Polish language series: Rdz 46, rodzina Jakuba w Egipcie

In this post, you will study the Polish text of Rdz 46, or the forty-sixth chapter of the book of Genesis, where the subject matter is: osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie (settlement of Jacob’s family in Egypt). The perfective osiedlić się means to settle.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 46

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 46. An archived version of the text can be found here.

Wersety 1-4

 • nocny, nocturnal, nighttime

Review: wyruszyć (pf., to leave, to set out), droga (f., way, road), dobytek (m., livestock, substance), przybyć (pf., to arrive, to come), złożyć (pf., to offer up), ofiara (f., offering, sacrifice), widzenie (n., vision), odezwać się (pf., to address, to speak), odpowiedzieć (pf., to answer), iść (impf., to go), obawa (f., fear, apprehension), uczynić (pf., to make, to do), wielki (great, large), naród (m., nation), pójść (pf., to go), stamtąd (from there), wyprowadzić (pf., to bring forth), zamknąć (pf., to close, to shut), oko (n., eye).

Verse 1: Wyruszyć w drogę: to set out on one’s way. Do Beer-Szeby: to Beersheba; Beer-Szeba is the nominative. Złożyć ofiarę: to make a sacrifice, to make an offering. Bogu ojca swego: unto the God of his father.

Verse 2: W widzeniu nocnym: in a night vision; that is, in a dream. Jakubie is the vocative of Jakub. Oto jestem: here I am.

Verse 3: Jam jest = ja jestem. Jam jest Bóg, Bóg ojca twego: I am God, the God of your father. Bez obawy: without apprehension. Uczynię cię tam wielkim narodem: there I shall make of you a great nation (there I shall make you as a great nation).

Verse 4: Pójdę: I shall go. Z tobą: with you. Cię wyprowadzę: I shall bring you forth. In the remainder of the verse, you read that Joseph will shut Jacob’s eyes: Józef zamknie ci oczy (Joseph will shut the eyes unto you; that is, Joseph will shut your eyes); it was the duty of those nearest in blood to close the eyes of a relative who had died.

Wersety 5-7

 • przewiezienie (n.), transport, conveyance

Review: wyruszyć (pf., to leave, to set out), syn (m., son), umieścić (pf., to place, to put), dziecko (n., child), żona (f., wife), wóz (m., cart, carriage), faraon (m., pharaoh), przysłać (pf., to send), zabrać (pf., to take), trzoda (f., flock, herd), dobytek (m., livestock, substance), nabyć (pf., to acquire, to buy), przybyć (pf., to arrive, to come), Egipt (m., Egypt), wraz z (along with), potomstwo (n., offspring), wziąć (pf., to take), wnuk (m., grandson), córka (f., daughter), wnuczka (f., granddaughter).

Verse 5: Umieścili […] na wozach: they placed (…) in the carts. Dla przewiezienia ich: for their conveyance; for their transport. The neuter przewiezienie is derived from the perfective przewieźć, meaning to transport, to carry, to convey.

Declension of wóz (m.)

sing. pl.
nom. wóz wozy
gen. wozu wozów
dat. wozowi wozom
acc. wóz wozy
instr. wozem wozami
loc. wozie wozach
voc. wozie wozy

Verse 6: W Kanaanie: in Canaan. Tak przybył: thus arrived, thus came. Wraz z całym potomstwem: along with his entire offspring.

Verse 7: Wziął z sobą: he took with himself.

Wersety 8-25

 • osoba (f.), person, individual
 • świat (m.), world

Review: imię (n., name; pl., imiona), syn (m., son), przybyć (pf., to arrive, to come), pierworodny (firstborn), umrzeć (pf., to die), potomek (m., descendant), podobnie (similarly, equally), urodzić (pf., to bear), trzydzieści trzy (thirty-three), siostra (f., sister), szesnaście (sixteen), córka (f., daughter), urodzić się (pf., to be born), wydać (pf., to bring forth), kapłan (m., priest), czternaście (fourteen), siedem (seven).

Review Polish cardinal numbers here.

Verse 8: Oto imiona synów Izraela (these are the names of the sons of Israel), którzy przybyli do Egiptu (who came to Egypt), Jakuba i jego synów (of Jacob and his sons). The declension of imię is presented below. Syn pierworodny Jakuba: the firstborn son of Jacob.

Declension of imię (n.)

sing. pl.
nom. imię imiona
gen. imienia imion
dat. imieniu imionom
acc. imię imiona
instr. imieniem imionami
loc. imieniu imionach
voc. imię imiona

Verse 9: Synowie: sons.

Verse 10: Kananejka: Canaanitish woman. Syn Kananejki: son of a Canaanitish woman.

Verse 12: Er i Onan umarli: Er and Onan died.

Verse 15: Są to potomkowie tych synów Jakuba (these are the descendants of these sons of Jacob), których podobnie jak i córkę Dinę (who, like his daughter Dinah), urodziła mu Lea w Paddan-Aram (Leah bore unto him in Paddan-Aram). Wszystkich tych osób było trzydzieści trzy: of all these individuals there were thirty-three; note the use of the genitive plural wszystkich and the neuter było; see also the notes at verse 26.

Verse 17: Ich siostra imieniem Serach: their sister by the name of Serah.

Verse 18: Są to potomkowie synów Zilpy (these are the descendants of the sons of Zilpah), którą dał Laban córce swej Lei (whom Laban gave [as a handmaid] to his daughter Leah), a która ich urodziła Jakubowi (and who bore them unto Jacob)szesnaście osób (sixteen individuals).

