Exodus 29 in Polish

In the twenty-ninth chapter of the book of Exodus, the subjects treated are: konsekracja Aarona i jego synów (consecration of Aaron and his sons); ofiara ustawiczna (a continual offering).

This first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Wj 29

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 29. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-7

Vocabulary: sposób (m., manner), postąpić (pf., to deal), wyświęcać (impf,, to ordain), kapłan (m., priest), wziąć (pf., to take), młody (young), cielec (m., bullock), dwa (two), baran (m., ram), bez (without), skaza (f., blemish), chleb (m., bread), niekwaszony (unleavened), placek (m., cake), zaprawić (pf., to dress), oliwa (f., olive oil), przaśny (unleavened), podpłomyk (m., flatbread), pomazać (pf., to smear), upiec (pf., to bake), najczystszy (finest), mąka (f., flour), pszenny (wheaten), włożyć (pf., to put in), sam (same), kosz (m., basket), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), jednocześnie (at the one time), syn (m., son), rozkazać (pf., to order), zbliżyć się (pf., to draw near), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), obmyć (pf., to wash), woda (f., water), potem (then), szata (f., garment), ubrać (pf., to clothe), tunika (f., tunic), suknia (f., robe), efod (m., ephod), pektorał (m., breastpiece), przymocować (pf., to fix), przepaska (f., band), tiara (f., tiara), głowa (f., head), umieścić (pf., to place), święty (holy), diadem (m., diadem), następnie (next), olej (m., oil), namaszczać (impf., to anoint), namaścić (pf., to anoint), wylać (pf., to pour forth).

Verses 1-3: W ten zaś sposób postąpisz (now in this manner shalt thou deal), gdy będziesz wyświęcał ich na kapłanów (when thou wilt be ordaining them for priests): weźmiesz młodego cielca i dwa barany bez skazy (thou shalt take a young bullock and two rams without blemish), i chleby niekwaszone i placki niekwaszone (and unleavened breads and unleavened cakes), zaprawione oliwą przaśne chleby (unleavened breads dressed with olive oil) i przaśne placki i przaśne podpłomyki pomazane oliwą (and unleavened cakes and unleavened flatbreads smeared with olive oil). Upieczesz je z najczystszej mąki pszennej (thou shalt bake them from the finest wheaten flour) i włożywszy je w ten sam kosz (and in having put them into this same basket), w koszu złożysz je na ofiarę (in the basket shalt thou submit them for an offering) jednocześnie z młodym cielcem i dwoma baranami (at the one time with the young bullock and the two rams).

Declension of cielec (m.)

sing. pl.
nom. cielec cielce
gen. cielca cielców
dat. cielcowi cielcom
acc. cielca cielce
instr. cielcem cielcami
loc. cielcu cielcach
voc. cielcu cielce

Verse 4: Aaronowi zaś i synom jego rozkażesz zbliżyć się (and Aaron and his sons shalt thou order draw near) do wejścia do Namiotu Spotkania (unto the entrance of the Tent of Meeting) i obmyjesz ich wodą (and thou shalt wash them with water).

Verse 5: Potem weźmiesz szaty (then thou shalt take the garments) i ubierzesz Aarona w tunikę, w suknię, w efod, w pektorał (and shalt clothe Aaron in the tunic, the robe, the ephod {and} the breastpiece), i przymocujesz go przepaską efodu (and shalt fix him with the band of the ephod).

Verse 6: A włożywszy mu tiarę na głowę (and in having put the tiara onto his head), umieścisz święty diadem na tiarze (thou shalt place the holy diadem on the tiara).

Verse 7: Następnie weźmiesz olej do namaszczenia (next thou shalt take the oil for anointment) i wylejesz go na jego głowę (and shalt pour it forth onto his head), i namaścisz go (and shalt anoint him).

