Genesis 36 in Polish

The thirty-sixth chapter of the book of Genesis tells of the Edomites, who descend from Esau: potomkowie Ezawa (the descendants of Esau).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Rdz 36

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 36. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

  • wnuczka (f.), granddaughter
  • Izmaelitkę (f.), Ishmaelite woman

Review: oto (these are), potomek (m., descendant), czyli (which is to say), wziąć (pf., to take), żona (f., wife), spośród (from amongst), mieszkanka (m., female inhabitant), córka (f., daughter), Chetyta (m., Hittite), Chiwwita (m., Hivite), imię (n., name), siostra (f., sister), urodzić (pf., to bear), syn (m., son), urodzić się (pf., to be born), kraj (m., country).

Verse 1: Oto potomkowie Ezawa (these are the descendants of Esau), czyli Edomu (which is to say, of Edom). — Names in nominative position: Ezaw; Edom.

Verses 2-3: Ezaw wziął sobie (Esau took unto himself) żony spośród mieszkanek Kanaanu (wives from amongst the female inhabitants of Canaan): Adę, córkę Elona Chetyty (Adah daughter of Elon the Hittite), Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona (Oholibamah daughter of the Hivite by the name Anah, granddaughter of Zibeon), i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota (and Basemath the Ishmaelite sister of Nebaioth). — Names in nominative position: Ezaw; Ada; Elon; Oholibama; Ana; Sibeon; Basmat; Nebajot.

Verses 4-5: Ada urodziła Ezawowi Elifaza (Adah bore unto Esau Eliphaz), BasmatReuela (Basemath {bore} Reuel), a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha (and Oholibamah bore Jeush, Jalam and Korah). Są to synowie Ezawa (these are the sons of Esau), którzy mu się urodzili w kraju Kanaan (who were born unto him in the country {of} Canaan). — Names in nominative position: Ada; Ezaw; Elifaz; Basmat; Reuel; Oholibama; Jeusz; Jalam; Korach.

Wersety 6-8

  • czeladź (f.), train of servants
  • wystarczyć (impf.), to suffice

Review: zabrać (pf., to take along), żona (f., wife), syn (m., son), córka (f., daughter), cały (whole {of}), dom (m., house), trzoda (f., stock), wszystek (all), zwierzę (n., animal), mienie (n., havings), nabyć (pf., to acquire), udać się (pf., to go), ziemia (f., land), daleko (far), brat (m., brother), zbyt (too), liczny (numerous), stado (n., horde), móc (impf., to be able), być (impf., to be), razem (together), kraj (m., country), przebywać (impf., to sojourn), wzgląd (m., account), osiedlić się (pf., to settle oneself), wyżyna (f., highland).

Verses 6-7: Ezaw (Esau), zabrawszy swoje żony, synów i córki (in having taken along his wives, sons and daughters), całą czeladź swego domu (the whole train of servants of his house), swoją trzodę (his stock) i wszystkie zwierzęta (and all the animals) oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie (as well as the whole of the havings which he had acquired unto himself in Canaan), udał się do ziemi [Seir] (went unto the land {of} Seir) daleko od swego brata Jakuba (far from his brother Jacob), gdyż zbyt liczne mieli stada (for too numerous had they hordes), aby mogli być razem (that they might be able to be together): kraj, w którym przebywali (the country wherein they were sojourning), nie mógł im wystarczyć (was not able to suffice unto them) ze względu na ich mienie (on account of their havings).

Verse 8: Ezaw osiedlił się (Esau settled himself) na wyżynie Seir (in the Seir highland). Ezaw to Edom: Esau is Edom.

Wersety 9-30

  • Edomita (m.), Edomite
  • gorący, hot
  • step (m.), steppe
  • chorycki, Horite

Review: oto (these are), potomek (m., descendant), praojciec (m., forefather), wyżyna (f., highland), imię (n., name), syn (m., son), żona (f., wife), drugorzędny (secondary), urodzić (pf., to bear), wnuczka (f., granddaughter), córka (f., daughter), czyli (which is to say), pierworodny (firstborn-), naczelnik (m., chief), szczep (m., tribe), kraj (m., country), zarazem (also), Choryta (m., Horite), mieszkaniec (m., inhabitant), pierwotny (original), siostra (f., sister), znaleźć (pf., to find), źródło (n., spring), paść (impf., to pasture), osioł (m., ass), ojciec (m., father), dziecko (n., child).

