Polish language series: Wj 28, szaty kapłańskie

The twenty-eighth chapter of the book of Exodus treats of vestments for the priesthood: szaty kapłańskie (priestly vestments). From the subject headings: efod (the ephod); pektorał (the breastpiece); suknia arcykapłańska (robe of the high-priest [high-priestly robe]); diadem na tiarze (the diadem on the tiara); odmienny ubiór kapłanów (other attire of the priests). The adjective kapłański means priestly, whereas arcykapłański means high-priestly.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 28

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 28. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: rozkazać (pf., to order), brat (m., brother), syn (m., son), wybrać (pf., to choose, to select), wybrany (chosen, selected), spośród (from amongst/amidst), Izraelita (m., Israelite), zbliżyć się (pf., to draw near), służyć (impf., to serve), kapłan (m., priest), sprawić (pf., to make), szata (f., garment, vestment), święty (holy), cześć (f., veneration), ozdoba (f., adornment), porozmawiać (pf., to speak/talk {with}), wybitny (leading, distinguished), rękodzielnik (m., handicraftsman), wyposażyć (pf., to endow, to furnish), zmysł (m., sense), piękno (n., beauty), sporządzić (pf., to make), poświęcony (consecrated), poświęcić (pf., to consecrate), winien (ought), pektorał (m., breastpiece), efod (m., ephod), suknia (f., robe), wierzchni (upper, top), tunika (f., tunic), wyszywać (impf., to embroider), tiara (f., tiara), pas (m., girdle), użyć (pf., to make use of, to use, to employ), złoty (golden), nić (f., thread), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus).

Verse 1: Ty zaś (you, for your part) rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom (order your brother Aaron and his sons), wybranym spośród Izraelitów (chosen from amongst the Israelites), zbliżyć się do ciebie (to draw near to you), aby Mi służyli jako kapłani (that they may serve me as priests): Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona (Aaron and Aaron’s sons — Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar).

Declension of kapłan (m.)

sing. pl.
nom. kapłan kapłani
gen. kapłana kapłanów
dat. kapłanowi kapłanom
acc. kapłana kapłanów
instr. kapłanem kapłanami
loc. kapłanie kapłanach
voc. kapłanie kapłani

Verse 2: I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu twemu (and you shall make holy vestments for your brother Aaron), na cześć i ku ozdobie (for veneration and adornment).

Verse 3: Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami (speak with all distinguished handicraftsmen), których wyposażyłem w zmysł piękna (whom I have endowed with the sense of beauty), aby sporządzili szaty dla Aarona (that they may make vestments for Aaron), by poświęcony służył Mi w nich jako kapłan (that, consecrated, he may serve me in them as priest).

Verse 4: Oto szaty, jakie winni sporządzić (these are the vestments that they are to make): pektorał (a breastpiece), efod (an ephod), suknia wierzchnia (an upper robe), tunika wyszywana (an embroidered tunic), tiara (a tiara) i pas (and a girdle). Te szaty sporządzisz dla twego brata, Aarona (these vestments shall you make for your brother Aaron), i dla jego synów (and for his sons), aby Mi służyli jako kapłani (that they may serve me as priests).

Verse 5: A użyją na to (and for these [and for this] shall they make use) złotych nici (of golden threads), fioletowej i czerwonej purpury (of purple-blue and purple-red) i karmazynu (and of crimson) oraz kręconego bisioru (as well as of twisted byssus).

Declension of nić (f.)

sing. pl.
nom. nić nici
gen. nici nici
dat. nici niciom
acc. nić nici
instr. nicią nićmi
loc. nici niciach
voc. nici nici

Wersety 6-9

Vocabulary: efod (m., ephod), wykonać (pf., to execute), złoty (golden), nić (f., thread), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), dzieło (n., handiwork), biegły (expert, proficient), tkacz (m., weaver), dwa (two), naramiennik (m., shoulderpiece), spiąć (pf., to couple), połączyć (pf., to unite), oba (both), górny (top, upper), koniec (m., end), przepaska (f., band), winien (ought), znajdować się (impf., to be found), wziąć (pf., to take), kamień (m., stone), onyksowy (of onyx), wyryć (pf., to engrave), imię (n., name), syn (m., son).

