Polish language series: Rdz 46, rodzina Jakuba w Egipcie

The forty-sixth chapter of the book of Genesis tells of: osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie (settlement of Jacob’s family in Egypt). The perfective osiedlić się means to settle oneself.

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 46

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 46. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-7

 • nocny, nocturnal, nighttime
 • przewiezienie (n.), transport, conveyance

Review: wyruszyć (pf., to set forth), droga (f., way, road), dobytek (m., substance), przybyć (pf., to arrive, to come), złożyć (pf., to submit), ofiara (f., offering, sacrifice), ojciec (m., father), widzenie (n., vision), odezwać się (pf., to address, to speak), odpowiedzieć (pf., to respond), rzec (pf., to say), iść (impf., to go), obawa (f., fear, apprehension), Egipt (m., Egypt), uczynić (pf., to make, to do), wielki (great, large), naród (m., nation), pójść (pf., to go), stamtąd (thence), wyprowadzić (pf., to bring forth), zamknąć (pf., to close), oko (n., eye), syn (m., son), umieścić (pf., to place), dziecko (n., child), żona (f., wife), wóz (m., wagon), faraon (m., pharaoh), przysłać (pf., to send), zabrać (pf., to take along/away), trzoda (f., flock, herd), nabyć (pf., to acquire), wraz z (along with), potomstwo (n., offspring), wziąć (pf., to take), wnuk (m., grandson), córka (f., daughter), wnuczka (f., granddaughter).

Verse 1: Izrael wyruszył w drogę (Israel set forth on the way) z całym swym dobytkiem (with all his substance). A gdy przybył do Beer-Szeby (and when he came to Beersheba), złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka (he submitted an offering to the God of his father Isaac).

Verses 2-3: Bóg zaś (and God [God, for his part]) w widzeniu nocnym (in a night vision) tak odezwał się do Izraela (thus spoke to Israel): Jakubie, Jakubie (Jacob, Jacob). A gdy on odpowiedział (and when he responded): oto jestem (here I am), rzekł do niego (he said to him): jam jest Bóg, Bóg ojca twego (I am God, the God of your father). Idź bez obawy do Egiptu (go without fear to Egypt), gdyż uczynię cię tam wielkim narodem (for there I will make of you a great nation [will make you as a great nation]).

Verse 4: Ja pójdę tam z tobą (I will go there with you) i Ja stamtąd cię wyprowadzę (and I will bring you forth thence), a Józef zamknie ci oczy (whereas Joseph shall close your eyes [shall close the eyes unto you]).

Verse 5: Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby: Jacob then set forth from Beersheba. Synowie Izraela (the sons of Israel) umieścili ojca swego, Jakuba (placed their father Jacob), swe dzieci i żony (their children and their wives) na wozach (in the wagons), które faraon przysłał (which Pharaoh had sent) dla przewiezienia ich (to transport them [for their transport]).

Declension of wóz (m.)

sing. pl.
nom. wóz wozy
gen. wozu wozów
dat. wozowi wozom
acc. wóz wozy
instr. wozem wozami
loc. wozie wozach
voc. wozie wozy

Verses 6-7: Zabrali też (they also took along) swe trzody (their flocks and herds) i swój dobytek (and their substance), który nabyli w Kanaanie (which they had acquired in Canaan). Tak przybył Jakub do Egiptu (thus did Jacob arrive in Egypt) wraz z całym potomstwem (along with all his offspring): wziął z sobą do Egiptu (he took with him to Egypt) synów, wnuków, córki i wnuczki (his sons, grandsons, daughters and granddaughters)całe swe potomstwo (all his offspring).

Wersety 8-27

 • osoba (f.), person, individual
 • świat (m.), world
 • członek (m.), member

Review: imię (n., name; pl., imiona), syn (m., son), przybyć (pf., to arrive, to come), pierworodny (firstborn), Kananejka (m., Canaanite woman), umrzeć (pf., to die), potomek (m., descendant), podobnie (similarly), córka (f., daughter), urodzić (pf., to bear), trzydzieści trzy (thirty-three), siostra (f., sister), szesnaście (sixteen), urodzić się (pf., to be born), wydać (pf., to give forth), kapłan (m., priest), czternaście (fourteen), siedem (seven), wyjść (pf., to come/go out, to exit), biodro (n., hip; pl., biodra, loins), ogółem (in all), oprócz (apart from), żona (f., wife), sześćdziesiąt sześć (sixty-six), rodzina (f., family), siedemdziesiąt (seventy).

Verses 8-9: Oto imiona synów Izraela (these are the names of the sons of Israel), którzy przybyli do Egiptu (who came to Egypt), Jakuba i jego synów (Jacob and his sons). Syn pierworodny Jakuba, Ruben (Jacob’s firstborn son Reuben), oraz synowie Rubena (as well as Reuben’s sons): Henoch, Pallu, Chesron i Karmi (Enoch, Pallu, Hezron and Carmi).

