Polish language series: Wj 23, te są prawa

The twenty-third chapter of the book of Exodus recounts such matter: rok szabatowy (the sabbatical year); święta (the feasts); zachęta do zachowania przepisów Prawa (exhortation for the keeping of the prescriptions of the Law).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 23

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 23. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

Vocabulary: rozgłaszać (impf., to noise abroad), fałszywy (false), wieść (f., news), dołożyć (pf., to tender), ręka (f., hand), niesprawiedliwy (unjust), ludzie (pl., men), świadczyć (impf., to testify), korzyść (f., favour), bezprawie (n., unrighteousness), łączyć się (impf., to be united), wielki (great), tłum (m., crowd), wyrządzić (pf., to occasion), zło (n., ill), zeznawać (impf., to bear witness), sąd (m., court of law), stawać (impf., to come to a stand), strona (f., side), przechylić (pf., to tilt), wyrok (m., verdict), także (also), proces (m., cause), mieć (impf., to have), względy (pl., indulgence), bogaty (m., rich man), jeśli (if), spotkać (pf., to meet), woł (m., ox), wróg (m., foe), osioł (m., ass), błąkać się (impf., to wander), odprowadzić (pf., to conduct back), ujrzeć (pf., to see), upaść (pf., to fall), pod (under), ciężar (m., burden), ominąć (pf., to pass over), razem m (together with), przyjść (pf., to come), pomoc (f., help).

Verse 1: Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści (you shall not be noising abroad false news) i nie dołożysz ręki (and shall not tender hand), ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia (to testify in favour of unrighteousness with unjust men).

Verse 2: Nie łącz się z wielkim tłumem (be not united with the great crowd), aby wyrządzić zło (to occasion ill). A zeznając w sądzie (and in bearing witness in a court of law), nie stawaj po stronie tłumu (come not to a stand on the side of the crowd), aby przechylić wyrok (to tilt a verdict).

Declension of tłum (m.)

sing. pl.
nom. tłum tłumy
gen. tłumu tłumów
dat. tłumowi tłumom
acc. tłum tłumy
instr. tłumem tłumami
loc. tłumie tłumach
voc. tłumie tłumy

Verse 3: A także w procesie (and also in a cause) nie miej względów dla bogatych (have not indulgence for rich men).

Verse 4: Jeśli spotkasz (if you meet [will meet]) wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się (the ox of your foe or his ass wandering), odprowadź je do niego (conduct it back to him).

Verse 5: Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga (if you see [will see] that the ass of your foe) upadł pod swoim ciężarem (has fallen under its burden), nie ominiesz (you shall not pass over), ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą (but together with him* shall you come unto it+ with help). — *the owner +the ass

Wersety 6-9

Vocabulary: pozwolić (pf., to permit), wydać (pf., to give forth), przewrotny (perverse), wyrok (m., verdict), ubogi (m., poor man), zwracać się (impf., to apply to), proces (m., cause), oddalić (pf., to withdraw), sprawa (f., matter), kłamliwy (fallacious), śmierć (f., death), niewinny (m., innocent man), sprawiedliwy (m., just man), uniewinnić (pf., to exculpate), nieprawy (m., unrighteous man), przyjmować (impf., to accept), podarek (m., present), ponieważ (for), zaślepiać (impf., to blind), dobrze (well), widzieć (impf., to behold), zguba (f., undoing), słuszny (right), uciskać (impf., to oppress), cudzoziemiec (f., foreigner), gdyż (for), znać (impf., to know), życie (n., life).

Verse 6: Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku (you shall not permit to give forth a perverse verdict) na ubogiego (against the poor man), który się zwraca do ciebie w swym procesie (who applies to you in his cause).

Verse 7: Oddalisz sprawę kłamliwą (you shall withdraw a fallacious matter) i nie wydasz wyroku śmierci (and shall not give forth a verdict of death) na niewinnego i sprawiedliwego (against the innocent man and the just man), bo Ja nie uniewinnię nieprawego (for I will not exculpate the unrighteous man).