Verse 6: Efod wykonają ze złotych nici (the ephod shall they execute of golden threads) i fioletowej i czerwonej purpury (and of purple-blue and purple-red), karmazynu (of crimson) oraz kręconego bisioru (as well as of twisted byssus), jako dzieło biegłych tkaczy (as a handiwork of expert weavers).

Verse 7: Będzie miał dwa naramienniki spięte ze sobą (it shall have [shall be having] two shoulderpieces coupled with one another), a będą połączone na obu górnych końcach (and they shall be united at both upper ends).

Declension of koniec (m.)

sing. pl.
nom. koniec końce
gen. końca końców
dat. końcowi końcom
acc. koniec końce
instr. końcem końcami
loc. końcu końcach
voc. końcu końce

Verse 8: A przepaska efodu (and the band of the ephod), która się na nim winna znajdować (which is to be found upon it), ma być wykonana tak samo ze złotych nici (is to likewise be executed of golden threads), z fioletowej i czerwonej purpury (of purple-blue and purple-red), z karmazynu i kręconego bisioru (of crimson and twisted byssus).

Verse 9: Weźmiesz dwa kamienie onyksowe (you shall take two onyx stones) i wyryjesz na nich imiona synów Izraela (and shall engrave upon them the names of the sons of Israel).

Wersety 10-14

Vocabulary: sześć (six), imię (n., name), pozostały (remaining), drugi (second, other), według (according to), porządek (m., order, sequence), urodzenie (n., birth), rytownik (m., engraver), wykuwać (impf., to hammer out), pieczęć (f., seal), wykuć (pf., to hammer out), oba (both), kamień (m., stone), syn (m., son), osadzić (pf., to plant), złoty (golden), oprawa (f., mount), dwa (two), umieścić (pf., to place), naramiennik (m., shoulderpiece), efod (m., ephod), pamięć (f., remembrance, memory), nosić (impf., to bear, to carry), ramię (n., shoulder), obszycie (n., frame, border), łańcuszek (m., chainlet), czysty (pure), złoto (n., gold), przygotować (pf., to prepare, to make ready), kręcić (impf., to twist), sznurek (m., string, cord), wykonać (pf., to execute).

Verse 10: Sześć imion na jednym kamieniu (six names on the one stone), a sześć imion pozostałych na kamieniu drugim (and the remaining six names on the other stone), według porządku ich urodzenia (according to the order of their birth; by the order of their birth).

Verse 11: Jak rytownik wykuwa pieczęcie (as the engraver cuts [strikes out] seals), tak wykuj i ty (so shall you also cut [so strike out also you]) na obu kamieniach (on both stones) imiona synów Izraela (the names of the sons of Israel) i osadź je w złote oprawy (and plant them in golden mounts).

Verse 12: Dwa te kamienie umieścisz (these two stones shall you place) na obu naramiennikach efodu (on both shoulderpieces of the ephod) jako kamienie pamięci (as stones of remembrance) o synach Izraela (of the sons of Israel). I będzie nosił Aaron ich imiona (and Aaron shall bear [shall be bearing] their names) przed Panem (before the Lord) na obu ramionach (on both shoulders)dla pamięci (for remembrance).

Declension of pamięć (f.)

sing. pl.
nom. pamięć pamięci
gen. pamięci pamięci
dat. pamięci pamięciom
acc. pamięć pamięci
instr. pamięcią pamięciami
loc. pamięci pamięciach
voc. pamięci pamięci

Verse 13: Umieścisz je w złotych obszyciach: you shall place them in golden frames.

Verse 14: Dwa też łańcuszki* z czystego złota przygotujesz (and two chainlets of pure gold shall you prepare) jako kręcone sznurki+ (like braided [twisted] cords), a wykonane sznurki osadzisz w obszyciach (and the resulting [executed] cords shall you plant in the frames). *Łańcuszek: diminutive of łańcuch (m., chain). +Sznurek: diminutive of sznur (m., rope, cord).

