Polish language series: Rdz 35, Jakub w Betel i w Mamre

The thirty-fifth chapter of the book of Genesis tells of: Jakub w Betel i w Mamre (Jacob in Bethel and in Mamre).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 35

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 35. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-8

 • wznieść (pf.), to erect, to raise
 • uciekać (impf.), to flee, to run away
 • wizerunek (m.), image, likeness, effigy
 • obcy, foreign, strange
 • oczyścić się (pf.), to purify oneself
 • zmienić (pf.), to change
 • niedola (f.), adversity, distress
 • zakopać (pf.), to bury
 • terebint (m.), terebinth
 • strach (m.), fear, terror
 • płacz (m.), crying, weeping

Review: rzec (pf., to say), iść (impf., to go), zamieszkać (pf., to settle), ołtarz (m., altar), ukazać się (pf., to appear), brat (m., brother), domownik (m., domestic), usunąć (pf., to remove, to clear away), spośród (from amongst/amidst), bóg (m., god), mieć (impf., to have), szata (f., garment, vestment), pójść (pf., to go), bowiem (for, because), zbudować (pf., to build), wysłuchać (pf., to hear out, to heed), czas (m., time), wspomagać (impf., to help, to assist), gdziekolwiek (wherever), oddać (pf., to render), posiadać (impf., to possess), kolczyk (m., earring), nosić (impf., to wear, to bear), ucho (n., ear), pobliże (n., vicinity), wyruszyć (pf., to set forth), droga (f., way, road), wielki (great, big, large), paść (pf., to fall), okoliczny (neighbouring, adjacent), miasto (n., city, town), nikt (nobody), ścigać (impf., to pursue, to chase), syn (m., son), przybyć (pf., to arrive, to come), ludzie (pl., people), czyli (which is to say), nazwać (pf., to name), miejsce (n., place), kiedy (when), zemrzeć (pf., to die), piastunka (f., nurse, female attendant), pochować (pf., to bury), dlatego (therefore), otrzymać (pf., to receive), nazwa (f., name).

Verse 1: God says to Jacob: idź do Betel i tam zamieszkaj (go to Bethel and dwell there). Wznieś też tam ołtarz Bogu (erect also an altar there to the God), który ci się ukazał (who appeared to you), gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem (when you were fleeing before your brother Esau).

Verse 2: Rzekł więc Jakub do swych domowników (Jacob therefore said to his domestics) i do wszystkich, którzy z nim byli (and to all who were with him): usuńcie spośród was (remove from amidst you) [wizerunki] obcych bogów (the likenesses of foreign gods), jakie macie (in your possession [that you have]); oczyśćcie się i zmieńcie szaty (purify yourselves and change your garments).

Verse 3: Pójdziemy bowiem do Betel (for we will go to Bethel) i tam zbuduję ołtarz Bogu (and will build there an altar to the God), który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli (who heeded me in my time of distress [in the time of my distress]) i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem (and assisted me wherever I was).

Verse 4: Oddali więc Jakubowi (they therefore rendered to Jacob) wszystkie [wizerunki] obcych bogów (all the likenesses of foreign gods), jakie posiadali (which they possessed), oraz kolczyki, które nosili w uszach (as well as the rings which they were wearing on [in] their ears), i Jakub zakopał je pod terebintem (and Jacob buried them under the terebinth) w pobliżu Sychem (in the vicinity of Shechem).

Verse 5: A gdy wyruszyli w drogę (and when they set forth on the way), padł wielki strach na okoliczne miasta (a great terror fell upon the surrounding cities), tak że nikt nie ścigał synów Jakuba (so that no one pursued [was pursuing] the sons of Jacob).

Verses 6-7: Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swymi ludźmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel (Jacob, having come along with all his people to Luz in Canaan, which is to say, Bethel), zbudował tam ołtarz (built an altar there to God) i nazwał to miejsce El-Betel (and named the place El-Bethel). Tu bowiem ukazał mu się Bóg (for it was here that God had appeared to him), kiedy uciekał przed swym bratem (when he was fleeing before his brother). Kanaan is found here in locative position as Kanaanie. You may wish to learn the names of a number of countries of the contemporary world alongside their locative form; I have limited myself here to the names of twelve, in alphabetical order, following that of Poland: Polska (f., Poland; loc., Polsce), Argentyna (f., Argentina; loc., Argentynie), Australia (f., Australia; loc., Australii), Brazylia (f., Brazil; loc., Brazylii), Chiny (pl., China; loc., Chinach), Francja (f., France; loc., Francji), Kanada (f., Canada; loc., Kanadzie), Rosja (f., Russia; loc., Rosji), Stany Zjednoczone (pl., United States; loc., Stanach Zjednoczonych), Ukraina (f., Ukraine; loc., Ukrainie), Włochy (pl., Italy; loc., Włoszech), Zjednoczone Królestwo (n., United Kingdom; loc., Zjednoczonym Królestwie).