Verse 8: Nie będziesz przyjmował podarków (you shall not be accepting presents), ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących (for presents blind the ones beholding well) i są zgubą spraw słusznych (and are the undoing of right matters).

Verse 9: Nie będziesz uciskał cudzoziemców (you shall not be oppressing foreigners), gdyż znacie życie cudzoziemców (for you know the life of foreigners), bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie (for you yourselves were foreigners in Egypt). — Of the imperfective być, review the masculine and feminine of the past tense (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (masculine) byłem (1.ps); byłeś (2.ps); był (3.ps); byliśmy (1.pp); byliście (2.pp); byli (3.pp); (feminine) byłam (1.ps); byłaś (2.ps); była (3.ps); byłyśmy (1.pp); byłyście (2.pp); były (3.pp).

Wersety 10-13

Vocabulary: sześć (six), rok (m., year), obsiewać (impf., to sow), ziemia (f., land), zbierać (impf., to gather), płody (pl., fruits {of the earth}), siódmy (seventh), pozwolić (pf., to permit), leżeć (impf., to lie), odłóg (m., fallow land), dokonać (pf., to perform), zbiór (m., ingathering), móc (impf., to be able), jeść (impf., to eat), ubodzy (pl., poor), lud (m., people), reszta (f., remainder), zjeść (pf., to eat), dziki (wild), zwierzę (n., animal), tak też (so the same), postąpić (pf., to deal), winnica (f., vineyard), ogród (m., garden), oliwny (olive-), dzień (m., day), pracować (impf., to work), zaprzestać (pf., to desist from), praca (f., work), odpocząć (pf., to rest), wół (m., ox), osioł (m., ass), odetchnąć (pf., to take breath), syn (m., son), niewolnica (f., bondsmaid), cudzoziemiec (m., foreigner), przestrzegać (impf., to observe), wszystek (all), powiedzieć (pf., to say), imię (n., name), bóg (m., god), obcy (foreign), wymieniać (impf., to mention), nikt (not a one), słyszeć (impf., to hear), usta (pl., mouth).

Verses 10-11: Przez sześć lat (for six years) będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody (you shall be sowing the land and gathering its fruits), a siódmego (whereas in the seventh) pozwolisz jej leżeć odłogiem (you shall permit it to lie as fallow land) i nie dokonasz zbioru (and shall not perform an ingathering), aby mogli jeść ubodzy z twego ludu (that the poor from your people may be able to eat), a resztę zjedzą dzikie zwierzęta (and the remainder shall the wild animals eat). Tak też postąpisz z twoją winnicą (so the same shall you deal with your vineyard) i z twoim ogrodem oliwnym (and with your olive garden).

Verse 12: Sześć dni będziesz pracował (six days shall you be working), a dnia siódmego (whereas on the seventh day) zaprzestaniesz pracy (you shall desist from work), aby odpoczęły twój wół i osioł (that your ox and ass may rest) i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec (and the son of your bondsmaid and the foreigner may take breath).

Verse 13: Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem (observe all that which I have said to you), a imienia bogów obcych nie wymieniajcie (and the name of foreign gods mention not), by nikt nie słyszał ich z ust* waszych (that not a one may hear them from your mouth). — *Usta is employed in but the plural; its declension is presented below.

