Genesis 20 in Polish

The twentieth chapter of the book of Genesis tells of: Abraham w Gerarze (Abraham in Gerar).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Rdz 20

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 20. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-6

 • mawiać (impf.), to {be wont to} say
 • wysłać (pf.), to send forth
 • z powodu (+ gen.), because of
 • ukarać (pf.), to punish
 • śmierć (f.), death
 • niewinny, innocent
 • prostota (f.), simplicity
 • serce (n.), heart
 • powstrzymać (pf.), to hold back
 • dotknąć się (pf.), to touch

Review: potem (then), powędrować (pf., to wayfare), stamtąd (thence), osiedlić się (pf., to settle oneself), pomiędzy (between), przebywać (impf., to sojourn), żona (f., wife), siostra (f., sister), wobec (in the face of), król (m., king), człowiek (m., man), zabrać (pf., to take along), sam (the same), jednak (howbeit), noc (f., night), przyjść (pf., to come), sen (m., dream), powiedzieć (pf., to say), umrzeć (pf., to die), powód (m., cause), kobieta (f., woman), mieć (impf., to have), mąż (m., husband), jeszcze (yet), zbliżyć się (pf., to draw near), rzec (pf., to say), także (also), przecież (after all), mówić (impf., to speak), również (also), brat (m., brother), uczynić (pf., to do), ręka (f., hand), czysty (clean), wtedy (then), wiedzieć (impf., to know), toteż (therefore), wykroczenie (n., transgression), przeciwko (against), dlatego (wherefore), dopuścić (pf., to allow).

Verses 1-2: Potem Abraham powędrował stamtąd do Negebu (then Abraham wayfared thence unto the Negev) i osiedlił się pomiędzy Kadesz a Szur (and settled himself between Kadesh and Shur). A gdy przebywał w Gerarze (and when he was sojourning in Gerar), mawiał o swej żonie Sarze (he would say of his wife Sarah): jest ona moją siostrą (she is my sister). Wobec tego (in the face of this) Abimelek, król Geraru, wysłał [swoich] ludzi (Abimelech king of Gerar sent forth his men), by zabrali Sarę (that they should take along Sarah).

Verse 3: Tej samej jednak nocy (howbeit this same night) przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie (God came unto Abimelech in a dream) i powiedział do niego (and said unto him): umrzesz z powodu tej kobiety (thou shalt die because of this woman), którą zabrałeś (whom thou hast taken along), gdyż ona ma męża (for she hath a husband).

Declension of powód (n.)

sing. pl.
nom. powód powody
gen. powodu powodów
dat. powodowi powodom
acc. powód powody
instr. powodem powodami
loc. powodzie powodach
voc. powodzie powody

Verse 4: Abimelek, który jeszcze nie zbliżył się do niej (Abimelech, who had not yet drawn near unto her), rzekł (said): Panie (O Lord), czy miałbyś także ukarać śmiercią ludzi niewinnych? (oughtest Thou also punish with death innocent men?).

Verse 5: Przecież on mi mówił (after all he spoke unto me): ona jest moją siostrą (she is my sister), i przecież ona również mówiła (and after all she also spoke): on jest moim bratem (he is my brother). Uczyniłem to (I did this) w prostocie serca (in simplicity of heart) i z rękami czystymi (and with clean hands).

Verse 6: Wtedy Bóg rzekł do niego (then God said unto him): i Ja wiem (and I know), że uczyniłeś to (that thou didst do this) w prostocie serca (in simplicity of heart). Toteż sam ciebie powstrzymałem (therefore I Myself held thee back) od wykroczenia przeciwko Mnie (from transgression against Me); dlatego nie dopuściłem (wherefore I allowed not), abyś się jej dotknął (that thou might touch her).

Wersety 7-9

 • zwrócić (pf.), to restore
 • prorok (m.) prophet
 • modlić się (impf.), to pray
 • zwołać (pf.), to convoke
 • opowiedzieć (pf.), to recount
 • przerazić się (pf.), to become dismayed
 • zawinić (pf.), to do wrong
 • o mało, nearly
 • doprowadzić (pf.), to bring
 • powinien, ought

Review: teraz (now), więc (therefore), żona (f., wife), bo (for), człowiek (m., man), pozostać (pf., to remain), przy (alongside), życie (n., life), jeżeli (if), wiedzieć (impf., to know), na pewno (surely), minąć (pf., to pass by), śmierć (f., death), wszystek (all), bliski (m., kindred), nazajutrz (next day), rano (in the morning), domownik (m., domestic), bardzo (very), potem (then), wezwać (pf., to summon), rzec (pf., to say), uczynić (pf., to do), poddany (m., subject), wielki (great), grzech (m., sin), postąpić (pf., to deal), postępować (impf., to deal).

Verse 7: Teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi (now therefore restore the wife unto this man), bo jest on prorokiem (for he is a prophet) i będzie się modlił za ciebie (and will be praying for thee), abyś pozostał przy życiu (that thou may remain alongside life). Jeżeli zaś nie zwrócisz (but if thou will restore her not), wiedz (know), że na pewno nie minie śmierć ciebie i wszystkich twoich bliskich (that death will surely not pass by thee and all thy kindred).

