Exodus 26 in Polish

Instructions relating to the construction of the dwelling-place are detailed in the twenty-sixth chapter of the book of Exodus.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Wj 26

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 26. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

Vocabulary: uczynić (pf., to make), przybytek (m., dwelling-place), dziesięć (ten), tkanina (f., cloth), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), cherub (m., cherub), wykonać (pf., to execute), przez (by), biegły (expert), tkacz (m., weaver), długość (f., length), poszczególny (each), winien (ought), wynosić (impf., to total), dwadzieścia osiem (twenty-eight), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), cztery (four), wszystek (all), mieć (impf., to have), jednakowy (identical), wymiar (m., dimension), pięć (five), powiązać (pf., to join together), jeden (one), drugi (other), podobnie (similarly).

Verse 1: Uczynisz przybytek (thou shalt make the dwelling-place) z dziesięciu tkanin (from ten cloths): uczynisz go z kręconego bisioru (thou shalt make it from twisted byssus), z fioletowej i czerwonej purpury (from purple-blue and purple-red), z karmazynu (from crimson)z cherubami wykonanymi przez biegłego tkacza (with cherubim executed by an expert weaver).

Declension of tkanina (f.)

sing. pl.
nom. tkanina tkaniny
gen. tkaniny tkanin
dat. tkaninie tkaninom
acc. tkaninę tkaniny
instr. tkaniną tkaninami
loc. tkaninie tkaninach
voc. tkanino tkaniny

Verse 2: Długość poszczególnej tkaniny (the length of each cloth) winna wynosić dwadzieścia osiem łokci (is to total twenty-eight cubits), a szerokość poszczególnej tkaniny cztery łokcie (and the breadth of each cloth four cubits); wszystkie zaś tkaniny winny mieć jednakowe wymiary (and all the cloths are to have identical dimensions).

Verse 3: Pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą (five cloths shall be joined together with themselves)jedna z drugą (the one with the other), podobnie drugie pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą (similarly the other five cloths shall be joined together with themselves) jedna z drugą (the one with the other).

Wersety 4-6

Vocabulary: przyszyć (pf., to secure), wstążka (f., tether), purpura fioletowa (f., purple-blue), brzeg (m., edge), jeden (one), tkanina (f., cloth), winien (ought), być (impf., to be), spiąć (pf., to couple), tak też (so the same), uczynić (pf., to make), ostatni (last), pięćdziesiąt (fifty), drugi (other), miejsce (n., place), naprzeciw (opposite), ponadto (moreover), złoty (golden), kółko (n., ringlet), związać (pf., to bind), pomoc (f., help), przybytek (m., dwelling-place), stanowić (impf., to constitute), całość (f., whole).

Verse 4: I przyszyjesz wstążki (and thou shalt secure tethers) z fioletowej purpury (from purple-blue) na brzegach jednej tkaniny (on the edges of the one cloth), gdzie winna być spięta (where it is to be coupled), i tak też uczynisz (and so the same shalt thou make) na brzegach ostatniej tkaniny (on the edges of the last cloth), gdzie winna być spięta (where it is to be coupled).

Declension of wstążka (f.)

sing. pl.
nom. wstążka wstążki
gen. wstążki wstążek
dat. wstążce wstążkom
acc. wstążkę wstążki
instr. wstążką wstążkami
loc. wstążce wstążkach
voc. wstążko wstążki

Verse 5: Pięćdziesiąt zaś wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny (and fifty tethers shalt thou secure unto the one cloth) i pięćdziesiąt wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny (and fifty tethers shalt thou secure unto the other cloth) w miejscu, w którym mają być spięte (in the place wherein they are to be coupled), tak żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie (so that the tethers may be secured opposite one another).

Verse 6: Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt złotych kółek (moreover thou shalt secure fifty golden ringlets) i zwiążesz tkaniny (and shalt bind the cloths) przy pomocy tych kółek (with the help of these ringlets), i przybytek będzie stanowił jedną całość (and the dwelling-place shall be constituting one whole).

Wersety 7-10

Vocabulary: następnie (next), uczynić (pf., to make), nakrycie (n., concealment), przybytek (m., dwelling-place), kozi (goat-), sierść (f., pelage), jedenaście (eleven), mniejszy (lesser), długość (f., length), jeden (one), wynosić (impf., to total), trzydzieści (thirty), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), cztery (four), wszystek (all), mieć (impf., to have), jednakowy (identical), wymiar (m., dimension), powiązać (pf., to join together), pięć (five), osobno (on one’s own), pozostały (remaining), sześć (six), jednakże (howbeit), szósty (sixth), wisieć (impf., to be suspended), wejście (n., entrance), złożyć (pf., to fold), dwoje (two), przyszyć (pf., to secure), pięćdziesiąt (fifty), wstążka (f., tether), brzeg (m., edge), miejsce (n., place), być (impf., to be), spiąć (pf., to couple), drugi (other).