Wersety 8-14

Vocabulary: syn (m., son), kazać (impf., to bid), przybliżyć się (pf., to draw near), ubrać (pf., to clothe), tunika (f., tunic), przepasać (pf., to gird), pas (m., girdle), okryć (pf., to cloak), głowa (f., head), mitra (f., mitre), należeć (impf., to belong), kapłaństwo (n., priesthood), moc (f., might), nieodwołalny (irrevocable), prawo (n., law), wprowadzić (pf., to bring in), czynność (f., function), kapłański (priestly), potem (then), przyprowadzić (pf., to bring), młody (young), cielec (m., bullock), przed (before), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), położyć (pf., to lay), ręka (f., hand), zabić (pf., to kill), wejście (n., entrance), wziąć (pf., to take), nieco (a little), krew (f., blood), namaścić (pf., to anoint), palec wskazujący (m., forefinger), róg (m., horn), ołtarz (m., altar), reszta (f., remainder), wylać (pf., to pour forth), podstawa (f., base), pozbierać (pf., to collect), tłuszcz (m., fat), pokrywać (impf., to cover), wnętrzności (pl., entrails), płat (m., lobe), wątroba (f., liver), oba (both), nerka (f., kidney), spalić (pf., to burn), lecz (but), mięso (m., flesh), skóra (f., skin), mierzwa (f., muck), ogień (m., fire), poza (beyond), obóz (m., camp), ofiara (f., offering), grzech (m., sin).

Verses 8-9: Synom też jego każesz się przybliżyć (and his sons thou shalt bid draw near) i ubierzesz ich w tuniki (and shalt clothe them in tunics) oraz przepaszesz ich pasem (and shalt gird them with a girdle), i okryjesz głowy ich mitrami (and shalt cloak their heads with mitres), i będzie należało do nich kapłaństwo (and the priesthood will belong unto them) na mocy nieodwołalnego prawa (on the might of an irrevocable law). I wprowadzisz Aarona i jego synów (and thou shalt bring Aaron and his sons) w czynności kapłańskie (into the priestly functions).

Verse 10: Potem przyprowadzisz młodego cielca przed Namiot Spotkania (then thou shalt bring the young bullock before the Tent of Meeting), i położą Aaron i jego synowie ręce na głowie cielca (and Aaron and his sons shall lay their hands on the head of the bullock).

Verse 11: I zabijesz go przed Panem (and thou shalt kill it before the Lord) przy wejściu do Namiotu Spotkania (at the entrance of the Tent of Meeting).

Declension of wejście (n.)

sing. pl.
nom. wejście wejścia
gen. wejścia wejść
dat. wejściu wejściom
acc. wejście wejścia
instr. wejściem wejściami
loc. wejściu wejściach
voc. wejście wejścia

Verse 12: Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca (and in having taken a little of the blood of this bullock), namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza (thou shalt anoint with {thy} forefinger the horns of the altar), a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza (and the remainder of the blood shalt thou pour forth at the base of the altar).

Verse 13: A pozbierawszy tłuszcz (and in having collected the fat), który pokrywa wnętrzności (which covereth the entrails), i płat tłuszczu (and the lobe of fat), który jest na wątrobie (which is on the liver), i obie nerki (and both kidneys), i tłuszcz, który jest na nich (and the fat which is thereon), spalisz to na ołtarzu (thou shalt burn this on the altar).

Verse 14: Lecz mięso cielca i jego skórę, i mierzwę (but the flesh of the bullock and its skin, and the muck), spalisz w ogniu poza obozem (shalt thou burn in fire beyond the camp). Jest to ofiara za grzech: this is an offering for sin.

Wersety 15-21

Vocabulary: wziąć (pf., to take), następnie (next), pierwszy (first), baran (m., ram), położyć (pf., to lay), syn (m., son), ręka (f., hand), głowa (f., head), zabić (pf., to kill), potem (then), nieco (a little), krew (f., blood), pokropić (pf., to sprinkle), ołtarz (m., altar), dokoła (all round), podzielić (pf., to divide), część (f., part), obmyć (pf., to wash), wnętrzności (pf., entrails), noga (f., leg, foot), inny (other), spalić (pf., to burn), cały (whole), ofiara (f., offering), całopalenie (n., holocaust), miły (pleasant), woń (f., scent), spalać (impf., to burn), drugi (other), włożyć (pf., to put in), namaścić (pf., to anoint), wierzch (m., top), prawy (right), ucho (n., ear), duży (great), palec (m., finger), olej (m., oil), namaszczać (impf., to anoint), szata (f., garment), poświęcić (pf., to consecrate), razem z (together with).

Verse 15: Weźmiesz następnie pierwszego barana (thou shalt take next the first ram), i położą Aaron i synowie jego ręce (and Aaron and his sons shall lay {their} hands) na głowie tego barana (on the head of this ram).

