Polish language series: Rdz 26, Izaak w Gerarze

In the the twenty-sixth chapter of the book of Genesis, you will read about: Izaak w Gerarze (Isaac in Gerar); przymierze z Abimelekiem (covenant with Abimelech).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 26

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 26. An archived version of the text can be found here.

Wersety 1-2

 • kolej (f.), turn
 • filistyński, Philistine
 • zatrzymać się (pf.), to stay, to stop

Review: kraj (m., land, country), nastać (pf., to come about), głód (m., famine, hunger), drugi (second), czas (m., time), powędrować (pf., to journey), król (m., king), ukazać się (pf., to appear), iść (impf., to go), wskazać (pf., to indicate, to show).

Verse 1: Gdy w kraju nastał głód (when a famine had come about in the land), drugi z kolei (the second in turn) po tym, który był (after the one which had been) za czasów Abrahama (in the times of Abraham), Izaak powędrował do Abimeleka (Isaac journeyed to Abimelech), króla filistyńskiego (the Philistine king), do Geraru (in Gerar).

Verse 2: The Lord appears unto Isaac and tells him not to go to Egypt: nie idź do Egiptu. He continues: lecz zatrzymaj się w tym kraju (rather stay in the land), który ci wskażę (which I shall indicate to you; which I shall point out to you).

Wersety 3-5

 • dotrzymać (pf.), to keep
 • posłuszny, obedient
 • nakaz (m.), command, order
 • prawo (n.), law
 • pouczenie (n.), instruction, order

Review: zamieszkać (pf., to settle), błogosławić (impf., to bless), bo (for, because), potomstwo (n., offspring), oddawać (impf., to grant, to yield), ziemia (f., land), przysięga (f., oath), dać (pf., to give), ojciec (m., father), rozmnożyć (pf., to multiply), gwiazda (f., star), niebo (n., heaven, sky), lud (m., people), życzyć (impf., to wish), szczęście (n., fortune, prosperity), udział (m., lot), dlatego że (because, given that), przestrzegać (impf., to observe, to keep, to obey), polecić (pf., to instruct).

Verse 3: Zamieszkaj w tym kraju: settle in this land. Ja będę z tobą: I shall be with you. Będę ci błogosławił: I shall bless you. In the following, te ziemie is in the accusative plural: bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie (for I grant all these lands to you and to your offspring). Dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu, Abrahamowi: I shall keep the oath that I swore (gave) to your father, Abraham.

Verse 4: Rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie: I shall multiply your offspring like the stars in the heaven. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa: all the peoples of the earth shall wish for the prosperity (such as is the lot) of your offspring.

Verse 5: Dlatego że Abraham był mi posłuszny: given that Abraham was obedient to me. Przestrzegał tego, co mu poleciłem: he has observed that (with) which I instructed him. You find three different nouns all referring in this context to the commandments of God: nakaz, prawo, pouczenie. Related: przestrzegać prawa (to obey the law).

Wersety 6-7

 • pytać (impf.), to ask
 • gotów, likely

Review: zamieszkać (pf., to settle), okoliczny (of the place, of those parts), mieszkaniec (m., inhabitant), żona (f., wife), odpowiedzieć (pf., to respond), siostra (f., sister), bać się (impf., to be afraid, to fear), mówić (impf., to say), myśleć (impf., to think), zabić (pf., to kill), jeszce (yet, more), powód (m., cause, reason), bardzo (very), piękny (beautiful).

Verse 6: Tak więc (thus) Izaak zamieszkał w Gerarze (Isaac settled in Gerar).

Verse 7: A kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę: and when the inhabitants of those parts asked (were asking) him about his wife. Jest ona moją siostrą: she is my sister. Bał się bowiem mówić: for he was afraid to say. To moja żona: she is my wife. Gdyż myślał sobie: for he thought (was thinking) to himself. Jeszcze gotowi mnie zabić z powodu Rebeki: they are more likely to kill me on account of Rebekah. Bardzo piękna: very beautiful.

