Genesis 12 in Polish

The twelfth chapter of the book of Genesis recounts such matter: Bóg powołuje Abrama (God appointeth Abram); Abram w Egipcie (Abram in Egypt); zabranie Saraj na dwór faraona (the taking along of Sarai into the pharaoh’s court). The imperfective powoływać means to appoint, whereas the Polish for Egypt is the masculine Egipt.

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Rdz 12

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 12. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

 • rodzinny, familial
 • dom (m.), house
 • ukazać (pf.), to show
 • rozsławić (pf.), to cover with exalt
 • błogosławieństwo (n.), blessing
 • otrzymywać (impf.), to receive

Review: rzec (pf., to say), wyjść (pf., to come forth), ziemia (f., land), ojciec (m., father), kraj (m., country), uczynić (pf., to make), bowiem (for), wielki (great), naród (m., nation), błogosławić (impf., to bless), imię (n., name), stać się (pf., to become), złorzeczyć (impf., to curse), lud (m., people), cały (whole), ziemia (f., earth).

Verse 1: Pan rzekł do Abrama (the Lord said unto Abram): wyjdź z twojej ziemi rodzinnej (come forth from thy familial land) i z domu twego ojca (and from thy father’s house) do kraju, który ci ukażę (unto the country which I shall show thee).

Verse 2: Uczynię bowiem z ciebie (for I shall make of thee) wielki naród (a great nation), będę ci błogosławił (I shall be blessing thee) i twoje imię rozsławię (and thy name shall I cover with exalt): staniesz się błogosławieństwem (thou wilt become a blessing).

Declension of błogosławieństwo (n.)

sing. pl.
nom. błogosławieństwo błogosławieństwa
gen. błogosławieństwa błogosławieństw
dat. błogosławieństwu błogosławieństwom
acc. błogosławieństwo błogosławieństwa
instr. błogosławieństwem błogosławieństwami
loc. błogosławieństwie błogosławieństwach
voc. błogosławieństwo błogosławieństwa

Verse 3: Będę błogosławił tym (I shall be blessing these), którzy ciebie błogosławić będą (who will be blessing thee), a tym, którzy tobie będą złorzeczyli (whereas these who will be cursing thee), i ja będę złorzeczył (so too shall I be cursing). Przez ciebie (by thee) będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi (will the peoples of the whole earth be receiving the blessing).

Wersety 4-6

 • pójść (pf.), to go
 • bratanek (m.), fraternal nephew
 • dobytek (m.), substance
 • oba, both
 • posiadać (impf.), to hold
 • służba (f.), service
 • nabyć (pf.), to acquire
 • przybyć (pf.), to come
 • przejść (pf.), to pass
 • pewien, a certain
 • miejscowość (f.), site
 • koło (+ gen.), round
 • dąb (m.), oak
 • wówczas, then

Review: udać się (pf., to go), droga (f., way), jak (as), rozkazać (pf., to order), z (with), mieć (impf., to have), siedemdziesiąt pięć (seventy-five), rok (m., year), wyjść (pf., to come forth), zabrać (pf., to take along), żona (f., wife), cały (the whole of), oraz (as well as), wyruszyć (pf., to set forth), kraj (m., country), aż do (so far as), mieszkać (impf., to dwell), Kananejczyk (m., Canaanite).

Verse 4: Abram udał się w drogę (Abram went on the way), jak mu Pan rozkazał (as the Lord had ordered him), a z nim poszedł* i Lot (and with him went also Lot). Abram miał siedemdziesiąt pięć lat (Abram was seventy-five years old), gdy wyszedł z Charanu (when he came forth from Haran). — *poszedł: masculine, third-person singular of the past tense of the perfective verb pójść

Verses 5-6: I zabrał Abram z sobą (and Abram took along with himself) swoją żonę Saraj (his wife Sarai), swego bratanka Lota (his fraternal nephew Lot) i cały dobytek (and the whole of the substance), jaki obaj posiadali (which both held), oraz służbę, którą nabyli w Charanie (as well as the service which they had acquired in Haran), i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu (and they set forth to go unto Canaan). Gdy zaś przybyli do Kanaanu (now when they came unto Canaan), Abram przeszedł przez ten kraj (Abram passed through this country) aż do pewnej miejscowości (so far as a certain site) koło Sychem (round Shechem), do dębu More (unto the oak {of} Moreh). A w kraju tym (and in this country) mieszkali wówczas Kananejczycy (were then dwelling the Canaanites). — Related vocabulary: bratanek (m., fraternal nephew); bratanica (f., fraternal niece); siostrzeniec (m., sororal nephew); siostrzenica (f., sororal niece).

