Exodus 27 in Polish

In the twenty-seventh chapter of the book of Exodus, God gives instructions regarding the preparation of the following: ołtarz całopalenia (the altar of holocaust); dziedziniec (the court); oliwa do świecznika (the olive oil for the lampstand).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Wj 27

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 27. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-8

Vocabulary: zbudować (pf., to build), ołtarz (m., altar), drzewo (n., wood), akacjowy (acacia-), mieć (impf., to have), pięć (five), łokieć (m., cubit), długość (f., length), szerokość (f., breadth), więc (therefore), kwadratowy (square), wysoki (high), trzy (three), uczynić (pf., to make), róg (m., horn), cztery (four), narożnik (m., corner), wystawać (impf., to jut forth), wzwyż (upwards), pokryć (pf., to cover), brąz (m., bronze), zrobić (pf., to make), popielnica (f., ash-pan), zsypywać (impf., to pour), zatłuścić (pf., to make fatty), popiół (m., ash), oraz (as well as), łopatka (f., little shovel), kropielnica (f., basin), widełki (pl., fork), kadzielnica (f., censer), wszystek (all), przybory (pl., utensils), wykonać (pf., to execute), też (also), krata (f., grating), forma (f., form), siatka (f., net), pierścień (m., ring), umocować (pf., to secure), u dołu (down below), obramowanie (n., border), tak (so), sięgać (impf., to reach), połowa (f., half), drążek (m., pole), wkładać (impf., to put in), oba (both), bok (m., side), czas (m., time), przenosić (impf., to carry), deska (f., plank), wydrążony (hollow), wewnątrz (inside), według (according unto), wzór (m., exemplar), ukazać (pf., to show), góra (f., mountain).

Verse 1: I zbudujesz ołtarz z drzewa akacjowego (and thou shalt build the altar from acacia wood), mający pięć łokci długości i pięć łokci szerokości (having five cubits of length and five cubits of breadth). Ołtarz będzie więc kwadratowy (the altar shall therefore be square), a wysoki na trzy łokcie (and high unto three cubits).

Verse 2: I uczynisz rogi (and thou shalt make horns) w czterech narożnikach ołtarza (in the four corners of the altar), a będą wystawały z niego wzwyż (and they shall be jutting forth therefrom upwards), i pokryjesz go brązem (and thou shalt cover it with bronze).

Declension of róg (m.)

sing. pl.
nom. róg rogi
gen. rogu rogów
dat. rogowi rogom
acc. róg rogi
instr. rogiem rogami
loc. rogu rogach
voc. rogu rogi

Verse 3: I zrobisz popielnice (and thou shalt make ash-pans) do zsypywania zatłuszczonego popiołu (for the pouring of ash made fatty) oraz łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice (as well as little shovels, basins, forks and censers). Wszystkie te przybory (all these utensils) wykonasz z brązu (shalt thou execute from bronze).

Verse 4: Z brązu też wykonasz kratę do ołtarza (from bronze shalt thou also execute a grating for the altar) w formie siatki (in the form of a net), a nad tą siatką na czterech rogach (and over this net at the four horns) zrobisz cztery pierścienie (shalt thou make four rings).

Verse 5: Umocujesz je u dołu (thou shalt secure it down below) pod obramowaniem (under the border), tak żeby siatka sięgała do połowy ołtarza (so that the net may reach unto half of altar).

Verse 6: I zrobisz drążki do ołtarza z drzewa akacjowego (and thou shalt make poles for the altar from acacia wood) i pokryjesz je brązem (and shalt cover them with bronze).

Verse 7: A będzie się wkładało drążki te do pierścieni (and these poles shall be put into the rings) i będą one po obu bokach ołtarza (and they shall be on both sides of the altar) w czasie przenoszenia go (in the time of carrying it).

Verse 8: Uczynisz go z desek tak (thou shalt make it from planks so), aby był wydrążony wewnątrz (that it may be hollow inside), według wzoru (according unto the exemplar), jaki ci ukazałem na górze (which I showed thee on the mountain).

Wersety 9-13

Vocabulary: następnie (next), zbudować (pf., to build), dziedziniec (m., court), przybytek (m., dwelling-place), zasłona (f., veil), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), strona (f., side), południowy (southern), sto (one hundred), łokieć (m., cubit), długi (long), dwadzieścia (twenty), słup (m., pillar), podstawa (f., base), brąz (m., bronze), oraz (as well as), haczyk (m., hook), klamra (f., clasp), srebro (n., silver), tak samo (so the same), północny (northern), ponadto (moreover), szerokość (f., breadth), zachodni (western), mieć (impf., to have), pięćdziesiąt (fifty), dziesięć (ten), wschodni (eastern), również (also).

Verses 9-10: Następnie zbudujesz (next thou shalt build) dziedziniec przybytku (the court of the dwelling-place). Zasłony dziedzińca (the veils of the court) z kręconego bisioru (from twisted byssus) po stronie południowej (on the southern side) będą sto łokci długie (shall be one hundred cubits long), a do tego dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z brązu (and {further} unto this twenty pillars and twenty bases from bronze) oraz haczyki i klamry ze srebra (and hooks and clasps from silver).