Declension of imię (n.)

sing. pl.
nom. imię imiona
gen. imienia imion
dat. imieniu imionom
acc. imię imiona
instr. imieniem imionami
loc. imieniu imionach
voc. imię imiona

Verse 10: Synowie Symeona (Simeon’s sons): Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar (Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar) i Szaul, syn Kananejki (and Saul, son of a Canaanite woman). Simeon’s Polish name in nominative position is Symeon.

Verse 11: Synowie Lewiego (Levi’s sons): Gerszon, Kehat i Merari (Gershon, Kohath and Merari). Levi’s Polish name in nominative position is Lewi.

Verse 12: Synowie Judy (Judah’s sons): Er, Onan, Szela, Peres i Zerach (Er, Onan, Shelah, Perez and Zerah). Ale Er i Onan umarli w Kanaanie: but Er and Onan had died in Canaan. Synami Peresa byli (the sons of Perez were): Chesron i Chamul (Hezron and Hamul). Judah’s Polish name in nominative position is Juda.

Verse 13: Synowie Issachara (Issachar’s sons): Tola, Puwwa, Job i Szimron (Tola, Puvah, Iob and Shimron). Issachar’s Polish name in nominative position is Issachar.

Verse 14: Synowie Zabulona (Zebulun’s sons): Sered, Elon i Jachleel (Sered, Elon and Jahleel). Zebulun’s Polish name in nominative position is Zabulon.

Verse 15: Są to potomkowie tych synów Jakuba (it is they the descendants of these Jacob’s sons), których podobnie jak i córkę Dinę (whom, as with [similarly as] his daughter Dinah), urodziła mu Lea w Paddan-Aram (Leah bore to him in Paddan-Aram). Wszystkich tych osób (of all these individuals), synów, jego córek (of his sons and daughters), było trzydzieści trzy (were there thirty-three). Review how to count in Polish.

Verse 16: Synowie Gada (Gad’s sons): Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli (Ziphion, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli). Gad’s Polish name in nominative position is Gad.

Verse 17: Synowie Asera (Asher’s sons): Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria (Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah) oraz ich siostra imieniem Serach (as well as their sister by the name Serah); a synowie Berii (and Beriah’s sons): Cheber i Malkiel (Heber and Malchiel). Asher’s Polish name in nominative position is Aser.

Verse 18: Są to potomkowie synów Zilpy (it is they the descendants of the sons of Zilpah), którą dał Laban (whom Laban had given) córce swej Lei (to his daughter Leah), a która ich urodziła Jakubowi (and who* bore them to Jacob)szesnaście osób (sixteen individuals). *Zilpah.

Declension of syn (m.)

sing. pl.
nom. syn synowie
gen. syna synów
dat. synowi synom
acc. syna synów
instr. synem synami
loc. synu synach
voc. synu synowie

Declension of córka (f.)

sing. pl.
nom. córka córki
gen. córki córek
dat. córce córkom
acc. córkę córki
instr. córką córkami
loc. córce córkach
voc. córko córki

Verse 19: Synowie Racheli, żony Jakuba (sons of Jacob’s wife Rachel): Józef i Beniamin (Joseph and Benjamin). Rachel’s Polish name in nominative position is Rachela.

Verse 20: Józefowi urodzili się w Egipcie synowie (to Joseph were born in Egypt the {following} sons), których na świat wydała Asenat, córka kapłana z On imieniem Poti Fera (whom Asenath, daughter of the priest of On by the name Potiphera, gave forth into the world): Manasses i Efraim (Manasseh and Ephraim).

Verse 21: Synowie Beniamina (Benjamin’s sons): Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard (Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard).

Verse 22: Są to potomkowie synów Racheli (it is they the descendants of the sons of Rachel), którzy urodzili się Jakubowi (who were born to Jacob). Wszystkich osób czternaście: of all individuals {were there} fourteen.

Verse 23: Syn Dana (Dan’s son): Chuszim (Hushim). Dan’s Polish name in nominative position is Dan.

Verse 24: Synowie Neftalego (Naphtali’s sons): Jachseel, Guni, Jeser i Szillem (Jahzeel, Guni, Jezer and Shillem). Naphtali’s Polish name in nominative position is Neftali.

Verse 25: Są to potomkowie synów Bilhy (it is they the descendants of the sons of Bilhah), którą dał Laban (whom Laban had given) Racheli, swej córce (to his daughter Rachel), a która urodziła ich Jakubowi (and who* bore them to Jacob). Wszystkich osób siedem: of all individuals {were there} seven. *Bilhah.

Verse 26: Wszystkich (of all), którzy przybyli z Jakubem do Egiptu (who came with Jacob to Egypt), a którzy wyszli z jego bioder (and who had come forth from his loins), było ogółem (were there in all), oprócz żon synów Jakuba (aside from the wives of Jacob’s sons), sześćdziesięciu sześciu (sixty-six). Note the masculine personal form sześćdziesięciu sześciu (rather than sześćdziesiąt sześć); in verses 15 and 22, you do not find masculine personal forms because it is question there of the feminine osoba.