Verse 8: Wtedy to zmarła Debora, piastunka Rebeki (it was then that Deborah, Rebekah’s nurse, died), i pochowano ją w pobliżu Betel pod terebintem (and she was buried [one buried her] in the vicinity of Bethel under the terebinth), który dlatego otrzymał nazwę Terebint Płaczu (which therefore received the name Terebinth of Weeping).

Wersety 9-15

 • zrodzić się (pf.), to be engendered
 • kamienny, stonen
 • płynny, liquid

Review: ukazać się (pf., to appear), jeszcze (yet, again), powrót (m., return), błogosławić (impf., to bless), powiedzieć (pf., to say), imię (n., name), odtąd (henceforth, from now on), zwać (impf., to call), otrzymać (pf., to receive), po czym (thereupon), rzec (pf., to say), wszechmocny (almighty, omnipotent), płodny (fruitful), rozmnażać się (impf., to multiply oneself), niechaj (may, let), powstać (pf., to arise), naród (m., nation), wiele (many, a lot of), król (m., king), kraj (m., land), dać (pf., to give), dawać (impf., to give), przyszły (future), potomstwo (n., offspring), oddalić się (pf., to withdraw, to walk away), miejsce (n., place), przemawiać (impf., to speak, to address), ustawić (pf., to set up, to place), stela (f., stele), mówić (impf., to speak), składać (impf., to submit), ofiara (f., offering), wylać (pf., to pour out), oliwa (f., olive oil), nazwa (f., name).

Verses 9-10: Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi (God appeared again to Jacob) po jego powrocie z Paddan-Aram (after his return from Paddan-Aram) i błogosławiąc mu (and upon blessing him) powiedział do niego (said to him): imię twe jest Jakub (your name is Jacob), ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem (but you shall henceforth not be called Jacob [but they shall henceforth not be calling you Jacob]), lecz będziesz miał imię Izrael (rather you shall be called Israel [but you shall be having the name Israel]). I tak otrzymał imię Izrael: and thus was he named Israel (and thus did he receive the name Israel).

Verse 11: Po czym Bóg rzekł do niego (thereupon God said to him): Ja jestem Bóg wszechmocny (I am God Almighty). Bądź płodny i rozmnażaj się: be fruitful and multiply yourself. Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów (may a nation, yea many nations, arise from you), i niechaj królowie zrodzą się z ciebie (and may kings be engendered from you). Consider the following (singular; plural): bądź płodny i rozmnażaj się (current verse); bądźcie płodni i rozmnażajcie się (Rdz 1:28).

Verse 12: Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi (the land that I gave to Abraham and Isaac), daję tobie (I give to you); i twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj (and to your future offspring will I give this land).

Verse 13: Potem Bóg oddalił się od niego (God then withdrew from him) z tego miejsca (at the place [from this place]), na którym do niego przemawiał (where he had spoken to him [in which he was speaking to him]).

Verse 14: A Jakub ustawił stelę (and Jacob set up a stele) na tym miejscu (at the place [in this place]), gdzie Bóg do niego mówił (where God had spoken to him [where God was speaking to him]), stelę kamienną (a stonen stele). I składając ofiarę płynną wylał na nią oliwę: and submitting a liquid offering, he poured out olive oil onto it.

Verse 15: Jakub dał więc temu miejscu (Jacob therefore gave the place [therefore gave to this place]), na którym przemawiał do niego Bóg (where God had spoken to him [in which God was speaking to him]), nazwę Betel (the name Bethel).

Wersety 16-29

 • położna (f.), midwife
 • konać (impf.), to be at the point of death
 • po dziś dzień, to this day