Declension of głowa (f.)

sing. pl.
nom. głowa głowy
gen. głowy głów
dat. głowie głowom
acc. głowę głowy
instr. głową głowami
loc. głowie głowach
voc. głowo głowy

Verse 16: I zabijesz potem tego barana (thou shalt then kill this ram), a wziąwszy nieco jego krwi (and in having taken a little of its blood) pokropisz ołtarz dokoła (shalt sprinkle the altar all round).

Verse 17: I podzielisz barana na części (and thou shalt divide the ram into parts), i obmywszy wnętrzności jego i nogi (and in having washed its entrails and legs) położysz je na innych jego częściach i na głowie (shalt lay them on its other parts and on the head).

Verse 18: I spalisz całego tego barana na ołtarzu: and thou shalt burn this whole ram on the altar. Jest to ofiara całopalenia dla Pana (this is an offering of holocaust for the Lord), miła woń (a pleasant scent), ofiara spalana dla Pana (an offering burnt for the Lord).

Verse 19: A potem weźmiesz drugiego barana (and then thou shalt take the other ram), Aaron zaś i jego synowie włożą ręce na jego głowę (whereas Aaron and his sons shall put {their} hands onto its head).

Verse 20: I zabijesz barana (and thou shalt kill the ram), a wziąwszy nieco jego krwi (and in having taken a little of its blood) namaścisz nią (shalt anoint therewith) wierzch prawego ucha Aarona (the top of Aaron’s right ear) i wierzch prawego ucha jego synów (and the top of his sons’ right ear) i duże palce ich prawej ręki i nogi (and the *great fingers of their right hand and foot*), i pokropisz krwią ołtarz dokoła (and shalt sprinkle with the blood the altar all round). — *The ‘great finger of the hand’ identifies the thumb, whereas the ‘great finger of the foot’ identifies the great toe.

Verse 21: I weźmiesz nieco krwi (and thou shalt take a little of the blood), która jest na ołtarzu (which is on the altar), i oleju do namaszczania (and of the oil for anointing), i pokropisz Aarona i jego szaty (and shalt sprinkle Aaron and his garments), i jego synów i ich szaty (and his sons and their garments), aby był poświęcony razem ze swymi szatami (that he may be consecrated together with his garments), a z nim także jego synowie i szaty jego synów (and with him also his sons and the garments of his sons).

Wersety 22-26

Vocabulary: wziąć (pf., to take), baran (m., ram), tłuszcz (m., fat), ogon (m., tail), pokrywać (impf., to cover), wnętrzności (pl., entrails), płat (m., lobe), wątroba (f., liver), oba (both), nerka (f., kidney), prawy (right), udo (n., thigh), ofiara (f., offering), wyświęcić (pf., to ordain), bochen (m., great loaf), chleb (m., bread), placek (m., cake), przyrządzić (pf., to prepare), oliwa (f., olive oil), podpłomyk (m., flatbread), kosz (m., basket), przaśnik (m., unleavened bread), przed (before), położyć (pf., to lay), dłoń (f., palm), syn (m., son), wykonać (pf., to execute), gest (m., gesture), kołysać (impf., to sway), potem (then), ręka (f., hand), spalić (pf., to burn), ołtarz (m., altar), całopalenie (n., holocaust), miły (pleasant), woń (f., scent), spalać (impf., to burn), mostek (m., brisket), pierś (f., breast), ofiarować (pf., to offer), przypaść (pf., to fall), udział (m., part).

Verse 22: I weźmiesz z barana tłuszcz i ogon (and thou shalt take from the ram the fat and the tail), i tłuszcz pokrywający wnętrzności (and the fat covering the entrails), i płat tłuszczu, który jest na wątrobie (and the lobe of fat which is on the liver), i obie nerki i tłuszcz, który jest na nich (and both kidneys and the fat which is thereon), i prawe udo (and the right thigh), bo to jest baran [ofiary] wyświęcenia (for this is the ordination’s ram of offering).

