Polish language series: Wj 26, przybytek

Instructions relating to the construction of the przybytek are detailed in the twenty-sixth chapter of the book of Exodus.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 26

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 26. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

Vocabulary: uczynić (pf., to make, to do), przybytek (m., sanctuary), dziesięć (ten), tkanina (f., cloth), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), cherub (m., cherub), wykonać (pf., to execute), biegły (expert, proficient), tkacz (m., weaver), długość (f., length), poszczególny (each), winien (ought), wynosić (impf., to amount, to total), dwadzieścia osiem (twenty-eight), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), cztery (four), jednakowy (the same, identical), wymiar (m., dimension, measurement, size), pięć (five), powiązać (pf., to join together), podobnie (similarly).

Verse 1: Uczynisz przybytek (you shall make the sanctuary) z dziesięciu tkanin (of ten cloths): uczynisz go z kręconego bisioru (you shall make it of twisted byssus), z fioletowej i czerwonej purpury (of purple-blue and purple-red), z karmazynu (of crimson)z cherubami wykonanymi przez biegłego tkacza (with cherubim executed by an expert weaver). Note the difference in meaning of z; it means of, out of, from where followed by the genitive, and with where followed by the instrumental.

Declension of tkanina (f.)

sing. pl.
nom. tkanina tkaniny
gen. tkaniny tkanin
dat. tkaninie tkaninom
acc. tkaninę tkaniny
instr. tkaniną tkaninami
loc. tkaninie tkaninach
voc. tkanino tkaniny

Verse 2: Długość poszczególnej tkaniny (the length of each cloth) winna wynosić dwadzieścia osiem łokci (is to total [be totalling] twenty-eight cubits), a szerokość poszczególnej tkaniny cztery łokcie (whereas the breadth of each cloth {is to total} four cubits); wszystkie zaś tkaniny winny mieć jednakowe wymiary (and all the cloths are to have identical dimensions; and all the cloths are to have the same measurements). The declension of łokieć was presented in the notes at Wj 25:10.

Verse 3: Pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą (five cloths shall be joined together)jedna z drugą (the one to the other [with the other]), podobnie drugie pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą ({and} similarly shall the other five cloths be joined together [with one another]) jedna z drugą (the one to the other [with the other]).

Wersety 4-6

Vocabulary: przyszyć (pf., to stitch on), wstążka (f., tether, cordon), purpura fioletowa (f., purple-blue), brzeg (m., edge, hem), tkanina (f., cloth), winien (ought), spiąć (pf., to couple), uczynić (pf., to make, to do), ostatni (last, final), pięćdziesiąt (fifty), miejsce (n., place), naprzeciw (opposite), ponadto (moreover), złoty (golden), kółko (n., ringlet), związać (pf., to join together), pomoc (f., help), przybytek (m., sanctuary), stanowić (impf., to constitute, to form), całość (f., a whole).

Verse 4: I przyszyjesz wstążki (and you shall stitch on tethers) z fioletowej purpury (of purple-blue) na brzegach jednej tkaniny (at the edges of the one cloth), gdzie winna być spięta (where it is to be coupled), i tak też uczynisz (and so the same shall you do) na brzegach ostatniej tkaniny (at the edges of the final cloth), gdzie winna być spięta (where it is to be coupled).

Declension of wstążka (f.)

sing. pl.
nom. wstążka wstążki
gen. wstążki wstążek
dat. wstążce wstążkom
acc. wstążkę wstążki
instr. wstążką wstążkami
loc. wstążce wstążkach
voc. wstążko wstążki

Verse 5: Pięćdziesiąt zaś wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny (and fifty tethers shall you stitch onto the one cloth) i pięćdziesiąt wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny (and fifty tethers shall you stitch onto the other cloth) w miejscu, w którym mają być spięte (in the place wherein they are to be coupled), tak żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie (so that the tethers should be stitched on opposite one another).