Wersety 15-21

Vocabulary: uczynić (pf., to make, to do), pektorał (m., breastpiece), zasięgać (pf., to seek, to consult), wyrocznia (f., oracle), wykonać (pf., to execute), biegły (expert, proficient), tkacz (m., weaver), sposób (m., manner), złoty (golden), nić (f., thread), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), kwadratowy (square), złożyć (pf., to fold), dwoje (two), długość (f., length), szerokość (f., breadth), wynosić (impf., to amount, to total), piędź (f., span), umieścić (pf., to place), cztery (four), rząd (m., row, file), drogi (precious), kamień (m., stone), pierwszy (first), rubin (m., ruby), topaz (m., topaz), szmaragd (m., emerald), drugi (second), granat (m., garnet), szafir (m., sapphire), beryl (m., beryl), trzeci (third), opal (m., opal), agat (m., agate), ametyst (m., amethyst), wreszcie (at the last), czwarty (fourth), chryzolit (m., chrysolite), onyks (m., onyx), jaspis (m., jasper), osadzić (pf., to plant), oprawa (f., mount), złoto (n., gold), odpowiedni (meet), otrzymać (pf., to receive), imię (n., name), syn (m., son), dwanaście (twelve), według (according to), ryć (impf., to incise, to engrave), wzór (m., pattern, model, exemplar), pieczęć (f., seal), własny (own), pokolenie (n., tribe).

Verse 15: Uczynisz też pektorał do zasięgania wyroczni (you shall also make a breastpiece for the seeking of an oracle); a wykonają go biegli tkacze (and expert weavers shall execute it) w ten sam sposób jak efod (in this same manner as the ephod): ze złotych nici (of golden threads), z fioletowej i czerwonej purpury (of purple-blue and purple-red), z karmazynu (of crimson) i z kręconego bisioru (and of twisted byssus).

Declension of tkacz (m.)

sing. pl.
nom. tkacz tkacze
gen. tkacza tkaczy
tkaczów
dat. tkaczowi tkaczom
acc. tkacza tkaczy
tkaczów
instr. tkaczem tkaczami
loc. tkaczu tkaczach
voc. tkaczu tkacze

Verse 16: Będzie kwadratowy i we dwoje złożony (it shall be square and folded into two), a długość jego i szerokość będzie wynosiła jedną piędź (and its length and breadth shall total [shall be totalling] one span).

Verses 17-20: Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni (in it shall you place four rows of precious stones); w pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd (in the first row — a ruby, a topaz and an emerald), w drugim rzędzie granat, szafir i beryl (in the second row — a garnet, a sapphire and a beryl), w trzecim rzędzie opal, agat i ametyst (in the third row — an opal, an agate and an amethyst), a wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit, onyks i jaspis (and at the last in the fourth row — a chrysolite, an onyx and a jasper). Będą osadzone w oprawie ze złota (they shall be planted in mounts of gold) w odpowiednich rzędach (in the meet rows).

Declension of rząd (m.)

sing. pl.
nom. rząd rzędy
gen. rzędu rzędów
dat. rzędowi rzędom
acc. rząd rzędy
instr. rzędem rzędami
loc. rzędzie rzędach
voc. rzędzie rzędy

Verse 21: Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela (these stones shall receive the names of the sons of Israel): będzie ich dwanaście według ich imion (of them shall there be twelve, according to their names); będą ryte na wzór pieczęci (they shall be incised after the manner of a seal), każdy z własnym imieniem (each with its own name), według dwunastu pokoleń (according to the twelve tribes).

Wersety 22-27

Vocabulary: uczynić (pf., to make, to do), pektorał (m., breastpiece), łańcuszek (m., chainlet), skręcić (pf., to twist), kształt (m., form, shape), sznurek (m., cord, string), szczery (pure), złoto (n., gold), dwa (two), złoty (golden), pierścień (m., ring), przyprawić (pf., to attach, to secure), oba (both), górny (upper, top), koniec (m., end), sznur (m., rope, cord), przewlec (pf., to pass/draw {through}), górny (upper, top), drugi (other, second), obydwa (both), przyszyć (pf., to stitch on), oprawa (f., mount), przywiązać (pf., to bind), przedni (front), naramiennik (m., shoulderpiece), efod (m., ephod), wykonać (pf., to execute), dolny (lower), brzeg (m., edge, hem), strona (f., side), wewnętrzny (inner), zwrócić (pf., to turn), zewnętrzy (outer), dół (m., bottom, lower part), miejsce (n., place), spiąć (pf., to couple), przepaska (f., band).

