Genesis 15 in Polish

The subject matter whereof the fifteenth chapter of the book of Genesis treats is: zapowiedź licznego potomstwa i przymierze (foretelling of numerous offspring and the covenant). The feminine zapowiedź means foretelling.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Rdz 15

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 15. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-5

 • wydarzenie (n.), occurrence
 • podczas (+ gen.), during
 • widzenie (n.), vision
 • obawiać się (impf.), to fear
 • obrońca (m.), defender
 • nagroda (f.), reward
 • sowity, ample
 • kres (m.), end
 • przyszły, future
 • spadkobierca (m.), heir
 • majętność (f.), wealth
 • dziedziczyć (impf.), to inherit
 • zdołać (pf.), to be able

Review: tak (so), powiedzieć (pf., to say), rzec (pf., to say), skoro (since), zbliżać się (impf., to draw near), życie (n., life), potomek (m., descendant), mówić (impf., to speak), ponieważ (for), dać (pf., to give), właśnie (squarely), zrodzić (pf., to engender), sługa (m., servant), zostać (pf., to become), ale (but), usłyszeć (pf., to hear), słowo (n., word), lecz (but), pochodzić (impf., to proceed), polecić (pf., to instruct), wyjść (pf., to come forth), namiot (m., tent), spojrzeć (pf., to look), niebo (n., heaven), policzyć (pf., to number), gwiazda (f., star), jeśli (if), uczynić (pf., to do), potem (then), dodać (pf., to add), liczny (numerous), potomstwo (n., offspring).

Verse 1: Po tych wydarzeniach (after these occurrences) Pan tak powiedział do Abrama* (the Lord so said unto Abram) podczas widzenia (during a vision): nie obawiaj się, Abramie+ (fear not, Abram), bo Ja jestem twoim obrońcą (for I am thy defender); nagroda twoja będzie sowita (thy reward will be ample). — *genitive +vocative

Verse 2: Abram rzekł (Abram said): *o Panie, mój Boże* (O Lord my God), na cóż mi ona+ (what ever is it unto me), skoro zbliżam się do kresu mego życia (since I am drawing near unto the end of my life), nie mając potomka (in having not a descendant); przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności (as for the future heir of my wealth) jest Damasceńczyk¬ Eliezer (it is Eliezer the Damascan). — *O Panie, mój Boże is set in the vocative. +Ona refers back to the feminine nagroda (reward), from verse 1. ¬Damasceńczyk: m., Damascan; identifies a one of Damaszek (Damascus).

Verse 3: I mówił (and he spoke): ponieważ nie dałeś mi potomka (for Thou hast not given me a descendant), ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój (squarely this servant mine engendered about me), zostanie moim spadkobiercą (will become mine heir).

Verse 4: Ale oto usłyszał słowa (but so it was that he heard these words): nie on będzie twoim spadkobiercą (it is not he who will be thine heir), lecz ten po tobie dziedziczyć będzie (but from thee will be inheriting this one), który od ciebie będzie pochodził (who from thee will proceed).

Verse 5: I poleciwszy Abramowi* wyjść z namiotu (and in having instructed Abram to come forth from the tent), rzekł (He said): spójrz na niebo (look into the heaven) i policz gwiazdy (and number the stars), jeśli zdołasz to uczynić (if thou will be able to do this); potem dodał (then He added): tak liczne będzie twoje potomstwo (so numerous will thine offspring be). — *dative: unto Abram

Declension of gwiazda (f.)

sing. pl.
nom. gwiazda gwiazdy
gen. gwiazdy gwiazd
dat. gwieździe gwiazdom
acc. gwiazdę gwiazdy
instr. gwiazdą gwiazdami
loc. gwieździe gwiazdach
voc. gwiazdo gwiazdy

Wersety 6-9

 • uwierzyć (pf.), to believe
 • poczytać (pf.), to reckon
 • zasługa (f.), merit
 • wywieść (pf.), to lead forth
 • własność (f.), possession
 • upewnić się (pf.), to make certain
 • trzyletni, three-year-old
 • jałowica (f.), heifer
 • koza (f.), she-goat
 • baran (m.), ram
 • nadto, moreover
 • synogarlica (f.), turtledove

Review: potem (then), rzec (pf., to say), chaldejski (Chaldean), dać (pf., to give), kraj (m., country), móc (impf., to be able), otrzymać (pf., to receive), wtedy (then), wybrać (pf., to select), gołębica (f., dove).