Verse 7: Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści (next thou shalt make the concealment of the dwelling-place from goat pelage), a uczynisz je z jedenastu [mniejszychnakryć (and shalt make it from eleven lesser concealments).

Declension of nakrycie (n.)

sing. pl.
nom. nakrycie nakrycia
gen. nakrycia nakryć
dat. nakryciu nakryciom
acc. nakrycie nakrycia
instr. nakryciem nakryciami
loc. nakryciu nakryciach
voc. nakrycie nakrycia

Verse 8: Długość jednego nakrycia będzie wynosiła trzydzieści łokci (the length of one concealment shall be totalling thirty cubits), a szerokość jednego nakrycia cztery łokcie (and the breadth of one concealment four cubits), i wszystkie jedenaście nakryć będą miały jednakowe wymiary (and all eleven concealments shall have identical dimensions).

Verse 9: Powiążesz ze sobą pięć nakryć osobno (thou shalt join together with themselves five concealments on their own), a [pozostałe] sześć osobno (and the remaining six on their own). Jednakże szóste nakrycie (howbeit the sixth concealment), które ma wisieć u wejścia do przybytku (which is to be suspended at the entrance of the dwelling-place), złożysz we dwoje (shalt thou fold into two).

Verse 10: I przyszyjesz pięćdziesiąt wstążek na brzegach (and thou shalt secure fifty tethers on the edges) jednego nakrycia (of the one concealment) w miejscu, w którym mają być spięte (in the place wherein they are to be coupled), i pięćdziesiąt wstążek na brzegach drugiego nakrycia (and fifty tethers on the edges of the other concealment) w miejscu, w którym mają być spięte (in the place wherein they are to be coupled).

Wersety 11-14

Vocabulary: ponadto (moreover), przyszyć (pf., to secure), pięćdziesiąt (fifty), kółko (n., ringlet), brąz (m., bronze), nałożyć (pf., to set), wstążka (f., tether), sposób (m., manner), związać (pf., to bind), nakrycie (n., concealment), przybytek (m., dwelling-place), utworzyć (pf., to compose), jeden (one), całość (f., whole), zbywać (impf., to be in excess), przykrycie (n., cover), namiot (m., tent), mianowicie (namely), połowa (f., half), zwisać (impf., to hang down), tylny (back-), strona (f., side), długość (f., length), jeden (one), łokieć (m., cubit), oba (both), tak (so), służyć (impf., to serve), oprócz (besides), uczynić (pf., to make), skóra (f., skin), barani (ram-), barwić (impf., to dye), czerwono (in red), koniec (m., end), w końcu (at last), wierzch (m., top), delfin (m., dolphin).

Verse 11: Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt kółek z brązu (moreover thou shalt secure fifty ringlets from bronze) i nałożysz kółka na wstążki (and shalt set the ringlets onto the tethers), i w ten sposób (and in this manner) zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą (shalt thou bind the concealments of the dwelling-place with themselves), że utworzą jedną całość (that they will compose one whole).

Verse 12: To zaś, co zbywa (and this which is in excess) z przykryć namiotu (from the covers of the tent), mianowicie połowa przykrycia zbywająca (namely, the half of the cover in excess), będzie zwisać na tylnej stronie przybytku (shall be hanging down at the back side of the dwelling-place).

Verse 13: Z tego zaś, co zbywa (and from this which is in excess) z długości przykryć (from the length of the covers), będzie zwisać jeden łokieć (one cubit shall be hanging down) po obu stronach przybytku (on both sides of the dwelling-place) i tak będzie mu służyło za przykrycie (and so shall it be serving unto it for a cover).

Verse 14: Oprócz tego (besides this) uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich (thou shalt make a concealment for the tent from ram skins), barwionych na czerwono (dyed red), i w końcu (and at last) nakrycie na wierzch ze skór delfinów (a concealment for the top from skins of dolphins).

Wersety 15-22

Vocabulary: przygotować (pf., to prepare), też (also), deska (f., plank), przybytek (m., dwelling-place), drzewo (n., wood), akacjowy (acacia-), ustawić (pf., to put up), pionowo (endwise), wysokość (f., height), wynosić (impf., to total), dziesięć (ten), łokieć (m., cubit), szerokość (f., breadth), jeden (one), półtora (one and one half), każdy (each), mieć (impf., to have), dwa (two), czop (m., peg), osadzić (pf., to plant), naprzeciw (opposite), drugi (other), tak (so), zrobić (pf., to make), wszystek (all), dwadzieścia (twenty), ściana (f., wall), południowy (southern), strona (f., side), prawy (right), czterdzieści (forty), podstawa (f., base), srebrny (silvern), sporządzić (pf., to fabricate), pod (under), oba (both), północny (northern), uczynić (pf., to make), tylny (back-), część (f., part), sześć (six).