Review: wyruszyć (pf., to set forth), droga (f., way, road), pewien (a, certain, one), przestrzeń (f., distance, space), dojść (pf., to reach), zacząć (pf., to start), rodzić (impf., to bear), poród (m., birth, delivery), ciężki (grievous), urodzić (pf., to bear), ból (m., pain), lękać się (impf., to be afraid, to fear), syn (m., son), życie (n., life), uchodzić (impf., to withdraw, to escape), nazwać (pf., to name), ojciec (m., father), imię (n., name), umrzeć (pf., to die), zostać (pf., to get), pochować (pf., to bury), czyli (which is to say), ustawić (pf., to set up, to place), stela (f., stele), grób (m., grave, tomb), kamień (n., stone), stać (impf., to stand), rozbić (pf., to pitch), namiot (m., tent), poza (beyond), przebywać (impf., to dwell, to sojourn), okolica (f., surrounding area), zbliżyć się (pf., to draw near), drugorzędny (secondary), żona (f., wife), obcować (impf., to lie {with}, to know {carnally}), dowiedzieć się (pf., to find out, to learn), dwanaście (twelve), pierworodny (firstborn), niewolnica (f., slavewoman), urodzić się (pf., to be born), przybyć (pf., to arrive, to come), niegdyś (in the past, previously), mieszkać (impf., to dwell), sto osiemdziesiąt (one hundred and eighty), rok (m., year), dojść (pf., to reach), kres (m., end, limit), zemrzeć (pf., to die), późny (late, advanced), starość (f., old age), pochować (pf., to bury).

Verse 16: A gdy wyruszyli z Betel (and when they set forth from Bethel) i mieli jeszcze w drodze przed sobą pewną przestrzeń, aby dojść do Efrata (and yet had a way to go before coming to Ephrath [and were yet having on the way before them a certain distance to come to Ephrath]), Rachela zaczęła rodzić (Rachel started bearing); poród jednak był ciężki (the delivery was grievous, however).

Verse 17: I kiedy urodziła w wielkich bólach (and when she bore in great pain[s]), rzekła do niej położna (her midwife said to her): już nie lękaj się, bo oto masz syna (fear no more, for so it is that you have a son).

Verse 18: Ona jednak (but she), gdy życie z niej uchodziło (as life was withdrawing from her; as life was escaping from her), bo konała (for she was at her last breath; for she was at the point of death), nazwała swego syna Benoni (named her son Benoni); lecz ojciec dał mu imię Beniamin (but his father called him [gave to him the name] Benjamin).

Verse 19: A Rachela umarła (and Rachel died) i została pochowana przy drodze do Efrata (and was buried on the road to Ephrath), czyli Betlejem (which is to say, Bethlehem). Of the perfective umrzeć, study the masculine and feminine of the past tense (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (masculine) umarłem (1.ps); umarłeś (2.ps); umarł (3.ps); umarliśmy (1.pp); umarliście (2.pp); umarli (3.pp); (feminine) umarłam (1.ps); umarłaś (2.ps); umarła (3.ps); umarłyśmy (1.pp); umarłyście (2.pp); umarły (3.pp).

Verse 20: Jakub ustawił stelę na jej grobie: Jacob set up a stele at her grave. Kamień ten stoi na grobie Racheli po dziś dzień: this stone stands at Rachel’s grave to this day.

Verse 21: Izrael wyruszył w drogę (Israel set forth on the way) i rozbił namioty poza Migdal-Eder (and pitched his tents beyond Migdal-Eder).

Verses 22-26: A gdy przebywał w tej okolicy (and whilst soujourning in this surrounding area), Ruben zbliżył się do Bilhy (Reuben drew near to Bilhah), drugorzędnej żony ojca swego (his father’s concubine [to the secondary wife of his father]), i obcował z nią (and lay [was lying] with her); Izrael dowiedział się o tym (Israel learnt of this). Synów Jakuba było dwunastu (the sons of Jacob were twelve): synowie Lei: pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon (Leah’s sons: Reuben firstborn son of Jacob, Simeon, Levi, Judah, Issachar and Zebulun). Synowie Racheli: Józef i Beniamin: Rachel’s sons: Joseph and Benjamin. Synowie Bilhy, niewolnicy Racheli: Dan i Neftali, oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei: Gad i Aser: the sons of Bilhah, Rachel’s slavewoman: Dan and Naphtali; and the sons of Zilpah, Leah’s slavewoman: Gad and Asher. Są to synowie Jakuba, którzy mu się urodzili w Paddan-Aram: these are the sons of Jacob who were born to him in Paddan-Aram.

Verse 27: A potem Jakub przybył do ojca swego, Izaaka (and Jacob then came to his father Isaac), do Mamre, do Kiriat-Arba (at Mamre, at Kiriath-Arba [to Mamre, to Kiriath-Arba]), czyli do Hebronu (which is to say, at Hebron [to Hebron]), gdzie niegdyś mieszkał Abraham, a potem i Izaak (where Abraham and then Isaac had dwelt [were previously dwelling]).

Verse 28: Izaak miał wtedy sto osiemdziesiąt lat: Isaac was then one hundred and eighty-years old (was then having one hundred and eighty years).

Verse 29: Izaak, doszedłszy do kresu swego życia (Isaac, having come to the end of his life), zmarł w późnej starości (died in ripe [advanced] old age). I pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub: and his sons Esau and Jacob buried him.