Exodus 24 in Polish

The subjects whereof the twenty-fourth chapter of the book of Exodus treats are: zawarcie przymierza (establishment of the covenant); tablice przykazań (tables of the commandments).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Wj 24

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 24. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: rzec (pf., to say), wstąpić (pf., to ascend), siedemdziesiąt (seventy), starszy (m., elder), oddać (pf., to render), pokłon (m., obeisance), z daleka (from afar), zbliżyć się (pf., to draw near), wrócić (pf., to return), obwieścić (pf., to make known), lud (m., people), wszystek (all), słowo (n., word), zlecić (pf., to charge), zlecenie (n., charge), wtedy (then), cały (whole), odpowiedzieć (pf., to respond), jednogłośnie (with one voice), powiedzieć (pf., to say), wypełnić (pf., to fill forth), spisać (pf., to write down), nazajutrz (next day), wcześnie (early), rano (in the morning), zbudować (pf., to build), ołtarz (m., altar), stopa (f., foot), góra (f., mountain), postawić (pf., to set {up}), dwanaście (twelve), stela (f., stele), stosownie do (conformably unto), liczba (f., number), pokolenie (n., generation), potem (then), polecić (pf., to instruct), młodzieniec (m., young man), izraelski (Israelite), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), całopalny (holocaust-), biesiady (festal), cielec (m., bullock).

Verse 1: I rzekł [Pan] do Mojżesza (and the Lord said unto Moses): wstąp do Pana (ascend unto the Lord), ty, Aaron, Nadab, Abihu i siedemdziesięciu ze starszych Izraela (thou, Aaron, Nadab, Abihu and seventy of the elders of Israel) i oddajcie pokłon z daleka (and render obeisance from afar).

Verse 2: Mojżesz sam zbliży się do Pana (Moses alone shall draw near unto the Lord), lecz oni się nie zbliżą (but they shall not draw near) i lud nie wstąpi z nim (and the people shall not ascend with him).

Verse 3: Wrócił Mojżesz (Moses returned) i obwieścił ludowi (and made known unto the people) wszystkie słowa Pana (all the words of the Lord) i wszystkie Jego zlecenia (and all His charges). Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie (then the whole people responded with one voice): wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy (all the words which the Lord hath said shall we fill forth).

Verse 4: Spisał więc Mojżesz (Moses therefore wrote down) wszystkie słowa Pana (all the words of the Lord). Nazajutrz wcześnie rano (early next morning) zbudował ołtarz u stóp góry (he built an altar at the feet of the mountain) i postawił dwanaście stel (and set up twelve steles), stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela (conformably unto the number of the twelve generations of Israel).

Declension of stopa (f.)

sing. pl.
nom. stopa stopy
gen. stopy stóp
dat. stopie stopom
acc. stopę stopy
instr. stopą stopami
loc. stopie stopach
voc. stopo stopy

Verse 5: Potem polecił młodzieńcom izraelskim (then he instructed young Israelite men) złożyć Panu (to submit unto the Lord) ofiarę całopalną (a holocaust offering) i ofiarę biesiadną (and a festal offering) z cielców (from the bullocks).

Wersety 6-11

Vocabulary: wziąć (pf., to take), połowa (f., half), krew (f., blood), wylać (pf., to pour forth), czara (f., goblet), drugi (other), skropić (pf., to sprinkle), ołtarz (m., altar), wtedy (then), księga (f., book), przymierze (n., covenant), czytać (impf., to read), głośno (loudly), lud (m., people), oświadczyć (pf., to declare), wszystek (all), powiedzieć (pf., to say), uczynić (pf., to do), posłuszny (obedient), pokropić (pf., to sprinkle), mówić (impf., to speak), zawrzeć (pf., to establish), podstawa (f., basis), słowo (n., word), wstąpić (pf., to ascend), wraz z (together with), siedemdziesiąt (seventy), starszy (m., elder), ujrzeć (pf., to see), pod (under), stopa (f., foot), jakby (as though), jakiś (some), dzieło (n., handiwork), szafirowy (sapphire-), kamień (m., stone), świecić (impf., to give light), niebo (n., heaven), wybrany (m., select), Izraelita (m., Israelite), podnieść (pf., to lift), ręka (f., hand), móc (impf., can), przeto (wherefore), patrzeć (impf., to look), potem (then), jeść (impf., to eat), pić (impf., to drink).

Verse 6: Mojżesz zaś wziął połowę krwi (and Moses took half of the blood) i wylał ją do czar (and poured it forth into goblets), a drugą połową krwi (and with the other half of the blood) skropił ołtarz (did he sprinkle the altar).

Declension of czara (f.)

sing. pl.
nom. czara czary
gen. czary czar
dat. czarze czarom
acc. czarę czary
instr. czarą czarami
loc. czarze czarach
voc. czaro czary

Verse 7: Wtedy wziął Księgę Przymierza (then he took the Book of the Covenant) i czytał* ją głośno ludowi (and would read it loudly unto the people). I oświadczyli (and they declared): wszystko, co powiedział Pan (all that which the Lord hath said), uczynimy (we shall do) i będziemy posłuszni (and we shall be obedient). — *Of the verb czytać, supplementary examples: czytać w obcym języku (to read in foreign tongue); czytać po polsku (to read Polish); czytać po friulsku (to read Friulian); czytać po włosku (to read Italian); czytać po angielsku (to read English). Also: czy mówisz/czytasz po polsku? (speakest/readest thou Polish?); czy mówi/czyta pan po polsku? (speaketh/readeth sir Polish?); czy mówi/czyta pani po polsku? (speaketh/readeth madam Polish?); nie mówię/czytam po polsku (I speak/read not Polish).

