Polish language series: Rdz 27, podstęp Rebeki i Jakuba

The twenty-seventh chapter of the book of Genesis tells of: Jakub otrzymuje podstępnie błogosławieństwo (Jacob receives a blessing by deceit [deceitfully]); wędrówka Jakuba do Charanu (Jacob’s peregrination to Haran). Learn or review: otrzymywać (impf., to receive); podstęp (m., ruse); podstępnie (deceitfully); błogosławieństwo (n., blessing); wędrówka (f., peregrination).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 27

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 27. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-10

 • słaby, weak
 • przybory (pl.), accessories, gear
 • myśliwski, hunting, hunter’s
 • kołczan (m.), quiver
 • łów (m.), hunt
 • coś, something
 • lubić (impf.), to like, to enjoy
 • rozmawiać (impf.), to speak/talk {with}
 • polowanie (n.), hunt
 • dorodny, healthy, robust
 • koźlę (n.), kid, young goat
 • zanieść (pf.), to take, to carry
 • udzielić (pf.), to grant, to impart

Review: zestarzeć się (pf., to grow old, to age), oko (n., eye), stać się (pf., to become), móc (impf., may, can, to be able), widzieć (impf., to see), zawołać (pf., to call {for}), starszy (older, elder), syn (m., son), odezwać się (pf., to make oneself heard), rzec (pf., to say), znać (impf., to know), dzień (m., day), śmierć (f., death), wziąć (pf., to take), łuk (m., bow), iść (impf., to go), upolować (pf., to catch, to shoot; of game), przyrządzić (pf., to prepare), smaczny (delicious), potrawa (f., dish, fare, foodstuff), podać (pf., to serve), jeść (impf., to eat), pobłogosławić (pf., to bless), zanim (before), umrzeć (pf., to die), słyszeć (impf., to hear), mówić (impf., to say), pójść (pf., to go), przynieść (pf., to bring), zwierzyna (f., game, wildlife), ojciec (m., father), brat (m., brother), dać (pf., to give), polecenie (n., instruction, order), zjeść (pf., to eat), wobec (before, in the presence of), posłuchać (pf., to take heed of), trzoda (f., flock, herd), dwa (two), w zamian za (in exchange for, in return for), błogosławieństwo (n., blessing).

Verse 1: Gdy Izaak zestarzał się (when Isaac had grown old) i jego oczy stały się tak słabe (and his eyes had become so weak), że już nie mógł widzieć (that he could no longer see), zawołał na Ezawa (he called for Esau), swego starszego syna (his older son): synu mój (my son). Synu mój is in vocative position. Of the perfective zestarzeć się, study the masculine and feminine of the past tense (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (masculine) zestarzałem się (1.ps); zestarzałeś się (2.ps); zestarzał się (3.ps); zestarzeliśmy się (1.pp); zestarzeliście się (2.pp); zestarzeli się (3.pp); (feminine) zestarzałam się (1.ps); zestarzałaś się (2.ps); zestarzała się (3.ps); zestarzałyśmy się (1.pp); zestarzałyście się (2.pp); zestarzały się (3.pp).

Verse 2: A kiedy ten odezwał się (and when he [this one] made himself heard): jestem (here I am), Izaak rzekł (Isaac said): oto zestarzałem się (so it is that I have grown old) i nie znam dnia mojej śmierci (and I know not the day of my death).

Verse 3: Weź więc teraz przybory myśliwskie (now take therefore your hunting gear), twój kołczan i łuk (your quiver and bow), idź na łowy (head out for the hunt [go to the hunts]) i upoluj coś dla mnie (and catch something for me).

Verse 4: Potem przyrządź mi (then prepare for me) smaczną potrawę (a delicious dish), jaką lubię (such as I like), podaj mi ją (serve it to me), abym jadł (that I may eat) i abym ci pobłogosławił (and that I may bless you), zanim umrę (before I die [will die]).

Verses 5-6: Rebeka słyszała to, co Izaak mówił (Rebekah heard [was hearing] that which Isaac said [was saying]) do swego syna Ezawa (to his son Esau). Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy (so when Esau had set out for the hunt [had gone to the hunts]), aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny (to bring back game [to bring something back of hunted game]), rzekła do swego syna Jakuba (she said to her son Jacob): słyszałam, jak ojciec rozmawiał z twoim bratem Ezawem (I heard how your father was speaking with your brother Esau) i dał mu takie polecenie (and gave him this instruction [such instruction]). It was in Rdz 25:28 that you first encountered upolowana zwierzyna.