Verse 27: Synów zaś Józefa (and of the sons of Joseph), którzy mu się urodzili w Egipcie (who were born to him in Egypt), było dwóch (were there two). Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba (of all the members therefore of Jacob’s family), którzy przybyli do Egiptu (who came to Egypt), było siedemdziesięciu (were there seventy).

Wersety 28-34

 • przybycie (n.), arrival
 • zaprząc (pf.), to harness
 • wyjechać (pf.), to leave, to set out
 • długo, a long time, at length
 • szlochać (impf.), to sob
 • zawiadomić (pf.), to inform, to notify
 • hodowca (m.), breeder
 • zawezwać (pf.), to summon
 • zawód (m.), occupation, trade
 • trudnić się (impf.), to be engaged in
 • hodowla (f.), husbandry, rearing
 • obrzydzenie (n.), abomination, abhorrence
 • wzbudzać (impf.), to indue, to occasion, to inspire

Review: wysłać (pf., to send), móc (impf., may, can, to be able), wyprzedzić (pf., to precede, to outride, to outstrip), przybyć (pf., to arrive, to come), ziemia (f., land), kazać (impf., to bid), wóz (m., chariot), spotkanie (n., meeting), ojciec (m., father), zobaczyć (pf., to see), rzucić się (pf., to cast oneself), szyja (f., neck), wreszcie (at last), odezwać się (pf., to say), umrzeć (pf., to die), skoro (given that), żyć (impf., to live, to be alive), rzec (pf., to say), brat (m., brother), rodzina (f., family), pójść (pf., to go), powiedzieć (pf., to say), pasterz (m., shepherd), trzoda (f., flock, herd), sprowadzić (pf., to bring), owca (f., sheep), wół (m., ox), dobytek (m., substance), faraon (m., pharaoh), zapytać (pf., to ask), odpowiedzieć (pf., to respond), sługa (m., servant), dziecko (m., child), zarówno… jak i… (both… and…), przodek (m., ancestor, forefather), osiedlić się (pf., to settle oneself), Egipcjanin (m., Egyptian).

Verses 28-29: Wysłał on przed sobą do Józefa Judę (he had sent Judah ahead of him to Joseph), aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen (that he [this one] might outride him to Goshen) przed ich przybyciem (before their arrival). A gdy przybyli do ziemi Goszen (and when they came to the land of Goshen), Józef kazał zaprząc do swego wozu (Joseph bade harness {horses} to his chariot) i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen (and set out for Goshen to meet his father Israel [for the meeting of his father Israel]). Kiedy zobaczył go (when he saw him), rzucił mu się na szyję (he cast himself about his neck) i długo szlochał na jego szyi (and sobbed [was sobbing] at length on his neck).

Declension of szyja (f.)

sing. pl.
nom. szyja szyje
gen. szyi szyj
dat. szyi szyjom
acc. szyję szyje
instr. szyją szyjami
loc. szyi szyjach
voc. szyjo szyje

Verse 30: Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa (at last Israel said to Joseph): teraz mogę już umrzeć (now I can die), skoro zobaczyłem ciebie (given that I have seen you), że jeszcze żyjesz (who are yet alive).

Verse 31: A potem Józef rzekł do braci (and then Joseph said to his brethren) i do całej rodziny swego ojca (and to his father’s entire family): pójdę zawiadomić faraona i powiem mu (I will inform Pharaoh and say to him): bracia moi i rodzina mego ojca (my brethren and my father’s family) przybyli do mnie z Kanaanu (have come to me in Canaan). Perfective future of powiedzieć ((1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): powiem (1.ps); powiesz (2.ps); powie (3.ps); powiemy (1.pp); powiecie (2.pp); powiedzą (3.pp).

Verse 32: Są oni pasterzami trzód: they are shepherds (they are keepers [pastors] of herds). A jako hodowcy trzód (and as breeders of livestock [of herds]) sprowadzili swe owce i woły (they have brought their sheep and oxen) oraz cały swój dobytek (as well as all their substance).

Declension of owca (f.)

sing. pl.
nom. owca owce
gen. owcy owiec
dat. owcy owcom
acc. owcę owce
instr. owcą owcami
loc. owcy owcach
voc. owco owce

Declension of wół (m.)

sing. pl.
nom. wół woły
gen. wołu wołów
dat. wołowi wołom
acc. wołu woły
instr. wołem wołami
loc. wole wołach
voc. wole woły

Verses 33-34: Kiedy zaś faraon was zawezwie i zapyta (as for when Pharaoh summons you and asks [will summon you and will ask]): jaki jest wasz zawód (what is your occupation), odpowiecie (you shall respond): my słudzy twoi (we your servants), trudnimy się od dziecka hodowlą trzód (have been engaged in husbandry since childhood [are engaged from childhood (from a child) with the rearing of herds]), zarówno my, jak i nasi przodkowie (we and our forefathers alike).I wtedy tylko będziecie mogli się osiedlić w Goszen (and only then shall you be able to settle yourselves in Goshen), bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz trzody (for all shepherds inspire [for every keeper (pastor) of herds inspires] abhorrence in the Egyptians).