Wersety 8-9

 • dłuższy, longer
 • wyglądać (impf.), to look
 • uśmiechać się (impf.), to smile
 • czule, affectionately
 • postradać (pf.), to lose

Review: mieszkać (impf., to dwell, to live), czas (m., time), pewien (a, one, a certain), raz (m., time), król (m., king), filistyński (Philistine), okno (n., window), dostrzec (pf., to perceive, to notice), żona (f., wife), wezwać (pf., to call in, to summon), przecież (after all), dlaczego (why, for what reason), odpowiedzieć (pf., to respond), mówić (impf., to say), życie (n., life).

Verse 8: Gdy tak mieszkał tam dłuższy czas: when as such he had dwelt (been dwelling) there a longer time; that is, when more time had passed since his dwelling there. Pewnego razu: one time; on a certain occasion; that is, at an unspecified moment in the past. Wyglądając przez okno: (whilst) looking out the window; przez [+ acc.], through. Abimelech observes the following: dostrzegł Izaaka uśmiechającego się czule (he noticed Isaac smiling affectionately) do Rebeki jako do żony (at Rebekah as though at a wife; that is, at Rebekah as though she were his wife).

długidłuższynajdłuższy
longlongerlongest

Verse 9: Wezwał więc Abimelek Izaaka: so Abimelech summoned Isaac. Przecież to jest twoja żona: she is your wife after all; she is your wife then. Dlaczego mówiłeś: why did you say (why were you saying). Mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia: I said so (was saying so) in order that I would not lose my life on account of her. Przez nią: by her; through her; in context, on account of her.

Wersety 10-11

 • niewiele, not much, little
 • brakować (impf.), to lack
 • któryś, some
 • ostrzeżenie (n.), warning
 • tknąć się (pf.), to touch

Review: a na to (and to this; that is, and in response to this), czemu (why), postąpić (pf., to behave, to act), poddany (m., subject), żyć (impf., to lie with), sprowadzić (pf., to bring), wina (f., sin, guilt, fault), więc (so, therefore), ktokolwiek (anybody, whosoever), człowiek (m., man), zostać (pf., to become), zgładzić (pf., to put to death).

Verse 10: A na to Abimelek: this is to be taken as and in response to this, Abimelech said; literally, and to this, Abimelech. Czemu z nami tak postąpiłeś?: why did you behave like this with us? Abimelech continues: niewiele brakowało (it almost came to pass [little was lacking]), aby któryś z mych poddanych (that one of my subjects) żył z twoją żoną (lie with your wife), a wtedy sprowadziłbyś na nas winę (and then you would have brought guilt upon us). Sprowadziłbyś is the masculine, second-person singular of the conditional of the perfective sprowadzić.

Verse 11: Abimelek dał więc (so Abimelech gave) wszystkim swym poddanym ([unto] all his subjects) takie ostrzeżenie (the following warning). Whosoever touches Rebekah will be put to death: ktokolwiek tknie się żony (anyone who touches [will touch] the wife) tego człowieka (of this man), zostanie zgładzony (shall be put to death). Observe the following: został zgładzony (he got put to death); zostanie zgładzony (he will get put to death).

Wersety 12-15

 • zasiać (pf.), to sow
 • stokrotny, hundredfold
 • plon (m.), harvest
 • dorobić się (pf.), to grow rich, to acquire
 • stado (n.), herd, flock
 • zazdrość (f.), envy, jealousy
 • zasypać (pf.), to stop up, to fill up
 • niegdyś, in the past, previously

Review: przebywać (impf., to sojourn, to abide), kraj (m., land, country), ziarno (n., seed), doczekać się (pf., to get at long last), rok (m., year), gdyż (for, because), pobłogosławić (pf., to bless), stawać się (impf., to become), coraz bardziej (more and more), zasobny (affluent, wealthy), majętność (f., fortune), liczny (numerous), owca (f., sheep), wół (m., ox), wiele (many, a lot of), służba (f., servants, domestic staff), toteż (therefore), Filistyn (m., Philistine), ziemia (f., earth), studnia (f., well), sługa (m., servant), ojciec (m., father), wykopać (pf., to dig).