Verse 15: Przygotujesz też deski na przybytek z drzewa akacjowego (thou shalt also prepare planks for the dwelling-place from acacia wood) i ustawisz je pionowo (and shalt put them up endwise).

Declension of deska (f.)

sing. pl.
nom. deska deski
gen. deski desek
dat. desce deskom
acc. deskę deski
instr. deską deskami
loc. desce deskach
voc. desko deski

Verse 16: Wysokość desek wynosić będzie dziesięć łokci (the height of the planks shall be totalling ten cubits), a szerokość jednej deski półtora łokcia (and the breadth of one plank one and one half cubits).

Verse 17: Każda deska będzie miała dwa czopy (each plank shall have two pegs) osadzone jeden naprzeciw drugiego (planted the one opposite the other): tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku (so shalt thou make on all the planks of the dwelling-place).

Declension of czop (m.)

sing. pl.
nom. czop czopy
gen. czopu czopów
dat. czopowi czopom
acc. czop czopy
instr. czopem czopami
loc. czopie czopach
voc. czopie czopy

Verse 18: I przygotujesz deski na przybytek (and thou shalt prepare the planks for the dwelling-place): dwadzieścia desek na ścianę południowąpo stronie prawej (twenty planks for the southern wall, on the right side).

Verse 19: I czterdzieści podstaw srebrnych sporządzisz (and forty silvern bases shalt thou fabricate), pod każdą deskę dwie podstawy na oba jej czopy (under each plank two bases for both its pegs).

Verse 20: I po drugiej stronie przybytku (and on the other side of the dwelling-place), na ścianę północną (for the northern wall), [uczynisz] dwadzieścia desek (shalt thou make twenty planks).

Verse 21: A do nich czterdzieści podstaw srebrnych (and therefor forty silvern bases); po dwie podstawy na każdą deskę (by two bases for each plank).

Verse 22: A dla tylnej części przybytku (and for the back part of the dwelling-place) sporządzisz sześć desek (shalt thou fabricate six planks).

Wersety 23-30

Vocabulary: narożnik (m., corner), tylny (back-), ściana (f., wall), przybytek (m., dwelling-place), postawić (pf., to set {up}), dwa (two), deska (f., plank), przystawać (impf., to conform), szczelnie (tightly), u dołu (down below), u góry (up top), równie (equally), połączyć (pf., to unite), pomoc (f., help), jeden (one), pierścień (m., ring), tak (so), także (also), oba (both), inny (other), osiem (eight), podstawa (f., base), srebrny (silvern), szesnaście (sixteen), każdy (each), zrobić (pf., to make), poprzeczka (f., crossbar), powiązać (pf., to join together), drzewo (n., wood), akacjowy (acacia-), pięć (five), strona (f., side), drugi (other), też (as well as), zachodni (western), umieścić (pf., to place), pośrodku (in the middle), przechodzić (impf., to pass through), koniec (m., end), pokryć (pf., to cover), złoto (n., gold), osadzać (pf., to plant), drewniany (wooden), wiązanie (n., link), według (according unto), wzór (m., exemplar), ukazać (pf., to show), góra (f., mountain).

Verse 23: Przy narożnikach tylnej ściany przybytku (at the corners of the back wall of the dwelling-place) postawisz dwie deski (shalt thou set up two planks).

Verse 24: Deski będą przystawały szczelnie do siebie u dołu (the planks shall be conforming tightly unto one another down below), a u góry równie szczelnie będą połączone (and up top equally tightly shall they be united) za pomocą jednego pierścienia (with the help of one ring), i tak będzie także z deskami (and so shall it also be with the planks) przy obu innych narożnikach (at both other corners).

Verse 25: I tak będzie osiem desek (and so shall there be eight planks), a podstaw srebrnych szesnaście (and sixteen silvern bases), dwie podstawy pod każdą deskę (two bases under each plank).

Verses 26-27: I zrobisz poprzeczki (and thou shalt make crossbars) do powiązania desek z drzewa akacjowego (for the joining together of the planks from acacia wood), pięć dla desek jednej strony przybytku (five for the planks of the one side of the dwelling-place) i pięć poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku (and five crossbars for the planks of the other side of the dwelling-place), pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku (as well as five crossbars for the back, western wall of the dwelling-place).

