Genesis 33 in Polish

From the headings of the thirty-third chapter of the book of Genesis: spotkanie z Ezawem (meeting with Esau); Jakub przybywa do Kanaanu (Jacob cometh unto Canaan); Jakub w Sychem (Jacob in Shechem).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Rdz 33

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 33. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-9

 • nadciągać (impf.), to near
 • uszykować (pf.), to ready
 • przód (m.), front
 • tył (m.), rear
 • pospieszyć (pf.), to hasten
 • objąć (pf.), to embrace
 • obdarzyć (pf.), to gift
 • przystąpić (pf.), to approach
 • dużo, much

Review: spojrzeć (pf., to look {up}), zobaczyć (pf., to see), czterysta (four hundred), człowiek (m., man), podzielić (pf., to divide), dziecko (n., child), między (between), niewolnica (f., bondsmaid), nieco (a little), iść (impf., to go), przed (before), wszystek (all), siedem (seven), raz (m., one time), oddać (pf., to render), pokłon (m., obeisance), brat (m., brother), zanim (before), zbliżyć się (pf., to draw near), spotkanie (n., meeting), szyja (f., neck), ucałować (pf., to kiss), rozpłakać się (pf., to break into tears), oba (both), spostrzec (pf., to notice), kobieta (f., woman), zapytać (pf., to ask), odpowiedzieć (pf., to respond), łaskawie (graciously), sługa (m., servant), wreszcie (at the last), stado (n., horde), spotkać (pf., to meet), oby (would that), darzyć (impf., to bestow), życzliwość (f., kindness), pan (m., lord), niechaj (let), zostać (pf., to remain).

Verses 1-2: Jakub spojrzał i zobaczył (Jacob looked up and saw), że Ezaw nadciąga z czterystu ludźmi (that Esau was nearing with four hundred men). Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice (in having therefore divided the children between Leah, Rachel and the two bondsmaids), uszykował niewolnice z ich dziećmi na przedzie (he readied the bondsmaids with their children at the front), Leę z jej dziećmi nieco w tyle (Leah with her children a little in rear), a za nimi Rachelę i Józefa (and, behind them, Rachel and Joseph).

Verse 3: Sam zaś, idąc przed wszystkimi (now, he himself, in going before all), siedem razy oddał pokłon swemu bratu (rendered obeisance unto his brother seven times), zanim się do niego zbliżył (before he drew near unto him).

Verses 4-5: Ezaw pospieszył na jego spotkanie (Esau hastened unto his meeting) i objąwszy go za szyję ucałował go (and, in having embraced him by the neck, kissed him); i rozpłakali się obaj (and both broke into tears). Gdy Ezaw spostrzegłszy kobiety i dzieci, zapytał (when Esau, in having noticed the women and the children, asked): a ci kim są dla ciebie? (and these, who are they for thee?), Jakub odpowiedział (Jacob responded): to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę (these are the children wherewith God hath graciously gifted thy servant).

Verse 6: Wtedy zbliżyły się niewolnice ze swymi dziećmi (then the bondsmaids drew near with their children) i oddały pokłon (and rendered obeisance).

Verse 7: Potem przystąpiła Lea z dziećmi i oddała pokłon (then Leah approached with {her} children and rendered obeisance), a wreszcie Józef z Rachelą (and at the last Joseph with Rachel), którzy też oddali pokłon (who also rendered obeisance).

Verse 8: Ezaw zapytał (Esau asked): dla kogo są te wszystkie stada (for whom are all these hordes), które spotkałem? (which I have met?). Jakub odpowiedział (Jacob responded): obyś mnie darzył życzliwością, panie mój (would that thou bestow me with kindness, my lord).

Verse 9: Na to Ezaw (at this Esau {said}): mam ja dużo, bracie mój (I have much, my brother), niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje (let alongside thee remain this which is thine).

Wersety 10-17

 • nadziemski, superearthly
 • nalegać (impf.), to press
 • ruszać (impf.), to set forwards
 • razem, together
 • wątły, frail
 • młode (n.), young
 • choćby, even
 • nadążyć (pf.), to keep up
 • szałas (m.), booth

Review: rzec (pf., to say), ależ nie (why nay), darzyć (impf., to bestow), życzliwość (f., kindness), przyjąć (pf., to accept), dar (m., gift), bo przecież (for after all), ujrzeć (pf., to see), oblicze (n., face), istota (f., being), okazać (pf., to show), wielki (great), przeznaczyć (pf., to assign), obdarzyć (pf., to gift), sowicie (amply), wszystko (n., all), (up to, until), wreszcie (at the last), po czym (thereupon), droga (f., way), chodzić (impf., to go), iść (impf., to go), razem z (together with), odpowiedzieć (pf., to respond), wiedzieć (impf., to know), pan (m., lord), dziecko (n., child), owca (f., ewe), krowa (f., cow), karmić (impf., to {breast-}feed), pędzić (impf., to drive), dzień (m., day), paść (pf., to fall), trzoda (f., stock), sługa (m., servant), powoli (slowly), móc (impf., to be able), przyjść (pf., to come), zapytać (pf., to ask), zostawić (pf., to leave), kilka (a few), skoro (since), udać się (pf., to go), powrotny (return), wyruszyć (pf., to set forth), zbudować (pf., to build), dom (m., house), stado (n., horde), postawić (pf., to set {up}), dlatego (therefore), nazwać (pf., to name), miejscowość (f., site).