Declension of wątroba (f.)

sing. pl.
nom. wątroba wątroby
gen. wątroby wątrób
dat. wątrobie wątrobom
acc. wątrobę wątroby
instr. wątrobą wątrobami
loc. wątrobie wątrobach
voc. wątrobo wątroby

Verse 23: [Weźmiesz] też bochen chleba (thou shalt also take a great loaf of bread) i placek przyrządzony na oliwie (and a cake prepared in olive oil) i podpłomyk z kosza przaśników (and a flatbread from the basket of unleavened breads), które są przed Panem (which are before the Lord).

Verse 24: Wszystko to położysz na dłonie Aarona (all this shalt thou lay in Aaron’s palms) i na dłonie jego synów (and in the palms of his sons), i wykonasz gest kołysania (and thou shalt execute the gesture of swaying) przed Panem (before the Lord).

Verse 25: Weźmiesz to potem z ich rąk (thou shalt then take this from their hands) i spalisz na ołtarzu nad całopaleniem (and shalt burn {this} on the altar over the holocaust) jako miłą woń przed Panem (as a pleasant scent before the Lord). Jest to ofiara spalana dla Pana: this is an offering burnt for the Lord.

Declension of całopalenie (n.)

sing. pl.
nom. całopalenie całopalenia
gen. całopalenia całopaleń
dat. całopaleniu całopaleniom
acc. całopalenie całopalenia
instr. całopaleniem całopaleniami
loc. całopaleniu całopaleniach
voc. całopalenie całopalenia

Verse 26: I weźmiesz mostek (and thou shalt take the brisket) z piersi barana ofiarowanego (from the breast of the offered ram) na wyświęcenie Aarona (for the ordination of Aaron), i wykonasz nim gest kołysania (and shalt execute therewith the gesture of swaying), *i przypadnie on tobie w udziale* (and it shall fall unto thy part). — *Taken apart: i (and) przypadnie (shall fall) on (it) tobie (unto thee) w udziale (in part).

Declension of udział (m.)

sing. pl.
nom. udział udziały
gen. udziału udziałów
dat. udziałowi udziałom
acc. udział udziały
instr. udziałem udziałami
loc. udziale udziałach
voc. udziale udziały

Wersety 27-30

Vocabulary: rzecz (f., thing), święty (holy), oddzielić (pf., to set apart), mostek (m., brisket), kołysać (impf., to sway), łopatka (f., shoulderblade), podnosić (impf., to lift), baran (m., ram), ofiara (f., offering), wyświęcić (pf., to ordain), należeć się (impf., to be due), syn (m., son), przypaść (pf., to fall), udział (m., part), wieczny (eternal), czas (m., time), należność (f., due), Izraelita (m., Israelite), ofiara (f., offering), podnieść (pf., to lift), biesiadny (festal), unosić (impf., to raise), szata (f., garment), oddać (pf., to render), ubrać (pf., to clothe), namaścić (pf., to anoint), wprowadzać (impf., to bring in), czynność (f., function), kapłański (priestly), siedem (seven), dzień (m., day), wdziewać (impf., to don), zostać (pf., to become), kapłan (m., priest), wchodzić (impf., to enter), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), przybytek (m., dwelling-place).

Verse 27: I jako rzecz świętą (and as a holy thing) oddzielisz mostek kołysany (shalt thou set apart the swayed brisket) i łopatkę podnoszoną (and the lifted shoulderblade), i to, co było kołysane, i co było podnoszone z barana (and this which was swayed and which was lifted from the ram) jako ofiary wyświęcenia (as an offering of ordination) oraz co się należy Aaronowi (as well as that which is due unto Aaron) i co się należy jego synom (and which is due unto his sons).

Verse 28: *Ma to przypaść w udziale Aaronowi i jego synom* (this is to fall unto the part of Aaron and his sons) po wieczne czasy (for eternal times) jako należność od Izraelitów (as a due from the Israelites). Jest to bowiem ofiara podniesienia (for this is an offering of lifting), a ofiara podniesienia należy się im od Izraelitów (and the offering of lifting is due unto them from the Israelites) z ofiar biesiadnych (from the festal offerings), jako unoszona z nich dla Pana (as a raised one therefrom for the Lord). — *Taken apart: ma (hath) to (this) przypaść (to fall) w udziale (in part) Aaronowi (unto Aaron) i (and) jego synom (unto his sons).

Verse 29: A szaty święte Aarona (and Aaron’s holy garments) będą oddane po nim jego synom (shall be rendered after him unto his sons), i będą w nie ubrani (and they shall be clothed therein), gdy będą namaszczeni (when they will have been anointed) i wprowadzani w czynności kapłańskie (and brought into the priestly functions).