Declension of usta (pl.)

nom. usta
gen. ust
dat. ustom
acc. usta
instr. ustami
loc. ustach
voc. usta

Wersety 14-19

Vocabulary: trzy (three), uroczysty (solemn), święto (n., feast), obchodzić (impf., to observe), każdy (each), rok (m., year), przaśnik (m., unleavened bread), jeść (impf., to eat), nakazać (pf., to enjoin), siedem (seven), dzień (m., day), chleb (m., bread), niekwaszony (unleavened), mąka (f., flour), oznaczyć (pf., to designate), miesiąc (m., month), wyjść (pf., to come forth), powinien (ought), pokazywać się (impf., to present oneself), próżny (empty), ręka (f., hand), żniwa (pl., harvest), pierwszy (first), zbiory (pl., ingathering), posiać (pf., to sow), rola (f., soil), koniec (m., end), zebrać (pf., to gather), pole (n., field), plon (m., fruits), raz (m., one time), zjawić się (pf., to turn up), winien (ought), mężczyzna (m., man), składać (impf., to submit), krew (f., blood), ofiara (f., offering), kwaszony (leavened), przechowywać (impf., to retain), rano (n., morning), tłuszcz (m., fat), świąteczny (festal), przynieść (pf., to bring along), dom (m., house), pierwocina (f., firstfruit), płody (pl., fruits {of the earth}), ziemia (f., land), gotować (impf., to boil), koźlę (n., kid), mleko (n., milk), matka (f., mother).

Verse 14: Trzy uroczyste święta będziesz dla Mnie obchodził (three solemn feasts shall you be observing for me) w każdym roku (in each year).

Declension of święto (n.)

sing. pl.
nom. święto święta
gen. święta świąt
dat. świętu świętom
acc. święto święta
instr. świętem świętami
loc. święcie świętach
voc. święto święta

Verse 15: Obchodząc Święto Przaśników (in observing the feast of unleavened breads) będziesz jadł (you shall be eating), jak ci to nakazałem (as I enjoined you), przez siedem dni (for seven days) chleb z niekwaszonej mąki (bread of unleavened flour), w oznaczonym dniu miesiąca Abib (on [in] the designated day of the month of Abib), gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu (for in this month did you come forth from Egypt). I nie powinniście pokazywać się przede Mną (and you are not to present yourselves before me) z próżnymi rękami (with empty hands).

Verse 16: I Święto Żniw* (and the feast of harvest) pierwszych twoich zbiorów* (of your first ingathering) z tego, co posiałeś na roli (from this which you have sown in the soil), oraz Święto Zbiorów* (as well as the feast of ingathering) na końcu roku (at the end of the year), gdy zbierzesz z pola twój plon (when you gather [will gather] from the field your fruits). — *It is not the neuter singular żniwo and masculine singular zbiór which are employed in this verse, but the plural żniwa and zbiory, found in genitive position as żniw and zbiorów. These plurals have the same meaning as the singular forms.

Verse 17: Trzy razy w roku (three times in the year) zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim (is your each man to turn up before the Lord his God).

Verse 18: Nie będziesz składał krwi mojej ofiary (you shall not be submitting the blood of my offering) z chlebem kwaszonym (with leavened bread) i nie będziesz przechowywał do rana (and you shall not be retaining until morning) tłuszczu mojej świątecznej ofiary (the fat of my festal offering).

Verse 19: Przyniesiesz do domu Boga twego, Pana (you shall bring along to the house of your God the Lord), pierwociny z płodów ziemi (the firstfruits from the fruits of the land). I nie będziesz gotował koźlęcia (and you shall not be boiling a kid) w mleku jego matki (in its mother’s milk).

Wersety 20-23

Vocabulary: posyłać (impf., to send), anioł (m., angel), przed (before), strzec (impf., to keep), czas (m., time), droga (f., way), doprowadzić (pf., to bring), miejsce (n., place), wyznaczyć (pf., to mark forth), szanować (impf., to pay regard), uważny (attentive), słowo (n., word), sprzeciwiać się (impf., to oppose), nic (not a thing), przebaczyć (pf., to forgive), przewinienie (n., offence), imię (n., name), jeśli (if), wiernie (faithfully), słuchać (impf., to hearken), głos (m., voice), wykonywać (impf., to execute), polecać (impf., to instruct), nieprzyjaciel (m., enemy), odnosić się (impf., to carry oneself), wrogo (inimically), poprzedzić (pf., to precede), zaprowadzić (pf., to conduct), wygładzić (pf., to level down).