Verse 7: Przynieś dla mnie coś z polowania (bring back something for me from the hunt) i przyrządź smaczną potrawę (and prepare a delicious dish), abym zjadł i pobłogosławił cię (that I may eat and bless you) wobec Pana przed śmiercią (in the presence of the Lord before my death). Both wobec (+ gen.) and przed (+ instr.) might be rendered as before in English, but, in the context of this verse, wobec means before in the sense of in the presence of (=position), whereas przed means before in the sense of earlier than, ahead of (=time).

Verse 8: Teraz więc, synu mój (so now, my son), posłuchaj mego polecenia (take heed of my instruction), które ci dam (which I will give to you).

Verse 9: Idź, weź dla mnie (go fetch me [go, take for me]) z trzody (from the flock) dwa dorodne koźlęta (two robust kids), ja zaś (for my part) przyrządzę z nich (I will make of them [will prepare from them]) smaczną potrawę dla twego ojca (a delicious dish for your father), taką, jaką lubi (just as he likes).

Verse 10: Potem mu zaniesiesz (you shall then take it to him), on zje (he will eat) i w zamian za to (and in return for this) udzieli ci przed śmiercią błogosławieństwa (he will impart his blessing to you before his death).

Wersety 11-19

 • owłosiony, hairy, hirsute
 • gładki, smooth
 • ściągnąć (pf.), to attract, to bring down
 • przekleństwo (n.), curse
 • najlepszy, best
 • ubrać (pf.), to clothe, to dress
 • skórka (f.), skin, pelt
 • owinąć (pf.), to wrap
 • nieowłosiony, unhairy, hairless
 • szyja (f.), neck
 • siąść (pf.), to sit down
 • przeze = przez

Review: rzec (pf., to say), matka (f., mother), przecież (yet), brat (m., brother), dotknąć się (pf., to touch), ojciec (m., father), wyglądać (impf., to look), jak gdyby (as though), żartować (impf., to jest, to joke), zamiast (instead of), błogosławieństwo (n., blessing), spaść (pf., to fall), tylko (only, but), posłuchać (pf., to take heed of), iść (impf., to go), przynieść (pf., to bring, to fetch), koźlę (n., kid, young goat), pójść (pf., to go), wziąć (pf., to take), przyrządzić (pf., to prepare), smaczny (delicious), potrawa (f., dish, fare, foodstuff), lubić (impf., to like, to enjoy), szata (f., garment, vestment), starszy (older, elder), syn (m., son), młodszy (younger), ręka (f., hand), przygotować (pf., to prepare), po czym (thereupon), dać (pf., to give), chleb (m., bread), wejść do (pf., to come unto), słyszeć (impf., to hear), odpowiedzieć (pf., to respond), pierworodny (firstborn), uczynić (pf., to make, to do), polecić (pf., to instruct), podnieść się (pf., to arise), zjeść (pf., to eat), upolować (pf., to catch, to shoot; of game), zwierzyna (f., game, wildlife), pobłogosławić (pf., to bless).

Verse 11: Ale Jakub rzekł do swej matki (but Jacob said to his mother): przecież mój brat, Ezaw, jest owłosiony, ja zaś gładki (yet my brother Esau is hairy, whereas I {am} smooth).

Verse 12: Jeśli się mnie dotknie mój ojciec (if my father touches [will touch] me), będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował (it will so look [be looking] as though I were jesting with him), i wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo (and then I may bring upon myself a curse) zamiast błogosławieństwa (in place of a blessing).

Verse 13: Rzekła mu matka (his mother said to him): niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie (may your curse fall upon me [may this curse fall upon me for you]), mój synu (my son). Tylko posłuchaj mnie, idź i przynieś mi [koźlęta]: do but take heed of me, go fetch me the kids.

Verse 14: Poszedł więc (he therefore went), wziął i przyniósł [je] swej matce (got [took] them and brought them back to his mother); ona zaś przyrządziła z nich smaczną potrawę (for her part, she made of them [prepared from them] a delicious dish), taką, jaką lubił jego ojciec (just as his father liked [was liking]).

