Polish language series: Wj 19, objawienie się Boga Izraelowi

In the nineteenth chapter of the book of Exodus, God reveals himself to Israel. From the subject lines: zawarcie przymierza na Synaju, pierwsze prawa (establishment of the covenant at Sinai, first laws; the neuter zawarcie is formed from the perfective zawrzeć, meaning to conclude, to establish) and objawienie się Boga Izraelowi (manifestation of God to Israel; objawienie się is formed from the perfective objawić się, meaning to manifest oneself, to reveal oneself).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 19

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 19. An archived version of the text can be found here.

Wersety 1-6

 • nieść (impf.), to carry, to bear
 • orli, aquiline, eagle
 • pilnie, diligently
 • królestwo (n.), kingdom

Review: trzeci (third), miesiąc (m., month), wyjście (n., exit, departure), dzień (m., day), przybyć (pf., to come, to arrive), pustynia (f., desert), wyruszyć (pf., to leave, to set out), rozbić (pf., to pitch, to set up), obóz (m., camp), obozować (impf., to encamp), naprzeciw (opposite, in front of), góra (f., mount, mountain), wstąpić (pf., to go up, to ascend), zawołać (pf., to call out, to summon), powiedzieć (pf., to say), dom (m., house), oznajmić (pf., to announce, to declare), widzieć (impf., to see), uczynić (pf., to do, to make), skrzydło (n., wing), przywieść (pf., to bring), słuchać (impf., to listen, to heed), głos (m., voice), strzec (impf., to observe, to keep), przymierze (n., covenant), szczególny (special, distinguished), własność (f., possession, property), naród (m., nation), należeć (impf., to belong), kapłan (m., priest), święty (holy, sacred), słowo (n., word).

Verse 1: W trzecim miesiącu: in the third month. Od wyjścia Izraelitów z Egiptu: following the departure of the Israelites from Egypt. W tym dniu: on that day.

Verse 2: Wyruszyli z Refidim: they set out from Rephidim. Po przybyciu na pustynię Synaj: after their coming into the Sinai Desert; following their arrival into the Sinai Desert. The neuter przybycie is formed from the perfective przybyć. Rozbić obóz: to set up camp. Izrael obozował tam naprzeciw góry: Israel encamped (was encamping) there in front of the mountain.

Verse 3: Mojżesz wstąpił wtedy do Boga: Moses then went up to God. Zawołać na niego: to call out to him. Tak powiesz domowi Jakuba: thus shall you say to the house of Jacob. To oznajmisz Izraelitom: you shall declare this to the Israelites.

Verse 4: Wyście widzieli: you saw (you were seeing); the second-person plural marker is attached to wy rather than found in the verb. Jak niosłem was na skrzydłach orlich: how I bore (was bearing) you on eagle wings. The Polish for eagle as a noun is orzeł; the related adjective is orli (aquiline). Przywiodłem was do Mnie: I brought you to me.

Verse 5: Strzec mojego przymierza: to keep my covenant. Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów: you shall be my distinguished possession amongst all nations. Gdyż do Mnie należy cała ziemia: for the entire earth belongs to me.

Verse 6: Królestwo kapłanów: kingdom of priests. The neuter królestwo can be found employed in the names of contemporary monarchies: Zjednoczone Królestwo (United Kingdom), Królestwo Arabii Saudyjskiej (Kingdom of Saudi Arabia). Lud święty: holy people. Takie to słowa powiedz Izraelitom: it is these words that you shall say to the Israelites.

Wersety 7-9

 • jednogłośnie, unanimously, with one voice

Review: powrócić (pf., to return), zwołać (pf., to call together, to convene), starszy lud (m., elders), przedstawić (pf., to submit, to present), nakazać (pf., to command), przekazać (pf., to impart, to deliver), słowo (n., word), przyjść (pf., to come, to arrive), gęsty (thick, dense), obłok (m., cloud), słyszeć (impf., to hear), rozmawiać (impf., to speak, to talk), uwierzyć (pf., to believe), na zawsze (forever), oznajmić (pf., to announce, to declare).

Verse 7: Zwołać starszych ludu: to call the elders together. Przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał: he submitted to them all that the Lord had commanded; he put before them everything that the Lord had commanded.