Verse 9: Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów (these are the descendants of Esau forefather of the Edomites), na wyżynie Seir (in the Seir highland).

Verse 10: Oto imiona synów Ezawa (these are the names of the sons of Esau): Elifaz, syn Ady, żony Ezawa (Eliphaz son of Adah wife of Esau), i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa (and Reuel son of Basemath wife of Esau).

Verse 11: Synami Elifaza byli (the sons of Eliphaz were): Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz (Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz).

Verse 12: A Timna (and Timna), która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa (who was secondary wife of Eliphaz son of Esau), urodziła mu Amaleka (bore unto him Amalek). To są potomkowie Ady, żony Ezawa: these are the descendants of Adah wife of Esau.

Verse 13: Oto synowie Reuela (these are the sons of Reuel): Nachat, Zerach, Szamma i Mizza (Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah). Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa: these were the descendants of Basemath wife of Esau.

Verse 14: A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona (and these were the sons of Esau’s wife Oholibamah daughter of Anah, granddaughter of Zibeon): urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha (she bore unto Esau Jeush, Jalam and Korah).

Verses 15-16: Oto potomkowie Ezawa (these are the descendants of Esau), czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa (which is to say, the sons of Eliphaz firstborn son of Esau), naczelnicy szczepów (chiefs of tribes): Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Korach, Gatam i Amalek (Teman, Omar, Zepho, Kenaz, Korah, Gatam and Amalek). Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom (these are chiefs of tribes in the country {of} Edom), synowie Elifaza (sons of Eliphaz), potomkowie Ady (descendants of Adah).

Verse 17: Oto synowie Reuela, syna Ezawa (these are the sons of Reuel son of Esau), naczelnicy szczepów (chiefs of tribes): Nachat, Zerach, Szamma i Mizza (Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah). Są to naczelnicy w kraju Edom (these are chiefs in the country {of} Edom), synowie Reuela (sons of Reuel), potomkowie Basmat, żony Ezawa (descendants of Basemath wife of Esau).

Verse 18: Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa (these are the sons of Oholibamah wife of Esau), naczelnicy szczepów (chiefs of tribes): Jeusz, Jalam i Korach (Jeush, Jalam and Korah). Są to naczelnicy szczepów (these are chiefs of tribes), potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any (descendants of Oholibamah wife of Esau and daughter of Anah).

Verse 19: Są to potomkowie Ezawa (these are the descendants of Esau), a zarazem naczelnicy ich (and also their chiefs), czyli Edomitów (which is to say, of the Edomites).

Verses 20-21: Oto synowie Seira, Choryty (these are the sons of Seir the Horite), mieszkańcy [pierwotni] tego kraju (the original inhabitants of this country): Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan (Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan). Ci są naczelnikami szczepów, Choryci (these are chiefs of tribes, Horites), synowie Seira (sons of Seir), w kraju Edom (in the country {of} Edom).

Verse 22: Synami Lotana byli (the sons of Lotan were): Chori i Hemam (Hori and Hemam), siostrą zaś LotanaTimna (whereas the sister of Lotan {was} Timna).

Verse 23: Oto synowie Szobala (these are the sons of Shobal): Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam (Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam).

Verse 24: Synowie Sibeona (sons of Zibeon): Ajja i Ana (Aiah and Anah). Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie (it was this Anah who found the hot springs in the steppe), gdy pasł osły Sibeona, swego ojca (when he was pasturing the asses of his father Zibeon).

Declension of step (m.)

sing. pl.
nom. step stepy
gen. stepu stepów
dat. stepowi stepom
acc. step stepy
instr. stepem stepami
loc. stepie stepach
voc. stepie stepy

Verse 25: A oto dzieci Any (and these are the children of Anah): Diszon i Oholibama, córka Any (Dishon and Oholibamah daughter of Anah).