Verses 15-16: Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze (Rebekah then took the best garments of her older son Esau), jakie miała u siebie (which were there in her house [which she was having in her midst]), ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna (clothed her younger son Jacob in them), i skórkami koźląt (and with the skins of the kids) owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję (covered his hands and hairless neck [covered unto him the hands and hairless neck]).

dobrylepszynajlepszy
goodbetterbest

młodymłodszynajmłodszy
youngyoungeryoungest

Verse 17: Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę (she thereupon gave Jacob the delicious dish), którą przygotowała (which she had prepared), i chleb (and the bread).

Verse 18: Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł (Jacob, having gone out to his father, said): ojcze mój (my father). Ojcze mój uses the vocative; compare with the vocative form synu mój used in Isaac’s response: słyszę (yes [I hear]); któryś ty jest, synu mój? (which one are you, my son?). Któryś ty jest is to be understood in the sense of which of my sons are you. Note the construction of któryś ty jest, where który (rather than the verb) is marked for the second-person singular.

Verse 19: Odpowiedział Jakub ojcu (Jacob responded to his father): jestem Ezaw, twój syn pierworodny (I am Esau, you firstborn son). Uczyniłem, jak mi poleciłeś: I have done as you instructed me (unto me). Podnieś się (arise), siądź i zjedz potrawę (sit and eat this dish) z upolowanej przeze mnie zwierzyny (of game that I have hunted [of hunted by me game]), i pobłogosław mi (and bless me [unto me]).

Wersety 20-29

 • jakże, how on earth
 • zdarzyć się (pf.), to happen, to occur
 • rozpoznać (pf.), to discern
 • pocałować (pf.), to kiss
 • woń (f.), scent
 • użyczać (impf.), to grant, to bestow
 • rosa (f.), dew
 • żyzność (f.), fertility, fecundity
 • obfitość (f.), abundance, plenty
 • zboże (n.), grain
 • moszcz (m.), (grape) must
 • winny, of wine, of vine

Review: rzec (pf., to say), szybko (promptly), upolować (pf., to catch, to shoot; of game), syn (m., son), sprawić (pf., to bring to pass), właśnie (precisely, exactly), zbliżyć się (pf., to draw near), dotknąć (pf., to touch), upewnić się (pf., to make certain), przybliżyć się (pf., to draw near), głos (m., voice), ręka (f., hand), jednak (however), owłosiony (hairy, hirsute), udzielić (pf., to grant, to impart), błogosławieństwo (n., blessing), zapytać (pf., to ask), odpowiedzieć (pf., to respond), podać (pf., to serve), zjeść (pf., to eat), pobłogosławić (pf., to bless), jeść (impf., to eat), przynieść (pf., to bring, to fetch), wino (n., wine), pić (impf., to drink), poczuć (pf., to smell), szata (f., garment, vestment), pole (n., field), niebiosa (pl., heavens), ziemia (f., earth), służyć (impf., to serve), lud (m., people), oddawać (impf., to render), pokłon (m., obeisance), naród (m., nation), pan (m., master), brat (m., brother), złorzeczyć (impf., to curse), przeklęty (cursed), błogosławić (impf., to bless), błogosławiony (blessed).

Verse 20: Of his son Isaac asks: jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój? (how ever were you able to catch something so promptly, my son?) A Jakub na to (and Jacob, in response to this): Pan, Bóg twój, sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło (the Lord your God brought to pass that it happened just so). Of the imperfective móc, study the masculine and feminine forms of the past tense: (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (masculine) mogłem (1.ps); mogłeś (2.ps); mógł (3.ps); mogliśmy (1.pp); mogliście (2.pp); mogli (3.pp); (feminine) mogłam (1.ps); mogłaś (2.ps); mogła (3.ps); mogłyśmy (1.pp); mogłyście (2.pp); mogły (3.pp).

Verse 21: Isaac says to Jacob: zbliż się (draw near), abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić (that having touched you I may be able to make certain), czy to mój syn Ezaw, czy nie (whether this is my son Esau or not).

Verse 22: Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka (Jacob drew near to his father Isaac), a ten dotknąwszy go rzekł (and after having touched him, he said [and this one having touched him said]): głos jest głosem Jakuba (the voice is as the voice of Jacob), ale ręcerękami Ezawa (but the hands [are] as the hands of Esau).

Verses 23-24: Nie rozpoznał jednak Jakuba (he did not discern Jacob, however), gdyż jego ręce były owłosione (for his hands were hairy) jak ręce Ezawa (like the hands of Esau). A mając udzielić mu błogosławieństwa (and having to impart to him his blessing), zapytał go jeszcze (he asked him anew): ty jesteś syn mój Ezaw? (are you indeed my son Esau?). Jacob responds: ja jestem (I am).