Verse 8: Nazajutrz rano Abimelek zwołał wszystkich swoich domowników (next morning Abimelech convoked all his domestics) i opowiedział im to wszystko (and recounted them all this), oni zaś bardzo się przerazili (whereas they became very dismayed).

Verse 9: Potem Abimelek wezwał Abrahama (then Abimelech summoned Abraham) i rzekł mu (and said unto him): cóżeś nam uczynił? (what ever hast thou done us?). Cóż ci zawiniłem (what wrong have I done thee), że o mało nie doprowadziłeś mnie i moich poddanych (that thou hast nearly brought me and my subjects) do wielkiego grzechu? (unto great sin?). Postąpiłeś ze mną tak (thou hast so dealt with me), jak nie powinno się postępować (as one ought not deal).

Wersety 10-13

 • bojaźń (f.), fear
 • zresztą, besides
 • mimo, despite
 • kazać (impf.), to bid
 • wędrówka (f.), wayfaring
 • przysługa (f.), service

Review: zapytać (pf., to ask), mieć (impf., to have), zamiar (m., intention), czynić (impf., to do), odpowiedzieć (pf., to respond), bo (for), myśleć (impf., to think), na pewno (surely), tu (here), człowiek (m., man), boży (godly), zabić (pf., to kill), powód (m., cause), z powodu (because of), żona (f., wife), rzeczywiście (indeed), siostra (f., sister), jako (as), córka (f., daughter), ojciec (m., father), inny (other), matka (f., mother), mimo (despite), zostać (pf., to become), więc (therefore), wyruszyć (pf., to set forth), dom (m., house), rzec (pf., to say), wyświadczyć (pf., to show), tam (there), dokąd (whither), przyjść (pf., to come), mówić (impf., to speak), brat (m., brother).

Verse 10: I zapytał Abimelek Abrahama (and Abimelech asked Abraham): jaki miałeś zamiar, czyniąc to? (what intention hadst thou in doing this?).

Verse 11: Abraham odpowiedział (Abraham responded): bo myślałem (for I would think): na pewno nie ma tu [u ludzi] bojaźni Bożej (surely here amongst the men there is not Godly fear) i zabiją mnie z powodu mej żony (and they will kill me because of my wife).

Verse 12: Zresztą jest ona rzeczywiście moją siostrą (besides she is indeed my sister), jako córka ojca mego (as daughter of my father), lecz innej matki (but of another mother); mimo to została moją żoną (despite this she became my wife).

Verse 13: Gdy więc Bóg kazał mi (when God therefore bade me) wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę (set forth from the house of my father in wayfaring), rzekłem do niej (I said unto her): wyświadczysz mi przysługę (thou shalt show me this service), gdy tam, dokąd przyjdziemy (when there whither we shall come), będziesz mówiła do mnie (thou shalt be speaking of me): on jest moim bratem (he is my brother).

Wersety 14-18

 • dowód (m.), testimony
 • bez (+ gen.), without
 • pomodlić się (pf.), to pray
 • uzdrowić (pf.), to heal
 • niepłodność (f.), barrenness

Review: wtedy (then), dać (pf., to give), owce (pl., sheep), wół (m., ox), niewolnik (m., bondsman), niewolnica (f., bondsmaid), zwrócić (pf., to restore), żona (f., wife), po czym (thereupon), rzec (pf., to say), oto (here is), kraj (m., country), zamieszkać (pf., to settle), podobać się (impf., to please), powiedzieć (pf., to say), dawać (impf., to give), brat (m., brother), tysiąc (thousand), sztuka (f., piece), srebro (n., silver), niechaj (let), wina (f., guilt), wobec (before), wszystek (all), móc (impf., to be able), mieć (impf., to have), potomstwo (n., offspring), bowiem (for), dotknąć (pf., to afflict), łono (n., womb), dom (m., house).

Verse 14: Wtedy Abimelek dał Abrahamowi (then Abimelech gave unto Abraham) owce, woły, niewolników i niewolnice (sheep, oxen, bondsmen and bondsmaids) i zwrócił mu żonę jego Sarę (and restored unto him his wife Sarah).

Verse 15: Po czym rzekł (thereupon he said): oto kraj mój przed tobą (here is my country before thee): zamieszkaj, gdzie ci się podoba (settle where it is pleasing unto thee).

Verse 16: Do Sary powiedział (unto Sarah he said): daję bratu twemu (I give unto thy brother) tysiąc sztuk srebra (a thousand pieces of silver); niechaj to będzie dla ciebie dowodem (let this be for thee as testimony), że jesteś bez winy (that thou art without guilt), wobec wszystkich, którzy są z tobą (before all who are with thee).

Verses 17-18: Abraham pomodlił się do Boga (Abraham prayed unto God) i Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i jego niewolnice (and God healed Abimelech, his wife and his bondsmaids), aby mogli mieć potomstwo (that they might be able to have offspring); Bóg bowiem dotknął niepłodnością (for God had afflicted with barrenness) wszystkie łona w domu Abimeleka (all the wombs of the house of Abimelech) za Sarę, żonę Abrahama (on account of Sarah wife of Abraham).