Verse 26: Synowie Diszona (sons of Dishon): Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran (Hemdan, Eshban, Ithran and Cheran).

Verse 27: Synowie Esera (sons of Ezer): Bilhan, Zaawan i Akan (Bilhan, Zaavan and Akan).

Verse 28: Synowie Diszana (sons of Dishan): Us i Aran (Uz and Aran).

Verses 29-30: Oto naczelnicy szczepów, Choryci (these are chiefs of tribes, Horites): Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser, Diszan (Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, Dishan). Są to Choryci (these are Horites), naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir (chiefs of Horite tribes in the country {of} Seir).

Wersety 31-43

  • Temanita (m.), Temanite
  • Madianita (m.), Midianite

Review: oto (these are), król (m., king), panować (impf., to rule), kraj (m., country), zanim (before), Izraelita (m., Israelite), syn (m., son), nazwa (f., name), miasto (n., city), umrzeć (pf., to die), ziemia (f., land), zadać (pf., to inflict), klęska (f., defeat), równina (f., plain), śmierć (f., death), rzeka (f., river), imię (n., name), żona (f., wife), córka (f., daughter), naczelnik (m., chief), szczep (m., tribe), według (according unto), miejscowość (f., site), nazwać (pf., to name), obszar (m., area), posiadać (impf., to hold), praojciec (m., forefather), Edomita (m., Edomite).

Verse 31: Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom (these are the kings who would rule in the country {of} Edom), zanim Izraelici mieli króla (before the Israelites had a king).

Verse 32: W Edomie był królem Bela, syn Beora* (in Edom Bela son of Beor was king); nazwa jego miastaDinhaba (the name of his city {was} Dinhabah). — *Nominative: Beor.

Verse 33: A gdy umarł Bela (and when Bela died), królem był po nim Jobab, syn Zeracha,* z Bosry* (the king after him was Jobab son of Zerah from Bozrah). — *Nominative: Zerach; Bosra.

Verse 34: Gdy zaś umarł Jobab (as for when Jobab died), po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów (the king after him was Husham from the land of the Temanites).

Verse 35: Gdy umarł Chuszam (when Husham died), po nim królem był syn Bedada,* Hadad (the king after him was Hadad son of Bedad), który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu* (who inflicted defeat unto the Midianites in the plain of Moab); nazwa jego miastaAwit (the name of his city {was} Avith).  — *Nominative: Bedad; Moab.

Verse 36: Po śmierci Hadada (after the death of Hadad), po nim królem był Samla z Masreki* (the king after him was Samlah from Masrekah). — *Nominative: Masreka.

Verse 37: A gdy umarł Samla (and when Samlah died), po nim królem był Szaul z Rechobot nad rzeką (the king after him was Shaul from Rehoboth-on-the-river).

Verse 38: Gdy umarł Szaul (when Shaul died), po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora (the king after him was Baal-Hanan son of Achbor). — *Nominative: Akbor.

Verse 39: A po śmierci Baal-Chanana (and after the death of Baal-Hanan) po nim królem był Hadar (the king after him was Hadar); nazwa zaś jego miasta Pau (and the name of his city {was} Pau), a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy* z Me-Zahab (whereas the name of his wife {was} Mehetabel daughter of Matred from Me-Zahab). — *Nominative: Matreda.

Verses 40-43: Oto imiona naczelników szczepów Ezawa (these are the names of the chiefs of the tribes of Esau) według ich szczepów i miejscowości (according unto their tribes and sites), nazwanych ich imionami (called by their names): Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel i Iram (Timna, Alvah, Jetheth, Oholibamah, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel and Iram). Są to naczelnicy szczepów Edomu (these are the chiefs of the tribes of Edom) według obszarów przez nich posiadanych (according unto the areas held by them). Ezawpraojciec Edomitów: Esau {is} the forefather of the Edomites.