Verse 25: Isaac says: podaj mi (serve me [unto me]), abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój (that I may eat that which you have caught, my son), i abym ci sam pobłogosławił (and that I myself may bless you). Jakub podał mu i on jadł: Jacob served him (unto him), and he ate (was eating). Przyniósł mu też i wina, a on pił: he also fetched wine for him, and he drank (was drinking). Of the perfective upolować, study the masculine and feminine forms of the past tense (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (masculine) upolowałem (1.ps); upolowałeś (2.ps); upolował (3.ps); upolowaliśmy (1.pp); upolowaliście (2.pp); upolowali (3.pp); (feminine) upolowałam (1.ps); upolowałaś (2.ps); upolowała (3.ps); upolowałyśmy (1.pp); upolowałyście (2.pp); upolowały (3.pp).

Verse 26: A potem jego ojciec Izaak rzekł do niego (and then his father Isaac said to him): zbliż się i pocałuj mnie, mój synu (draw near and kiss me, my son).

Verse 27: Jakub zbliżył się i pocałował go: Jacob drew near and kissed him. Gdy Izaak poczuł woń jego szat (when Isaac smelt the scent of this garments), dając mu błogosławieństwo (whilst giving the blessing to him) mówił (he said [was saying]): oto woń mego syna jak woń pola (so it is that the scent of my son is as the scent of the field), które pobłogosławił Pan (which the Lord has blessed).

Verse 28: Niechaj tobie Bóg użycza (may God grant you) rosy z niebios (the dew of the heavens) i żyzności ziemi (and the fertility of the earth), obfitości zboża (the abundance of grain) i moszczu winnego (and grape must).

Verse 29: Niechaj ci służą ludy (let peoples serve you) i niech ci pokłon oddają narody (and let nations render obeisance to you). Bądź panem twoich braci (be master over [of] your brethren) i niech ci pokłon oddają synowie twej matki (and let the sons of your mother render obeisance to you). Każdy, kto będzie ci złorzeczył (whosoever curses you [will be cursing you]), niech będzie przeklęty (cursed let him be). Każdy, kto będzie cię błogosławił (whosoever blesses you [will be blessing you]), niech będzie błogosławiony (blessed may he be).

Wersety 30-36

 • tylko co, scarcely, a moment ago
 • zatrwożyć się (pf.), to become alarmed
 • głośny, loud
 • pełen, full
 • gorycz (f.), bitterness
 • lament (m.), lament
 • podstępnie, craftily, deceitfully
 • darmo, in vain
 • dwukrotnie, twice
 • podejść (pf.), to deceive
 • pozbawić (pf.), to deprive
 • odebrać (pf.), to take away

Review: wypowiedzieć (pf., to pronounce), błogosławieństwo (n., blessing), odejść (pf., to leave, to depart), wrócić (pf., to return, to come back), łów (m., hunt), brat (m., brother), przyrządzić (pf., to prepare), ulubiony (favourite), potrawa (f., dish, fare, foodstuff), ojciec (m., father), zanieść (pf., to take, to bring, to carry), rzec (pf., to say), podnieść się (pf., to arise), jeść (impf., to eat), upolować (pf., to catch, to shoot; of game), udzielić (pf., to grant, to impart), zapytać (pf., to ask), odpowiedzieć (pf., to respond), pierworodny (firstborn), bardzo (very), kim (who), więc (therefore), zwierzyna (f., game, wildlife), przynieść (pf., to bring), zanim (before), pobłogosławić (pf., to bless), przecież (after all), otrzymać (pf., to receive), usłyszeć (pf., to hear), słowo (n., word), podnieść (pf., to raise, to lift, to elevate), dać (pf., to give), powiedzieć (pf., to say), przyjść (pf., to arrive, to come), zabrać (pf., to take away), wtedy (then), imię (n., name), przywilej (m., privilege), pierworodztwo (n., primogeniture), teraz (now).

Verse 30: Gdy Izaak wypowiedział swe błogosławieństwo nad Jakubem (when Isaac had pronounced his blessing upon [over] Jacob) i gdy ten tylko co odszedł od niego (and when he [this one] had scarcely departed from him), wrócił z łowów brat Jakuba, Ezaw (Jacob’s brother Esau came back from the hunt[s]).