Verse 6: Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt złotych kółek (you shall moreover stitch on fifty golden ringlets) i zwiążesz tkaniny (and shall join together the cloths) przy pomocy tych kółek (with the help of these ringlets), i przybytek będzie stanowił jedną całość (and the sanctuary shall form [shall be forming] one whole).

Wersety 7-10

Vocabulary: następnie (then), uczynić (pf., to make, to do), nakrycie (n., covering, overspread), przybytek (m., sanctuary), kozi (goat’s, caprine), sierść (f., pelage), jedenaście (eleven), mniejszy (lesser, smaller), długość (f., length), wynosić (impf., to amount, to total), trzydzieści (thirty), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), cztery (four), jednakowy (identical, the same), wymiar (m., dimension, measurement, size), powiązać (pf., to join together), pięć (five), osobno (on one’s own), pozostały (remaining), sześć (six), jednakże (however), szósty (sixth), wisieć (impf., to be suspended), wejście (n., entrance), złożyć (pf., to fold), dwoje (two), przyszyć (pf., to stitch on), pięćdziesiąt (fifty), wstążka (f., tether, cordon), brzeg (m., edge, hem), miejsce (n., place), spiąć (pf., to couple).

Verse 7: Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści (then you shall you make a covering for the [of the] sanctuary of goat pelage), a uczynisz je z jedenastu [mniejszych]* nakryć (and shall make it of eleven smaller coverings). *By smaller, what is meant is that the eleven pieces are each smaller than the whole of the covering formed when they are joined together; because the same word (nakrycie) is used for the covering as a whole as well as for each of the eleven pieces whereof it is composed, the translators have added smaller to distinguish between them.

Declension of nakrycie (n.)

sing. pl.
nom. nakrycie nakrycia
gen. nakrycia nakryć
dat. nakryciu nakryciom
acc. nakrycie nakrycia
instr. nakryciem nakryciami
loc. nakryciu nakryciach
voc. nakrycie nakrycia

Verse 8: Długość jednego nakrycia będzie wynosiła trzydzieści łokci (the length of a single covering shall total [shall be totalling] thirty cubits), a szerokość jednego nakrycia cztery łokcie (whereas the breadth of a single covering {shall total} four cubits), i wszystkie jedenaście nakryć będą miały jednakowe wymiary (and all eleven coverings shall have identical dimensions; and all eleven coverings shall have the same measurements).

Verse 9: Powiążesz ze sobą pięć nakryć osobno (you shall join together five coverings on their own), a [pozostałe] sześć osobno (and the remaining six on their own). Jednakże szóste nakrycie (but the sixth covering), które ma wisieć u wejścia do przybytku (which is to be suspended at the entrance into the sanctuary), złożysz we dwoje (shall you fold into two).

Verse 10: I przyszyjesz pięćdziesiąt wstążek na brzegach (and you shall stitch on fifty tethers at the edges) jednego nakrycia (of the one covering) w miejscu, w którym mają być spięte (in the place wherein they are to be coupled), i pięćdziesiąt wstążek na brzegach drugiego nakrycia (and fifty tethers at the edges of the other covering) w miejscu, w którym mają być spięte (in the place wherein they are to be coupled).

Wersety 11-14

Vocabulary: ponadto (moreover), przyszyć (pf., to stitch on), pięćdziesiąt (fifty), kółko (n., ringlet), brąz (m., bronze), nałożyć (pf., to set), wstążka (f., tether, cordon), sposób (m., manner), związać (pf., to join together), nakrycie (n., covering, overspread), przybytek (m., sanctuary), utworzyć (pf., to constitute, to form), całość (f., a whole), zbywać (impf., to be in excess), przykrycie (n., covering, overspread), namiot (m., tent), mianowicie (namely, to wit), połowa (f., half), zwisać (impf., to hang down), tylny (back, rear), strona (f., side), długość (f., length), łokieć (m., cubit), służyć (impf., to serve), oprócz (besides), uczynić (pf., to make, to do), skóra (f., skin), barani (ram’s), barwić (impf., to dye, to colour), czerwono (in red), koniec (m., end, finish), wierzch (m., top), delfin (m., dolphin).

