Exodus 11 in Polish

With the eleventh chapter of the book of Exodus begins the recounting of the tenth plague of Egypt: X. śmierć pierworodnych (death of firstborns). From the subject heading of this chapter: noc paschalna i wyjście z Egiptu (paschal night and coming forth from Egypt). The departure of the Israelites begins in the next chapter.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Wj 11

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Wj 11. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

  • całkowicie, altogether
  • sąsiad (m.), neighbour
  • wypożyczyć (pf.), to borrow
  • zażywać (impf.), to enjoy

Review: rzec (pf., to say), jeszcze (yet), jeden (one), plaga (f., plague), zesłać (pf., to send down {from heaven}), faraon (m., pharaoh), Egipt (m., Egypt), potem (then), uwolnić (pf., to free), stąd (hence), nawet (even), wszystek (all), wypędzić (pf., to drive forth), oznajmić (pf., to affirm), lud (m., people), każdy (each), mężczyzna (m., man), kobieta (f., woman), sąsiadka (f., neighbouress), przedmiot (m., object), srebrny (silvern), złoty (golden), zjednać (pf., to bring round), łaska (f., grace), oko (n., eye), Egipcjanin (m., Egyptian), także (also), kraj (m., country), egipski (Egyptian), wielki (great), cześć (f., veneration), tak (so), sługa (m., servant), jak (as).

Verse 1: Pan rzekł do Mojżesza (the Lord said unto Moses): jeszcze jedną plagę (yet one plague) ześlę na faraona i na Egipt (shall I send down against the pharaoh and against Egypt). Potem uwolni was stąd: then he will free you hence. A uwolni was całkowicie (and he will free you altogether), nawet was wszystkich stąd wypędzi (he will even drive you all forth hence).

Verse 2: Oznajmij to ludowi (affirm this unto the people), ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego (that each man of his neighbour) i każda kobieta u sąsiadki swej (and each woman of her neighbouress) wypożyczyli przedmioty srebrne i złote (may borrow silvern and golden objects).

Declension of sąsiad (m.)

sing. pl.
nom. sąsiad sąsiedzi
gen. sąsiada sąsiadów
dat. sąsiadowi sąsiadom
acc. sąsiada sąsiadów
instr. sąsiadem sąsiadami
loc. sąsiedzie sąsiadach
voc. sąsiedzie sąsiedzi

Declension of sąsiadka (f.)

sing. pl.
nom. sąsiadka sąsiadki
gen. sąsiadki sąsiadek
dat. sąsiadce sąsiadkom
acc. sąsiadkę sąsiadki
instr. sąsiadką sąsiadkami
loc. sąsiadce sąsiadkach
voc. sąsiadko sąsiadki

Verse 3: A Pan zjednał ludowi łaskę (and the Lord brought round grace unto the people) w oczach Egipcjan (in the eyes of the Egyptians). Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci (also Moses would enjoy in the Egyptian country great veneration) tak u sług faraona, jak i u ludu (so with the pharaoh’s servants as also with the people).

Wersety 4-8

  • tron (m.), throne
  • zająć (pf.), to occupy
  • żarna (pl.), quern
  • pies (m.), dog
  • zaszczekać (pf.), to bark
  • różnica (f.), distinction

Review: powiedzieć (pf., to say), mówić (impf., to speak), północ (f., midnight), przejść (pf., to pass), pomrzeć (pf., to die {one and all}), wszystek (all), pierworodny (m., firstborn), ziemia (f., land), egipski (Egyptian), syn (m., son), faraon (m., pharaoh), siedzieć (impf., to sit), aż do (so far as), niewolnica (f., bondsmaid), wszelki (all), bydło (n., cattle), wtedy (then), cały (whole, all), wielki (great), narzekanie (n., complaint), nigdy (not ever), Izraelita (m., Israelite), nawet (even), ludzie (pl., men), poznać (pf., to recognise), uczynić (pf., to make), między (between), Egipcjanin (m., Egyptian), przyjść (pf., to come), sługa (m., servant), oddać (pf., to render), pokłon (m., obeisance), wyjść (pf., to go forth), iść (impf., to go), płonąć (impf., to burn), gniew (m., anger).

Verse 4: Mojżesz powiedział (Moses said): tak mówi Pan (so speaketh the Lord): o północy* przejdę przez Egipt (at midnight I shall pass through Egypt). — *The reader will recall that the feminine północ means both midnight and north; as for the neuter południe (not found in the text of this verse), this means both midday and south. As employed in this verse, północ means midnight. For expressions using północ and południe in the sense of north and south, as well as those employing wschód (m., east) and zachód (m., west), see the notes at Rdz 12:8.

Verse 5: I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej (and all the firstborns in the Egyptian land will die) od pierworodnego syna faraona (from the firstborn son of the pharaoh), który siedzi na swym tronie (who sitteth on his throne), aż do pierworodnego niewolnicy (so far as the firstborn of the bondsmaid), która jest zajęta przy żarnach (who is occupied at the quern), i wszelkie pierworodne bydła (and all firstborn cattle).

Verse 6: Wtedy w całej ziemi egipskiej (then in the whole Egyptian land) będzie wielkie narzekanie (will there be a great complaint), jakiego nie było nigdy (which hath not ever been) i jakiego już nie będzie (and which will be no more).

Verse 7: U Izraelitów (amongst the Israelites) nawet pies nie zaszczeka (not even a dog will bark) ani na ludzi, ani na bydło (either against men or against cattle), abyście poznali (that ye may recognise), że Pan uczynił różnicę (that the Lord hath made a distinction) między Egipcjanami a Izraelitami (between the Egyptians and the Israelites).

Verse 8: Wtedy przyjdą wszyscy słudzy twoi do mnie (then all thy servants will come unto me) i oddadzą mi pokłon (and will render me obeisance), i powiedzą (and they will say): wyjdź ty i cały lud twój, który idzie za tobą (go thou forth and all thy people who go behind thee). I potem wyjdą: and then they will go forth. Mojżesz płonąc gniewem (Moses, in burning with anger) wyszedł od faraona (went forth from the pharaoh).

Declension of gniew (m.)

nom. gniew
gen. gniewu
dat. gniewowi
acc. gniew
instr. gniewem
loc. gniewie
voc. gniewie

Wersety 9-10

Review: rzec (pf., to say), usłuchać (pf., to hearken), faraon (m., pharaoh), stać się (pf., to come to pass), liczniejszy (more numerous), cudo (n., wonder), ziemia (f., land), egipski (Egyptian), wykonać (pf., to execute), wszystek (all), przed (before), uczynić (pf., to make), uparty (obstinate), serce (n., heart), wzbraniać się (impf., to refuse), wypuścić (pf., to let go forth), Izraelita (m., Israelite), kraj (m., country).

Verse 9: Pan rzekł do Mojżesza (the Lord said unto Moses): nie usłucha was faraon (the pharaoh will not hearken unto you), aby stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej (that wonders more numerous may come to pass in the Egyptian land).

licznyliczniejszynajliczniejszy
numerousmore numerousmost numerous

Verse 10: Mojżesz i Aaron wykonali (Moses and Aaron executed) wszystkie cuda przed faraonem (all the wonders before the pharaoh). Lecz Pan uczynił upartym serce faraona (but the Lord made obstinate the heart of the pharaoh), tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju (so that he would refuse to let the Israelites go forth from his country).