Genesis 11 in Polish

The first nine verses of the eleventh chapter of Genesis tell of the tower of Babel: wieża Babel. Other subjects include: potomkowie Sema (descendants of Shem); rodzina Abrama (family of Abram).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Rdz 11

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 11. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-2

 • mowa (f.), speech
 • czyli, which is to say
 • jednakowy, identical
 • wędrować (impf.), to wayfare
 • napotkać (pf.), to come upon
 • równina (f.), plain

Review: mieszkaniec (m., inhabitant), cały (whole), ziemia (f., earth), mieć (impf., to have), jeden (one), słowo (n., word), wschód (m., east), kraj (m., country), tam (there), zamieszkać (pf., to settle).

Verse 1: Mieszkańcy całej ziemi (the inhabitants of the whole earth) mieli jedną mowę (used to have one speech), czyli jednakowe słowa (which is to say, identical words).

Declension of mowa (f.)

sing. pl.
nom. mowa mowy
gen. mowy mów
dat. mowie mowom
acc. mowę mowy
instr. mową mowami
loc. mowie mowach
voc. mowo mowy

Verse 2: A gdy wędrowali ze wschodu (and when they were wayfaring from the east), napotkali równinę (they came upon a plain) w kraju Szinear (in the country {of} Shinar) i tam zamieszkali (and there did they settle).

Wersety 3-4

I mówili jeden do drugiego (and they spoke the one unto the other): chodźcie (go to), wyrabiajmy cegłę (let us produce brick) i wypalmy ją w ogniu (and let us burn it hard in fire). A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni (and right when they had brick in place of stone) i smołę zamiast zaprawy murarskiej (and pitch in place of bricklaying mortar), rzekli (they said): chodźcie (go to), zbudujemy sobie miasto (we shall build ourselves a city) i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba (and a tower whose tip will be reaching the heaven), i w ten sposób uczynimy sobie znak (and in this manner shall we make ourselves a sign), abyśmy się nie rozproszyli (that we may not scatter ourselves) po całej ziemi (over the whole earth).

 • wyrabiać (impf.), to produce
 • cegła (f.), brick
 • wypalić (pf.), to burn hard
 • ogień (m.), fire
 • zamiast (+ gen.), in place of
 • zaprawa (f.), mortar
 • murarski, bricklaying-
 • wieża (f.), tower
 • wierzchołek (m.), tip
 • sięgać (impf.), to reach

Review: mówić (impf., to speak), jeden (one), drugi (other), chodzić (impf., to go), gdy już (right when), kamień (m., stone), smoła (f., pitch), rzec (pf., to say), zbudować (pf., to build), miasto (n., city), niebo (n., heaven), sposób (m., manner), uczynić (pf., to make), znak (m., sign), rozproszyć się (pf., to scatter oneself), cały (whole), ziemia (f., earth).

Declension of wieża (f.)

sing. pl.
nom. wieża wieże
gen. wieży wież
dat. wieży wieżom
acc. wieżę wieże
instr. wieżą wieżami
loc. wieży wieżach
voc. wieżo wieże

Wersety 5-9

 • zstąpić (pf.), to descend
 • budować (impf.), to build
 • przyczyna (f.), reason
 • przyszłość (f.), future
 • nic, not a thing
 • niemożliwy, impossible
 • zamierzyć (pf.), to intend
 • zejść (pf.), to go down
 • pomieszać (pf.), to confound
 • rozumieć (impf.), to understand
 • dokończyć (pf.), to complete
 • budowa (f.), construction

Review: niebo (n., heaven), zobaczyć (pf., to see), miasto (n., city), wieża (f., tower), człowiek (m., man), jeden (one), lud (m., people), mowa (f., speech), zacząć (pf., to start), a zatem (wherefore), cokolwiek (whatsoever), uczynić (pf., to do), więc (therefore), język (m., tongue), sposób (m., manner), rozproszyć (pf., to scatter), stamtąd (thence), powierzchnia (f., face), ziemia (f., earth), dlatego (therefore), nazwać (pf., to name), bowiem (for), mieszkaniec (m., inhabitant).

Verses 5-6: A Pan zstąpił z nieba (and the Lord descended from the heaven), by zobaczyć to miasto i wieżę (to see this city and tower), które budowali ludzie (which men were building), i rzekł (and said): są oni jednym ludem (they are one people) i wszyscy mają jedną mowę (and all have one speech), i to jest przyczyną (and this is the reason), że zaczęli budować (why they have started building). A zatem w przyszłości (wherefore in the future) nic nie będzie dla nich niemożliwe (not a thing will be impossible for them), cokolwiek zamierzą uczynić (whatsoever they will intend to do).

Verse 7: Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język (let Us therefore go down and there confound their tongue) aby jeden nie rozumiał drugiego (that the one may not understand the other).

Verse 8: W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd (in this manner did the Lord scatter them thence) po całej powierzchni ziemi (over the whole face of the earth), i tak nie dokończyli budowy (and so they completed not the construction) tego miasta (of this city).

Verse 9: Dlatego to nazwano* je+ Babel (therefore it is that one named it Babel), tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi (for there did the Lord confound the speech of the inhabitants of the whole earth). Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi: thence did the Lord also scatter them over the whole face of the earth. — *Nazwano (from the perfective verb nazwać) is the impersonal past. +Je stands in for the neuter miasto.

Declension of mieszkaniec (m.)

sing. pl.
nom. mieszkaniec mieszkańcy
gen. mieszkańca mieszkańców
dat. mieszkańcowi mieszkańcom
acc. mieszkańca mieszkańców
instr. mieszkańcem mieszkańcami
loc. mieszkańcu mieszkańcach
voc. mieszkańcu mieszkańcy

Wersety 10-26

Review: potomek (m., descendant), mieć x lat (impf., to be x years old), urodzić się (pf., to be born), potop (m., flood), żyć (impf., to live), syn (m., son), córka (f., daughter), przeżyć (pf., to subsist).