Verse 6: Abram uwierzył (Abram believed) i Pan poczytał mu to za zasługę (and the Lord reckoned this unto him for merit).

Verse 7: Potem zaś rzekł do niego (and then He said unto him): Ja jestem Pan (I am the Lord), który ciebie wywiodłem (who led thee forth) z Ur chaldejskiego (from the Chaldean Ur), aby ci dać (to give thee) ten oto kraj (this very country) na własność (for a possession).

Verse 8: A na to Abram (and at this Abram {said}): o Panie, mój Boże (O Lord my God), jak będę mógł się upewnić (how shall I be able to make certain), że otrzymam go na własność? (that I shall receive it for a possession?).

Verse 9: Wtedy Pan rzekł (then the Lord said): wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę (select for Me a three-year-old heifer), trzyletnią kozę (a three-year-old she-goat) i trzyletniego barana (and a three-year-old ram), a nadto synogarlicę i gołębicę (and moreover a turtledove and a dove).

Wersety 10-11

 • poprzerąbywać (pf.), to chop up
 • połowa (f.), half
 • przerąbać (pf.), to chop
 • ułożyć (pf.), to put down
 • naprzeciw (+ gen.), opposite
 • porozcinać (pf.), to cut up
 • zlatywać się (impf.), to flock
 • drapieżny, predatory
 • odpędzić (pf.), to drive away

Review: wybrać (pf., to select), wszystko (n., all), wzdłuż (lengthways), część (f., part), jeden (the one), drugi (the other), ptak (m., bird), mięso (n., flesh), zacząć (pf., to start), ptactwo (n., fowl).

Verse 10: Wybrawszy to wszystko (in having selected all this), Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy (Abram chopped it up lengthways into halves) i przerąbane części ułożył (and the chopped pieces did he put down) jedną naprzeciw drugiej (the one opposite the other); ptaków nie porozcinał (the birds he did not cut up).

Verse 11: Kiedy zaś do tego mięsa (and when unto this flesh) zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne (did start to flock the predatory fowl), Abram je odpędził (Abram drove them away).

Wersety 12-14

 • słońce (n.), sun
 • chylić się (impf.), to decline
 • zapaść (pf.), to sink
 • opanować (pf.), to conquer
 • uczucie (n.), sensation
 • lęk (m.), dread
 • ogarnąć (pf.), to take hold of
 • przebywać (impf.), to sojourn
 • przybysz (m.), sojourner
 • ciemiężyć (impf.), to oppress
 • zesłać (pf.), to send down {from heaven}
 • zasłużony, deserved

Review: zachód (m., west), głęboki (deep), sen (m., sleep), wielki (great), ciemność (f., darkness), wiedzieć (impf., to know), dobrze (well), potomek (m., descendant), kraj (m., country), czterysta (four hundred), rok (m., year), tam (there), niewolnik (m., bondsman), (until), wreszcie (at the last), kara (f., punishment), naród (m., nation), po czym (whereupon), wyjść (pf., to come forth), dobytek (m., substance).

Verse 12: A gdy słońce chyliło się ku zachodowi (and when the sun was declining towards the west), Abram zapadł w głęboki sen (Abram sank into a deep sleep) i opanowało go uczucie lęku (and a sensation of dread conquered him), jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność (as though great darkness had taken hold of him). — Review: Cardinal points in Polish; see the notes at verse 8 on the linked page.