Declension of dąb (m.)

sing. pl.
nom. dąb dęby
gen. dębu dębów
dat. dębowi dębom
acc. dąb dęby
instr. dębem dębami
loc. dębie dębach
voc. dębie dęby

Wersety 7-8

 • oddawać (impf.), to render
 • przenieść się (pf.), to remove oneself
 • wzgórze (n.), hill
 • rozbić (pf.), to pitch
 • zachód (m.), west

Review: ukazać się (pf., to appear), rzec (pf., to say), potomstwo (n., offspring), właśnie (squarely), ziemia (f., land), zbudować (pf., to build), ołtarz (m., altar), stamtąd (thence), wschód (m., east), namiot (m., tent), pomiędzy (between), również (also), wzywać (impf., to invoke), imię (n., name).

Verse 7: Pan (the Lord), ukazawszy się Abramowi (in having appeared unto Abram), rzekł (said): twojemu potomstwu (unto thine offspring) oddaję właśnie tę ziemię (do I render squarely this land). Abram zbudował tam ołtarz dla Pana (Abram built there an altar for the Lord), który mu się ukazał (who had appeared unto him).

Verse 8: Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze (and thence he removed himself onto a hill) na wschód od Betel (unto the east of Bethel) i rozbił swój namiot (and pitched his tent) pomiędzy Betel od zachodu (between Bethel on the west) i Aj od wschodu (and Ai on the east). Tam również zbudował ołtarz dla Pana (there also he built an altar for the Lord) i wzywał imienia Jego (and would invoke His name). — Names of the four cardinal points in Polish: północ (f., north); południe (n., south); wschód (m., east); zachód (m., west). In the following, the cardinal points are in locative position: na północy (in the north); na południu (in the south); na wschodzie (in the east); na zachodzie (in the west). Now the cardinal points are in the accusative: na północ (unto the north); na południe (unto the south); na wschód (unto the east); na zachód (unto the west). These may be followed by od, as in: na północ od (unto the north of); na południe od (unto the south of); na wschód od (unto the east of); na zachód od (unto the west of). The adjective północny means northern; południowy means southern. Learn also: północny wschód (north-east); północny zachód (north-west); południowy wschód (south-east); południowy zachód (south-west). These latter four translate literally from the Polish as northern east, northern west, southern east, southern west.

Declension of zachód (m.)

nom. zachód
gen. zachodu
dat. zachodowi
acc. zachód
instr. zachodem
loc. zachodzie
voc. zachodzie

Wersety 9-13

 • zwinąć (pf.), to strike (of tents)
 • strona (f.), side
 • głód (m.), famine
 • powędrować (pf.), to wayfare
 • Egipt (m.), Egypt
 • ciężki, grievous
 • urodziwy, comely
 • kobieta (f.), woman
 • Egipcjanin (m.), Egyptian
 • zostawić (pf.), to leave
 • wieść się (impf.), to fare
 • dzięki (+ dat.), thanks unto
 • utrzymać się (pf.), to sustain oneself

Review: namiot (m., tent), wędrować (impf., to wayfare), miejsce (n., place), nastać (pf., to come about), ów (that), kraj (m., country), tam (there), pewien (a certain), czas (m., time), pozostać (pf., to remain), bowiem (for), gdy już (right when), zbliżać się (impf., to draw near), rzec (pf., to say), żona (f., wife), wiedzieć (impf., to know), skoro (so soon as), ujrzeć (pf., to see), powiedzieć (pf., to say), zabić (pf., to kill), przy (alongside), życie (n., life), mówić (impf., to speak), więc (therefore), siostra (f., sister), dobrze (well), wzgląd (m., account).

Verse 9: Zwinąwszy namioty (in having stricken the tents), Abram wędrował z miejsca na miejsce (Abram would wayfare from place unto place) w stronę Negebu (towards the Negev).

Verse 10: Kiedy zaś nastał głód w owym kraju (but when a famine came about in that country), Abram powędrował do Egiptu (Abram wayfared unto Egypt), aby tam przez pewien czas pozostać (to remain there for a certain time); był bowiem ciężki głód w Kanaanie (for there was a grievous famine in Canaan).

Verses 11-12: A gdy się już zbliżał do Egiptu (and right when he was drawing near unto Egypt), rzekł do swojej żony, Saraj (he said unto his wife Sarai): wiem, że jesteś urodziwą kobietą (I know that thou art a comely woman); skoro cię ujrzą Egipcjanie (so soon as the Egyptians will see thee), powiedzą (they will say): to jego żona (this {is} his wife); i zabiją mnie (and they will kill me), a ciebie zostawią przy życiu (whereas thee will they leave alongside life).