Verse 12: Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno: (whilst) soujouring in that land, Isaac sowed seed. Doczekał się w owym roku stokrotnego plonu: (in) that year, he reaped (at long last) a hundredfold harvest. Gdyż Pan mu pobłogosławił: for God had blessed him.

Verse 13: I tak stawał się on coraz bardziej zasobny (and so he became richer and richer [more and more rich]) aż dorobił się wielkiej majętności (until he had acquired a great fortune).

Verse 14: Miał liczne stada owiec i wołów: he had many flocks and herds (he had [was having] numerous herds of sheep and oxen). Miał […] wiele służby: he had many servants. Z zazdrości: out of envy; out of jealousy.

Verse 15: Zasypali ziemią wszystkie studnie (they [the Philistines] stopped up all the wells with earth) które słudzy jego ojca, Abrahama (which the servants of his father Abraham), niegdyś wykopali (had previously dug). Słudzy is the nominative plural of the masculine sługa (servant).

Wersety 16-18

 • zamożniejszy, wealthier, more affluent
 • oczyszczać (impf.), to clean, to clear
 • przywrócić (pf.), to restore
 • ponadawać (impf.), to confer, to give

Review: sam (he himself), rzec (pf., to say), odejść (pf., to leave, to depart), oddalić się (pf., to withdraw, to depart), stamtąd (from there), rozbić (pf., to pitch), namiot (m., tent), dolina (f., valley), tam (there), osiąść (pf., to settle), zacząć (pf., to start, to begin), niegdyś (in the past, previously), życie (n., life), ojciec (m., father), Filistyn (m., Philistine), śmierć (f., death), zasypać (pf., to stop up, to fill up), nazwa (f., name).

Verse 16: Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka: as for Abimelech himself, he said to Isaac. Odejdź od nas: go away from us; depart from us. Bo jesteś zamożniejszy od nas: for you are wealthier than us.

zamożnyzamożniejszynajzamożniejszy
wealthywealthierwealthiest

Verse 17: Izaak oddalił się więc stamtąd: so Isaac withdrew from there; so Isaac departed from there. Rozbić namiot means to pitch a tent; it can also be taken as meaning to set up camp, to encamp. Rozbiwszy namioty w dolinie Geraru: and having set up camp (pitched tents) in the valley of Gerar. Tam osiadł: there he settled.

Verse 18: I zaczął oczyszczać studnie: and he began to clear out the wells. Niegdyś wykopane: previously dug. Za życia Abrahama: in the life of Abraham. Po śmierci Abrahama: after the death of Abraham. Przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec: he restored unto them the names that (such names as) his father had previously conferred (was previously conferring).

Wersety 19-21

 • kopać (impf.), to dig, to sink
 • natrafić (pf.), to meet, to come up (against)
 • bić (impf.), to gush, to spring
 • swarzyć się (pf.), to quarrel

Review: sługa (m., servant), dolina (f., valley), studnia (f., well), źródło (n., spring, source), pasterz (m., shepherd), wszcząć (pf., to begin, to start), sprzeczka (f., argument, conflict), mówić (impf., to say), woda (f., water), nazwać (pf., to name), potem (then), wykopać (pf., to dig), inny (another), znów (again), powstać (pf., to arise), spór (m., argument, conflict), toteż (therefore), dać (pf., to give), nazwa (f., name).

Verse 19: Kopiąc w owej dolinie studnię: whilst digging a well in that valley. Natrafna bijące źródło: to came up against a gushing spring; to meet with a springing source.

