Polish language series: Rdz 46, rodzina Jakuba w Egipcie

The forty-sixth chapter of the book of Genesis tells of the settling of Jacob’s family in Egypt: osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 46

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 46. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-7

 • nocny, night-
 • przewiezienie (n.), conveyance

Review: wyruszyć (pf., to set forth), droga (f., way), cały (entire), dobytek (m., substance), przybyć (pf., to come), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering), ojciec (m., father), widzenie (n., vision), odezwać się (pf., to make oneself heard), odpowiedzieć (pf., to respond), rzec (pf., to say), iść (impf., to go), bez (without), obawa (f., trepidation), Egipt (m., Egypt), uczynić (pf., to make), tam (there, thither), wielki (great), naród (m., nation), pójść (pf., to go), stamtąd (thence), wyprowadzić (pf., to bring forth), zamknąć (pf., to close), oko (n., eye), potem (then), syn (m., son), umieścić (pf., to place), dziecko (n., child), żona (f., wife), wóz (m., car), faraon (m., pharaoh), przysłać (pf., to send), zabrać (pf., to take along), trzoda (f., stock), nabyć (pf., to acquire), wraz z (together with), potomstwo (n., offspring), wziąć (pf., to take), wnuk (m., grandson), córka (f., daughter), wnuczka (f., granddaughter).

Verse 1: Izrael wyruszył w drogę (Israel set forth on [into] the way) z całym swym dobytkiem (with his entire substance). A gdy przybył do Beer-Szeby (and when he came to Beer-Sheba), złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka (he submitted an offering to the God of his father Isaac).

Verses 2-3: Bóg zaś w widzeniu nocnym (and God in a night vision) tak odezwał się do Izraela (so made himself heard to Israel): Jakubie, Jakubie (Jacob, Jacob). A gdy on odpowiedział (and when he responded): oto jestem (here I am), rzekł do niego (he said to him): Jam jest Bóg, Bóg ojca twego (I am God, the God of your father). Idź bez obawy do Egiptu (go without trepidation to Egypt), gdyż uczynię cię tam wielkim narodem (for I will make you there as a great nation).

Verse 4: Ja pójdę tam z tobą (I will go thither with you) i Ja stamtąd cię wyprowadzę (and I will bring you forth thence), a Józef zamknie ci oczy (and Joseph will close your eyes).

Verse 5: Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby: then Jacob set forth from Beer-Sheba. Synowie Izraela umieścili (the sons of Israel placed) ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach (their father Jacob, their children and their wives in the cars), które faraon przysłał dla przewiezienia ich (which the pharaoh had sent for their conveyance).

Verses 6-7: Zabrali też swe trzody (they also took along their stocks) i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie (and their substance which they had acquired in Canaan). Tak przybył Jakub do Egiptu (so did Jacob come to Egypt) wraz z całym potomstwem (together with his entire offspring): wziął z sobą do Egiptu (he took with himself to Egypt) synów, wnuków, córki i wnuczki ({his} sons, grandsons, daughters and granddaughters)całe swe potomstwo (his entire offspring).

Declension of syn (m.)

sing. pl.
nom. syn synowie
gen. syna synów
dat. synowi synom
acc. syna synów
instr. synem synami
loc. synu synach
voc. synu synowie

Wersety 8-27

 • podobnie jak i, therewith
 • osoba (f.), individual
 • świat (m.), world
 • członek (m.), member

Review: oto (these are), imię (n., name), syn (m., son), przybyć (pf., to come), pierworodny (firstborn), Kananejka (m., Canaanite woman), umrzeć (pf., to die), potomek (m., descendant), córka (f., daughter), urodzić (pf., to bear), trzydzieści trzy (thirty-three), siostra (f., sister), dać (pf., to give), szesnaście (sixteen), żona (f., wife), urodzić się (pf., to be born), wydać (pf., to give forth), kapłan (m., priest), czternaście (fourteen), siedem (seven), wyjść (pf., to come forth), biodra (pl., loins), ogółem (in all), oprócz (apart from), sześćdziesiąt sześć (sixty-six), dwa (two), wszystek (all), zatem (therefore), rodzina (f., family), siedemdziesiąt (seventy).