Verse 11: Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt kółek z brązu (you shall moreover stitch on fifty ringlets of bronze) i nałożysz kółka na wstążki (and shall set the ringlets onto the tethers), i w ten sposób (and in this manner) zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą (shall you join together the coverings of the sanctuary), że utworzą jedną całość ({so} that they will form one whole).

Verse 12: To zaś, co zbywa (as for that which is in excess) z przykryć namiotu (of the coverings of the tent), mianowicie połowa przykrycia zbywająca (namely the exceeding half-covering), będzie zwisać na tylnej stronie przybytku (it shall hang down [shall be hanging down] on the rear side of the sanctuary). The coverings mentioned here are the same eleven mentioned in verse 7, although they are referred to here by a different word.

Verse 13: Z tego zaś, co zbywa (of that, on the other hand, which is in excess) z długości przykryć (of the length of the coverings), będzie zwisać jeden łokieć (it shall hang down [shall be hanging down] one cubit) po obu stronach przybytku (on both sides of the sanctuary) i tak będzie mu służyło za przykrycie (and thus shall it serve it as a covering [and thus unto it shall it be serving as a covering]).

Verse 14: Oprócz tego (besides this) uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich (you shall make a covering for the tent of ram skins), barwionych na czerwono (dyed red), i w końcu (and lastly) nakrycie na wierzch ze skór delfinów (a covering for above [for the top] of dolphin skins).

Wersety 15-22

Vocabulary: przygotować (pf., to prepare, to make ready), deska (f., plank), przybytek (m., sanctuary), drzewo (n., wood), akacjowy (of acacia), ustawić (pf., to set up, to place), pionowo (upright), wysokość (f., height), wynosić (impf., to amount, to total), dziesięć (ten), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), półtora (m., n., one and one half), każdy (each, every), dwa (two), czop (m., peg, tenon), osadzić (pf., to plant), naprzeciw (opposite), zrobić (pf., to do, to make), dwadzieścia (twenty), ściana (f., wall), południowy (southern), strona (f., side), prawy (right), czterdzieści (forty), podstawa (f., base), srebrny (silvern), sporządzić (pf., to make), północny (northern), uczynić (pf., to make, to do), tylny (back, rear), część (f., part, portion), sześć (six).

Verse 15: Przygotujesz też deski na przybytek z drzewa akacjowego (you shall also prepare planks of acacia wood for the sanctuary) i ustawisz je pionowo (and shall set them upright).

Declension of deska (f.)

sing. pl.
nom. deska deski
gen. deski desek
dat. desce deskom
acc. deskę deski
instr. deską deskami
loc. desce deskach
voc. desko deski

Verse 16: Wysokość desek wynosić będzie dziesięć łokci (the height of the planks shall total [shall be totalling] ten cubits), a szerokość jednej deski półtora łokcia (whereas the breadth of a single plank {shall total} one and a half cubits).

Verse 17: Każda deska będzie miała dwa czopy (each plank shall have [shall be having] two pegs) osadzone jeden naprzeciw drugiego (planted the one opposite the other): tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku (thus shall you do on all the planks of the sanctuary).

Declension of czop (m.)

sing. pl.
nom. czop czopy
gen. czopu czopów
dat. czopowi czopom
acc. czop czopy
instr. czopem czopami
loc. czopie czopach
voc. czopie czopy

Verse 18: I przygotujesz deski na przybytek (and you shall prepare the planks of the sanctuary): dwadzieścia desek na ścianę południowąpo stronie prawej (twenty planks for the south wall, on the right side). Because it faced east, its south wall was on the right.

Verse 19: I czterdzieści podstaw srebrnych sporządzisz (and forty silvern bases shall you make), pod każdą deskę dwie podstawy na oba jej czopy (two bases under each plank for both its pegs).