Verse 8: Uczynimy: we shall do. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu: Moses imparted unto the Lord the words of the people.

Verse 9: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku: see, I shall come to you in a thick cloud. Aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą: in order that the people hear when I speak with you. [Aby] uwierzył tobie na zawsze: in order that they believe you forever. Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu: Moses reported the words of the people to the Lord.

Wersety 10-13

 • wyprać (pf.), to wash
 • strzec się (impf.), to beware
 • wstępować (impf.), to go up
 • podnóże (n.), foot, base
 • przebić (pf.), to pierce
 • strzała (f.), arrow
 • bydlę (n.), beast, animal
 • zagrzmieć (pf.), to ring out
 • trąba (f.), trumpet, horn

Review: kazać (impf., to command), przygotować się (pf., to prepare oneself), święto (n., feast), dziś (today), jutro (tomorrow), szata (f., garment), gotowy (ready, prepared), trzeci (third), dzień (m., day), zstąpić (pf., to descend, to come down), oko (n., eye), góra (m., mount, mountain), oznaczyć (pf., to fix, to set), granica (f., bound, confine), dokoła (round about), dotykać (impf., to touch), dotknąć [się] (pf., to touch), ukarać (pf., to punish), śmierć (f., death), ręka (f., hand), winien (ought), ukamienować (pf., to stone), człowiek (m., man), zachować (pf., to maintain, to keep), życie (n., life), podejść (pf., to climb).

Verse 10: Idź do ludu: go to the people. Każ im się przygotować na święto dziś i jutro: command them to prepare themselves for today and tomorrow; każ is the second-person singular imperative of the imperfective kazać. Niechaj wypiorą swoje szat: may they wash their garments.

Verse 11: Niech będą gotowi na trzeci dzień: may they be ready for the third day. Dnia trzeciego: on the third day. Zstąpi Pan: the Lord will come down. Na oczach całego ludu: in the sight (eyes) of all the people. Góra Synaj: Mount Sinai.

Verse 12: Oznacz ludowi granice: set bounds unto the people. Dokoła góry: round about the mountain. Strzeżcie się wstępować na górę: beware of going up into the mountain. [Strzeżcie się] dotykać jej podnóża: beware of touching its foot; that is, beware of touching the foot of the mountain. Kto by się dotknął góry: whoever should touch the mountain. Ukarany (punished) is formed from the perfective ukarać: ukarany śmiercią (punished with death).

Verse 13: Nie dotknie go ręka: not a hand shall touch him; the transgressor who touched the mountain was not to be killed by direct hand; rather, he was to be stoned or transfixed with arrows. You read: lecz winien być (but he ought to be) ukamienowany (stoned) lub przebity strzałą (or pierced by arrow). Neither the transgressing man nor beast was to be spared: człowiek ani bydlę (neither man nor beast) nie może być zachowane przy życiu (can be kept alive). Gdy zaś zagrzmi trąba: as for when the trumpet rings (will ring) out. Wtedy niech podejdą pod górę: may they then climb the mountain.

Wersety 14-19

 • rozlegnąć się (pf.), to reverberate, to resound
 • rozpostrzeć się (pf.), to spread
 • stopa (f.), foot
 • spowić (pf.), to envelop, to drape
 • trząść się (impf.), to shake, to tremble
 • przeciągać się (impf.), to sound long
 • donośniejszy, louder

Review: zstąpić (pf., to descend, to come down), góra (f., mount, mountain), nakazać (pf., to command), przygotować się (pf., to prepare oneself), wyprać (pf., to wash), szata (f., garment), później (then), gotowy (read, prepared), trzy (three), dzień (m., day), zbliżać się (impf., to draw near to), kobieta (f., woman), trzeci (third), rano (in the morning), grzmot (m., [rumble of] thunder), błyskawica (f., [flash of] lightning), gęsty (thick, dense), obłok (m., cloud), głos (m., voice), potężny (powerful, mighty), trąba (f., trumpet, horn), przebywać (impf., to sojourn, to stay), obóz (m., camp), drżeć (impf., to tremble), strach (m., fear, terror), wyprowadzić (pf., to bring forth), ustawić (pf., to take one’s place), dym (m., smoke), ogień (m., fire), unieść się (pf., to rise, to raise oneself), piec (m., furnace, kiln), stawać się (impf., to become), coraz (more and more).