Verse 22: Uczynisz do pektorału łańcuszki (for the breastpiece shall you make chainlets) skręcone na kształt sznurka ze szczerego złota (twisted in the form of a cord of pure gold).

Verse 23: Uczynisz też do pektorału (for the breastpiece shall you also make) dwa złote pierścienie (two golden rings) i przyprawisz oba te pierścienie (and shall attach both these rings) na obu [górnych] końcach pektorału (at both upper ends of the breastpiece).

Verse 24: Dwa złote sznury (two golden cords) przewleczesz przez oba pierścienie (shall you pass through both rings) na obu [górnych] końcach pektorału (at both upper ends of the breastpiece).

Verse 25: Oba zaś drugie końce obydwu sznurów (and the other two ends of both cords) przyszyjesz do obu opraw (shall you stitch onto both mounts) i przywiążesz do przedniego naramiennika efodu (and shall bind to the front of the shoulderpiece of the ephod).

Verse 26: Potem wykonasz jeszcze dwa inne pierścienie (then you shall yet execute two other rings)i przyszyjesz je (and shall stitch them on) na dwóch [dolnych] końcach pektorału (at the two lower ends of the breastpiece) u jego brzegu (at its edge) po stronie wewnętrznej, zwróconej do efodu (on the inner side turned towards the ephod).

Verse 27: W końcu (lastly) wykonasz jeszcze dwa inne złote pierścienie (you shall yet execute two other golden rings) i przyszyjesz je do obu naramienników efodu (and shall stitch them onto both shoulderpieces of the ephod) po zewnętrznej stronie u dołu (on the outer side down below), w miejscu spięcia efodu z przepaską (where the ephod couples with the band [in the place of coupling of the ephod with the band]).

Declension of strona (f.)

sing. pl.
nom. strona strony
gen. strony stron
dat. stronie stronom
acc. stronę strony
instr. stroną stronami
loc. stronie stronach
voc. strono strony

Wersety 28-30

Vocabulary: związać się (pf., to be joined together), pierścień (m., ring), pektorał (m., breastpiece), efod (m., ephod), sznur (m., rope, cord), purpura fioletowa (f., purple-blue), leżeć (impf., to lie), przepaska (f., band), przesunąć się (pf., to move oneself), miejsce (n., place), sposób (m., manner), nosić (impf., to bear, to carry), imię (n., name), syn (m., son), wypisać (pf., to write out), zasięgać (pf., to seek, to consult), wyrocznia (f., oracle), serce (n., heart), wchodzić (impf., to enter, to go/come in), święty (holy), pamiętać (impf., to remember), ustawicznie (continually), włożyć (pf., to put in, to introduce, to insert), oblicze (n., face), zawsze (always, at all times).

Verse 28: Potem zwiąże się pierścienie pektorału (then the rings of the breastpiece shall be joined) z pierścieniami efodu (to [with] the rings of the ephod) sznurem z fioletowej purpury (by a cord of purple-blue), tak żeby pektorał leżał na przepasce efodu (so that the breastpiece may lie upon the band of the ephod) i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie (and cannot move itself from its place upon the ephod).

Verse 29: W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela (in this manner shall Aaron bear [be bearing] the names of the sons of Israel), wypisane na pektorale dla zasięgania wyroczni (written out on the breastpiece for the seeking of an oracle), na swym sercu (upon his heart), gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego (when he goes into [will be going into] the holy place), aby pamiętał przed Panem ustawicznie (that he may continually remember {them} before the Lord).

Declension of pektorał (m.)

sing. pl.
nom. pektorał pektorały
gen. pektorału pektorałów
dat. pektorałowi pektorałom
acc. pektorał pektorały
instr. pektorałem pektorałami
loc. pektorale pektorałach
voc. pektorale pektorały

Verse 30: Do pektorału dla zasięgania wyroczni (into the breastpiece for the seeking of an oracle) włożysz urim i tummim (shall you place the Urim and the Thummim), aby były na sercu Aarona (that they may be upon Aaron’s heart), gdy będzie wchodził przed oblicze Pana (when he goes in [will be going in] before the face of the Lord). I tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim [pektorał] (and thus shall Aaron at all times bear [be bearing] upon his heart the breastpiece) do zasięgania wyroczni (for the seeking of an oracle) dla Izraelitów (for the Israelites) przed obliczem Pana (before the face of the Lord).