Verse 31: I on także przyrządził ulubioną potrawę ojca (and he too prepared his father’s favourite dish), zaniósł mu ją (brought it to him) i rzekł do niego (and said to him): podnieś się mój ojcze (arise, my father), i jedz to, co twój syn upolował (and eat that which your son has caught), abyś mi udzielił błogosławieństwa (that you may impart to me your blessing).

Verse 32: Isaac asks: kto ty jesteś? (who are you?); to which Esau responds: jam syn twój pierworodny, Ezaw (I am your firstborn son Esau).

Verse 33: Izaak bardzo się zatrwożył i rzekł (Isaac became very alarmed and said): kim więc był ten (who then was this one), który upolował zwierzynę (who caught game) i przyniósł mi (and brought it back to me), a ja jadłem z niej (and I ate [was eating] of it), zanim ty wróciłeś (before you returned), i pobłogosławiłem mu? (and I blessed him [unto him]?). Przecież to on otrzymał błogosławieństwo: after all it is he who has received the blessing. Of the imperfective jeść, study the masculine and feminine forms of the past tense (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.): (masculine) jadłem (1.ps); jadłeś (2.ps); jadł (3.ps); jedliśmy (1.pp); jedliście (2.pp); jedli (3.pp); (feminine) jadłam (1.ps); jadłaś (2.ps); jadła (3.ps); jadłyśmy (1.pp); jadłyście (2.pp); jadły (3.pp).

Verse 34: Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca (when Esau heard these his father’s words), podniósł głośny pełen goryczy lament (he let out a loud, bitterful cry [he raised a loud, full-of-bitterness lament]), i rzekł do ojca (and said to his father): daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze (bless me too [give also to me a blessing], my father). Swego and swojego are variants of one another; review: declension of Polish possessive pronouns.

Verse 35: Isaac says to his son: przyszedł podstępnie brat twój (your brother came deceitfully) i zabrał twoje błogosławieństwo (and has taken away your blessing).

Verse 36: Esau comments on Jacob’s name: nie darmo dano mu imię Jakub (he was not named Jacob in vain [not in vain did one give to him the name Jacob]). Dwukrotnie mnie już podszedł (twice has he now deceived me): pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa (first he deprived me of my birthright [he deprived me of my privilege of primogeniture]), a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo (and now he has taken my blessing away from me).

Wersety 37-46

 • odrzec (pf.), to respond
 • zapewnić (pf.), to secure, to assure
 • rozpłakać się (pf.), to break into tears
 • żyzny, fertile
 • miecz (m.), sword
 • wolność (f.), freedom, liberty
 • owładnąć (pf.), to overcome, to possess
 • zrzucić (pf.), to cast off
 • jarzmo (n.), yoke
 • powziąć (pf.), to take (decision)
 • uśmierzyć się (pf.), to quell, to subside
 • gniew (m.), anger, wrath
 • zapomnieć (pf.), to forget
 • jednocześnie, simultaneously, at the same time
 • stracić (pf.), to lose
 • sprzykrzyć się (pf.), to pall
 • po co, what for

Review: słowo (n., word), skoro (given that), pan (m., master), krewny (m., kinsman, relative), sługa (m., servant), obfitość (f., abundance), zboże (n., grain), moszcz (m., {grape} must), uczynić (pf., to do, to make), syn (m., son), lecz (but), ojciec (m., father), błogosławieństwo (n., blessing), pobłogosławić (pf., to bless), głos (m., voice), odpowiedź (f., response), kraj (m., land), zamieszkać (pf., to settle), rosa (f., dew), niebo (n., heaven), żyć (impf., to live), brat (m., brother), pragnienie (n., desire), szyja (f., neck), znienawidzić (pf., to come to hate), powód (m., cause), otrzymać (pf., to receive), zamiar (m., intention, design), nadejść (pf., to come, to close in), żałoba (f., mourning), zabić (pf., to kill, to slaughter), dowiedzieć się (pf., to come to know), mówić (impf., to say), starszy (older, elder), kazać (impf., to bid), zawołać (pf., to call {for}), zamierzać (impf., to intend, to plan), posłuchać (pf., to take heed of), przygotować się (pf., to prepare oneself), uchodzić (impf., to withdraw), pozostać (pf., to remain), jakiś (a, some), dopóki (until), przestać (pf., to stop, to desist), gniewać się (impf., to be angry), znać (impf., to know, to be acquainted), sprowadzić (pf., to bring, to fetch), stamtąd (thence), czemu (why), oba (both), życie (n., life), wziąć (pf., to take), czyli (which is to say), kobieta (f., woman), żyć (impf., to live).