Verse 20: An argument arises between the shepherds of Gerar and those of Isaac: pasterze z Geraru (the shepherds of Gerar) wszczęli sprzeczkę (started an argument) z pasterzami Izaaka (with the shepherds of Isaac). The Gerar herdsmen say that the water is theirs: to dla nas ta woda (it is for us, this water; that is, this water is ours). The well is named Esek (from the Hebrew for strife, contention): bo swarzyli się z nim o nią (for they had quarrelled with him over it [about it]).

Verse 21: Having abandoned the first well, Isaac and his men dig a second: wykopali inną studnię (they dug another well), but yet another quarrel occurs: znów powstał o nią spór (an argument again arose over it [about it]). For this reason, this well is named Sitna (from the Hebrew for enmity): toteż dał jej nazwę Sitna (so he named it [gave it the name] Sitnah).

Wersety 22-24

 • swobodny, unconstrained, ample

Review: przenieść się (pf., to move), inny (another), miejsce (n., place), wykopać (pf., to dig), jeszcze (yet, another), studnia (f., well), już nie (no more), spór (m., argument, conflict), dać (pf., to give), nazwa (f., name), mówić (impf., to say), teraz (now), przestrzeń (f., space), rozmnażać się, to reproduce, to multiply oneself), kraj (m., land, country), wyruszyć (impf., to leave, to set out), zaraz (at once, immediately), pierwszy (first), noc (f., night), ukazać się (pf., to appear), ojciec (m., father), lękać się (impf., to be afraid, to fear), błogosławić (impf., to bless), rozmnażać (impf., to multiply), potomstwo (n. offspring), wzgląd (m., consideration, account; przez wzgląd na, on account of), służyć (impf., to serve).

Verse 22: Izaak przeniósł się więc na inne miejsce: so Isaac moved to another place. Wykopał jeszcze inną studnię: he dug yet another well. O tę studnię już nie było sporów: over (about) this well there was no further conflict. The well is named Rechobot (from the Hebrew for wide spaces). He says: teraz dał nam Pan (now the Lord has given us) swobodną przestrzeń (ample space), abyśmy się rozmnażali w tym kraju (in order that we may multiply in this land).

Verse 23: Potem wyruszył Izaak do Beer-Szeby: then Isaac set out for Beersheba.

Verse 24: I zaraz pierwszej nocy: and right on the first night. Ukazał mu się Pan: the Lord appeared to him. Nie lękaj się: fear not. Bo Ja będę z tobą: for I shall be with you. Będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo: I shall be with you, multiplying your offspring. Przez wzgląd na Abrahama, który Mi służył: on account of Abraham, who served (was serving) me.

Wersety 25-27

 • przyjaciel (m.), friend
 • znienawidzić (pf.), to come to hate

Review: zbudować (pf., to construct, to build), tam (there), ołtarz (m., altar), wzywać (impf., to invoke, to call upon), imię (n., name), rozbić (pf., to pitch), namiot (m., tent), sługa (m., servant), wykopać (pf., to dig), studnia (f., well), przybyć (pf., to arrive, to come), oraz (as well as), dowódca (m., commander, leader), wojsko (n., army), czemu (why), przybywać (impf., to come, to arrive), przecież (after all), kazać (impf., to order, to command), oddalić się (pf., to withdraw, to depart).

Verse 25: Izaak zbudował więc tam ołtarz: so Isaac built an altar there. Wzywał imienia Pana: he invoked the Lord by name. Rozbił też tam swój namiot: he also pitched his tent there. Słudzy Izaaka wykopali tam studnię: Isaac’s servants dug a well there.

Verse 26: Potem przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat: then from Gerar came Abimelech and Ahuzzath. You read who Ahuzzath was: jeden z przyjaciół Abimeleka (one of Abimelech’s friends). Dowódca wojska: army commander.

Verse 27: Czemu przybywacie do mnie (why do you come to me), przecież znienawidziliście mnie (seeing as you have come to hate me) i kazaliście mi się od was oddalić? (and ordered [were ordering] me to withdraw from you?).

