Polish language series: Wj 11, plagi egipskie

In the eleventh chapter of the book of Exodus, you begin to read about the tenth plague of Egypt: X. śmierć pierworodnych (death of the firstborn). From the subject heading of this chapter: noc paschalna i wyjście z Egiptu (passover night and departure from Egypt). The departure of the Israelites begins in the next chapter. The adjective paschalny means paschal.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Wj 11

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 11. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

  • całkowicie, altogether, absolutely
  • wypożyczyć (pf.), to borrow
  • zażywać (impf.), to enjoy, to experience

Review: rzec (pf., to say), plaga (f., plague), zesłać (pf., to send down {from heaven}), faraon (m., pharaoh), Egipt (m., Egypt), uwolnić (pf., to free, to release), nawet (even), stąd (hence), wypędzić (pf., to drive forth), oznajmić (pf., to decalre, to make known), lud (m., people), mężczyzna (m., man), sąsiad (m., neighbour), kobieta (f., woman), sąsiadka (f., neighbour), przedmiot (m., object, article, thing), srebrny (of silver), złoty (golden, of gold), zjednać (pf., to gain, to win), łaska (f., grace, favour), oko (n., eye), Egipcjanin (m., Egyptian), kraj (m., land), egipski (Egyptian), cześć (f., esteem, reverence), sługa (m., servant).

Verse 1: Pan rzekł do Mojżesza (the Lord said to Moses): jeszcze jedną plagę (one more plague) ześlę na faraona i na Egipt (will I send down upon Pharaoh and upon Egypt). Potem uwolni was stąd: then he will free you hence. A uwolni was całkowicie (and he will free you altogether), nawet was wszystkich stąd wypędzi (he will even drive you all forth hence).

Verse 2: Oznajmij to ludowi (make this known to the people), ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego (so that every man from his neighbour) i każda kobieta u sąsiadki swej (and every woman from her neighbour) wypożyczyli przedmioty srebrne i złote (may borrow objects of silver and gold).

Declension of sąsiad (m.)

sing. pl.
nom. sąsiad sąsiedzi
gen. sąsiada sąsiadów
dat. sąsiadowi sąsiadom
acc. sąsiada sąsiadów
instr. sąsiadem sąsiadami
loc. sąsiedzie sąsiadach
voc. sąsiedzie sąsiedzi

Declension of sąsiadka (f.)

sing. pl.
nom. sąsiadka sąsiadki
gen. sąsiadki sąsiadek
dat. sąsiadce sąsiadkom
acc. sąsiadkę sąsiadki
instr. sąsiadką sąsiadkami
loc. sąsiadce sąsiadkach
voc. sąsiadko sąsiadki

Verse 3: A Pan zjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan: and the Lord gained favour for the people (unto the people) in the eyes of the Egyptians. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci (Moses also enjoyed [was enjoying] great esteem in the Egyptian land) tak u sług faraona, jak i u ludu (so with Pharaoh’s servants as with the people).

Wersety 4-8

  • tron (m.), throne
  • zająć (pf.), to keep busy, to employ
  • żarna (pl.), handmill, quern
  • pies (m.), dog
  • zaszczekać (pf.), to bark
  • różnica (f.), distinction, difference

Review: powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to say), północ (f., midnight), przejść (pf., to pass through), pomrzeć (pf., to die {one and all}), pierworodny (m., firstborn), ziemia (f., land), egipski (Egyptian), syn (m., son), faraon (m., pharaoh), siedzieć (impf., to sit, to be seated), aż do (up to, until), niewolnica (f., bondswoman), bydło (n., cattle), cały (entire), narzekanie (n., complaint), nigdy (never), Izraelita (m., Israelite), nawet (even), człowiek (m., man; pl., ludzie), poznać (pf., to recognise), uczynić (pf., to make, to do), między (between), przyjść (pf., to arrive, to come), sługa (m., servant), oddać (pf., to render), pokłon (m., obeisance), wyjść (pf., to go/come out, to exit), iść (impf., to go), płonąć (impf., to burn, to be aflame), gniew (m., anger, wrath).

Verse 4: Mojżesz powiedział (Moses said): tak mówi Pan (thus says the Lord): o północy przejdę przez Egipt (at midnight I will pass through Egypt). Review: The feminine północ means both midnight and north; the neuter południe means both midday and south. In this verse, północ means midnight. For expressions using północ and południe in the sense of north and south, as well as wschód (m., east) and zachód (m., west), see the notes at Rdz 12:8.

Verse 5: I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej (and all the firstborn in the Egyptian land shall die) od pierworodnego syna faraona (from the firstborn son of Pharaoh), który siedzi na swym tronie (who sits on his throne), aż do pierworodnego niewolnicy (to the firstborn of the bondswoman), która jest zajęta przy żarnach (who is busied at the handmill), i wszelkie pierworodne bydła (and all the firstborn of the cattle).

Verse 6: Wtedy w całej ziemi egipskiej (then in all the Egyptian land) będzie wielkie narzekanie (shall there be a great complaint), jakiego nie było nigdy (such as has never been) i jakiego już nie będzie (and such as will be no more).

Verse 7: U Izraelitów (amongst the Israelites) nawet pies nie zaszczeka (not even a dog shall bark) ani na ludzi, ani na bydło (not at the people, not at the cattle), abyście poznali (that you may recognise), że Pan uczynił różnicę (that the Lord has made a distinction) między Egipcjanami a Izraelitami (between the Egyptians and the Israelites).

Verse 8: Wtedy przyjdą wszyscy słudzy twoi do mnie (then all your servants shall come to me) i oddadzą mi pokłon (and shall render obeisance to me), i powiedzą (and shall say): wyjdź ty i cały lud twój, który idzie za tobą (go forth, you and all your people who follow you [who go behind you]). I potem wyjdą: and then they shall go forth. Mojżesz płonąc gniewem wyszedł od faraona: Moses, burning with anger, went out from Pharaoh.

Declension of gniew (m.)

nom. gniew
gen. gniewu
dat. gniewowi
acc. gniew
instr. gniewem
loc. gniewie
voc. gniewie

Wersety 9-10

Review: rzec (pf., to say), usłuchać (pf., to listen, to heed), faraon (m., pharaoh), stać się (pf., to become), liczniejszy (more numerous), cudo (n., wonder, marvel), ziemia (f., land), egipski (Egyptian), wykonać (pf., to execute), faraon (m., pharaoh), uczynić (pf., to make, to do), uparty (stubborn, obstinate), serce (n., heart), wzbraniać się (impf., to refuse, to decline), wypuścić (pf., to let go forth), Izraelita (m., Israelite), kraj (m., land).

Verse 9: Pan rzekł do Mojżesza (the Lord said to Moses): nie usłucha was faraon (Pharaoh will not heed you), aby stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej (that {my} wonders may become more numerous in the Egyptian land).

licznyliczniejszynajliczniejszy
numerousmore numerousmost numerous

Verse 10: Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem: Moses and Aaron executed all the wonders before Pharaoh. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona (but the Lord made obstinate Pharaoh’s heart), tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju (so that he refused [was refusing] to let the Israelites go forth from his land).