Polish language series: Rdz 36, potomkowie Ezawa

In the thirty-sixth chapter of the book of Genesis, you read about the Edomites (Edomici), who descend from Esau: potomkowie Ezawa (descendants of Esau).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 36

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 36. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

  • wnuczka (f.), granddaughter

Review: potomek (m., descendant), czyli (which is to say), wziąć (pf., to take), żona (f., wife), spośród (from amongst/amidst), mieszkanka (m., female inhabitant), córka (f., daughter), imię (n., name), siostra (f., sister), urodzić (pf., to bear), syn (m., son), urodzić się (pf., to be born), kraj (m., land).

Verse 1: Oto potomkowie Ezawa (these are the descendants of Esau), czyli Edomu (which is to say, of Edom).

Verse 2: Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Esau took wives unto himself from amongst the women (female inhabitants) of Canaan. A Hittite is Chetyta; a Hivite is Chiwwita. [Wziął sobie] Adę, córkę Elona Chetyty: he took unto himself Adah, daughter of Elon the Hittite. [Wziął sobie] Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona: he took unto himself Oholibamah, daughter of the Hivite by the name Anah, granddaughter of Zibeon.

Verse 3: Izmaelitka: Ishmaelite woman. [Wziął sobie] Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota: he took unto himself the Ishmaelite Basemath, sister of Nebaioth.

Verse 4: Ada urodziła Ezawowi Elifaza (Adah bore to Esau Eliphaz), BasmatReuela (Basemath [bore] Reuel).

Verse 5: A Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha: and Oholibamah bore Jeush, Jalam and Korah. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan: those are the sons of Esau who were born to him in the land of Canaan.

Wersety 6-8

  • czeladź (f.), servants
  • wystarczyć (impf.), to suffice, to be enough

Review: zabrać (pf., to take along), żona (f., wife), syn (m., son), córka (f., daughter), cały (all, entire), dom (m., house), trzoda (f., flock, herd), zwierzę (n., animal), mienie (n., havings), nabyć (pf., to acquire), udać się (pf., to go, to proceed), ziemia (f., land), daleko (far), brat (m., brother), zbyt (too), liczny (numerous), stado (n., herd, flock), razem (together), przebywać (impf., to sojourn), wzgląd (m., account), osiedlić się (pf., to settle oneself), wyżyna (f., highland).

Verse 6: Ezaw (Esau), zabrawszy swoje żony, synów i córki (having taken along his wife, sons and daughters), całą czeladź swego domu (all the servants of his house), swoją trzodę i wszystkie zwierzęta (his cattle [herd] and all his animals) oraz całe mienie (as well as all the havings), które sobie nabył w Kanaanie (which he had acquired for himself in Canaan), udał się do ziemi [Seir] (went to the land of Seir) daleko od swego brata Jakuba (away from his brother Jacob).

Verse 7: Gdyż zbyt liczne mieli stada (for they had herds too numerous), aby mogli być razem (to be able to stay [be] together); that is, the size of their herds necessitated their separation. The land was insufficient: kraj (the land), w którym przebywali (wherein they were sojourning), nie mógł im wystarczyć (was not large enough for them [could not suffice unto them]) ze względu na ich mienie (on account of their havings).

Verse 8: Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir: Esau settled himself in the highland of Seir. Ezaw to Edom: Esau is Edom.

Wersety 9-30

  • step (m.), steppe
  • chorycki, Horite

Review: potomek (m., descendant), praojciec (m., forefather), wyżyna (f., highland), imię (n., name), syn (m., son), żona (f., wife), drugorzędny (secondary), drugorzędna żona (f., concubine, secondary wife), urodzić (pf., to bear), wnuczka (f., granddaughter), córka (f., daughter), czyli (which is to say), pierworodny (firstborn), naczelnik (m., chief, leader), szczep (m., tribe), kraj (m., land), zarazem (also, at the same time), mieszkaniec (m., inhabitant), pierwotny (original), znaleźć (pf., to find), gorący (hot), źródło (n., spring), paść (impf., to pasture), osioł (m., ass, donkey), ojciec (m., father), dziecko (n., child).

Verse 9: Oto potomkowie Ezawa (these are the descendants of Esau), praojca Edomitów (forefather of the Edomites), na wyżynie Seir (in the highland of Seir).

Verse 10: Oto imiona synów Ezawa: these are the names of the sons of Esau. Names: Elifaz (Eliphaz); Ada (Adah); Ezaw (Esau); Reuel (Reuel); Basmat (Basemath).