Declension of syn (m.)

sing. pl.
nom. syn synowie
gen. syna synów
dat. synowi synom
acc. syna synów
instr. synem synami
loc. synu synach
voc. synu synowie

Declension of córka (f.)

sing. pl.
nom. córka córki
gen. córki córek
dat. córce córkom
acc. córkę córki
instr. córką córkami
loc. córce córkach
voc. córko córki

Verse 20: Józefowi urodzili się w Egipcie synowie (unto Joseph were born sons in Egypt), których na świat wydała Asenat (whom Asenath brought forth into the world).

Verse 22: Wszystkich osób czternaście: of all these individuals (there were) fourteen. See also the notes at verse 26.

Verse 25: Refer to verse 18, as much language here repeats. Bilhy is the genitive of Bilha, a handmaid given to Rachel by her father Laban.

Wersety 26-27

 • członek (m.), member

Review: przybyć (pf., to arrive, to come), wyjść (pf., to come out, to exit), biodro (n., hip), ogółem (all in all, altogether), oprócz (apart from), żona (f., wife), sześćdziesiąt sześć (sixty-six), urodzić się (pf., to be born), rodzina (f., family), siedemdziesiąt (seventy).

Verse 26: Z Jakubem: with Jacob. Z jego bioder: from his hip; can be understood as from his loins. Oprócz żon synów Jakuba: apart from the wives of the sons of Jacob. Wszystkich […] było […] sześćdziesięciu sześciu: of all there were sixty-six; note the use of the genitive plural wszystkich, the neuter było and the masculine personal sześćdziesięciu sześciu (rather than sześćdziesiąt sześć). In verses 15 and 22, you do not find the masculine personal form because it is question of the feminine plural osoby.

Verse 27: Synów […] było dwóch: of the sons there were two; again, note the use of the genitive plural synów, the neuter było and the masculine personal dwóch. Wszystkich […] członków […] było siedemdziesięciu: of all of the members there were seventy.

Wersety 28-30

 • przybycie (n.), arrival
 • zaprząc (pf.), to harness
 • wyjechać (pf.), to leave, to set out
 • długo, a long time
 • szlochać (impf.), to sob

Review: wysłać (pf., to send), wyprzedzić (pf., to precede, to be ahead), przybyć (pf., to arrive, to come), kazać (impf., to order, to command), wóz (m., cart, carriage), spotkanie (n., meeting), zobaczyć (pf., to see), rzucić się (pf., to throw oneself), szyja (f., neck), wreszcie (at last, finally), odezwać się (pf., to address, to speak), umrzeć (pf., to die), skoro (given that), żyć (impf., to live, to be alive).

Verse 28: Wysłał on przed sobą do Józefa Judę: he sent Judah before him unto Joseph. Przed ich przybyciem: before their arrival. Do ziemi Goszen: unto the land of Goshen.

Verse 29: Józef kazał zaprząc do swego wozu: Joseph ordered his carriage be harnessed. Wyjechał na spotkanie Izraela: he set out to meet Israel; spotkanie Izraela: literally, the meeting of Israel. Rzucił mu się na szyję: he threw himself onto his neck. Długo szlochał na jego szyi: he was sobbing a long time on his neck.

Declension of szyja (f.)

sing. pl.
nom. szyja szyje
gen. szyi szyj
dat. szyi szyjom
acc. szyję szyje
instr. szyją szyjami
loc. szyi szyjach
voc. szyjo szyje

Israel, in verse 30, says that he can die now that he has seen his son, who is still alive: zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz.

Wersety 31-34

 • zawiadomić (pf.), to notify
 • hodowca (m.), breeder
 • zawezwać (pf.), to summon
 • zawód (m.), occupation, profession
 • trudnić się (impf.), to be engaged in
 • hodowla (f.), husbandry, rearing
 • obrzydzenie (n.), abomination, abhorrence
 • wzbudzać (impf.), to stir up, to induce

Review: pójść (pf., to go), powiedzieć (pf., to say), rodzina (f., family), pasterz (m., shepherd), trzoda (f., flock, herd), sprowadzić (pf., to bring), owca (f., sheep), wół (m., ox), dobytek (m., livestock, substance), zapytać (pf., to ask), sługa (m., servant), dziecko (m., child), zarówno… jak i… (both… and…), przodek (m., ancestor, forefather), osiedlić się (pf., to settle), Egipcjanin (m., Egyptian), pasterz (m., shepherd).

Verse 31: Pójdę: I shall go. Powiem mu: I shall say to him.

Perfective future of powiedzieć:

powiem (1.ps)
powiesz (2.ps)
powie (3.ps)
powiemy (1.pp)
powiecie (2.pp)
powiedzą (3.pp)

Verse 32: Są oni pasterzami trzód: they are shepherds. Jako hodowcy trzód: as breeders of herds.

Declension of owca (f.)

sing. pl.
nom. owca owce
gen. owcy owiec
dat. owcy owcom
acc. owcę owce
instr. owcą owcami
loc. owcy owcach
voc. owco owce

Declension of wół (m.)

sing. pl.
nom. wół woły
gen. wołu wołów
dat. wołowi wołom
acc. wołu woły
instr. wołem wołami
loc. wole wołach
voc. wole woły

Verse 33: Jaki jest wasz zawód?: what is your occupation?

Verse 34: My słudzy twoi (we your servants), trudnimy się (are engaged) od dziecka (since youth) hodowlą trzód (in [with] the rearing of herds), zarówno my (both us), jak i nasi przodkowie (and our forefathers). In the remainder of the verse, you read: obrzydzenie (abhorrence; abomination) wzbudza (stirs up; induces) w Egipcjanach (in the Egyptians) każdy pasterz trzody (every shepherd); that is, every shepherd induces abhorrence in the Egyptians.