Wersety 28-31

 • umowa (f.), treaty, pact
 • skrzywdzić (pf.), to wrong, to harm
 • wyświadczać (pf.), to render, to show
 • spokojnie, peacefully, calmly
 • nawzajem, each other
 • pożegnać (pf.), to bid farewell
 • rozstać się (pf.), to take one’s leave
 • zgoda (f.), agreement, harmony

Review: odpowiedzieć (pf., to respond), widzieć (impf., to see), postanowić (pf., to decide, to resolve), istnieć (impf., to exist), między (between), czyli (that is to say), chcieć (impf., to want, to mean), zawrzeć (pf., to establish, to conclude), przymierze (n., pact, covenant), uczynić (pf., to make, to do), złe (n., ill, harm), tylko (only), dobro (n., good), pozwolić (pf., to permit, to let), odejść (pf., to leave, to depart), błogosławić (impf., to bless), wyprawić (pf., to give; of feast), uczta (f., feast), jeść (impf., to eat), pić (impf., to drink), nazajutrz (the day after), rano (in the morning), złożyć (pf., to offer up), przysięga (f., oath), po czym (thereupon).

Verse 28: Widząc, jak Pan jest z tobą: seeing how Lord is with you. Postanowiliśmy, aby istniała […] umowa: we decided that there would be a treaty (that a treat would exist). Między nami, czyli między tobą a nami: between us, that is to say, between you and us. Chcemy z tobą zawrzeć przymierze: we mean to conclude a pact with you.

Verse 29: Że nie uczynisz nam nic złego (that you will do us no harm), jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie (as we have not wronged you), wyświadczając ci tylko dobro (rendering you only good; that is, always having dealt well with you), i pozwoliliśmy ci spokojnie odejść (and we have allowed you to go peacefully). Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi: may the Lord now therefore bless you.

Verse 30: Wyprawić ucztę: to give a feast, to hold a feast. Oni zaś jedli i pili: as for them, they ate and drank (were eating and drinking).

Verse 31: Nazajutrz rano: the following morning; the next morning; the morning after. Złożyli sobie nawzajem przysięgę: they exchanged oaths (they offered one another the oath). Izaak ich pożegnał: Isaac bade them farewell. Rozstali się w zgodzie: they took their leave in agreement; in harmony.

Wersety 32-35

 • wiadomość (f.), message
 • nosić (impf.), to bear
 • dzisiejszy, present
 • zgryzota (f.), affliction

Review: dzień (m., day), sługa (m., servant), przynieść (pf., to bring back), studnia (f., well), znaleźć (pf., to find), woda (f., water), nazwać (pf., to call), stąd (from here), miasto (n., city, town), nazwa (f., name), czterdzieści (forty), rok (m., year), wziąć za żonę (pf., to take as wife), córka (f. daughter), Chetyta (m., Hittite), oraz (as well as), powód (m., cause, reason).

Verse 32: Tego dnia: on that (this) day. Przynieść wiadomość o studni: to bring a message about the well; to bring news of (about) the well. Znaleźliśmy wodę: we have found water.

Verse 33: Isaac names the well Szibea (from the Hebrew for swearing, oath-taking). You also read: stąd (from here; that is, it is for this reason that) miasto to nosi po dzień dzisiejszy nazwę Beer-Szeba (this city bears up to the present day the name Beersheba [from the Hebrew for well of the oath]). Po dzień dzisiejszy means up to the present day.

Verse 34: Gdy Ezaw miał czterdzieści lat: when Esau was forty years old. Wziął za żonę Jehudit, córkę Chetyty Beeriego: he took as wife Judith, daughter of Beeri the Hittite. [Wziął za żonę] Bosmat, córkę Chetyty Elona: he took as wife Basemath, daughter of Elon the Hittite.

Verse 35: Because of the Canaanitish descent of these women, they were a source of grief for Isaac and Rebekah: były one powodem (they were the cause) zgryzoty Izaaka i Rebeki (of Isaac and Rebekah’s affliction).