Wersety 31-35

Vocabulary: efod (m., ephod), zrobić (pf., to make, to do), suknia (f., robe), purpura fioletowa (f., purple-blue), środek (m., middle), otwór (m., opening), głowa (f., head), obszywka (f., hem, border), dokoła (all round), wykonać (pf., to execute), tkacz (m., weaver), pancerz (m., coat of mail), rozedrzeć się (pf., to come rent), dolny (lower), brzeg (m., edge, hem), przyszyć (pf., to stitch on), jabłko granatu (n., pomegranate), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), dzwonek (m., {small} bell), złoty (golden), pomiędzy (between), następować (impf., to be met with), na przemian (in turns), kraj (m., hem), podczas (during), pełnić (impf., to fulfil), służba (f., service), słyszeć (impf., to hear), dźwięk (m., sound), wchodzić (impf., to enter, to go/come in), miejsce (n., place), święty (holy), oblicze (n., face), wychodzić (impf., to come forth), umrzeć (pf., to die).

Verse 31: Pod efod zrobisz suknię (under the ephod shall you make a robe), całą z fioletowej purpury (all of purple-blue).

Verse 32: I będzie miała w środku otwór na głowę (and it shall have [shall be having] an opening in the middle for the head) i obszywkę dokoła otworu (and a hem all round the opening), wykonaną przez tkacza (executed by a weaver), jak przy otworze pancerza (like alongside the opening of a coat of mail), aby się nie rozdarła (that it may not come rent).

Declension of otwór (m.)

sing. pl.
nom. otwór otwory
gen. otworu otworów
dat. otworowi otworom
acc. otwór otwory
instr. otworem otworami
loc. otworze otworach
voc. otworze otwory

Verse 33: Na dolnych jej brzegach dokoła (on its lower edges all round) przyszyjesz jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu (shall you stitch on pomegranates of purple-blue and purple-red, and of crimson), i dzwonki złote pomiędzy nimi dokoła (and {small} golden bells between them all round).

Verse 34: Dzwonek złoty i jabłko granatu (a {small} golden bell and a pomegranate) będą następowały na przemian dokoła (shall be met with in turns all round) na dolnych krajach sukni (at the lower hems of the robe).

Verse 35: I będzie miał ją na sobie Aaron (and Aaron shall wear it [shall be having it upon himself]) podczas pełnienia służby (during {his} fulfilment of service), aby słyszano dźwięk (that its sound may be heard [that one may hear the sound]), gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego (when he goes into [will be going into] the holy place) przed oblicze Pana (before the face of the Lord) i gdy będzie wychodził (and when he comes forth [will be coming forth])aby nie umarł (lest he die [that he may not die]).

Wersety 36-39

Vocabulary: zrobić (pf., to make, to do), diadem (m., diadem), szczery (pure), złoto (n., gold), wyryć (pf., to engrave), ryć (impf., to incise, to engrave), pieczęć (f., seal), poświęcić (pf., to consecrate), związać (pf., to join together), sznur (m., rope, cord), purpura fioletowa (f., purple-blue), tiara (f., tiara), przedni (front), strona (f., side), umieścić (pf., to place), czoło (n., forehead), ponieść (pf., to bear, to suffer), uchybienie (n., transgression, offence), popełnić (pf., to commit), ofiara (f., offering, sacrifice), składać (impf., to submit), Izraelita (m., Israelite), święty (holy), dar (m., gift, present), ciągle (continually), zjednać (pf., to bring round), łaska (f., grace, favour), oko (n., eye), utkać (pf., to weave), suknia (f., robe), bisior (m., byssus), pas (m., girdle), tkanina (f., cloth), wielobarwnie (colourfully, in many colours), wyszywać (impf., to embroider).

Verse 36: I zrobisz też diadem ze szczerego złota (and you shall also make a diadem of pure gold) i wyryjesz na nim (and shall engrave on it), jak się ryje na pieczęci (as one incises on a seal [as is incised on a seal]): Poświęcony dla Pana (Consecrated for the Lord).

Verse 37: I zwiążesz go sznurem z fioletowej purpury (and you shall fasten it to [join it with] a cord of purple-blue), tak żeby był na tiarze (so that it may be on the tiara) i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony (and that on the front side of the tiara it may be placed).