Verse 8: Mojżesz wziął krew (Moses took the blood) i pokropił nią lud (and sprinkled therewith the people), mówiąc (in speaking): oto krew przymierza (this is the blood of the covenant), które Pan zawarł z wami (which the Lord hath established with you) na podstawie wszystkich tych słów (on the basis of all these words).

Verse 9: Wstąpił Mojżesz (Moses ascended) wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi Izraela (together with Aaron, Nadab, Abihu and seventy elders of Israel).

Verse 10: Ujrzeli Boga Izraela (they saw the God of Israel), a pod Jego stopami (and under His feet) jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni ({was there} as though some handiwork from sapphire stones), świecących jak samo niebo (giving light like the heaven itself).

Declension of kamień (m.)

sing. pl.
nom. kamień kamienie
gen. kamienia kamieni
dat. kamieniowi kamieniom
acc. kamień kamienie
instr. kamieniem kamieniami
loc. kamieniu kamieniach
voc. kamieniu kamienie

Verse 11: Na wybranych Izraelitów (against the select of the Israelites) nie podniósł On swej ręki (lifted He not His hand), mogli przeto patrzeć na Boga (wherefore they could look upon God). Potem jedli i pili: then they would eat and drink.

Wersety 12-18

Vocabulary: rzec (pf., to say), wstąpić (pf., to ascend), góra (f., mountain), pozostać (pf., to remain), tam (there), dać (pf., to give), tablica (f., table), kamienny (stonen), prawo (n., law), przykazanie (n., commandment), napisać (pf., to write), pouczyć (pf., to direct), wstać (pf., to arise), więc (therefore), pomocnik (m., assistant), boży (godly), powiedzieć (pf., to say), tak (so), starszyzna (f., eldership), tu (here), wrócić (pf., to return), mieć (impf., to have), kto (whosoever), jakiś (some), sprawa (f., matter), załatwić (pf., to settle), móc (impf., may), zwrócić się (pf., to turn oneself unto), obłok (m., cloud), zakryć (pf., to conceal), chwała (f., glory), spocząć (pf., to come to rest), okrywać (impf., to cloak), sześć (six), dzień (m., day), siódmy (seventh), przywołać (pf., to call for), pośród (amidst), wygląd (m., appearance), oko (m., eye), Izraelita (m., Israelite), ogień (m., fire), pożerać (impf., to devour), szczyt (m., peak), wejść (pf., to enter), środek (m., midst), czterdzieści (forty), noca (f., night).

Verse 12: Pan rzekł do Mojżesza (the Lord said unto Moses): wstąp do Mnie na górę (ascend unto Me onto the mountain) i pozostań tam (and remain there), a dam ci tablice kamienne (and I shall give thee the stonen tables), Prawo (the Law) i przykazania (and the commandments), które napisałem (which I have written), aby ich pouczyć (to direct them).

Declension of tablica (f.)

sing. pl.
nom. tablica tablice
gen. tablicy tablic
dat. tablicy tablicom
acc. tablicę tablice
instr. tablicą tablicami
loc. tablicy tablicach
voc. tablico tablice

Verse 13: Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik (Moses and his assistant Joshua therefore arose), i wstąpił Mojżesz na górę Bożą (and Moses ascended onto the Godly mountain).

Verse 14: Powiedział zaś tak do starszyzny (and he said so unto the eldership): pozostańcie tu (remain ye here), aż wrócimy do was (until we shall be returned unto you). Oto macie Aarona i Chura: here have ye Aaron and Hur. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia (whosoever should have some matter for settling), może się zwrócić do nich (he may turn himself unto them).

Verse 15: Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę (and when Moses ascended onto the mountain), obłok ją zakrył (the cloud concealed it).

Verse 16: Chwała Pana spoczęła na górze Synaj (the glory of the Lord came to rest on the mountain {of} Sinai), i okrywał ją obłok przez sześć dni (and the cloud would cloak it for six days). W siódmym dniu (in the seventh day) [Pan] przywołał Mojżesza (the Lord called for Moses) z pośrodka obłoku (from amidst the cloud).

Verse 17: A wygląd chwały Pana (and the appearance of the glory of the Lord) w oczach Izraelitów (in the eyes of the Israelites) był jak ogień pożerający (was like a devouring fire) na szczycie góry (on the peak of the mountain).

Verse 18: Mojżesz wszedł w środek obłoku (Moses entered into the midst of the cloud) i wstąpił na górę (and ascended onto the mountain). I pozostał Mojżesz na górze (and Moses remained on the mountain) przez czterdzieści dni (for forty days) i przez czterdzieści nocy (and for forty nights).