Verse 14: Zstąpić z góry: to come down from the mountain. Nakazać przygotować się ludowi: to command the people to prepare themselves. Wyprali: they washed.

Verse 15: Bądźcie gotowi za trzy dni: be ready in three days. Nie zbliżajcie się do kobiet: do not draw near to women.

Verse 16: Rozległy się grzmoty: the (rumbles of) thunder reverberated. Z błyskawicami: with (flashes of) lightning. Gęsty obłok rozpostarł się nad górą: a dense cloud spread over the mountain. Rozległ się głos potężnej trąby: the voice of a mighty trumpet resounded. Tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu: so that all the people staying in the camp trembled with (were trembling from) fear.

Verse 17: Z obozu: from the camp; out of the camp. Naprzeciw Boga: before God. Ustawił u stóp góry: they took their places at the foot (feet) of the mountain.

Verse 18: Spowita dymem: enveloped in smoke. Pan zstąpił na nią w ogniu: the Lord had come down upon it in fire. Uniósł się dym z niej jakby z pieca: the smoke rose from it as through from a kiln. Cała góra bardzo się trzęsła: the entire mountain was shaking greatly.

Verse 19: Głos trąby się przeciągał: the voice of the trumpet was sounding long. Stawał się coraz donośniejszy: it was becoming louder and louder. Donośniejszy (louder) is the comparative form of the adjective donośny, meaning loud; coraz donośniejszy is to be taken as louder and louder. God answered Moses amongst rumbles of thunder: wśród grzmotów.

donośnydonośniejszynajdonośniejszy
loudlouderloudest

Wersety 20-25

 • upomnieć (pf.), to admonish
 • przypłacić (pf.), to pay for
 • kiedy indziej, at another time

Review: zstąpić (pf., to descend, to come down), góra (f., mount, mountain), szczyt (m., top, tip), wezwać (pf., to summon, to call for), wstąpić (pf., to go up, to ascend), na dół (downwards), surowo (sternly, severely), zbliżać się (impf., to draw near to), chcieć (impf., to want), zobaczyć (pf., to see), wiele (many), życie (n., life), także (also), kapłan (m., priest), oczyścić się (pf., to cleanse oneself, to purify oneself), pobić (pf., to defeat, to thrash), śmieć (impf., to dare, to venture), podejść (pf., to climb), zakazać (pf., to forbid), oznaczyć (pf., to fix, to set), granica (f., bound, confine), około (round about), ogłosić (pf., to announce, to declare), święty (holy, sacred), przyjść (pf., to come, to arrive), przejść (pf., to pass [through]), ukarać (pf., to punish), zejść (pf., to go down), oznajmić (pf., to state, to declare).

Verse 20: Pan zstąpił na górę Synaj: the Lord came down upon Mount Sinai. Na jej szczyt: upon its top. Wezwał Mojżesza na szczyt góry: he called Moses to the top of the mountain.

Verse 21: Zstąp na dół: go down. Upomnij lud surowo: admonish the people sternly. Aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć: in order that they do not draw near to the Lord, wanting to see him. Wielu is the masculine personal form of wiele: gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem (for many of them would pay for it with their life; that is, otherwise many of them will pay for it with their lives).

Verse 22: Niech się oczyszczą: may they purify themselves. Aby ich Pan nie pobił: in order that the Lord not defeat them; that is, inflict some sort of punishment upon them.

Verse 23: Lud nie będzie śmiał podejść do góry Synaj: the people will not dare climb Mount Sinai. Zakazałeś mu tego surowo: you have forbidden this unto us. Oznacz granicę około góry: set a bound about the mountain. Ogłoś ją jako świętą: declare it sacred.

Verse 24: Idź, zstąp na dół: away (go), go down. A potem przyjdź ty i Aaron z tobą: and then come, you and Aaron along with you. Przejść granicy: to pass through the bound. Wstąpić do Pana: to go up to the Lord. Boby ich ukarał: for he would punish them.

Verse 25: Zejść na dół: to go down. Mojżesz zszedł na dół: Moses went down. Moses states to the people what the Lord has said: to mu oznajmił (he stated this to them [to it]); mu is used because lud is a masculine singular noun.