Declension of dziedziniec (m.)

sing. pl.
nom. dziedziniec dziedzińce
gen. dziedzińca dziedzińców
dat. dziedzińcowi dziedzińcom
acc. dziedziniec dziedzińce
instr. dziedzińcem dziedzińcami
loc. dziedzińcu dziedzińcach
voc. dziedzińcu dziedzińce

Verse 11: Tak samo po stronie północnej (so the same on the northern side) zasłony będą sto łokci długie (the veils shall be one hundred cubits long), a ponadto dwadzieścia słupów (and moreover twenty pillars), dwadzieścia podstaw z brązu (twenty bases from bronze) oraz haczyki i klamry ze srebra (as well as hooks and clasps from silver).

Verse 12: Na szerokości dziedzińca (for the breadth of the court) po stronie zachodniej (on the western side) zasłona będzie miała pięćdziesiąt łokci (the veil shall have fifty cubits), a do tego dziesięć słupów i dziesięć podstaw (and {further} unto this ten pillars and ten bases).

Verse 13: Na szerokości dziedzińca (for the breadth of the court) po stronie wschodniej (on the eastern side) będzie miała również pięćdziesiąt łokci (it shall have also fifty cubits).

Wersety 14-19

Vocabulary: zasłona (f., veil), jeden (one), boczny (side-), ściana (f., wall), mieć (impf., to have), piętnaście (fifteen), łokieć (m., cubit), oraz (as well as), trzy (three), słup (m., pillar), podstawa (f., base), drugi (other), wejście (n., entrance), dziedziniec (m., court), dać (pf., to give), dwadzieścia (twenty), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), bisior (m., byssus), wielobarwnie (colourfully) wyszywać (impf., to embroider), cztery (four), wszystek (all), dokoła (all round), winien (ought), być (impf., to be), zaopatrzyć (pf., to provision), srebrny (silvern), klamra (f., clasp), haczyk (m., hook), srebro (n., silver), brąz (m., bronze), długość (f., length), wynosić (impf., to total), sto (one hundred), szerokość (f., breadth), pięćdziesiąt (fifty), wysokość (f., height), pięć (five), kręcić (impf., to twist), naczynie (n., vessel), przybytek (m., dwelling-place), jakikolwiek (whatsoever), użytek (m., use), palik (m., stake).

Verse 14: Zasłony jednej bocznej ściany (the veils of the one side wall) będą miały piętnaście łokci (shall have fifteen cubits) oraz trzy słupy i trzy podstawy (as well as three pillars and three bases).

Verse 15: Zasłony zaś drugiej ściany bocznej (and the veils of the other side wall) będą miały piętnaście łokci (shall have fifteen cubits) oraz trzy słupy i trzy podstawy (as well as three pillars and three bases).

Verse 16: Przy wejściu na dziedziniec (at the entrance of the court) dasz zasłonę na dwadzieścia łokci (shalt thou give a veil unto twenty cubits) z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywaną (from purple-blue and purple-red, crimson, from byssus colourfully embroidered), a do tego cztery słupy i cztery podstawy (and {further} unto this four pillars and four bases).

Verse 17: Wszystkie słupy dokoła dziedzińca (all the pillars all round the court) winny być zaopatrzone w srebrne klamry (are to be provisioned in silvern clasps); haczyki zaś będą ze srebra (and the hooks shall be from silver), a podstawy z brązu (and the bases from bronze).

Verse 18: Długość dziedzińca będzie wynosiła sto łokci (the length of the court shall be totalling one hundred cubits), szerokość pięćdziesiąt łokci (the breadth fifty cubits), a wysokość pięć łokci (and the height five cubits) [z zasłonami] z kręconego bisioru i z podstawami z brązu (with veils from twisted byssus and with bases from bronze).

Verse 19: Wszystkie naczynia przybytku (all the vessels of the dwelling-place) do jakiegokolwiek użytku (for whatsoever use), wszystkie jego paliki (all its stakes) i wszystkie paliki dziedzińca (and all the stakes of the court) będą z brązu (shall be from bronze).

Wersety 20-21

Ty rozkażesz Izraelitom (thou shalt order the Israelites), aby przynieśli do świecznika oliwę czystą (that they bring along pure olive oil for the lampstand), wyciśniętą z oliwek (pressed forth from olives), dla ciągłego podtrzymywania światła w lampie (for continual sustaining of light in a lamp) w Namiocie Spotkania (in the Tent of Meeting) na zewnątrz zasłony (outside the veil), która jest przed Świadectwem (which is before the Testimony). Aaron zaś (as for Aaron) wraz z synami swymi będzie ją przygotowywać (together with his sons shall he be preparing it), aby płonęła przed Panem (that it may burn before the Lord) od wieczora do rana (from evening unto morning). Takie jest prawo wieczne (such is an eternal law) przez wszystkie pokolenia (through all generations) dla Izraelitów (for the Israelites).

Vocabulary: rozkazać (pf., to order), Izraelita (m., Israelite), przynieść (pf., to bring along), świecznik (m., lampstand), oliwa (f., olive oil), czysty (pure), wycisnąć (pf., to press forth), oliwka (f., olive), ciągły (continual), podtrzymywać (impf., to sustain), światło (n., light), lampa (f., lamp), namiot (m., tent), spotkanie (n., meeting), na zewnątrz (outside), zasłona (f., veil), przed (before), świadectwo (n., testimony), wraz z (together with), syn (m., son), przygotowywać (impf., to prepare), płonąć (impf., to burn), wieczór (m., evening), rano (n., morning), taki (such), prawo (n., law), wieczny (eternal), przez (through), wszystek (all), pokolenie (n., generation).