Verse 20: I po drugiej stronie przybytku (and on the other side of the sanctuary), na ścianę północną (for the north wall), [uczynisz] dwadzieścia desek (you shall make twenty planks).

Verse 21: A do nich czterdzieści podstaw srebrnych (and forty silvern bases for them); po dwie podstawy na każdą deskę (two bases for each plank).

Verse 22: A dla tylnej części przybytku (and for the rear portion of the sanctuary) sporządzisz sześć desek (you shall make six planks).

Wersety 23-30

Vocabulary: narożnik (m., corner), tylny (back, rear), ściana (f., wall), przybytek (m., sanctuary), postawić (pf., to set {up}), deska (f., plank), przystawać (impf., to conform), szczelnie (tightly), dół (m., bottom, lower part), góra (f., top), równie (equally, no less), połączyć (pf., to unite), pomoc (f., help), pierścień (m., ring), inny (other), osiem (eight), podstawa (f., base), srebrny (silvern), szesnaście (sixteen), każdy (each, every), zrobić (pf., to make, to do), poprzeczka (f., crossbar), powiązać (pf., to join together), drzewo (n., wood), akacjowy (of acacia), pięć (five), strona (f., side), tylny (back, rear), zachodni (western), umieścić (pf., to place), pośrodku (in the middle), przechodzić (impf., to pass through), koniec (m., end), pokryć (pf., to cover), złoto (n., gold), osadzać (pf., to plant), drewniany (wooden), wiązanie (n., joiner, connector), według (according to), wzór (m., pattern, model, exemplar), ukazać (pf., to show), góra (f., mountain).

Verse 23: Przy narożnikach tylnej ściany przybytku (at the corners of the rear wall of the sanctuary) postawisz dwie deski (you shall set up two planks).

Verse 24: Deski będą przystawały szczelnie do siebie u dołu (the planks shall be conforming tightly to one another down below), a u góry równie szczelnie będą połączone (and at the top equally tightly shall they be united) za pomocą jednego pierścienia (with the help of one ring), i tak będzie także z deskami (and so shall it also be with the planks) przy obu innych narożnikach (at the other two corners [at both other corners]).

Verse 25: I tak będzie osiem desek (and so shall there be eight planks), a podstaw srebrnych szesnaście (and sixteen silvern bases), dwie podstawy pod każdą deskę (two bases under each plank).

Verses 26-27: I zrobisz poprzeczki (and you shall make crossbars) do powiązania desek z drzewa akacjowego (to join the planks of acacia wood together [for the joining together of the planks of acacia wood]), pięć dla desek jednej strony przybytku (five for the planks of the one side of the sanctuary) i pięć poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku (and five crossbars for the planks of the other side of the sanctuary), pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku (as well as five crossbars for the rear, west wall of the sanctuary).

Declension of poprzeczka (f.)

sing. pl.
nom. poprzeczka poprzeczki
gen. poprzeczki poprzeczek
dat. poprzeczce poprzeczkom
acc. poprzeczkę poprzeczki
instr. poprzeczką poprzeczkami
loc. poprzeczce poprzeczkach
voc. poprzeczko poprzeczki

Verse 28: Poprzeczka umieszczona *pośrodku desek* (the crossbar placed at mid-height [in the middle] of the planks) przechodzić będzie od końca do końca (shall pass through [shall be passing through] from end to end). *Pośrodku desek: literally, in the middle of the planks, but the sense here is one of midway in the planks, halfway up the planks, at mid-height of the planks.

Verse 29: Deski pokryjesz złotem (the planks shall you cover with gold), a pierścienie dla osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota (and the rings for the planting of the wooden joiners* shall you make of gold) i pokryjesz poprzeczki złotem (and you shall cover the crossbars with gold). *The crossbars that serve to keep the planks joined together.