Verse 11: Synami Elifaza byli: the sons of Eliphaz were. Names: Elifaz (Eliphaz); Teman (Teman); Omar (Omar); Sefo (Zepho); Gatam (Gatam); Kenaz (Kenaz).

Verse 12: A Timna (and Timna), która była drugorzędną żoną Elifaza (who was the concubine [secondary wife] of Eliphaz), syna Ezawa (son of Esau), urodziła mu Amaleka (bore to him Amalek). To są potomkowie Ady, żony Ezawa: those are the descendants of Adah, wife of Esau. Names: Timna (Timna); Elifaz (Eliphaz); Ezaw (Esau); Amalek (Amalek); Ada (Adah).

Verse 13: Oto synowie Reuela: these are the sons of Reuel. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa: those were the descendants of Basemath, wife of Esau. Names: Nachat (Nahath); Zerach (Zerah); Szamma (Shammah); Mizza (Mizzah); Basmat (Basemath); Ezaw (Esau).

Verse 14: A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy (and these were the sons of Esau’s wife Oholibamah), córki Any (daughter of Anah), wnuczki Sibeona (granddaughter of Zibeon): urodziła ona Ezawowi (she bore to Esau) Jeusza, Jalama i Koracha (Jeush, Jalam and Korah). Names: Ezaw (Esau); Oholibama (Oholibamah); Ana (Anah); Sibeon (Zibeon); Jeusz (Jeush); Jalam (Jalam); Korach (Korah).

Verse 15: Oto potomkowie Ezawa (these are the descendants of Esau), czyli synowie Elifaza (which is to say, the sons of Eliphaz), pierworodnego syna Ezawa (firstborn son of Esau), naczelnicy szczepów (chiefs of tribes). The nominative plural naczelnicy szczepów connects with synowie; that is, the sons of Eliphaz were chiefs of tribes. Names: Ezaw (Esau); Elifaz (Eliphaz); Teman (Teman); Omar (Omar); Sefo (Zepho); Kenaz (Kenaz).

Verse 16: Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom: those are the chiefs of tribes in the land of Edom. Names: Korach (Korah); Gatam (Gatam); Amalek (Amalek); Elifaz (Eliphaz); Ada (Adah).

Verse 17: Names: Reuel (Reuel); Ezaw (Esau); Nachat (Nahath); Zerach (Zerah); Szamma (Shammah); Mizza (Mizzah); Basmat (Basemath). Kraj Edom: land of Edom.

Verse 18: Oholibama (Oholibamah); Ezaw (Esau); Jeusz (Jeush); Jalam (Jalam); Korach (Korah); Ana (Anah).

Verse 19: Są to potomkowie Ezawa (those are the descendants of Esau), a zarazem naczelnicy ich (as well as their chiefs), czyli Edomitów (which is to say, of the Edomites). Ezaw: Esau. Edomici (pl.): Edomites.

Verse 20: Oto synowie Seira, Choryty (these are the sons of Seir the Horite), mieszkańcy [pierwotni] tego kraju (the original inhabitants of this land). Names: Seir (Seir); Lotan (Lotan); Szobal (Shobal); Sibeon (Zibeon); Ana (Anah). Choryta: Horite; pl., Choryci.

Verse 21: Ci są naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom: these are the chiefs of tribes, the Horites, sons of Seir, in the land of Edom. Names: Diszon (Dishon); Eser (Ezer); Diszan (Dishan). Choryta: Horite; pl., Choryci.

Verse 22: Synami Lotana byli (the sons of Lotan were): Chori i Hemam (Hori and Hemam), siostrą zaś LotanaTimna (whereas the sister of Lotan {was} Timna). Names: Lotan (Lotan); Chori (Hori); Hemam (Hemam); Timna (Timna).

Verse 23: Names: Szobal (Shobal); Alwan (Alvan); Manachat (Manahath); Ebal (Ebal); Szefo (Shepho); Onam (Onam).

Verse 24: Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie (this was the Anah who found hot springs in the steppe), gdy pasł osły Sibeona, swego ojca (when he was pasturing the asses of his father Zibeon). Names: Ajja (Aiah); Ana (Anah); Sibeon (Zibeon).

Verse 25: A oto dzieci Any: and these are the children of Anah. Names: Ana (Anah); Diszon (Dishon); Oholibama (Oholibamah).