Verse 30: Przez siedem dni (for seven days) będzie je wdziewał (shall he be donning them) ten z jego synów, który zostanie po nim kapłanem (this one of his sons who will have become priest after him) i będzie wchodził do Namiotu Spotkania (and will be entering into the Tent of Meeting), aby pełnić służbę w świętym przybytku (to fulfil service in the holy dwelling-place).

Wersety 31-37

Vocabulary: wziąć (pf., to take), baran (m., ram), ofiara (f., offering), wyświęcić (pf., to ordain), ugotować (pf., to boil), mięso (n., flesh), miejsce (n., place), poświęcić (pf., to consecrate), spożywać (impf., to consume), syn (m., son), chleb (m., bread), kosz (m., basket), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), jeść (impf., to eat), przebłagać (pf., to propitiate), wprowadzić (pf., to bring in), czynność (f., function), kapłański (priestly), oddzielić (pf., to set apart), święty (holy), nikt (not a one), powołać (pf., to appoint), niepowołany (m., unappointed one), rzecz (f., thing), pozostać (pf., to remain), rano (n., morning), coś (anything), wówczas (then), należy (one is to), spalić (pf., to burn), ogień (m., fire), nie można (it is not permitted to), postąpić (pf., to deal), syn (m., son), zupełnie (altogether), polecić (pf., to instruct), siedem (seven), dzień (m., day), trwać (impf., to endure), wprowadzać (impf., to bring in), cielec (m., bullock), grzech (m., sin), złożyć (pf., to submit), każdy (each), oczyścić (pf., to cleanse), ołtarz (m., altar), namaścić (pf., to anoint), uświęcić (pf., to sanctify), czynić (impf., to make), poświęcać (impf., to consecrate), stać się (pf., to become), bardzo (very), cokolwiek (whatsoever), dotknąć się (pf., to touch), również (also).

Verse 31: Weźmiesz też barana [z ofiary] wyświęcenia (thou shalt also take the ram from the ordination’s offering) i ugotujesz jego mięso w miejscu poświęconym (and shalt boil its flesh in a consecrated place).

Verse 32: I będzie spożywał Aaron i jego synowie mięso barana (and Aaron and his sons shall be consuming the flesh of the ram) i chleb, który jest w koszu przy wejściu do Namiotu Spotkania (and the bread which is in the basket at the entrance of the Tent of Meeting).

Declension of kosz (m.)

sing. pl.
nom. kosz kosze
gen. kosza koszy
koszów
dat. koszowi koszom
acc. kosz kosze
instr. koszem koszami
loc. koszu koszach
voc. koszu kosze

Verse 33: I będą jeść to, co było przebłaganiem za nich (and they shall be eating this which was as propitiation for them), aby ich wprowadzić w czynności kapłańskie i oddzielić jako świętych (to bring them into the priestly functions and set {them} apart as holy). Nikt zaś z niepowołanych nie będzie tego jadł (and not a one from the unappointed ones shall be eating this), gdyż jest to rzecz święta (for this is a holy thing).

Verse 34: A jeśli pozostało do rana coś z mięsa [ofiary] wyświęcenia lub z chleba (and if anything from the flesh of the ordination’s offering, or from the bread, be remained until morning), wówczas należy to spalić w ogniu (then this is to be burnt in fire) i nie można tego jeść (and it is not permitted to eat it), bo jest to rzecz święta (for this is a holy thing).

Verse 35: I postąpisz z Aaronem i z synami jego zupełnie tak (and thou shalt deal with Aaron and with his sons altogether so), jak ci poleciłem (as I have instructed thee): przez siedem dni będzie trwało wprowadzanie w czynności kapłańskie (for seven days will the bringing into the priestly functions be enduring).

Verse 36: I cielca na ofiarę za grzech (and a bullock for an offering for sin) złożysz każdego dnia na przebłaganie (shalt thou submit each day for propitiation) i przez tę ofiarę za grzech (and through this offering for sin) oczyścisz ołtarz i namaścisz go (shalt thou cleanse the altar and anoint it), aby go uświęcić (to sanctify it).