Verses 8-9: Oto imiona synów Izraela (these are the names of the sons of Israel), którzy przybyli do Egiptu (who came to Egypt), Jakuba i jego synów (Jacob and his sons). Syn pierworodny Jakuba, Ruben (Reuben firstborn son of Jacob), oraz synowie Rubena (and the sons of Reuben): Henoch, Pallu, Chesron i Karmi (Enoch, Pallu, Hezron and Carmi).

Declension of imię (n.)

sing. pl.
nom. imię imiona
gen. imienia imion
dat. imieniu imionom
acc. imię imiona
instr. imieniem imionami
loc. imieniu imionach
voc. imię imiona

Verse 10: Synowie Symeona (the sons of Simeon): Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar (Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar) i Szaul, syn Kananejki (and Shaul son of a Canaanite woman).

Verse 11: Synowie Lewiego (the sons of Levi): Gerszon, Kehat i Merari (Gershon, Kohath and Merari).

Verse 12: Synowie Judy (the sons of Judah): Er, Onan, Szela, Peres i Zerach (Er, Onan, Shelah, Perez and Zerah).Ale Er i Onan umarli w Kanaanie: but Er and Onan died in Canaan.Synami Peresa byli (the sons of Perez were): Chesron i Chamul (Hezron and Hamul).

Verse 13: Synowie Issachara (the sons of Issachar): Tola, Puwwa, Job i Szimron (Tola, Puvah, Iob and Shimron).

Verse 14: Synowie Zabulona (the sons of Zebulun): Sered, Elon i Jachleel (Sered, Elon and Jahleel).

Verse 15: Są to potomkowie (these are the descendants) tych synów Jakuba, których (of these sons of Jacob whom) podobnie jak i córkę Dinę (therewith {his} daughter Dinah), urodziła mu Lea w Paddan-Aram (Leah bore to him in Paddan-Aram). Wszystkich tych osób (of all these individuals), synów, jego córek (of his sons and daughters), było trzydzieści trzy (were there thirty-three).

Verse 16: Synowie Gada (the sons of Gad): Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli (Ziphion, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli).

Verse 17: Synowie Asera (the sons of Asher): Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria (Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah) oraz ich siostra imieniem Serach (and their sister by the name Serah); a synowie Berii (and the sons of Beriah): Cheber i Malkiel (Heber and Malchiel).

Verse 18: Są to potomkowie synów Zilpy (these are the descendants of the sons of Zilpah), którą dał Laban córce swej Lei (whom Laban had given to his daughter Leah), a która ich urodziła Jakubowi (and who bore them to Jacob)szesnaście osób (sixteen individuals).

Declension of córka (f.)

sing. pl.
nom. córka córki
gen. córki córek
dat. córce córkom
acc. córkę córki
instr. córką córkami
loc. córce córkach
voc. córko córki

Verse 19: Synowie Racheli, żony Jakuba (the sons of Rachel wife of Jacob): Józef i Beniamin (Joseph and Benjamin).

Verse 20: Józefowi urodzili się w Egipcie synowie (to Joseph were born in Egypt {these} sons), których na świat wydała Asenat, córka kapłana z On imieniem Poti Fera (whom to the world did give forth Asenath daughter of the priest from On by the name Potiphera): Manasses i Efraim (Manasseh and Ephraim).

Verse 21: Synowie Beniamina (the sons of Benjamin): Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard (Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard).

Verse 22: Są to potomkowie synów Racheli (these are the descendants of the sons of Rachel), którzy urodzili się Jakubowi (who were born to Jacob). Wszystkich osób czternaście: of all individuals {were there} fourteen.

Verse 23: Syn Dana (the son of Dan): Chuszim (Hushim).

Verse 24: Synowie Neftalego (the sons of Naphtali): Jachseel, Guni, Jeser i Szillem (Jahzeel, Guni, Jezer and Shillem).

Verse 25: Są to potomkowie synów Bilhy (these are the descendants of the sons of Bilhah), którą dał Laban Racheli, swej córce (whom Laban had given to his daughter Rachel), a która urodziła ich Jakubowi (and who bore them to Jacob). Wszystkich osób siedem: of all individuals {were there} seven.

Verse 26: Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu (of all who came with Jacob to Egypt), a którzy wyszli z jego bioder (and who had come forth from his loins), było ogółem (were there in all), oprócz żon synów Jakuba (apart from the wives of the sons of Jacob), sześćdziesięciu sześciu (sixty-six).