Verse 10: Ci są potomkowie Sema: these are the descendants of Shem. Gdy Sem miał sto lat (when Shem was one hundred years old), urodził mu się syn, Arpachszad ({his} son Arpachshad was born unto him), w dwa lata po potopie (two years after the flood). — Review: Counting in Polish.

Verse 11: Po urodzeniu się Arpachszada (after Arpachshad’s having been born) Sem żył pięćset lat (Shem lived five hundred years) i miał synów i córki (and begot sons and daughters).

Verse 12: Arpachszad (Arpachshad), przeżywszy trzydzieści pięć lat (in having subsisted thirty-five years), miał syna Szelacha (begot {his} son Shelah).

Verse 13: A po urodzeniu się Szelacha (and after Shelah’s having been born) Arpachszad żył czterysta trzy lata (Arpachshad lived four hundred and three years) i miał synów i córki (and begot sons and daughters).

Verses 14-15: Szelach (Shelah), przeżywszy trzydzieści lat (in having subsisted thirty years), miał syna Ebera (begot {his} son Eber); po urodzeniu się Ebera (after Eber’s having been born) żył Szelach czterysta trzy lata (Shelah lived four hundred and three years) i miał synów i córki (and begot sons and daughters).

Verses 16-17: Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata (when Eber was thirty-four years old), urodził mu się syn, Peleg ({his} son Peleg was born unto him); a po urodzeniu się Pelega (and after Peleg’s having been born) żył Eber czterysta trzydzieści lat (Eber lived four hundred and thirty years) i miał synów i córki (and begot sons and daughters).

Verses 18-19: Gdy Peleg miał trzydzieści lat (when Peleg was thirty years old), urodził mu się Reu (Reu was born unto him); a po urodzeniu się Reu (and after Reu’s having been born) żył Peleg dwieście dziewięć lat (Peleg lived two hundred and nine years) i miał synów i córki (and begot sons and daughters).

Verses 20-21: Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata (when Reu was thirty-two years old), urodził mu się syn, Serug ({his} son Serug was born unto him); a po urodzeniu się Seruga (and after Serug’s having been born) żył Reu dwieście siedem lat (Reu lived two hundred and seven years) i miał synów i córki (and begot sons and daughters).

Verses 22-23: Gdy Serug miał trzydzieści lat (when Serug was thirty years old), urodził mu się Nachor (Nahor was born unto him); a po urodzeniu się Nachora (and after Nahor’s having been born) żył Serug dwieście lat (Serug lived two hundred years) i miał synów i córki (and begot sons and daughters).

Verses 24-25: Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat (when Nahor was twenty-nine years old), urodził mu się Terach (Terah was born unto him); a po urodzeniu się Teracha (and after Terah’s having been born) Nachor żył sto dziewiętnaście lat (Nahor lived one hundred and nineteen years) i miał synów i córki (and begot sons and daughters).

Verse 26: Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat (when Terah was seventy years old), urodzili mu się synowie: Abram, Nachor i Haran ({his} sons Abram, Nahor and Haran were born unto him).

Wersety 27-32

 • zemrzeć (pf.), to die
 • chaldejski, Chaldean
 • niepłodny, barren
 • wnuk (m.), grandson
 • synowa (f.), daughter-in-law
 • wyruszyć (pf.), to set forth
 • udać się (pf.), to go
 • przyjść (pf.), to come
 • osiedlić się (pf.), to settle oneself
 • doczekać (pf.), to meet with

Review: dzieje (pl., history), potomek (m., descendant), ojciec (m., father), jeszcze (yet), życie (n., life), kraj (m., country), urodzić się (pf., to be born), wziąć (pf., to take), żona (f., wife), imię (n., name), córka (f., daughter), drugi (second), więc (wherefore), potomstwo (n., offspring), syn (m., son), czyli (which is to say), jednak (howbeit).

Verse 27: Oto dzieje potomków Teracha: this is the history of the descendants of Terah. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana (Terah was the father of Abram, Nahor and Haran), a Haran był ojcem Lota (and Haran was the father of Lot).

Verse 28: Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca (Haran died yet in the life of his father Terah), w kraju, w którym się urodził (in the country wherein he was born), w Ur chaldejskim (in the Chaldean Ur).

Verse 29: Abram i Nachor wzięli sobie żony: Abram and Nahor took wives unto themselves. Imię żony Abrama było Saraj (the name of Abram’s wife was Sarai), imię zaś żony NachoraMilka (whereas the name of Nahor’s wife {was} Milcah). Była to córka Harana (it was she the daughter of Haran), który miał jeszcze drugą córkę ({he} who begot yet a second daughter) imieniem Jiska (by the name Iscah).

Verse 30: Saraj była niepłodna (Sarai was barren), nie miała więc potomstwa (wherefore she had no offspring).

Verse 31: Terach (Terah), wziąwszy z sobą swego syna Abrama (in having taken with himself his son Abram), Lotasyna Harana, czyli swego wnuka (Lot son of Haran, which is to say, his grandson), i Saraj, swą synową, żonę Abrama (and Sarai his daughter-in-law wife of Abram), wyruszył z nimi (set forth with them) z Ur chaldejskiego (from the Chaldean Ur), aby się udać do kraju Kanaan (to go unto the country {of} Canaan). Gdy jednak przyszli do Charanu (howbeit when they came unto Haran), osiedlili się tam (they settled themselves there).

Verse 32: Terach doczekał dwustu i pięciu lat życia (Terah met with two hundred and five years of life) i zmarł w Charanie (and died in Haran).