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu (whereas the other lamb shall you offer up at dark).

Verse 40: Do pierwszego baranka (to the first lamb) dodasz dziesiątą część efy (shall you add the tenth part of an ephah) najczystszej mąki (of the finest flour), zaprawionej czwartą częścią hinu wyciśniętej oliwy (dressed with the fourth part of a hin of olive oil pressed forth), a jako ofiarę płynną (and as a liquid offering) złożysz wino (shall you submit wine) w ilości czwartej części hinu (in the amount of the fourth part of a hin).

Verse 41: A drugiego baranka (and the other lamb) ofiarujesz o zmierzchu (shall you offer up at dark) z taką samą ofiarą z pokarmów (with the same such offering from the aliments) i taką samą ofiarą z płynów (and {with} the same such offering from the liquids) jak rano (as in the morning), jako miłą woń (as a pleasant scent) na ofiarę spalaną dla Pana (for a burnt offering for the Lord).

Verse 42: To będzie ustawiczna ofiara całopalenia (this shall be a continual holocaust offering) składana z pokolenia w pokolenie (submitted from generation into generation) u wejścia do Namiotu Spotkania (at the entrance {leading} into the tent of meeting) przed Panem (before the Lord), gdzie będę się spotykał z tobą (where I will meet [will be meeting] with you), aby rozmawiać (to speak {with you}).

Verse 43: Tam będę się spotykał z Izraelitami (there shall I meet [shall I be meeting] with the Israelites), i to miejsce będzie uświęcone (and this place shall be sanctified) przez moją chwałę (through my glory).

Verse 44: I poświęcę Namiot Spotkania i ołtarz (and I will consecrate the tent of meeting and the altar); Aarona i jego synów poświęcę (Aaron and his sons will I consecrate), aby mi służyli jako kapłani (that they may serve me as priests).

Verse 45: I będę mieszkał pośród Izraelitów (and I will dwell [will be dwelling] amidst the Israelites) i będę im Bogiem (and will be God to them).

Verse 46: I poznają (and they shall recognise), że Ja, Pan (that I the Lord), jestem Bogiem (am the God), który wyprowadził was z ziemi egipskiej (who brought you forth from the Egyptian land) i mieszkał pośród was (and was dwelling amidst you), Ja, Pan, wasz Bóg (I the Lord your God).