Verse 10: Jakub rzekł (Jacob said): ależ nie (why nay); jeśli mnie darzysz życzliwością (if thou bestow me with kindness), przyjmij ode mnie ten mój dar (accept from me this my gift). Bo przecież gdym ujrzał twe oblicze (for after all when I saw thy face), było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej* (it was as though the face of a superearthly being) i okazałeś mi wielką życzliwość (and thou hast shown me great kindness). — *nadziemski = nad (super) + ziemski (earthly)

Verse 11: Przyjmij więc dar mój (accept therefore my gift), który dla ciebie przeznaczyłem (which I have assigned for thee); Bóg obdarzył mnie sowicie (God hath gifted me amply): mam wszystko (I have all). I tak nalegał na niego (and so would he press upon him), aż wreszcie przyjął (until at the last he accepted).

Verse 12: Po czym Ezaw rzekł (thereupon Esau said): ruszajmy w drogę i chodźmy (let us set forwards on the way and go); będę szedł razem z tobą (I shall be going together with thee). — Study the present tense of the imperfective ruszać alongside the imperative (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (present) ruszam (1.ps); ruszasz (2.ps); rusza (3.ps); ruszamy (1.pp); ruszacie (2.pp); ruszają (3.pp); (imperative) ruszaj (2.ps); niech rusza (3.ps); ruszajmy (1.pp); ruszajcie (2.pp); niech ruszają (3.pp).

Verse 13: Jakub odpowiedział (Jacob responded): wiesz, panie mój (thou knowest, my lord), że mam dzieci wątłe (that I have frail children), a owce i krowy karmią młode (and the ewes and cows are feeding the young); jeśli je będę pędził choćby dzień jeden (if I shall be driving them even a single day), padnie mi cała trzoda (the whole stock will fall on me). — Study the present tense of the imperfective karmić (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): karmię (1.ps); karmisz (2.ps); karmi (3.ps); karmimy (1.pp); karmicie (2.pp); karmią (3.pp).

Verse 14: Idź więc, panie mój, przed sługą swym (go therefore, my lord, before thy servant), ja zaś będę szedł powoli (whereas I shall be going slowly), tak jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę (so as my stock which I drive will be able to keep up), i jak będą szły dzieci (and as the children will be going), aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru (until I shall come unto thee, my lord, unto Seir). — Of the imperfective móc, review the masculine and feminine forms of the past tense (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (masculine) mogłem (1.ps); mogłeś (2.ps); mógł (3.ps); mogliśmy (1.pp); mogliście (2.pp); mogli (3.pp); (feminine) mogłam (1.ps); mogłaś (2.ps); mogła (3.ps); mogłyśmy (1.pp); mogłyście (2.pp); mogły (3.pp).

Verse 15: Ezaw zapytał (Esau asked): może ci zostawić kilku moich ludzi (how about leaving thee a few of my men), którzy są ze mną? (who are with me?). A na to Jakub (and at this Jacob {said}): na cóż mi oni (what ever for are they unto me), skoro ty, panie mój, darzysz mnie życzliwością (since thou, my lord, bestowest me with kindness).

Verse 16: Ezaw udał się tego dnia (Esau went this day) w drogę powrotną do Seiru (on the return way unto Seir).

Verse 17: Jakub wyruszył do Sukkot (Jacob set forth for Succoth), gdzie zbudował sobie dom (where he built for himself a house), a dla swych stad postawił szałasy (and for his hordes did he set up booths). Dlatego nazwano tę miejscowość Sukkot: therefore one named this site Succoth.

Declension of szałas (m.)

sing. pl.
nom. szałas szałasy
gen. szałasu szałasów
dat. szałasowi szałasom
acc. szałas szałasy
instr. szałasem szałasami
loc. szałasie szałasach
voc. szałasie szałasy

Wersety 18-20

 • obrać (pf.), to elect
 • kesita (m.), kesitah
 • kawał (m.), parcel

Review: wreszcie (at the last), powrót (m., return), dotrzeć (pf., to reach), szczęśliwie (fortunately), miejsce (n., place), pobliże (n., vicinity), miasto (n., city), nabyć (pf., to acquire), syn (m., son), ojciec (m., father), sto (hundred), pole (n., field), rozbić (pf., to pitch), namiot (m., tent), tam (there), też (also), ustawić (pf., to put up), ołtarz (m., altar), nazwać (pf., to name), imię (n., name).

Verses 18-19: Wreszcie (at the last) Jakub po powrocie z Paddan-Aram (did Jacob after {his} return from Paddan-Aram) dotarł szczęśliwie do Sychem w Kanaanie (reach fortunately unto Shechem in Canaan). Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta (in having elected for himself a place in the vicinity of this city), nabył od synów Chamora, ojca Sychema (he acquired from the sons of Hamor father of Shechem), za sto kesitów (for one hundred kesitah) kawał pola, na którym rozbił swe namioty (the parcel of field wherein he had pitched his tents).

Verse 20: Tam też ustawił ołtarz (there also did he put up an altar) i nazwał go imieniem Boga, Boga Izraela (and name it by the name of God, God of Israel).