Verse 37: Przez siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem (for seven days shalt thou be making propitiation over the altar) i będziesz go poświęcał (and shalt thou be consecrating it), a stanie się bardzo święty (and it will become very holy), i cokolwiek dotknie się ołtarza (and whatsoever will have touched the altar), będzie również święte (will also be holy).

Wersety 38-46

Vocabulary: składać (impf., to submit), ofiara (f., offering), dwa (two), roczny (year-old), baranek (m., ramling), codziennie (daily), ustawicznie (continually), jeden (one), ofiarować (pf., to offer), rano (in the morning), drugi (other), zmierzch (m., dark), pierwszy (first), dodać (pf., to add), dziesiąty (tenth), część (f., part), efa (f., ephah), najczystszy (finest), mąka (f., flour), zaprawić (pf., to dress), czwarty (fourth), hin (m., hin), wycisnąć (pf., to press forth), oliwa (f., olive oil), płynny (liquid), złożyć (pf., to submit), wino (n., wine), ilość (f., amount), taki sam (the same such), pokarmy (pl., aliments), płyn (m., liquid), miły (pleasant), woń (f., scent), spalać (impf., to burn), ustawiczny (continual), całopalenie (n., holocaust), pokolenie (n., generation), wejście (n., entrance), namiot (m., tent), spotkanie (meeting), przed (before), spotykać się (impf., to meet), rozmawiać (impf., to talk), tam (there), Izraelita (m., Israelite), miejsce (n., place), uświęcić (pf., to sanctify), chwała (f., glory), poświęcić (pf., to consecrate), ołtarz (m., altar), syn (m., son), służyć (impf., to serve), kapłan (m., priest), mieszkać (impf., to dwell), pośród (amidst), poznać (pf., to recognise), wyprowadzić (pf., to bring forth), ziemia (f., land), egipski (Egyptian).

Verse 38: A oto z czego (and this is wherefrom) będziesz składał ofiarę (thou shalt be submitting an offering): dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie (two year-old ramlings daily and continually).

Verse 39: Jednego baranka ofiarujesz rano (the one ramling shalt thou offer in the morning), a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu (and the other ramling shalt thou offer at dark).

Verse 40: Do pierwszego baranka (unto the first ramling) dodasz dziesiątą część efy (shalt thou add the tenth part of an ephah) najczystszej mąki (of the finest flour), zaprawionej czwartą częścią hinu wyciśniętej oliwy (dressed with the fourth part of a hin of olive oil pressed forth), a jako ofiarę płynną (and as a liquid offering) złożysz wino (shalt thou submit wine) w ilości czwartej części hinu (in the amount of the fourth part of a hin).

Verse 41: A drugiego baranka (and the other ramling) ofiarujesz o zmierzchu (shalt thou offer at dark) z taką samą ofiarą z pokarmów (with the same such offering from the aliments) i taką samą ofiarą z płynów (and {with} the same such offering from the liquids) jak rano (as in the morning), jako miłą woń (as a pleasant scent) na ofiarę spalaną dla Pana (for an offering burnt for the Lord).

Verse 42: To będzie ustawiczna ofiara całopalenia (this shall be a continual offering of holocaust) składana z pokolenia w pokolenie (submitted from generation into generation) u wejścia do Namiotu Spotkania (at the entrance of the Tent of Meeting) przed Panem (before the Lord), gdzie będę się spotykał z tobą (where I shall be meeting with thee), aby rozmawiać (to talk).

Verse 43: Tam będę się spotykał z Izraelitami (there shall I be meeting with the Israelites), i to miejsce będzie uświęcone (and this place will be sanctified) przez moją chwałę (by My glory).

Verse 44: I poświęcę Namiot Spotkania i ołtarz (and I shall consecrate the Tent of Meeting and the altar); Aarona i jego synów poświęcę (Aaron and his sons shall I consecrate), aby Mi służyli jako kapłani (that they may serve Me as priests).

Verse 45: I będę mieszkał pośród Izraelitów (and I shall be dwelling amidst the Israelites) i będę im Bogiem (and shall be God unto them).

Verse 46: I poznają (and they will recognise), że Ja, Pan (that I the Lord), jestem Bogiem (am the God), który wyprowadził was z ziemi egipskiej (who brought you forth from the Egyptian land) i mieszkał pośród was (and would dwell amidst you), Ja, Pan, wasz Bóg (I the Lord your God).