Verse 27: Synów zaś Józefa (and of the sons of Joseph), którzy mu się urodzili w Egipcie (who were born to him in Egypt), było dwóch (were there two). Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba (of all the members therefore of the family of Jacob), którzy przybyli do Egiptu (who came to Egypt), było siedemdziesięciu (were there seventy).

Wersety 28-34

 • przybycie (n.), arrival
 • zaprząc (pf.), to harness
 • wyjechać (pf.), to go forth
 • długo, at length
 • szlochać (impf.), to sob
 • zawiadomić (pf.), to inform
 • hodowca (m.), breeder
 • zawezwać (pf.), to summon
 • zawód (m.), occupation
 • trudnić się (impf.), to be engaged in
 • hodowla (f.), husbandry
 • obrzydzenie (n.), abhorrence
 • wzbudzać (impf.), to occasion

Review: wysłać (pf., to send forth), móc (impf., to be able, can), wyprzedzić (pf., to outride), przybyć (pf., to come), ziemia (f., land), kazać (impf., to bid), wóz (m., car), spotkanie (n., meeting), ojciec (m., father), zobaczyć (pf., to see), rzucić się (pf., to cast oneself), szyja (f., neck), wreszcie (at the last), odezwać się (pf., to make oneself heard), już teraz (right now), umrzeć (pf., to die), skoro (since), jeszcze (yet), żyć (impf., to live), potem (then), rzec (pf., to say), brat (m., brother), cały (entire), rodzina (f., family), pójść (pf., to go), faraon (m., pharaoh), powiedzieć (pf., to say), pasterz (m., pastor), trzoda (f., stock), sprowadzić (pf., to bring), owca (f., sheep), wół (m., ox), dobytek (m., substance), zapytać (pf., to ask), odpowiedzieć (pf., to respond), sługa (m., servant), dziecko (m., child), zarówno … jak i … (… and … alike), przodek (m., forebear), wtedy tylko (but then), osiedlić się (pf., to settle oneself), bo (for), Egipcjanin (m., Egyptian), każdy (each).

Verses 28-29: Wysłał on przed sobą do Józefa Judę (he sent forth Judah before himself to Joseph), aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem (that this one might be able to outride him to Goshen before their arrival). A gdy przybyli do ziemi Goszen (and when they came to the land {of} Goshen), Józef kazał zaprząc do swego wozu (Joseph bade harness to his car) i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego (and went forth in his father Israel’s meeting), do Goszen (unto Goshen). Kiedy zobaczył go (when he saw him), rzucił mu się na szyję (he cast himself onto his neck) i długo szlochał na jego szyi (and at length would sob on his neck).

Verse 30: Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa (at the last Israel made himself heard to Joseph): teraz mogę już umrzeć (right now I can die), skoro zobaczyłem ciebie (since I have seen you), że jeszcze żyjesz (for you live yet).

Verse 31: A potem Józef rzekł do braci (and then Joseph said to his brethren) i do całej rodziny swego ojca (and to the entire family of his father): pójdę zawiadomić faraona (I will go to inform the pharaoh) i powiem mu (and will say to him): bracia moi i rodzina mego ojca (my brethren and the family of my father) przybyli do mnie z Kanaanu (have come to me from Canaan). — Perfective future of powiedzieć (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): powiem (1.ps); powiesz (2.ps); powie (3.ps); powiemy (1.pp); powiecie (2.pp); powiedzą (3.pp).

Verse 32: Są oni pasterzami trzód: they are pastors of stocks. A jako hodowcy trzód (and as breeders of stocks) sprowadzili swe owce i woły oraz cały swój dobytek (have they brought their sheep and oxen and their entire substance).

Declension of wół (m.)

sing. pl.
nom. wół woły
gen. wołu wołów
dat. wołowi wołom
acc. wołu woły
instr. wołem wołami
loc. wole wołach
voc. wole woły

Verses 33-34: Kiedy zaś faraon was zawezwie i zapyta (now when the pharaoh summons [will summon] you and asks [will ask]): jaki jest wasz zawód (what is your occupation), odpowiecie (you shall respond): my słudzy twoi (we your servants), trudnimy się od dziecka hodowlą trzód (are engaged from child{hood} in the husbandry of stocks), zarówno my, jak i nasi przodkowie (we and our forebears alike).I wtedy tylko będziecie mogli się osiedlić w Goszen (and but then will you be able to settle yourselves in Goshen), bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz trzody (for each pastor of stock occasions abhorrence in the Egyptians).