Verse 20: Oto Ja posyłam anioła* przed tobą (so it is that I send an angel before you), aby cię strzegł w czasie twojej drogi (that he may keep you in the time of your way) i doprowadził cię do miejsca (and bring you to the place), które ci wyznaczyłem (which I have marked forth unto you). — *The declension of anioł includes variants; presented below is the declension which I believe will be of most use to the reader in his study of this Bible, with variant forms omitted for the sake of simplicity.

Declension of anioł (m.)

sing. pl.
nom. anioł aniołowie
gen. anioła aniołów
dat. aniołowi aniołom
acc. anioła aniołów
instr. aniołem aniołami
loc. aniele aniołach
voc. aniele aniołowie

Verse 21: Szanuj go (pay him regard) i bądź uważny na jego słowa (and be attentive to his words). Nie sprzeciwiaj się mu w niczym (oppose him not in a thing), gdyż nie przebaczy waszych przewinień (for he will not forgive your offences), bo imię moje jest w nim (for my name is in him).

Verse 22: Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu (if you are [will be] faithfully hearkening unto his voice) i wykonywał to wszystko, co ci polecam (and are [will be] executing all this which I instruct you), będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół (I will be the enemy of your enemies) i będę odnosił się wrogo (and I will be carrying myself inimically) do odnoszących się tak do ciebie (towards those carrying themselves so towards you).

Verse 23: Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi (my angel will precede you and will conduct {you}) do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty (unto the Amorite, the Hittite, the Perizzite, the Canaanite, the Hivite {and} the Jebusite), a Ja ich wygładzę (and I will level them down). — Of the peoples named in this verse, the nominative forms are: Amoryta (m., Amorite); Chetyta (m., Hittite); Peryzzyta (m., Perizzite); Kananejczyk (m., Canaanite); Chiwwita (m., Hivite); Jebusyta (m., Jebusite).

Wersety 24-27

Vocabulary: oddawać (impf., to render), pokłon (m., obeisance), bóg (m., god), czcić (impf., to venerate), postępować (impf., to deal), według (according to), postępek (m., dealing), lecz (but), zburzyć (pf., to demolish), zupełnie (altogether), bezlitośnie (mercilessly), połamać (pf., to break), kawałek (m., bit), stela (f., stele), cześć (f., veneration), pobłogosławić (pf., to bless), chleb (m., bread), woda (f., water), oddalić (pf., to withdraw), wszelki (every), choroba (f., illness), żaden (not any), kobieta (f., woman), kraj (m., country), przedwczesny (premature), poród (m., delivery), bezdzietny (childless), liczba (f., number), dzień (m., day), życie (n., life), uczynić (pf., to make), pełny (full), lęk (m., dread), wzbudzić (pf., to occasion), przed (before), przyprawić o (pf., to bring round to), przerażenie (n., dismay), lud (m., people), przyjść (pf., to come), sprawić (pf., to bring to pass), uciekać (impf., to flee), wszystek (all), nieprzyjaciel (m., enemy).

Verse 24: Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom (you shall not be rendering obeisance to their gods) i nie będziesz ich czcił (and shall not be venerating them). Nie będziesz postępował według ich postępków (you shall not be dealing according to their dealings), lecz zburzysz zupełnie (but shall demolish altogether) i bezlitośnie połamiesz w kawałki (and shall mercilessly break into bits) ich stele (their steles).

Verse 25: Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu waszemu (you shall be rendering veneration to the Lord your God), gdyż pobłogosławi twój chleb i twoją wodę (for he will bless your bread and your water). Oddalę od ciebie wszelką chorobę: I will withdraw from you every illness.

Verse 26: Żadna kobieta w twoim kraju (not any woman in your country) nie będzie miała przedwczesnego porodu (shall be having a premature delivery) i żadna nie będzie bezdzietna (and not any shall be childless). Liczbę dni twojego życia (the number of days of your life) uczynię pełną (will I make full).