Verse 38: I będzie on na czole Aarona (and it shall be on Aaron’s forehead), ponieważ Aaron poniesie uchybienia popełnione przy ofiarach (for Aaron shall bear the transgressions committed in the offerings), które będą składać Izraelici (which the Israelites will submit [be submitting]), i przy wszystkich świętych darach (and in all the{ir} holy gifts). A będzie na jego czole ciągle (and it shall be on his forehead continually) dla zjednania mu łaski (for the bringing round unto him of favour) w oczach Pana (in the eyes of the Lord).

Declension of czoło (n.)

sing. pl.
nom. czoło czoła
gen. czoła czół
dat. czołu czołom
acc. czoło czoła
instr. czołem czołami
loc. czole czołach
voc. czoło czoła

Verse 39: I utkasz suknię z bisioru (and you shall weave the robe of byssus), i zrobisz tiarę z bisioru (and shall make the tiara of byssus) i pas, który będzie tkaniną wielobarwnie wyszywaną (and the girdle, which shall be a colourfully embroidered cloth).

Wersety 40-43

Vocabulary: syn (m., son), zrobić (pf., to make, to do), tunika (f., tunic), uczynić (pf., to make, to do), pas (m., girdle), mitra (f., mitre), cześć (f., veneration), ozdoba (f., adornment), ubrać (pf., to clothe), brat (m., brother), namaścić (pf., to anoint, to oil), wprowadzić (pf., to bring in), czynność (f., function, act), kapłański (priestly), poświęcić (pf., to consecrate), służyć (impf., to serve), kapłan (m., priest), spodnie (pl., breeches), lniany (linen, flaxen), biodra (pl., loins), goleń (f., shin), okryć (pf., to cloak), nagość (f., nakedness), ciało (n., flesh), nosić (impf., to bear, to wear), raz (m., one time), wchodzić (impf., to enter, to go/come in), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), zbliżać się (impf., to draw near), ołtarz (m., altar), spełnienie (n., accomplishment), służba (f., service), miejsce (n., place), święty (holy),  ściągnąć (pf., to draw upon), grzech (m., sin), pomrzeć (pf., to die {one and all}), rozporządzenie (n., ordinance), na wieki (for all ages), potomek (m., descendant).

Verse 40: Także dla synów Aarona zrobisz tunikę (and for Aaron’s sons shall you make tunics [a tunic]) i uczynisz im pasy oraz mitry (and for them shall make girdles and mitres) na cześć i ku ozdobie (for veneration and adornment).

Declension of tunika (f.)

sing. pl.
nom. tunika tuniki
gen. tuniki tunik
dat. tunice tunikom
acc. tunikę tuniki
instr. tuniką tunikami
loc. tunice tunikach
voc. tuniko tuniki

Verse 41: I ubierzesz w nie twego brata Aarona (and in them shall you clothe your brother Aaron) i synów jego razem z nim (and his sons along with him), namaścisz ich (you shall anoint them), *wprowadzisz ich w czynności kapłańskie* (shall bring them into the priestly functions) i poświęcisz ich (and shall consecrate them), aby mi służyli jako kapłani (that they may serve me as priests). *That is to say, you shall ordain them.

Verse 42: I uczynisz im spodnie lniane (and you shall make linen breeches for them), aby od bioder aż do goleni okryli nimi nagość ciała (that, from loins to shins, they may cloak their nakedness of flesh).

Declension of goleń (f.)

sing. pl.
nom. goleń golenie
gen. goleni goleni
dat. goleni goleniom
acc. goleń golenie
instr. golenią goleniami
loc. goleni goleniach
voc. goleni golenie

Verse 43: I będą je nosić Aaron i jego synowie (and Aaron and his sons shall wear [shall be wearing] them), ile razy będą wchodzić do Namiotu Spotkania (whenever they go into [will be going into] the tent of meeting) lub będą zbliżać się do ołtarza (or draw near [will be drawing near] to the altar) dla spełnienia służby w Miejscu Świętym (for the accomplishment of service in the holy place), aby nie ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli (lest they [that they may not] draw sin upon themselves and all die). To jest rozporządzenie na wieki (this is an ordinance for all ages) dla niego i dla potomków jego po nim (for him and for his descendants after him).