Verse 13: Mów więc, że jesteś moją siostrą (speak therefore that thou art my sister), aby mi się dobrze wiodło (that it may fare well for me) ze względu na ciebie (on account of thee) i abym (and that I) dzięki tobie (thanks unto thee) utrzymał się przy życiu (may sustain myself alongside life).

Declension of siostra (f.)

sing. pl.
nom. siostra siostry
gen. siostry sióstr
dat. siostrze siostrom
acc. siostrę siostry
instr. siostrą siostrami
loc. siostrze siostrach
voc. siostro siostry

Wersety 14-16

 • zauważyć (pf.), to take note
 • dostojnik (m.), dignitary
 • faraon (m.), pharaoh
 • chwalić (impf.), to commend
 • toteż, therefore
 • dwór (m.), court
 • wynagrodzić (pf.), to compensate
 • sowicie, amply
 • owce (pl.), sheep
 • wół (m.), ox
 • niewolnik (m.), bondsman
 • niewolnica (f.), bondsmaid
 • oślica (f.), she-ass
 • wielbłąd (m.), camel

Review: przybyć (pf., to come), bardzo (very), piękny (fine), kobieta (f., woman), ujrzeć (pf., to see), także (likewise), przed (before), zabrać (pf., to take along), otrzymać (pf., to receive), bowiem (for), oraz (and).

Verse 14: Gdy Abram przybył do Egiptu (when Abram came unto Egypt), zauważyli Egipcjanie (the Egyptians took note), że Saraj jest bardzo piękną kobietą (that Sarai was a very fine woman).

Verses 15-16: Ujrzawszy ją dostojnicy faraona (the dignitaries of the pharaoh, in having seen her), chwalili ją także przed faraonem (would also commend her before the pharaoh). Toteż zabrano Saraj na dwór faraona (therefore one took Sarai along into the pharaoh’s court), Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie (whereas Abram was compensated amply for her sake). Otrzymał bowiem owce i woły (for he received sheep and oxen), niewolników i niewolnice (bondsmen and bondsmaids) oraz oślice i wielbłądy (and she-asses and camels).

Declension of niewolnik (m.)

sing. pl.
nom. niewolnik niewolnicy
gen. niewolnika niewolników
dat. niewolnikowi niewolnikom
acc. niewolnika niewolników
instr. niewolnikiem niewolnikami
loc. niewolniku niewolnikach
voc. niewolniku niewolnicy

Wersety 17-20

 • dotknąć (pf.), to afflict
 • otoczenie (n.), attendants
 • wezwać (pf.) to summon
 • czemu, why
 • iść (impf.), to go
 • dworzanin (m.), courtier
 • żeby, {in order} that
 • odprowadzić (pf.), to see off

Review: jednak (howbeit), faraon (m., pharaoh), wielki (great), kara (f., punishment), zabrać (pf., to take along), żony (f., wife), rzec (pf., to say), cóż (what ever), uczynić (pf., to do), powiedzieć (pf., to say), dlaczego (why), mówić (impf., to speak), wziąć (pf., to take), teraz (now), dać (pf., to give), rozkaz (m., order), cały (the whole of), dobytek (m., substance) granica (f., border).

Verse 17: Pan jednak dotknął faraona (howbeit the Lord afflicted the pharaoh) i jego otoczenie (and his attendants) wielkimi karami (with great punishments) za zabranie* Saraj, żony Abrama (for the taking along of Sarai wife of Abram). — *The neuter zabranie is formed from the perfective zabrać.

Declension of kara (f.)

sing. pl.
nom. kara kary
gen. kary kar
dat. karze karom
acc. karę kary
instr. karą karami
loc. karze karach
voc. karo kary

Verse 18: Wezwał więc faraon Abrama i rzekł (the pharaoh therefore summoned Abram and said): cóżeś mi uczynił? (what ever hast thou done me?). Czemu mi nie powiedziałeś (why saidest thou not unto me), że ona jest twoją żoną? (that she was thy wife?).

Verse 19: Dlaczego mówiłeś (why spokest thou): że to moja siostra (‘this {is} my sister’), tak że wziąłem ją sobie za żonę? (so that I took her unto myself for wife?) A teraz (and now)oto twoja żona (here is thy wife); zabierz ją i idź (take her along and go).

Verse 20: Dał też faraon rozkaz dworzanom (the pharaoh also gave order unto his courtiers), żeby Abrama i jego żonę (that Abram and his wife), i cały jego dobytek (and the whole of his substance) odprowadzili [do granicy] (should they see off unto the border).