Verse 27: Lęk wzbudzę przed tobą (dread will I occasion before you) oraz przyprawię o przerażenie wszelki lud (and I will bring round to dismay every people), do którego przyjdziesz (unto whom you shall come). Sprawię (I will bring to pass), że będą uciekać przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele (that all your enemies shall be fleeing before you).

Wersety 28-33

Vocabulary: posłać (pf., to send), przed (before), szerszeń (m., hornet), wypędzić (pf., to drive forth), sprzed (from before), jeden (one), rok (m., year), kraj (m., country), stać się (pf., to become), pustkowie (n., wasteland), rozmnożyć się (pf., to multiply oneself), dziki (wild), zwierz (m., beast), szkoda (f., injury), wypędzać (impf., to drive forth), stopniowo (little by little), rozrosnąć się (pf., to grow), móc (impf., to be able, can), objąć (pf., to embrace), posiadanie (n., holding), ustanowić (pf., to institute), granica (f., border), morze (n., sea), czerwony (red), filistyński (Philistine), pustynia (f., desert), rzeka (f., river), oddać (pf., to render), ręka (f., hand), mieszkaniec (m., inhabitant), przepędzić (pf., to drive away), spośród (from amidst), zawierać (impf., to establish), przymierze (n., covenant), bóg (m., god), mieszkać (impf., to dwell), przywieść (pf., to bring), grzech (m., sin), przeciw (against), oddawać (impf., to render), cześć (f., veneration), zguba (f., undoing).

Verse 28: Ja zaś poślę przed tobą szerszenie (I, for my part, will send hornets before you), które wypędzą Chiwwitę, Kananejczyka i Chetytę sprzed ciebie (which will drive forth the Hivite, the Canaanite and the Hittite from before you).

Declension of szerszeń (m.)

sing. pl.
nom. szerszeń szerszenie
gen. szerszenia szerszeni
dat. szerszeniowi szerszeniom
acc. szerszenia szerszenie
instr. szerszeniem szerszeniami
loc. szerszeniu szerszeniach
voc. szerszeniu szerszenie

Verse 29: Nie wypędzę go sprzed ciebie w jednym roku (I will not drive them forth from before you in one year), aby kraj nie stał się pustkowiem i nie rozmnożył się w nim dziki zwierz (that the country may not become a wasteland and wild beast multiply itself therein) na twoją szkodę (to your injury).

Verse 30: Będę ich wypędzał sprzed ciebie stopniowo (I will be driving them forth from before you little by little), aż się rozrośniesz i będziesz mógł objąć kraj w posiadanie (until you grow [will grow] and are [will be] able to *embrace the country into holding*). — *as in take the country into possession

Verse 31: Ustanowię granice twego kraju (I will institute the borders of your country) od Morza Czerwonego do morza filistyńskiego (from the Red Sea to the Philistine sea), od pustyni aż do Rzeki (from the desert to the River*). Oddam w ręce wasze (I will render into your hands) mieszkańców tego kraju (the inhabitants of this country), a ty ich przepędzisz spośród was (and you will drive them away from amidst you). *Euphrates.

Verse 32: Nie będziesz zawierał przymierza z nimi (you shall not be establishing a covenant with them) ani z ich bogami (or with their gods).

Declension of przymierze (n.)

sing. pl.
nom. przymierze przymierza
gen. przymierza przymierzy
dat. przymierzu przymierzom
acc. przymierze przymierza
instr. przymierzem przymierzami
loc. przymierzu przymierzach
voc. przymierze przymierza

Verse 33: Nie mogą mieszkać w twoim kraju (they cannot dwell in your country), gdyż przywiedliby cię do grzechu przeciw Mnie (for they would bring you unto sin against me). Mógłbyś oddawać cześć ich bogom (you could render veneration to their gods), co byłoby dla ciebie zgubą (which would be for you {your} undoing).