Verse 37: Izaak na te słowa odrzekł Ezawowi (following these words [at these words], Isaac responded to Esau): skoro uczyniłem go twoim panem (given that I have made him your master), wszystkich zaś jego krewnychjego sługami (and given him all his brethren for servants [whereas all his brethren as his servants]), i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu (and have secured for him the abundance of grain and of must), to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu? (what ever is it that I might do for you, my son?).

Verse 38: Lecz Ezaw rzekł do ojca (but Esau said to his father): czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? (have you [would you have] but one blessing, my father?). Pobłogosław także i mnie, ojcze mój: bless me too, my father. I Ezaw rozpłakał się w głos: and Esau broke into a loud wail; w głos is to be understood as aloud. Of the imperfective mieć, study the masculine and feminine forms of the conditional (1.ps = first-person singular; 1.pp = first-person plural, etc.: (masculine) miałbym (1.ps); miałbyś (2.ps); miałby (3.ps); mielibyśmy (1.pp); mielibyście (2.pp); mieliby (3.pp); (feminine); miałabym (1.ps); miałabyś (2.ps); miałaby (3.ps); miałybyśmy (1.pp); miałybyście (2.pp); miałyby (3.pp).

Verse 39: Na to Izaak taką dał mu odpowiedź (Isaac thereupon responded thus [at this Isaac gave to him such response]): nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz (the land wherein you settle [will settle] shall not be fertile), bo nie będzie tam rosy z nieba (for no dew from the heaven shall be there).

Verse 40: Z miecza żyć będziesz (by the sword shall you live [with your sword shall you be living]) i będziesz sługą twego brata (and you shall be a servant to your brother [you shall be the servant of your brother]). A gdy pragnienie wolności owładnie tobą (and when desire for freedom overcomes you [and when desire of freedom will overcome you]), zrzucisz jego jarzmo z twej szyi (you shall cast off his yoke from your neck).

Verse 41: Ezaw znienawidził Jakuba (Esau took to hating Jacob) z powodu błogosławieństwa (on account of the blessing), które otrzymał od ojca (which he had received from his father), i taki powziął zamiar (and thus schemed [and took such design]): gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu (when the days of mourning for my father come [will come]), zabiję mojego brata Jakuba (I will kill my brother Jacob).

Verse 42: Kiedy Rebeka dowiedziała się o tym, co mówił Ezaw, jej starszy syn (when Rebekah came to know of what her older son Esau had said [when Rebekah came to know about that which had been saying Esau her older son]), kazała zawołać Jakuba (she bade call for Jacob) i rzekła mu (and said to him): Ezaw, twój brat, zamierza cię zabić (your brother Esau plans to kill you).

Verse 43: Posłuchaj więc mnie, synu mój (take therefore heed of me, my son): przygotuj się i uchodź do brata mego, Labana, do Charanu (make ready and withdraw to Haran, to my brother Laban).

Verse 44: Pozostań tam przez jakiś czas (remain there for a while [for some time]), dopóki nie uśmierzy się gniew twego brata (until the wrath of your brother subsides [will subside]).

Verse 45: A gdy już przestanie on gniewać się na ciebie (and when then he is no longer furious with you [and when then he will stop being infuriated with you (at you)]) i zapomni (and forgets [will forget]), co mu uczyniłeś (what you have done to him), wtedy dam ci znać (I will then inform you [then to you I will give to know]) i sprowadzę cię stamtąd (and will fetch you thence). Czemu miałabym was obu jednocześnie stracić?: why should I have to lose you both at the same time?

Verse 46: Chetytka (f.): Hittite woman; pl., Chetytki. To Isaac Rebekah says: sprzykrzyło mi się życie (life has palled on me) z tymi Chetytkami (on account of these Hittite women [with these Hittite women]). Jeżeli jeszcze Jakub (if yet Jacob; if even Jacob) weźmie sobie za żonę Chetytkę (takes a Hittite woman unto himself for wife), czyli jedną z tych kobiet (which is to say, one of these women), które są w tym kraju (who are in this land), to już nie będę miała po co żyć (then I will no longer have anything to live for).