Declension of poprzeczka (f.)

sing. pl.
nom. poprzeczka poprzeczki
gen. poprzeczki poprzeczek
dat. poprzeczce poprzeczkom
acc. poprzeczkę poprzeczki
instr. poprzeczką poprzeczkami
loc. poprzeczce poprzeczkach
voc. poprzeczko poprzeczki

Verse 28: Poprzeczka umieszczona pośrodku desek (the crossbar placed in the middle of the planks) przechodzić będzie od końca do końca (shall be passing through from end unto end).

Verse 29: Deski pokryjesz złotem (the planks shalt thou cover with gold), a pierścienie dla osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota (and the rings for the planting of the wooden links shalt thou make from gold) i pokryjesz poprzeczki złotem (and thou shalt cover the crossbars with gold).

Verse 30: Postawisz przybytek według wzoru (thou shalt set up the dwelling-place according unto the exemplar), który ci ukazałem na górze (which I showed thee on the mountain).

Declension of wzór (m.)

sing. pl.
nom. wzór wzory
gen. wzoru wzorów
dat. wzorowi wzorom
acc. wzór wzory
instr. wzorem wzorami
loc. wzorze wzorach
voc. wzorze wzory

Wersety 31-37

Vocabulary: zrobić (pf., to make), też (also), zasłona (f., veil), purpura fioletowa (f., purple-blue), purpura czerwona (f., purple-red), karmazyn (m., crimson), kręcić (impf., to twist), bisior (m., byssus), cherub (m., cherub), wyhaftować (pf., to embroider), przez (by), biegły (expert), tkacz (m., weaver), zawiesić (pf., to hang), cztery (four), słup (m., pillar), drzewo (n., wood), akacjowy (acacia-), pokryć (pf., to cover), złoto (n., gold), haczyk (m., hook), podstawa (f., base), srebro (n., silver), powiesić (pf., to hang), kółko (m., ringlet), umieścić (pf., to place), wewnątrz (inside), poza (beyond), arka (f., ark), świadectwo (n., testimony), oddzielać (impf., to set apart), miejsce (n., place), święty (holy), najświętszy (most holy), położyć (pf., to lay), przebłagalnia (f., propitiatory), przed (before), stół (m., table), naprzeciw (opposite), południowy (southern), strona (f., side), przybytek (m., dwelling-place), świecznik (m., lampstand), północny (northern), kazać (impf., to bid), sporządzić (pf., to fabricate), wejście (n., entrance), wielobarwnie (colourfully), wyszywać (impf., to embroider), pięć (five), odlać (pf., to cast), brąz (m., bronze).

Verse 31: Zrobisz też zasłonę (thou shalt also make a veil) z fioletowej i czerwonej purpury (from purple-blue and purple-red), z karmazynu (from crimson) i z kręconego bisioru (and from twisted byssus), z cherubami wyhaftowanymi (with embroidered cherubim) przez biegłego tkacza (by an expert weaver).

Verse 32: I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego (and thou shalt hang it on four pillars from acacia wood), pokrytych złotem (covered with gold). Haczyki do zasłony będą ze złota (the hooks for the veil shall be from gold), a cztery podstawy ze srebra (and the four bases from silver).

Declension of haczyk (m.)

sing. pl.
nom. haczyk haczyki
gen. haczyka haczyków
dat. haczykowi haczykom
acc. haczyk haczyki
instr. haczykiem haczykami
loc. haczyku haczykach
voc. haczyku haczyki

Verse 33: Powiesisz zaś zasłonę na kółkach (and thou shalt hang the veil on the ringlets) i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę Świadectwa (and shalt place inside, beyond the veil, the Ark of the Testimony), i będzie oddzielała zasłona [Miejsce] Święte od Najświętszego (and the veil shall be setting apart the Holy Place from the Most Holy).

Verse 34: I położysz przebłagalnię na Arce Świadectwa (and thou shalt lay the propitiatory upon the Ark of the Testimony) w Miejscu Najświętszym (in the Most Holy Place).

Verse 35: Umieścisz przed zasłoną stół (thou shalt place, before the veil, the table) i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik (and, opposite the table on the southern side of the dwelling-place, the lampstand), stół zaś umieścisz po stronie północnej (and the table shalt thou place on the northern side).

Verse 36: Każesz też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku (thou shalt also bid fabricate a veil at the entrance of the dwelling-place) z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru (from purple-blue and purple-red, from crimson and twisted byssus), wielobarwnie wyszywaną (colourfully embroidered).

Verse 37: I zawiesisz też przy wejściu do przybytku zasłonę (and thou shalt also hang, at the entrance of the dwelling-place, the veil) na pięciu słupach z drzewa akacjowego (on five pillars from acacia wood) i pokryjesz je złotem (and shalt cover them with gold), i będą haczyki do niej ze złota (and the hooks for it shall be from gold). I odlejesz do nich (and thou shalt cast for them) pięć podstaw z brązu (five bases from bronze).