Verses 13-14: I wtedy to Pan rzekł do Abrama (and then it was that the Lord said unto Abram): wiedz o tym dobrze (know of this well), iż twoi potomkowie (that thy descendants) będą przebywać jako przybysze w kraju (will be sojourning as sojourners in a country), który nie będzie ich krajem (which will not be their country), i przez czterysta lat (and for four hundred years) będą tam ciemiężeni (there will they be oppressed) jako niewolnicy (as bondsmen); aż wreszcie ześlę (until at the last I shall send down) zasłużoną karę (a deserved punishment) na ten naród, którego będą niewolnikami (upon this nation whereof they will be bondsmen), po czym oni wyjdą (whereupon they will come forth) z wielkim dobytkiem (with great substance).

Wersety 15-21

 • przodek (m.), forebear
 • pokój (m.), peace
 • późny, late
 • starość (f.), old age
 • grób (m.), grave
 • dopełnić się (pf.), to fulfil oneself
 • miara (f.), measure
 • zajść (pf.), to set
 • mrok (m.), tenebrity
 • nieprzenikniony, impenetrable
 • dym (m.), smoke
 • jakby, as though
 • wydobywać się (impf.), to draw oneself forth
 • piec (m.), oven
 • niby, as though
 • goreć (impf.), to burn
 • pochodnia (f.), torch
 • przesunąć się (pf.), to move oneself

Review: odejść (pf., to depart), zejść (pf., to go down), potomek (m., descendant), powrócić (pf., to return), tu (hither), dopiero (but), czwarty (fourth), pokolenie (n., generation), gdy już (right when), niegodziwość (f., wickedness), słońce (n., sun), nastać (pf., to come about), ukazać się (pf., to appear), ogień (m., fire), między (between), połowa (f., half), zwierzę (n., animal), właśnie (squarely), zawrzeć (pf., to establish), przymierze (n., covenant), mówić (impf., to speak), ptomstwo (n., offspring), dawać (impf., to give), kraj (m., country), rzeka (f., river), egipski (Egyptian), aż do (so far as), wielki (great), wraz z (together with).

Verse 15: Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju (but thou wilt depart unto thy forebears in peace), w późnej starości zejdziesz do grobu (in late old age wilt thou go down unto the grave).

Verse 16: Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu (thy descendants will return hither but in the fourth generation), gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów* (right when the measure of wickedness of the Amorites will have fulfilled itself). — *The Polish for Amorite in the nominative singular is Amoryta; its nominative plural is Amoryci. Amorytów, on the other hand, is genitive plural in form.

Verse 17: A kiedy słońce zaszło (and when the sun set) i nastał mrok nieprzenikniony (and impenetrable tenebrity came about), ukazał się dym (smoke appeared) jakby wydobywający się z pieca (as though drawing itself forth from an oven) i ogień niby gorejąca pochodnia (and fire as though a burning torch) i przesunęły się (and they moved themselves) między tymi połowami zwierząt (between these halves of animals).

Verses 18-21: Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze (squarely then was it that the Lord established a covenant) z Abramem (with Abram), mówiąc (in speaking): potomstwu twemu daję ten kraj (unto thine offspring do I give this country), od *Rzeki Egipskiej* (from the Egyptian River) aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat (so far as the great river, the river Euphrates), +wraz z+ Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami (together with the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites and the Jebusites). — *In Rzeka Egipska (Egyptian River), the adjective egipski takes its feminine form egipska to agree with the feminine noun rzeka. For Rzeka Egipska follows od in the text of this verse, it passes into genitive position as Rzeki Egipskiej. The adjective egipski is not customarily capitalised, but here it forms part of a proper name. +The Polish names of the peoples mentioned follow wraz z, whence the employment of the instrumental case. Names of peoples: (i) nominative singular; (ii) nominative plural: Kenite: (i) Kenita, (ii) Kenici. Kenizzite: (i) Kenizyta, (ii) Kenizyci. Kadmonite: (i) Kadmonita, (ii) Kadmonici. Hittite: (i) Chetyta, (ii) Chetyci. Perizzite: (i) Peryzzyta, (ii) Peryzzyci. Rephaim: (i) Refaita, (ii) Refaici. Amorite: (i) Amoryta, (ii) Amoryci. Canaanite: (i) Kananejczyk, (ii) Kananejczycy. Girgashite: (i) Girgaszyta, (ii) Girgaszyci. Jebusite: (i) Jebusyta, (ii) Jebusyci.