Verse 30: Postawisz przybytek według wzoru (you shall set up the sanctuary according to the pattern), który ci ukazałem na górze (which I showed you on the mountain).

Declension of wzór (m.)

sing. pl.
nom. wzór wzory
gen. wzoru wzorów
dat. wzorowi wzorom
acc. wzór wzory
instr. wzorem wzorami
loc. wzorze wzorach
voc. wzorze wzory

Wersety 31-37

Vocabulary: zrobić (pf., to make, to do), zasłona (f., veil), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), cherub (m., cherub), wyhaftować (pf., to embroider), biegły (expert, proficient), tkacz (m., weaver), zawiesić (pf., to hang), cztery (four), słup (m., pillar), drzewo (n., wood), akacjowy (of acacia), pokryć (pf., to cover), złoto (n., gold), haczyk (m., hook), podstawa (f., base), srebro (n., silver), powiesić (pf., to hang), kółko (m., ringlet), umieścić (pf., to place), wewnątrz (inside), poza (beyond), arka (f., ark), świadectwo (n., testimony), oddzielać (impf., to set apart), miejsce (n., place), święty (holy), najświętszy (most holy, holiest), położyć (pf., to lay), przebłagalnia (f., propitiatory), stół (m., table), południowy (southern), strona (f., side), przybytek (m., sanctuary), świecznik (m., lampstand), północny (northern), kazać (impf., to bid), sporządzić (pf., to make), wejście (n., entrance), wielobarwnie (colourfully, in many colours), wyszywać (impf., to embroider), pięć (five), odlać (pf., to cast, to mould), brąz (m., bronze).

Verse 31: Zrobisz też zasłonę (you shall also make a veil) z fioletowej i czerwonej purpury (of purple-blue and purple-red), z karmazynu (of crimson) i z kręconego bisioru (and of twisted byssus), z cherubami wyhaftowanymi (with embroidered cherubim) przez biegłego tkacza ({executed} by an expert weaver).

Verse 32: I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego (and you shall hang it on four pillars of acacia wood), pokrytych złotem (covered with gold). Haczyki do zasłony będą ze złota (the hooks for the veil shall be of gold), a cztery podstawy ze srebra (whereas the four bases {shall be} of silver).

Declension of haczyk (m.)

sing. pl.
nom. haczyk haczyki
gen. haczyka haczyków
dat. haczykowi haczykom
acc. haczyk haczyki
instr. haczykiem haczykami
loc. haczyku haczykach
voc. haczyku haczyki

Verse 33: Powiesisz zaś zasłonę na kółkach (and you shall hang the veil on the ringlets) i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę Świadectwa (and shall place the ark of the testimony inside, behind [beyond] the veil), i będzie oddzielała zasłona [Miejsce] Święte od Najświętszego (and the veil shall set apart [be setting apart] the holy place from the most holy).

Verse 34: I położysz przebłagalnię na Arce Świadectwa (and you shall lay the propitiatory upon the ark of the testimony) w Miejscu Najświętszym (in the most holy place).

Verse 35: Umieścisz przed zasłoną stół (you shall place the table before the veil) i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik (and the lampstand opposite the table on the south side of the sanctuary), stół zaś umieścisz po stronie północnej (whereas the table you shall place on the north side).

Verse 36: Każesz też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku (you {shall} also bid make a veil at the entrance into the sanctuary) z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru (of purple-blue and purple-red, of crimson and of twisted byssus), wielobarwnie wyszywaną (colourfully embroidered).

Verse 37: I zawiesisz też przy wejściu do przybytku zasłonę na pięciu słupach z drzewa akacjowego (and you shall also hang the veil at the entrance into the sanctuary on five pillars of acacia wood) i pokryjesz je złotem (and shall cover them with gold), i będą haczyki do niej ze złota (and the hooks for it shall be of gold). I odlejesz do nich pięć podstaw z brązu: and you shall cast for them five bases of bronze.