Verses 26-29: Names: Diszon (Dishon); Chemdan (Hemdan); Eszban (Eshban); Jitran (Ithran); Cheran (Cheran); Eser (Ezer); Bilhan (Bilhan); Zaawan (Zaavan); Akan (Akan); Diszan (Dishan); Us (Uz); Aran (Aran); Lotan (Lotan); Szobal (Shobal); Sibeon (Zibeon); Ana (Anah).

Verse 30: Są to Choryci (those are the Horites), naczelnicy szczepów choryckich (chiefs of the Horite tribes) w kraju Seir (in the land of Seir). Names: Diszon (Dishon); Eser (Ezer); Diszan (Dishan).

Wersety 31-43

Review: król (m., king), panować (impf., to rule), kraj (m., land), zanim (before), syn (m., son), nazwa (f., name), miasto (n., city, town), umrzeć (pf., to die), ziemia (f., land), zadać (pf., to inflict), klęska (f., defeat), równina (f., plain), śmierć (f., death), rzeka (f., river), imię (n., name), żona (f., wife), córka (f., daughter), naczelnik (m., chief, leader), szczep (m., tribe), według (according to), miejscowość (f., site), nazwać (pf., to name), obszar (m., area), posiadać (impf., to possess), praojciec (m., forefather).

Verse 31: Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom (these are the kings who used to rule in the land of Edom), zanim Izraelici mieli króla (before the Israelites had any king).

Verse 32: W Edomie był królem Bela, syn Beora: in Edom, Bela son of Beor was king. Nazwa jego miastaDinhaba: the name of his city {was} Dinhabah. Names: Bela (Bela); Beor (Beor). Site: Dinhaba (Dinhabah).

Verse 33: A gdy umarł Bela (and when Bela died), królem był po nim Jobab (the king after him was Jobab), syn Zeracha (son of Zerah), z Bosry (from Bozrah). Po nim: after him. Names: Bela (Bela); Jobab (Jobab); Zerach (Zerah). Site: Bosra. Of the perfective umrzeć, review the masculine and feminine of the past tense (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (masculine) umarłem (1.ps); umarłeś (2.ps); umarł (3.ps); umarliśmy (1.pp); umarliście (2.pp); umarli (3.pp); (feminine) umarłam (1.ps); umarłaś (2.ps); umarła (3.ps); umarłyśmy (1.pp); umarłyście (2.pp); umarły (3.pp).

Verse 34: Gdy zaś umarł Jobab (and when Jobab died), po nim królem był Chuszam (the king after him was Husham) z ziemi Temanitów (from the land of the Temanites). Names: Jobab (Jobab); Chuszam (Husham). Temanici (pl.): Temanites.

Verse 35: Gdy umarł Chuszam (when Husham died), po nim królem był syn Bedada, Hadad (the king after him was Hadad, son of Bedad), który zadał klęskę Madianitom (who inflicted defeat unto the Midianites) na równinie Moabu (in the plain of Moab); nazwa jego miastaAwit (the name of his city {was} Avith). Names: Chuszam (Husham); Bedad (Bedad); Hadad (Hadad). Site: Moab (Moab). Madianici (pl.): Midianites.

Verse 36: Po śmierci Hadada: after the death of Hadad. Names: Hadad (Hadad); Samla (Samlah); Masreka (Masrekah).

Verse 37: Names: Samla (Samlah); Szaul (Saul). Site: Rechobot nad rzeką (Rehoboth-upon-the-river).

Verse 38: Names: Szaul (Saul); Baal-Chanan (Baal-Hanan); Akbor (Achbor).

Verse 39: Names: Baal-Chanan (Baal-Hanan); Hadar (Hadar); Pau (Pau); Mehetabeel (Mehetabel); Matreda (Matred); Me-Zahab (Me-Zahab).

Verse 40: Oto imiona naczelników (these are the names of the chiefs) szczepów Ezawa (of the tribes of Esau) według ich szczepów i miejscowości (according to their tribes and sites), nazwanych ich imionami (called by their names). Timna, Alwa, Jetet: Timna, Alvah, Jetheth.

Verses 41-42: Oholibama, Ela, Pinon: Oholibamah, Elah, Pinon. Kenaz, Teman, Mibsar: Kenaz, Teman, Mibzar.

Verse 43: Magdiel i Iram: Magdiel and Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych: those are the chiefs of the tribes of Edom according to the areas possessed by them. Ezawpraojciec Edomitów: Esau {is} the forefather of the Edomites. Edomici (pl.): Edomites.